Indkøb: Skanderborg Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Skanderborg Kommune

2023-10-10   Madudbringning i Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Den udbudte kontrakt omfatter madudbringning i Skanderborg Kommune. Udbringningen omfatter mad fra produktionskøkkener til borgere i eget hjem samt til plejecentre og bosteder i Skanderborg Kommune. Kontrakten omfatter 3 områder:1. Kølet mad fra produktionskøkken til borgere i eget hjem2. Kølet mad og fødevarer fra produktionskøkken til plejehjem 3. Kølet mad og fødevarer fra produktionskøkken til Landsbyen Sølund og Bavnebjerg (bosteder) samt varm mad til Sølunds huse.Ordregiver ikke har en forventning … Se udbuddet »
2023-08-25   Udbud af revisionsydelser til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af revisionsydelser til Skanderborg Kommune. Udbuddet omfatter en fast hovedydelse på de lovpligtige revisionsydelser samt en mulighed for tilkøb af supplerende tilkøbsydelser.Revisionsopgaven omfatter alle under ordregiver hørende regnskaber og regnskabsområder med undtagelse af projektregnskaber, der revideres uafhængigt af revisionen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2023-06-27   Totalentreprisekontrakt - Etablering af Ny skole og daginstitution i Ry (Skanderborg Kommune)
Byrådet i Skanderborg Kommune har besluttet, at der skal opføres en ny 3 sporet skole for 0.-6. klasse og en ny daginstitution til 150 børn i Ry. Den nye skole og daginstitution skal opføres på et areal ved de eksisterende Ry Haller. Bebyggelsen skal opføres på adressen Thorsvej, 8660 Ry (ved Ry Hallerne). Nærværende udbud omfatter en totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af byggeriet for Skanderborg Kommune (herefter betegnet bygherre). Byrådet har endvidere besluttet, at der skal … Se udbuddet »
2023-06-23   Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stilling (Skanderborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune vedr. en ny daginstitution i Stilling.Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Normeringen for den nye daginstitution er 120 børn fordelt på 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RUM A/S
2022-12-20   Totalrådgivning vedrørende renovering af Veng Skole (Skanderborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune ved renovering af Veng Skole. Veng Børnehus er i dag placeret i utidssvarende pavillonbygninger placeret øst for Veng Skole. Det ønskes at Børnehuset flytter fra pavillonbygningerne og ind på skolens ene fløj – Fløj C, der i dag huser skolens SFO samt faglokaler. Fløjen skal derfor renoveres og tilpasses de fremadrettede behov. Børnehuset vil på denne måde blive fysisk placeret i nærhed til indskolingen, så overgangen fra … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ARKITEKTFIRMAET VALLENTIN OG HAUGLAND A/S
2022-12-02   Totalrådgivning vedrørende opførelse af ny daginstitution i Stjær (Skanderborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune ved opførsel af ny daginstitution beliggende ved Stjær Skole. Den eksisterende børnehave i Stjær, Stjær-Storring Børnehus, er bygningsmæssigt udtjent og lever ikke op til de behov og krav der er i dag. Logistikken i huset fungerer ikke optimalt, og uderummet er i sit omfang meget begrænset. Det er derfor besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution i Stjær. Daginstitutionen skal opføres iht. Statens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GINNERUPARKITEKTER A/S
2022-11-24   Drift af hjælpemiddeldepot (Skanderborg Kommune)
De af Kontrakten omfattede opgaver kan overordnet opdeles i følgende hovedopgaver og en option:
  • Opgave 1: Drift af depot
  • Opgave 2: Kørsel
  • Opgave 3: Reparation og service, inkl. kørsel
  • Opgave 4: Eftersyn af hjælpemidler, inkl. kørsel
  • Opgave 5: Flytning af lagerbeholdning af hjælpemidler ifm. kontraktstart
  • Opgave 6: Akutdepot, Option
Udbuddet omfatter ikke håndtering af nødkald, nøglebokse og e-låse. Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Falck Danmark A/S
2022-11-02   HØSD Stardard- og specialinventar (Skanderborg Kommune)
Udbuddet omfatter indkøb af inventar til første etape af Hørning skole som er under opførelse. Byggeriet indeholder 0.-3. klasse, idrætshal og multisal samt en integreret daginstitution fra 0-6 år med plads til 130 børn. Første etape står klar i sommeren 2023. Opgaven omfatter projektering, levering og montering af standard- og specialinventar. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: UNIQA Group as
