Indkøb: Bygningsstyrelsen

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Bygningsstyrelsen

2023-08-22   Lejerrådgivning vedr. nyt distributionscenter til UNICEF Campus 4 (Bygningsstyrelsen)
Aftalen omfatter bygherrerådgivning i form af lejerrådgivning til UNICEF og Bygningsstyrelsen (BYGST) i forbindelse med By & Havns opførelse af nyt distributionscenter til udlejning til UNICEF Se udbuddet »
2023-07-31   DTU Risø DP VI RERAF (Bygningsstyrelsen)
DTU Miljøs phytotron - også benævnt RERAF - er en forskningsfacilitet der forsker i plantevækst under forskellige klimatiske forhold. RERAF er beliggende på DTU Campus Risø. RERAF skal nu moderniseres og opgraderes til en Ecotron, hvorved alt dagslystilskud til phytotronens klimakamre fjernes. Der skal i forbindelse med denne modernisering indkøbes særskilt belysningsanlæg til 6 klimakamre med tilhørende styring og logning. Se udbuddet »
2022-11-19   Facility management i staten bølge 3 (Bygningsstyrelsen)
Facility management opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud vedrører bølge 3 og har en anslået værdi mellem 300 og 350 mio. kr. indenfor serviceområderne renhold, forplejning, intern service, indvendig vedligehold, vagt og sikkerhed, udearealer og affaldshåndtering. De … Se udbuddet »
2022-10-30   Rammeaftale om totalrådgivning (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg. Rammeaftalen omhandler opgaver på kontor- samt undervisnings-og forskningsområdet. Med stor diversitet i størrelse af opgave, opgavetyper, ny- og tilbygning, modernisering, renovering, vedligehold m.v. er det vigtigt, at Bygningsstyrelsen har en totalrådgiver, med underrådgivere, der samlet har en bred kompetence profil samt kan afstemme deres organisering iht. den enkelte opgave, uanset kompleksitet eller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordic Office of Architecture Rørbæk og Møller Arkitekter A/S Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
2022-09-23   Rammeaftale om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg - Øst (Bygningsstyrelsen)
Regeringen har i forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19, der blev indgået 25. januar 2021, besluttet, at Bygningsstyrelsen skal stå for nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg. Bygningsstyrelsen ønsker derfor at indgå rammeaftale om nedrivning af minkproduktionsanlæg beliggende øst for Lillebælt. Rammeaftalen omfatter bl.a. miljøsanering af forurenede bygningsdele, nedrivning af samtlige bygninger, fundamenter, tanke, … Se udbuddet »
2022-09-23   Rammeaftale om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg - Vest (Bygningsstyrelsen)
Regeringen har i forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19, der blev indgået 25. januar 2021, besluttet, at Bygningsstyrelsen skal stå for nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg. Bygningsstyrelsen ønsker derfor at indgå rammeaftale om nedrivning af minkproduktionsanlæg beliggende vest for Lillebælt. Rammeaftalen omfatter bl.a. miljøsanering af forurenede bygningsdele, nedrivning af samtlige bygninger, fundamenter, tanke, … Se udbuddet »
2022-09-12   DTU Risø DP VI RERAF (Bygningsstyrelsen)
DTU Miljøs phytotron - også benævnt RERAF - er en forskningsfacilitet der forsker i plantevækst under forskellige klimatiske forhold. RERAF er beliggende på DTU Campus Risø. RERAF skal nu moderniseres og opgraderes til en Ecotron, hvorved alt dagslystilskud til phytotronens klimakamre fjernes. Der skal i forbindelse med denne modernisering indkøbes særskilt belysningsanlæg til 6 klimakamre med tilhørende styring og logning. Se udbuddet »
2022-09-09   Rammeaftale om miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (Bygningsstyrelsen)
Regeringen har i forlængelse den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19, der blev indgået 25. januar 2021, besluttet, at Bygningsstyrelsen skal stå for nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg. Bygningsstyrelsen ønsker derfor at indgå rammeaftale om miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg. Det er vigtigt, at Bygningsstyrelsens miljørådgivere har en vis bredde i deres kompetenceprofil, idet Bygningsstyrelsens … Se udbuddet »
