Indkøb: Udlændingestyrelsen

18 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Udlændingestyrelsen

2023-10-09   Udbud af kontrakt vedrørende produktion, personalisering og distribution af opholdskort, produktion og distribution... (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen m.fl. (herefter "ordregiver") har ansvaret for udstedelse af opholdskort og visumstickers i Danmark og skal som følge heraf gennemføre et udbud af produktion, personalisering og distribution af opholdskort, produktion og distribution af visumstickers samt opbevaring og distribution af laissez-passer. Der henvises til pkt. II.2.4 for en nærmere beskrivelse. Kontrakten omfatter også en implementeringsfase, hvor det endelig design fastlægges, godkendelser opnås, de krævede dokumenter … Se udbuddet »
2022-08-05   Udbud af kontrakt om levering af særlige indkvarteringsydelser til voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe indkvarteringssteder til voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser for udlændinge, der på grund af deres særlige behov ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Se udbuddet »
2022-06-01   Udbud af rammeaftale vedrørende massageordning for medarbejdere i Udlændingestyrelsen (Udlændingestyrelsen)
Massageordning for medarbejdere på Udlændingestyrelsens to største lokationer (Næstved og Birkerød), med en vis egenbetaling. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Udlændingestyrelsen estimerer, at forbruget på rammeaftalen vil være på ca. 1,9 mio. kr. Rammeaftalens maksimale økonomiske ramme er 2,1 mio. kr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vicuras DK A/S
2022-03-21   Udbud af kontrakt om levering af særlige indkvarteringsydelser til voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe indkvarteringssteder til voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser for asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, der på grund af deres særlige behov ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Botilbuddet Norden ApS
2022-01-27   Udbud af arkitektrådgivning (Udlændingestyrelsen)
Indgåelse af rammeaftale med flere aktører vedrørende arkitektrådgivning på asylindkvarteringsområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitektkontoret ApS Force4 Architects A/S Meyers Tegnestue ApS P+P Arkitekter A/S
2021-03-26   Udbud af byggeteknisk rådgivning på asylindkvarteringsområdet (Udlændingestyrelsen)
Indgåelse af rammeaftale med flere aktører vedrørende byggeteknisk rådgivning på asylindkvarteringsområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Ishøy & Madsen Topdahl Energirådgivere ApS
2020-10-09   Udbud af rammeaftale om tjenesteydelser forbundet med genbosætning af kvoteflygtninge (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen er ansvarlig for genbosætning af kvoteflygtninge. Udbuddet vedrører tjenesteydelser forbundet med genbosætning af kvoteflygtninge omhandler derfor både tjenesteydelser forbundet med forskellig transport og logistik og levering af tjenesteydelser af helbredsmæssig karakter. Genbosætningen indebærer, at der skal tilvejebringe nødvendige helbredsmæssige og registreringsmæssige undersøgelser forud for en kvoteflygtnings rejse til Danmark. Herudover tilvejebringelse af de nødvendige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: International Organization for Migration (IOM)
2020-10-07   Udbud af kontrakt vedrørende erhvervsmæssig personbefordring med bus (Personalebus) (Udlændingestyrelsen)
Kontrakten består i erhvervsmæssig personbefordring med bus af ordregivers personale på ruten Allerød st. - Center Sandholm samt ruten Center Sandholm – Allerød st. Der er skemalagt faste kørsler alle hverdage i kalenderåret med undtagelse af officielle helligdage, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, mellem jul og nytår (inkl. den 24. og 31. december) og en dag, hvor ordregiver afholder et fast årligt arrangement. Ordregiver kan udover de fast kørsler tilkøbe enkeltkørsler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Harbirk´s Bustrafik ApS
2020-09-30   Udbud om levering af særlige indkvarteringsydelser (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere eller personer uden lovligt ophold. Udbuddet vedrører særlige indkvarteringsydelser for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Der udbydes 2 delaftaler. Den ene vedr. uledsagede mindreårige. Den anden vedr. voksne asylansøgere eller personer uden lovligt ophold. Ansøger kan byde på 1 af de 2 delaftaler. Delaftalerne er med kontraktopstart pr. 1. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ask4US ApS Station Vest A/S
2020-09-30   Udbud af kontrakt om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen er i medfør af udlændingeloven ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark. Der er på nuværende tidspunkt 14 indkvarteringssteder i drift i Danmark. Den daglige drift af disse indkvarteringssteder varetages af 4 operatører. Kriminalforsorgen er operatør af indkvarteringsstederne Udrejsecenter Sjælsmark og Kærshovedgård. Disse er ikke omfattet af den udbudte opgave. Den udbudte opgave omfatter drift af indkvarteringssteder med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Røde Kors Asylafdeling Tønder Kommune Vesthimmerlands Kommune