2022-10-31   Skanderborg Kommune - Ny skole og daginstitution i Ry - Bygherrerådgivning (Skanderborg Kommune)
Skanderborg Kommune udbyder én bygherrerådgivningskontrakt vedrører anskaffelse af bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af en ny 3-sporet skole fra 0-6 klasse samt en ny daginstitution til 150 børn – samlet bruttoareal på i alt 7.800 m2. Bebyggelsen skal opføres 8660 Ry (ved Ry Hallerne). Opgaven omfatter tillige håndtering af option på Multihal i programmerings- og udbudsfasen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2022-08-15   Galten Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise (Skanderborg Kommune)
Skanderborg Kommune udbyder én totalentreprisekontrakt indeholdende projektering og opførelse af nyt Galten Plejecenter, omfattende nybyggeri af 77 plejeboliger med tilhørende servicearealer, kommunale arealer til udadrettede fællesaktiviteter (Multisal med café, Sundhedsklinik, træningslokaler etc.), fællesadministration samt tilhørende udearealer - samlet bruttoareal på i alt 8.830 m². Plejeboligerne med tilhørende fællesarealer udgør i alt 5.935 m², servicearealer i alt 700 m² og de kommunale arealer … Se udbuddet »
2022-07-15   Udvidelse og ombygning af Hørningskolen (Skanderborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune vedr. udvidelse og ombygning af Hørningskolen.Projektet omfatter opførelse af en udvidelse af kapaciteten for den nuværende specialskole Hørningskolen, som skal disponeres med plads til 68 elever og 56-60 ansatte i fremtiden.I dag rummer Hørningskolen 46 elever. Prognosen 2032 viser et behov for plads til 68 elever inkl. elever i M- og S-klasserne.Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud .Alle tilbudsgivere der opfylder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RUM A/S
2022-05-30   Udvidelse og ombygning af Hørningskolen (Skanderborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af totalrådgivning til Skanderborg Kommune vedr. udvidelse og ombygning af Hørningskolen.Projektet omfatter opførelse af en udvidelse af kapaciteten for den nuværende specialskole Hørningskolen, som skal disponeres med plads til 68 elever og 56-60 ansatte i fremtiden.I dag rummer Hørningskolen 46 elever. Prognosen 2032 viser et behov for plads til 68 elever inkl. elever i M- og S-klasserne.Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud .Alle tilbudsgivere der opfylder … Se udbuddet »
2022-05-06   Galten Plejecenter - Plejeboliger med tilhørende servicearealer og kommunale fællesarealer - Totalentreprise (Skanderborg Kommune)
Skanderborg Kommune udbyder én totalentreprisekontrakt på bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med projektering og opførelse af nyt Galten Plejecenter, omfattende nybyggeri af 77 plejeboliger med fælles boligarealer og med tilhørende servicearealer, kommunale arealer til udadrettede fællesaktiviteter, (Multisal med café, Sundhedsklinik, træningslokaler etc.), fællesadministration samt tilhørende udearealer - samlet bruttoetageareal i alt 8.830 m². Herudover skal det eksisterende plejecenter … Se udbuddet »
2022-03-28   Sundhedsordning med behandlingstilbud og forebyggende indsatser til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Den udbudte kontrakt omfatter en sundhedsordning til Ordregivers medarbejdere, som består af følgende: - En hovedydelse, herunder -- Primære ydelser: --- Fysioterapi – herunder holdtræning og instruktion, som en forebyggende indsats. --- Kiropraktik. -- Understøttende ydelser: --- Administration af Sundhedsordningen, herunder IT-bookingsystem, afrapportering, driftsgruppemøder mv. - Tilkøbsydelser. De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder Udbudsbetingelser og udkast til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S
2022-02-08   Udbud af udførelse af kommunal befordring for Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Denne kontrakt omfatter udførelse af kommunal befordring i Skanderborg Kommune på områderne specialskole (herunder STU, aflastning, m.v.), dagcenter, genoptræning, læge og speciallæge. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HB-Care A/S
2021-12-13   Sundhedsordning med behandlingstilbud og forebyggende indsatser til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Den udbudte kontrakt omfatter en sundhedsordning til Ordregivers medarbejdere, som består af følgende: - En Hovedydelse (fysioterapi, herunder holdtræning; kiropraktik og administration af sundhedsordningen) - Tilkøbsydelser. De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder Udbudsbetingelser og udkast til kontrakt, Bilag 2 – Kravspecifikation og evalueringsparametre og Bilag 3 – Tilbudslisten. Den udbudte kontrakt har en løbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges i 3 gange op til 12 … Se udbuddet »