2022-08-26   Forsikringsmægler for Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Rammeaftalen om forsikringsmæglerydelser for Bygningsstyrelsen. Forsikringsmæglerens opgave er at sikre optimal kontakt mellem Bygningsstyrelsen og forsikringsselskaberne, samt at rådgive og vejlede Bygningsstyrelsen om forhold inden for forsikring, risikostyring og særlige skader. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Factor Insurance Brokers A/S
2022-06-25   Entrepriseforsikring, Lerchesgade 35 - genudbud (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at tegne all-risks entrepriseforsikring samt brand- og stormskadeforsikring på opførelsen af et nyt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35 i Odense. Der bygges samlet ca. 31.000 m2 og i tillæg hertil p-kælder. Hovedformålet med projektet er at opføre en bygning, der kan samle en række statslige styrelser i attraktive, effektive og totaløkonomisk optimale flerbrugerkontorlokaler, der kan anvendes fleksibelt. Projektet skal desuden minimere klimabelastningen i forbindelse med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RiskPoint A/S
2022-06-20   DIKU, facader og vinduer (Bygningsstyrelsen)
Udbuddet omfatter en hovedentreprisekontrakt om udførelse af alle bygningsarbejder i forbindelse istandsættelse af naturstensfacader og vinduer, på Datalogisk Institut som er en del af Københavns Universitet. I arbejdet indgår følgende fag: E00 BYGGEPLADS E01 MILJØSANERING OG NEDRIVNING E02 FACADESTEN, EKSIST. FAXE KALKSTEN E03 FACADELUKNING E04 TØMRER/SNEDKER E05 MURER E06 BLIKKENSLAGER E07 SMED E08 MALER E09 BYGNINGSINSTALLATIONER E10 VVS E11 VENTILATIONS E12 EL E13 CTS E14 JORDARBEJDER E15 AFLØB I … Se udbuddet »
2022-05-12   KU MT 14 NYLAB (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at indgå aftale om totalrådgivning til opførelse af en GMO3 facilitet i en eksisterende bygning til brug for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) under Københavns Universitet (KU). Laboratoriefaciliteten skal udføres som en indeslutningsfacilitet, der kan godkendes og klassificeres til arbejde med GMO3. GMO3-faciliteten skal leve op til gældende dansk lovgivning, både hvad angår bygning, installationer, arbejdsmiljø, arbejde med risikogruppe 3 biologiske agenser og GMO, … Se udbuddet »
2022-04-29   Entrepriseforsikring, Lerchesgade 35 (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at tegne all-risks entrepriseforsikring samt brand- og stormskadeforsikring på opførelsen af et nyt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35 i Odense. Der bygges samlet ca. 31.000 m2 og i tillæg hertil p-kælder. Hovedformålet med projektet er at opføre en bygning, der kan samle en række statslige styrelser i attraktive, effektive og totaløkonomisk optimale flerbrugerkontorlokaler, der kan anvendes fleksibelt. Projektet skal desuden minimere klimabelastningen i forbindelse med … Se udbuddet »
2022-02-08   Nye Rammer for Folketinget - bygherrerådgivning (Bygningsstyrelsen)
Folketinget overtager i 2022 forvaltningen af det statslige ejerskab af Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen. Det er Folketingets ønske, at projektet skal: • Styrke de borgervendte aktiviteter Interessen for Folketingets arbejde og for at besøge Folketinget er stor, og flere borgervendte aktiviteter er i dag meget efterspurgte. De nye bygninger giver mulighed for at arbejde med borgervendte aktiviteter til flere borgere og samtidig gøre Folketinget bedre i stand til at imødekomme den store interesse for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bauherr Exigo A/S
2022-01-11   Taksatorudbud (Bygningsstyrelsen)
Rammeaftale om taksering af skader på Bygningsstyrelsens bygningsportefølje over hele landet. Opgaven vil primært omfatte større og komplekse skader og serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud. Taksatorens opgave er, at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, forsikringsdækning, skadeopgørelse og efterfølgende projektledelse af reparationer og udbedre effektivt, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af … Se udbuddet »