2020-02-07   Kontrakt om prøveafholdelse og administration af danskprøve A1 og A2 samt indvandringsprøven (Udlændingestyrelsen)
Udbuddet omfatter afholdelse og administration af Danskprøve A1 og A2 samt indvandringsprøven i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Udlændingestyrelsen flytter pr. 14.4.2020 til Farimagsvej 51 A, 4700 Næstved. På grund af flytningen er der i tidsplanen indlagt en periode fra ultimo marts til ultimo april 2020, hvor Udlændingestyrelsen ikke vil være tilgængelig, og hvor der således ikke sker aktiviteter i relation til udbuddet. Det betyder, at tilbudsvurdering og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vestegenens Sprog- og Kompetencecenter
2019-12-13   Udlændingestyrelsen (NY) - Udbud af arkivflytning 2019 (Udlændingestyrelsen)
Arkivflytning og hotelarkivservice: Ovennævnte udbud af arkivflytning og hotelarkivering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Udlændingestyrelsen. Opgaven omfatter arkivflytning af ca. 39 000 arkivkasser (svarende til ca. 12 700 hyldemeter) og efterfølgende hotelarkivservice. Materialet skal nedpakkes og flyttes fra det nuværende arkiv beliggende på Ryesgade 53, 2100 København Ø til leverandørens arkiv på kortest mulig tid (og senest inden d. 31.3.2020). For nærmere information omkring … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fjernarkiv Danmark ApS
2017-12-18   Udbud af rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere (Udlændingestyrelsen)
Rådgivningstjenesten har hjemmel i udlændingelovens § 43 a, stk. 8, hvoraf det fremgår at udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, og for hvem der er fastsat en udrejsefrist, tilbydes uvildig rådgivning om mulighederne for hjemrejse, herunder om mulighederne for at opnå økonomisk støtte til genetablering i det land, hvortil de udrejser. Rådgivningstjenesten yder på den baggrund uvildig rådgivning om hjemrejse og hjemrejsemuligheder for afviste asylansøgere. Formålet med rådgivningstjenesten for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Flygtningehjælp
2017-09-29   Udbud af drift af asylcentre (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen er i medfør af Udlændingeloven ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere i Danmark. Der er på nuværende tidspunkt 32 indkvarteringssteder i Danmark. Driften heraf varetages på nuværende tidspunkt af 6 forskellige operatører. De eksisterende operatøraftaler er indgået for 2017, og den udbudte opgave omfatter således driften af indkvarteringsstederne med kontraktopstart pr. 1.1.2018 og i en periode på foreløbigt 1 år med mulighed for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Asylcenter Vesthimmerland AsylSyd, Tønder Kommune Jammerbugt Asylafdeling Røde Kors Asylafdeling
2017-07-10   Levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere (Udlændingestyrelsen)
Det er Udlændingestyrelsens ansvar at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 1. pkt. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser på asylområdet for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Sammensætningen og antallet af indkvarterede, og dermed behovet for faste indkvarteringspladser, kan variere afhængig af bl.a. indrejsetallet. Udlændingestyrelsen udbyder 2 delaftaler, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ask4Us Station Vest A/S
2015-05-01   Erhvervsmæssig personbefordring med bus for Udlændingestyrelsen (Udlændingestyrelsen)
Opgaven omfatter: 1. Transport på faste tidspunkter af Udlændingestyrelsens personale mellem Allerød station og Sandholmlejren (begge veje). 2. Transport på faste tidspunkter af asylansøgere mellem Sandholmlejren og Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm (begge veje). Opgaven udbydes samlet i en aftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Handicap Befordring A/S
2015-02-06   Kontrakt om afholdelse og administration af danskprøve A1 og A2 samt indvandringsprøven (Udlændingestyrelsen)
Udbuddet omfatter afholdelse af to danskprøver og indvandringsprøven samt administration heraf. Danskprøven A1 er en test i dansk sprog på A1-niveau, som ægtefællesammenførte udlændinge skal aflægge som betingelse for fortsat ophold i Danmark. Danskprøven på A2-niveau er ikke obligatorisk for ægtefællesammenførte, men kan aflægges frivilligt, såfremt der ønskes en yderligere nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse. Danskprøverne A1 og A2 er etableret pr. 1.3.2013. Kravet om en bestået … Se udbuddet »
2014-07-03   Ombygning af Sjælsmark Kaserne (Udlændingestyrelsen)
Udlændingestyrelsen påregner at gennemføre en ombygning af Sjælsmark Kaserne med henblik på at kunne anvende kasernen som asylcenter. Nærværende bekendtgørelse vedrører de bygge- og anlægsarbejder, der er forbundet med denne ombygning. Byggeriet udbydes som en hovedentreprise og omfatter nærmere bestemt en renovering og istandsættelse af ca. 20 000 m² etageareal. Renoveringsarbejder omfatter gennemgribende renovering/ny-indretning af ca. 40 stk. baderum/toiletter, 1 stk. portvagt-bygning, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dahl A/S