2021-11-12   Personlig pleje og praktisk hjælp (iht. servicelovens § 83) samt rehabilitering (iht. servicelovens § 83a) til... (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om udførelse af følgende indsatser/ydelser: 1) Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138. 2) Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.Nærværende udbud omfatter ikke madservice og indkøb. På nuværende tidspunkt er der taget politisk beslutning om … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rengøringskælderen Svane Pleje, Vest ApS
2021-11-05   Personlig pleje og praktisk hjælp (iht. servicelovens § 83) samt rehabilitering (iht. servicelovens § 83a) til... (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om udførelse af følgende indsatser/ydelser: 1) Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138. 2) Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.Nærværende udbud omfatter ikke madservice og indkøb. På nuværende tidspunkt er der taget politisk beslutning om … Se udbuddet »
2021-08-27   Indkøb af forsikringer, Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Indkøb af forsikringer til Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold i mellem pris og kvalitet. 1) Arbejdsskadeforsikring 2) Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning) 3) Bygning-,løsøre- og entrepriseforsikring 4) Erhvervs- og produktansvarsforsikring 5) Bestyrelsesansvarsforsikring 6) Søforsikring 7) Rejseforsikring 8) Motoransvarsforsikring 9) Patientansvarsforsikring Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2021-06-02   Udbud af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune ved opførsel samt nedrivning af nuværende plejecenter Tjørnehaven i Galten og sammenbygning med eksisterende plejecenter Bøgehaven. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2021-05-12   Vintertjeneste (Skanderborg Kommune)
Denne opgave benævnt ”Vintertjeneste” omfatter tjenesteydelsen ”udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbiler” på veje i Skanderborg Kommune for perioden 2021 – 2025. Opgaven omfatter i hovedtræk henholdsvis glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på kørebaner og snerydning med lastbil på kørebaner på 3 forskellige ruter. Der udbydes således 6 delaftaler i form af rammeaftaler. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Ordregiver leverer salt og stiller saltspreder og … Se udbuddet »
2021-05-11   Skanderborg Kommune - udbud af rengøring 2021 (offentligt udbud) (Skanderborg Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres som et offentligt udbud af Servicemægleren A/S på vegne af Skanderborg Kommune. Opgaven omfatter rengøring af skoler, børnehaver og øvrige kommunale bygninger beliggende rundt omkring i Skanderborg Kommune. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Der gøres opmærksom på, at en tilbudsgiver kan byde på alle 3 delaftaler, men det er maksimalt muligt at vinde 2 delaftaler pr. tilbudsgiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jydsk Miljø Rengøring A/S Kongsvang Cleaning & Facility A/S
2021-05-10   Skanderborg Kommune - udbud af vinduespolering 2021 (offentligt udbud) - genudbud (Skanderborg Kommune)
Ovennævnte offentlige udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Skanderborg Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering i skoler, børnehaver og øvrige kommunale bygninger beliggende rundt omkring i Skanderborg Kommune. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Opgaven er ikke et nyt udbud af vinduespolering, men grundet en fejl genudbydes opgaven. Den er en tro kopi af den oprindelige opgave, som har TED-nr. 2021/S 079-201952. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersen's Rengøring A/S Erhvervspolereren ApS Forenede Service A/S
2021-04-19   Skanderborg Kommune - udbud af vinduespolering 2021 (Offentligt udbud) (Skanderborg Kommune)
Ovennævnte offentlige udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Skanderborg Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering i skoler, børnehaver og øvrige kommunale bygninger beliggende rundt omkring i Skanderborg Kommune. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2021-04-07   Drift af Cafe Fælleden - Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