2021-12-21   KU 782-72 UNILAB Højhuset (Bygningsstyrelsen)
Udbuddet vedrører en laboratorierenovering på byggesagen KU 782-72 Unilab Højhuset på adressen Thorvaldsensvej 40, 1870 Frederiksberg C. Opgaven skal udføres i hovedentreprise. Arbejdet omfatter primært: - Renovering af laboratorier - Renovering af gangarealer, kontorer, birum, møderum, øvrige fællesfaciliteter - Etablering af kølerum - Generel opgradering af installationer samt etablering af ringventilation - Etablering af nye elevatorer - Miljøsanering Arbejderne skal udføres i den midterste af 3 … Se udbuddet »
2021-12-14   Udbud af kontrakter vedrørende udearealer, havedrift, renhold og vinterberedskab (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen udbyder opgaven vedrørende udearealer, havedrift, renhold og vinterberedskab. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S Tolstrup A/S
2021-11-02   Udbud af kontrolcentral (Bygningsstyrelsen)
Kontrakt på kontrolcentralområdet på Bygningsstyrelsens ejendomme udløber februar 2022. Bygningsstyrelsen kommende aftale på kontrolcentral området, skal omfatte alle Statens øvrige kontorejendomme. Idet Bygningsstyrelsen skal overtage kontrolcentralområdet, for en række ejendomme, forventes der en løbende tilkomst af ejendomme i aftalens løbetid. Aftalen omhandler alarm og overvågningstjenester, herunder tilrådighedstillelse af en godkendt kontrolcentral, modtagelse af analog og digitale signaler inden … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Den Jyske Kontrolcentral
2021-05-25   Forsikring af bygningsstyrelsens ejendomsportefølje (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at tegne all-Risks forsikring for sin ejendomsportefølje i Danmark og Grønland, jf. definerede vilkår i udbudsmaterialet, med virkning fra 1. januar 2022. Ejendomstype: Uddannelsesinstitutioner herunder universiteter og kunstskoler samt kontor til bl.a. centraladministrationen, politi og domstole. Porteføljens størrelse er ca. 3 mio. m2 / ca. 1 500 bygning fordelt på ca. 100 lokationer. Selvrisiko: 1 mio. DKK pr skade begivenhed. Byggesager: Automatisk AB18 dækning for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: If Skadeforsikring, filial af If...
2021-04-12   Rammeaftale om bygherrerådgivning (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om bygherrerådgivning. Bygningsstyrelsens byggesager spænder bredt indenfor bl.a. ny- og tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold m.v. Det er derfor vigtigt, at Bygningsstyrelsen har en bygherrerådgiver, der har denne bredde i kompetenceprofilen. Bygningsstyrelsens bygherrerådgivere skal bl.a. varetage rollen som traditionel bygherrerådgiver, som yder bistand til bygherren i forbindelse med byggeriets indledende faser med henblik på at bistå … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitema K/S Emcon A/S OJ Rådgivende Ingeniører
2021-03-31   SDU MMMI - Udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Insituttet (Bygningsstyrelsen)
Opgaven udbydes som hovedentreprise. SDU ønsker med udvidelsen at imødekomme væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet på MMMI og knytte det tættere til beslægtede miljøer på Det Tekniske Fakultet. Bygningen opføres som en selvstændig nybygning placeret i sammenhæng med og forbindelse til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (SDU Odense byggeafsnit 33) og ingeniørstudiernes bygninger (SDU Odense Byggeafsnit 42/43 og 44). Den udbudte hovedentreprise indeholder udover opførelse af selve bygningen også … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TC Anlæg A/S
2021-02-24   Taksator for Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Rammeaftale om taksering af skader på Bygningsstyrelsens bygningsportefølje over hele landet. Opgaven vil primært omfatte større og komplekse skader og serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud. Taksatorens opgave er, at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, forsikringsdækning, skadeopgørelse og efterfølgende projektledelse af reparationer og udbedre effektivt, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af … Se udbuddet »
