2023-10-13   Udbud af kontrakt vedrørende anskaffelse, drift vedligehold og support af en fællesstatslig rejeafregning og udlægsløsning (Økonomistyrelsen)
Kunden, ønsker at anskaffe en fællesstatslig løsning til understøttelse af bestilling og afregning af tjenesterejser, kørsler og udlæg (nuværende benævnt rejseafregnings- og udlægsløsning, RejsUd). Løsningen skal stilles til rådighed for de statslige myndigheder, de statsfinansierede selvejende institutioner og de selvejende institutioner. Den nuværende Løsning understøtter mere end 150 institutioner og 100.000 registrerede brugere. Se udbuddet »
2023-09-13   Udbud af rammeaftale vedrørende projektledelseskurser (Økonomistyrelsen)
Udbuddet omfatter statens behov for kurser i generel projektledelse, kurser i States it-projektmodel, It-projektledelse i staten og kurser i projektledelsesmetoder og -værktøjer med certificering Se udbuddet »
2023-07-07   Udbud af kontrakt vedrørende kreditkort (Økonomistyrelsen)
Økonomistyrelsen genudbyder kontrakt om kreditkort. Kontrakten omfatter kreditkort til statsansatte, virtuelle rejsekonti og indkøbskonti, inden for aftalte, individuelt fastsatte maksima. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da Økonomistyrelsens finansielle kontrakter allerede er opdelt i 2 kontrakter, således at kreditkortkontrakten tidligere er udskilt fra Økonomistyrelsens kontrakt om betalingsformidlingsydelser (Statens Koncernbetalinger/Offentligt … Se udbuddet »
2023-04-18   Rammeaftale om Rekrutteringsløsning til staten (Økonomistyrelsen)
Økonomistyrelsen udbyder en rammeaftale om levering af en rekrutteringsløsning til staten. Løsningen skal understøtte ansættelsesprocessen effektivt med fokus på høj brugervenlighed. Økonomistyrelsen forventer, at leverandørens ydelser skal bestå af først implementering og derefter adgange/licenser, drift og vedligehold af en modulært opbygget standard cloud løsning med mulighed for individualisering gennem konfiguration. Det forventes, at der er en høj grad af fleksibilitet, hvad angår import og eksport … Se udbuddet »
2023-04-03   Udbud af kontrakt vedrørende koncernfælles ESDH-løsning (Økonomistyrelsen)
Levering af et system til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH-system) til institutionerne i Finansministerists koncern Se udbuddet »
2022-03-17   Udbud af kontrakt vedrørende opgaver i forbindelse med Bevillingslovspublikationer (Økonomistyrelsen)
Finansministeriet v/Økonomistyrelsen udbyder kontrakten vedr. Bevillingslovspublikationerne. Ydelsernes indhold er kort beskrevet herunder. Leverandøren skal varetage trykning og levering, tilknyttet lovproduktion og regeludstedelse. Dette omfatter publikationerne Forslag til Finanslov, Den vedtagne Finanslov og Statsregnskabet. Disse ydelser udføres efter anmodning fra Finansministeriet, herunder Økonomistyrelsen. Nærmere oplysninger om ydelsernes nærmere indhold fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stibo Complete A/S
2022-01-12   Udbud af rammeaftale vedr. talent management system (Økonomistyrelsen)
Udbuddet angår en rammeaftale vedrørende levering af en Talent Management Løsning til den offentlige sektor. Løsningen benævnes ”Campus”, når den stilles til rådighed for Økonomistyrelsens og de øvrige begunstigede Institutioners Brugere. De øvrige begunstigede Institutioner, der er opgjort i rammeaftalens bilag A, kan tilsluttet sig Campus i indtil fire år fra rammeaftalens ikrafttræden. Herefter kan der ikke tilsluttes yderligere institutioner. Opgaven består overordnet i først implementering og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2021-12-21   Udbud af Rammeaftale vedrørende standard softwareprodukter (Økonomistyrelsen)
Rammeaftalen omfatter standard softwareprodukter til den danske stat, herunder cloud. Rammeaftalen indgås af Økonomistyrelsen på vegne af den danske stat, og rammeaftalen anvendes af statslige institutioner, for hvilke cirkulære nr. 9749 af 2. september 2019 om indkøb i staten er gældende. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Crayon A/S
2021-10-15   Udbud af kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og support af fællesstatsligt kontraktstyrings-, indkøbs- og... (Økonomistyrelsen)
Økonomistyrelsen udbyder en kontrakt om tilrådighedsstillelse af et fællesstatslig system (også benævnt KIF) til understøttelse af, kontrastyrings-, indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Systemet skal erstatte Økonomistyrelsens nuværende indkøbs- og faktureringsløsning. Systemet skal indgå som en del af Økonomistyrelsens system-portefølje på økonomiområdet. Økonomistyrelsen vil være direkte kontraktpart med leverandøren. De enkelte statslige myndigheder og de statslige selvejende institutioner vil ved … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mercell A/S