I oktober 2016 tog Skanderborg Kommune et nyt administrationscenter med tilhørende dobbelthal kaldet Skanderborg Fælled i brug. Skanderborg Kommune står nu overfor at genudbyde driften af Café Fælleden med personalekantine og cafe på Skanderborg Fælled. Administrationscenteret er arbejdsplads for ca. 700 medarbejdere og mange borgere og fritidsbrugere vil have deres daglige gang i centret på Skanderborg Fælled. Cafe Fælleden er åben for alle og skal være et dejligt og attraktivt samlingspunkt for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Compass Group Danmark A/S
2020-06-29   Ny skole og daginstitution i Hørning (Skanderborg Kommune)
Med udbuddet ønsker Skanderborg Kommune at prækvalificere 5 totalentreprenørteams til at deltage i udbuddet vedrørende opførelse af en ny Skole i Hørning med tilhørende dagtilbud. Der er tale om en etapevis udflytning af den eksisterende Bakkeskolen i det centrale Hørning samt flytning af dagtilbuddet Rosenvænget. Byggeriet skal opføres på et grundstykke beliggende ved Blegindvej i det østlige Hørning. - Etape 1 besår af indskoling, idrætsfaciliteter og dagtilbud. Når det besluttes at gennemføre … Se udbuddet »
2020-04-28   Udbud på levering af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater (køb og leje) og service til Jysk... (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater (køb og leje) og service til nedenstående kommuner under Jysk Fællesindkøb. Delaftale 1: — Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup — Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro — Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa — Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring — Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg — Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive — Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peter Larsen kaffe A/S
2020-04-06   Udbud på levering af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater (køb og leje) og service til Jysk... (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater (køb og leje) og service til nedenstående kommuner under Jysk Fællesindkøb. Delaftale 1: — Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup — Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro — Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa — Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring — Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg — Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive — Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, … Se udbuddet »
2020-01-11   EU-udbud på levering af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedr. levering af dentalmaterialer (forbrugsartikler og materialer til tandbehandling) til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner. Der indgås en samlet aftale med samme leverandør for en periode på 2 år, herefter har ordregiver option på at forlænge aftalen med op til 2 * 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Nordenta A/S
2019-08-23   EU-Udbud på levering af revisionsydelser til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Skanderborg Kommune udbyder hermed levering af revisionsydelser til Skanderborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Randers
2018-10-07   EU-udbud på Levering af ortopædisk fodtøj og ortopædisk fodindlæg til kommuner under Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg samt dermed forbundne konsulentydelser, herunder måltagning, reparation og tilretning, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 i følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner. Der indgås én samlet aftale med samme leverandør for en periode på 4 år. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren i hele aftaleperioden. Ordregiver kan dog - med 6 måneders … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sahva A/S
2018-10-02   EU-udbud på levering af brystproteser til Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af brystproteser samt dermed forbundne konsulentydelser, herunder måltagning, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 i følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Rebild, Norddjurs, Viborg, Mariagerfjord, Syddjurs, Favrskov, Skive og Skanderborg Kommuner. Der indgås én samlet aftale med samme leverandør for en periode på 4 år. Efter 24 måneder kan rammeaftalen opsiges af Ordregiver med et 12 måneders varsel således minimumslængden på rammeaftalen er 36 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Namadi Care ApS