2021-01-29   Drift, vedligehold, reparation og udskiftning af tekniske installationer og udstyr – udbud med forhandling (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen udbyder opgaven med at servicere området drift, vedligehold, reparationer og udskiftning af tekniske installationer og udstyr. Opgaven indeholder planlagte og ikke planlagte aktiviteter i forbindelse med Bygningsstyrelsens ejendomme i hele landet. Serviceområdet indeholder servicering, genopretning og udskiftning af objekter. De forskellige objekttyper inkluderer fx døre og porte, VVS tekniske enheder, ventilations- og køleanlæg, overvågningsudstyr, el-anlæg og brandsikringsanlæg samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S
2021-01-21   Midlertidige kontorfaciliteter til ADST Herning (Bygningsstyrelsen)
Administrations- og Servicestyrelsen har brug for 90 midlertidige kontorarbejdspladser som supplement til styrelsens kontorlejemål i Bygningsstyrelsens ejendom på Brændgårdvej 10 i Herning. Derfor ønsker Bygningsstyrelsen at etablere midlertidige kontorfaciliteter i en pavillonbygning på matriklen – nærmere bestemt på eksisterende parkeringsareal. Arbejderne udbydes som en totalleverance bestående af leverance, udleje og drift. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mobilhouse A/S
2020-11-17   Facility management i staten bølge 2 (Bygningsstyrelsen)
Facility Management opgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne udbydes i 3 bølger, hvor de daglige leverancer indenfor Facility Management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Nærværende udbud vedrører bølge 2 og har en anslået årlig værdi på 300 mio. DKK indenfor serviceområderne renhold, forplejning (kantine), intern service, udearealer, indvendig vedligehold, affaldshåndtering samt vagt og sikkerhed. De … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S
2020-09-29   Kontrakt om levering af IKT-værktøjer til Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Udbuddet vedrører en 4-årlig kontrakt om levering af IKT-værktøjer til undersøttelse af Bygningsstyrelsens projekter. Leverandøren stiller systemet til rådighed samt yder drift, support og vedligeholdelse af systemet i kontraktperioden. Herudover har Bygningsstyrelsen mulighed for at bestille konsulentydelser og undervisning. Der er mulighed for forlængelse af kontrakten op til 2 gange af hver 12 måneders varighed. IKT-værktøjerne består af 5 moduler: projektwebmodulet, udbudswebmodulet, modulet for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RIB A/S
2020-09-24   Framework Agreement on Economic Auditing of Construction Projects (Bygningsstyrelsen)
Framework agreement on the provision of services relating to the economic auditing of construction projects. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Core Five LLP
2020-08-17   Energimærkning af universitetsejendomme (Bygningsstyrelsen)
Opgaven omfatter udarbejdelse af lovpligtig energimærkning af dele af Bygningsstyrelsens ejendomme. De ejendomme, som er omfattet, er primært eksisterende bygninger i kategorien universitetsejendomme, derudover omfatter opgaven også en række ejendomme i andre kategorier. Bygningsstyrelsens kontorejendomme er ikke en del af nærværende opgave. Hovedformålet med energimærkningerne er: 1) Korrekt indplacering af bygningen på energimærkeskalaen 2) Udpege relevante energibesparelsesforslag med henblik på at … Se udbuddet »
2020-07-03   Lerchesgade kontorknudepunkt (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at opføre et nyt statsligt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35, 5000, Odense i totalentreprise. Kontorknudepunktet skal huse flere af Statens styrelser og institutioner. Bygningen skal tilvejebringe gode, fleksible standardkontorarbejdspladser i god kvalitet med tilknyttede fælles faciliteter som mødecenter, reception, kantine m.v. Bygningsstyrelsens forventning er et omkring 31 000 m2 stort bygningskompleks med plads til 1 600 arbejdspladser. Bygningsstyrelsen har valgt at stille … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Danmark A/S