2021-09-03   Udbud af kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og support af fællesstatsligt kontraktstyrings-, indkøbs- og... (Økonomistyrelsen)
Økonomistyrelsen udbyder en kontrakt om tilrådighedsstillelse af et fællesstatslig system (også benævnt KIF) til understøttelse af, kontrastyrings-, indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Systemet skal erstatte Økonomistyrelsens nuværende indkøbs- og faktureringsløsning. Systemet skal indgå som en del af Økonomistyrelsens system-portefølje på økonomiområdet. Økonomistyrelsen vil være direkte kontraktpart med leverandøren. De enkelte statslige myndigheder og de statslige selvejende institutioner vil ved … Se udbuddet »
2021-07-09   Udbud af kontrakt om etablering og tilrådighedsstillelse af en single sign-on løsning for statslige myndigheder og... (Økonomistyrelsen)
Økonomistyrelsen udbyder en kontrakt vedrørende etablering, drift, support og vedligeholdelse af en central Single-Sign-on-løsning. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4). Der er tale om et genudbud af en i 2018 udbudt kontrakt. Økonomistyrelsen er part på kundesiden i kontrakten. Single-Sign-on-løsningen skal servicere ca. 400 statslige- og selvejende institutioner. Herudover skal brugere, der anvender Økonomistyrelsens systemer fra regioner og kommuner i Danmark kunne bruge Single … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2011-11-04   Rammekontrakt vedrørende datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Datakommunikationsaftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Rammekontrakten indebærer, at statslige myndigheder i henhold til cirkulære af 13.2.2010 om indkøb i staten vil blive forpligtet til kun at købe ind hos den på rammekontrakten valgte leverandør inden for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nianet A/S
2011-09-12   Rammekontrakt vedrørende udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider mv. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Det er hensigten med udbuddet af denne rammekontrakt at opnå væsentlige besparelser på området. Statslige institutioner bliver ved rammekontraktens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammekontrakten i forbindelse med indkøb af ydelser … Se udbuddet »
2011-08-19   Rammekontrakt vedrørende indkøb af vagtydelser (vagtaftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af vagtydelser. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Det er hensigten med udbuddet af denne rammekontrakt at opnå væsentlige besparelser på området. Statslige institutioner bliver ved rammekontraktens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammekontrakten i forbindelse med indkøb af vagtydelser, jf. cirkulære om indkøb i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alliance Security Services A/S Control N’ Security vagt Dansikring A/S G4S Security Services A/S
2011-07-15   Rammekontrakt vedrørende indkøb af sikringsydelser hos kontrolcentral (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af håndtering af alarmopkald på kontrolcentraler m.v. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Det er hensigten med udbuddet af denne rammekontrakt at opnå væsentlige besparelser på området. Økonomistyrelsen indgår Rammekontrakten på vegne af hele staten i medfør af cirkulære om indkøb i staten. Rammekontrakten indebærer, at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2011-07-12   Rammekontrakt vedrørende indkøb af rengøringsydelser (rengøringsaftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af rengøringsydelser. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Det er hensigten med udbuddet af denne rammekontrakt at opnå væsentlige besparelser på området. Der indgås 5 delaftaler (jf. strukturreformens geografiske opdeling af Danmark i fem regioner), som dækker institutioner beliggende inden for henholdsvis Region Sjælland … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Max Hansen Rengøring Allianceplus A/S Danren A/S - Bogdol Gebäudemanagement GmbH Danren A/S – Bogdol Gebäudemanagement Gmbh Forenede Service A/S Kongsvang Rengøringsservice A/S
2011-07-07   Drift/Hosting af Navision Stat, ØS LDV, m.v (Økonomistyrelsen)