2018-06-29   Ortopædisk fodtøj til kommuner under Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning, samt ortopædiske fodindlæg til borgere i Jysk Fællesindkøb med bevilling efter Servicelovens § 112. Jysk Fællesindkøb består af 8 kommuner i Øst-, Midt- og Nordjylland: Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Mariagerfjord, Rebild, Skive og Viborg. Udbuddet er delt op i 4 geografiske delaftaler med 2 kommuner i hver. Den enkelte kommune under en delaftale indgår rammeaftale med leverandøren. Rammeaftalen kan løbe i … Se udbuddet »
2018-01-31   Rammeudbud af asfaltbelægninger med varmblandet asfalt og kørebaneafmærkning (Skanderborg Kommune)
Den udbudte rammeaftale omfatter følgende: - Udlægning af slidlag og bærelag/forstærkningslag, - Forudgående arbejder, som afretning/opretning, planfræsninger, tilslut-ningsfræsninger og bassinudskiftninger, - Regulering eller udskiftning af dæksler og riste, - Nymarkering af nyudlagte asfaltbelægninger. Arbejderne udføres på offentlige veje og stier i byområder i Skanderborg Kommune samt på private fællesveje, hvor der er udført ledningsarbejder. Den samlede årlige bevilling vil typisk andrage ca. 3 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Industry A/S
2017-07-04   Vintertjeneste (Skanderborg Kommune)
Denne opgave omfatter udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbiler, på veje i Skanderborg Kommune for perioden 2017 — 2021. Opgaven omfatter glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på kørebaner. Opgaverne udbydes som rammeaftaler, med tildeling af 1 rammeaftale pr. entreprise. Opgaven er opdelt i følgende entrepriser: — 3 entrepriser til glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på kørebaner — 3 entrepriser til snerydning med lastbil på kørebaner. Ordregiver leverer salt og stiller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aage Olesens Transport Brunos Transport Vognmandsfirmaet E. Thøgersen Vognmandsfirmnaet E. Thøgersen
2017-04-04   Udførelse af kommunal befordring til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører udførelse af kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: Delaftale 1: Specialskole (STU, aflastning, m.v.) og dagcenter. På udbudstidspunktet er der bevilget specialskolekørsel m.v. til ca. 220 elever. På dagcenterområdet er der på udbudstidspunktet ca. 250 borgere tilknyttet kørslen. Det årlige kørselsomfang er estimeret til ca. 1 418 000 km. på baggrund af den nuværende kørsel. Delaftale 2: Variabel kørsel/ad hoc (genoptræning og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Handicap Befordring A/S HB-Care A/S
2017-03-03   Drift af Restaurant Fælleden (Skanderborg Kommune)
I oktober 2016 tog Skanderborg Kommune det nye administrationscenter med tilhørende dobbelthal på Skanderborg Fælled i brug. Administrationscenteret er arbejdsplads for ca. 700 medarbejdere og mange borgere og fritidsbrugere vil have deres daglige gang i centret på Skanderborg Fælled. Restaurant Fælleden er åben for alle og skal være et dejligt og attraktivt samlingspunkt for medarbejdere, fritidsbrugere og borgere i løbet af dagen, men også om aftenen og i weekender. Driften af Restaurant Fælleden … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Camillas Dinér ApS
2017-02-20   Udbud på levering af sundhedsklinik med behandlingstilbud og forebyggende indsatser til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Sundhedsklinik til Skanderborg Kommunes medarbejdere. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (Bilag 3) og kravspecifikationen (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den udbudte kontrakt har en løbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges i 2 gange 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S
2017-02-02   Fællesskabets Hus i Ry (Skanderborg Kommune)
Totalentreprise-konkurrence i forbindelse med opførelse af Fællesskabets Hus i Ry. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C. Contractor A/S
2017-01-23   EU-Udbud på levering af elevskabe med og uden stik til el-opladning til Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering og montering af elevskabe med og uden stik til el-opladning. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af Ordregiver, herunder selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Combi-System A/S
2016-07-04   EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
EU-udbud vedrørende kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tunstall A/S