Den nuværende kontrakt for drift og hosting af Navision Stat og ØS LDV udløber og ydelserne skal derfor genudbydes. Navision Stat er et tilrettet ERP-system baseret på Microsoft Dynamics NAV. ØS LDV er det datawarehouse, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed for statens institutioner og selvejende institutioner til avanceret uddata og økonomistyring. Økonomistyrelsen udbyder en rammeaftale om drift og hosting af Navision Stat og ØS LDV. Følgende institutioner er parter i rammeaftalen: Statslige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2011-07-04   Rammekontrakt vedrørende datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Datakommunikationsaftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Rammekontrakten indebærer, at statslige myndigheder i henhold til cirkulære af 13.2.2010 om indkøb i staten vil blive forpligtet til kun at købe ind hos den på rammekontrakten valgte leverandør inden for … Se udbuddet »
2011-07-01   Rammekontrakt vedrørende diskbaserede storageløsninger, tilbehør samt garantiservice (storageaftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af diskbaserede storageløsninger, tilbehør samt garantiservice. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Rammekontrakten indebærer, at statslige myndigheder i henhold til cirkulære om indkøb i staten vil blive forpligtet til kun at købe ind hos de på rammekontrakten valgte leverandører inden for rammekontraktens område. Det er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EMC Computer Systems EMC Computer Systems Danmark A/S Hewlett-Packard ApS Hitachi Data Systems A/S
2011-07-01   Rammekontrakt vedrørende servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør samt garantiservice (serveraftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør samt garantiservice (serveraftalen). Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Rammekontrakten indebærer, at statslige myndigheder i henhold til cirkulære om indkøb i staten vil blive forpligtet til kun at købe ind hos de på rammekontrakten valgte leverandører inden for … Se udbuddet »
2011-05-24   Rammekontrakt vedrørende datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Datakommunikationsaftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Rammekontrakten indebærer, at statslige myndigheder i henhold til cirkulære af 13.2.2010 om indkøb i staten vil blive forpligtet til kun at købe ind hos den på rammekontrakten valgte leverandør inden for … Se udbuddet »
2011-05-24   Rammekontrakt vedrørende indkøb af stationære og bærbare computere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Computeraftalen) (Økonomistyrelsen)
Som en del af Statens Indkøbsprogram er det besluttet at effektivisere statslige myndigheders indkøb af stationære og bærbare computere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. Effektiviseringen medfører, at indkøbet på tværs af statslige myndigheder standardiseres, koordineres og forpligtes. Rammekontrakten indebærer, at statslige myndigheder i henhold til cirkulære af 13.2.2010 om indkøb i staten vil blive forpligtet til kun at købe ind hos de på rammekontrakten valgte leverandører inden for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S Dell A/S Fujitsu A/S
2011-04-18   Nyt PENSAB (Økonomistyrelsen)
Økonomistyrelsen ønsker at indgå aftale om anskaffelse af et nyt pensionsalderberegningssystem (PENSAB), der skal erstatte det eksisterende PENSAB. Aftalen vil omfatte levering i form af anskaffelse, udvikling og implementering af det nye PENSAB-system. Herudover vil aftalen omfatte levering af tilknyttede ydelser i form af, konvertering, videreudvikling, vedligeholdelse, drift (hosting hos leverandøren) og support. Systemleverancen og ydelserne er nærmere beskrevet i det følgende. Nyt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Logica Danmark A/S
2011-03-30   Rammekontrakt om indkøb af fjernprintsydelser og postbefordring af fjernprintede breve (Økonomistyrelsen)
I beslutningsgrundlaget: ”Brug af fjernprint i kommuner, regioner og statslige myndigheder, Finansministeriet, maj 2010” (http://modernisering.dk/fileadmin/user_upload/documents/Projekter/Dokumentboks_NemSMS/Fjernprint/Brug_af_fjernprint.pdf) samt Business case digitalisering af offentlige breve og Dokumenter, Rambøll Management, februar 2010 (http://modernisering.dk/fileadmin/user_upload/documents/Projekter/Dokumentboks_NemSMS/Materialer/Business_Case_Digitalisering_af_offentlige_breve_og_dok.pdf), … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Strålfors information Strålfors Information Logistics A/S