2016-04-28   Indkøb af forsikringer (Skanderborg Kommune)
Skanderborg Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler inden for nedenstående områder: 1 Bygning-, løsøre og entrepriseforsikring 2 Arbejdsskade — katastrofedækning 3 Arbejdsskade 4 Erhvervs- og produktansvarsforsikringer 5 Passageransvar 6 Sø — mindre faretøjer 7 Professionelt ansvar — Bestyrelsesansvar 8 Rejseforsikring 9 Motorkøretøjsforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring Gjensidige Forsikring Protector Forsikring
2016-04-18   Begrænset EU-udbud af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune (Skanderborg Kommune)
Denne bygherrerådgivning vedrører Bygherrerådgivning til Ordregiver i forbindelse med nybyggeriet Fællesskabet hus i Ry. Bygherrerådgiveren skal bistå Ordregiver med programmering og udbud af totalentreprise samt projektering, udførelse og efterfølgende tilsyn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KPF Arkitekter A/S
2016-04-11   EU-Udbud på levering af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater og service til Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater og service til Jysk Fællesindkøb (JYFI). Udbuddet vedrører indkøb af kaffe, te og tilbehørsprodukter samt kaffemaskiner/-automater og service til samtlige Ordregivers institutioner og afdelinger. Udbuddet gælder for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af Ordregiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jacobs Douwe Egberts Professional ApS MAAS International II A/S
2015-12-14   Levering af dentalmaterialer (Jysk Fællesindkøb) (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af dentalmaterialer til samtlige ordregivers enheder/klinikker. Dentale materialer skal i nærværende udbud defineres som standard forbrugsstoffer og standard instrumenter til anvendelse i »den almindelige tandpleje«, herunder i omsorgstandplejen. Udbuddet omfatter således ikke små- og specialudstyr samt tandreguleringsmaterialer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Nordenta A/S
2015-11-12   Skanderborg Kommune — Udbud af rengøring 2015 — Prækvalifikation (Skanderborg Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Skanderborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S
2015-11-12   Skanderborg Kommune — Udbud af vinduespolering 2015 — Prækvalifikation (Skanderborg Kommune)
Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Skanderborg Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering på skoler samt i børnehaver og øvrige kommunale bygninger — i alt ca. 58 enheder beliggende rundt omkring i kommunen. Enhederne er nævnt herunder: Beskæftigelse og Sundhed (Skanderborg Sundhedscenter), Sygehusvej 7, 1. Sal, 8660 Skanderborg Børnehaven Bakketoppen, Vestergade 41, 8464 Galten Stjær Børnehus, Østerbro 12, Stjær, 8464 Galten Storring Børnehave, Søballevej … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rationel Vinduespolering A/S
2015-03-12   EU-udbud på levering af flaskegas og tankgas til Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af flaskegas og tankgas(LPG) til Jysk fællesindkøb. Aftalen er målrettet levering til Kommunernes driftsenheder (materielgårde, entreprenørafdelinger m.v.). Skoler m.v. er ikke en del af udbuddet. De i udbuddet omfattede materielgårde, entreprenørafdelinger m.v. benytter brændgas (LPG) i forbindelse med udførelsen af ukrudtsbekæmpelse, asfaltarbejde, truckkørsel m.v., hvor gassen bliver anvendt fra flasker og fra tanke. Leverandøren skal ligeledes afgive pris på leje af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kosan Gas A/S
2014-09-03   EU-udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærme på tagere til Jysk Fællesindkøb (Skanderborg Kommune)
Udbuddet omfatter levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærme på tagere, og dermed forbundne konsulentydelser, herunder måltagning, til borgere med bevilling efter servicelovens §112 i kommunerne under Jysk Fællesindkøb. Der indgås 2 geografisk inddelte rammeaftaler, hver for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse af aftalen med 2 gange 12 måneder. Den samlede anslåede værdi for begge rammeaftaler for 4 år er 9 683 200 DKK. Det bemærkes, at der i henhold til Servicelovens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sahva A/S
2014-05-15   Brøndrensning (Skanderborg Kommune)
Udbud af brøndrensning og spuling af underføringer i Skanderborg Kommune. Kontraktperiode 1.8.2014 til 31.3.2018 med mulighed for at forlænge i yderligere 2 x 1 år. Se udbuddet »