2020-06-16   Totalentreprenør til om- og tilbygning på Toldbodvej 4-8, Padborg (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen om- og tilbygger Toldbodvej 4-6, Padborg til brug for Syd- og Sønderjyllands Politi og Toldstyrelsen. Formålet med om- og tilbygningen er, at imødekomme nuværende og fremtidige arealbehov i førnævnte organisationer. Det estimeres at om- og tilbygningen udgør følgende: Nybyggeri ca. 2 200 m2 Ombygning ca. 2 700 m2 Udskiftning af tag ca. 600 m2 Udendørsarealer ca. 2 500 m2. Totalentreprisen udbydes på baggrund af byggeprogram. Der gøres opmærksom på at totalentreprenøren overtager … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hansson og Knudsen A/S
2020-05-12   Strategisk rammeaftale (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen udbyder en 4-årig rammeaftale om totalentreprenørydelser, som omfatter planlægning, projektudvikling, projektering og udførsel i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold for bygherrens projekter over 3 mio. DKK. Bygherrens projekter omfatter arbejder indenfor centraladministrationen herunder politi, domstole og universiteter. Der er tale om en landsdækkende rammeaftale med en enkelt aktør. Rammeaftalen skønnes at have en samlet værdi over en 4 årig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoffmann A/S
2020-04-27   Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand på statens ejendomme på Færøerne (Bygningsstyrelsen)
Totalrådgiveren skal efter anmodning yde rådgivning i forbindelse med opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygning, primært på byggesager op til 100 mio. DKK ekskl. moms. Ligeledes skal totalrådgiveren efter anmodning udføre bygningssyn og yde bistand i forbindelse med daglig drift. Opgaverne kan således være af meget forskellig karakter såvel som af størrelse, ligesom opgaverne kan være tilbagevendende såvel som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H+Arkitekter A/S
2020-04-27   Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand på statens ejendomme i Grønland (Bygningsstyrelsen)
Totalrådgiveren skal efter anmodning yde rådgivning i forbindelse med opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygning, primært på byggesager op til 100 mio. DKK ekskl. moms. Ligeledes skal totalrådgiveren efter anmodning udføre bygningssyn og yde bistand i forbindelse med daglig drift. Opgaverne kan således være af meget forskellig karakter såvel som af størrelse, ligesom opgaverne kan være tilbagevendende såvel som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Kalaallit Nunaat A/S
2020-04-08   Kontrakt om levering af IKT-værktøjer til Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Udbuddet vedrører en 4-årlig kontrakt om levering af IKT-værktøjer til undersøttelse af Bygningsstyrelsens byggeprojekter. Leverandøren stiller systemet til rådighed samt yder drift, support og vedligeholdelse af systemet i kontraktperioden. Herudover har Bygningsstyrelsen mulighed for at bestille konsulentydelser og undervisning. Der er mulighed for forlængelse af kontrakten op til 2 gange af hver 12 måneders varighed. IKT-værktøjerne består af 4 moduler: projektwebmodulet, udbudswebmodulet, modulet for … Se udbuddet »
2019-12-20   Ny Politistation Silkeborg (Bygningsstyrelsen)
Projektet omhandler opførsel af ny lokal politistation i Silkeborg. Projektet udføres i totalentreprise og udbydes som EU udbud med forhandling. Bygningen skal opføres på et ca. 4 000 m2 grundareal med ca. 1 400 m2 bygning samt ca. 760 m2 kælder (arealer afhænger af tilbud). I terræn skal der udføres en sikret gård samt parkeringspladser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: K.G. Hansen & Sønner A/S
2019-12-09   Kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab, Sjælland (Bygningsstyrelsen)
Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab for Sjælland. Samlet er der tale om 15 af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret på Sjælland. Kontrakten indeholder standard- og periodisk pleje samt mulighed for ekstraarbejder. Det samlede areal arbejderne andrager ca. 40 ha. Ejendommene er oplistet i bilag til kontrakten. Kontrakten vil løbe i 26 mdr. Kontrakten indeholder mulighed for forlængelse med ét år ad gangen i op til 2 år. Der henvises til udbudsmaterialets … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2019-10-09   SDU MMMI, udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (Bygningsstyrelsen)
Opgaven udbydes som totalrådgivning. SDU ønsker med udvidelsen at imødekomme væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet på MMMI og knytte det tættere til beslægtede miljøer på Det Tekniske Fakultet. Bygningen opføres som en selvstændig nybygning placeret i sammenhæng med og forbindelse til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (SDU Odense byggeafsnit 33) og ingeniørstudiernes bygninger (SDU Odense byggeafsnit 42/43 og 44). Den udbudte totalrådgivning indeholder udover projektering af selve bygningen også … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cubo Arkitekter A/S
2019-10-08   Sankt Kjelds Gård - Ombygningsprojekt (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen skal ombygge Sankt Kjelds Gård på Østerbro i København. Ombygningen skal sikre at ejendommen bliver optimeret til en højere densitet af brugere og samtidig skabe rammerne for fornyelse. Ejendommen består af ca. 35 000 m2 bebygget etageareal. Nærværende byggeopgave skal forestå renoveringen af ca. 18 500 m2. De fleste af de nuværende arealer er udlagt som cellekontorer og skal renoveres så de fremtidige arealer fremstår som storrumskontorer. Byggeopgaven indeholder etableringen af ny … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard A/S
2019-07-08   Modernisering af Strandgade 29 (Bygningsstyrelsen)
I forbindelse med flytning af Finanstilsynet til Strandgade 29 ønsker Bygningsstyrelsen at omdanne den nuværende indretninger med forskelligartede funktioner. Projektet udføres for Bygningsstyrelsen, som er bygherre og Finanstilsynet, som er lejer og bruger. Projektet udbydes som totalentreprise. Projektet omfatter ombygning og indretning af Strandgade 29 til kontorformål. Strandgade 29 er en vinkelbygning langs Strandgade og havnekaj i 5 etager og kælder, samt gårdrum. Opgaven omfatter ombygning og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoffmann A/S
2019-06-14   Lejemål til kontorlokaler til Erhvervsstyrelsen i Silkeborg (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at leje lokaler i eller omkring Silkeborg til brug for Erhvervsstyrelsen. Der er tale om et almindeligt kontorlejemål med begrænsede særkrav fra Bygningsstyrelsen og Erhvervsstyrelsens side. Kontorlokalerne ønskes etableret enten som nybyggeri eller en til formålet egnet ombygget og renoveret ejendom. Erhvervsstyrelsen er en statslig institution, hvorfor Bygningsstyrelsen er ordregiver. Der er behov for ca. 90 arbejdspladser. Kontormiljøet skal danne ramme om en åben og dynamisk … Se udbuddet »
2019-04-01   Taksator for Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Rammeaftale om taksering af skader på Bygningsstyrelsens bygningsportefølje over hele landet. Opgaven vil primært omfatte større og komplekse skader og serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud. Taksatorens opgave er, at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, forsikringsdækning, skadeopgørelse og efterfølgende projektledelse af reparationer og udbedre effektivt, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aedifico ApS
2019-01-23   Hovedentreprenør, AAU Science & Innovation Hub (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen opfører AAU Science & Innovation Hub for Aalborg Universitet. Formålet er at lave et knudepunkt og udstillingsvindue for tværvidenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab, talent- og virksomhedsudvikling. Byggeriets forventede areal er 8 500 m2 og indeholder kreativitetslaboratorier, værksteder, faciliteter til virksomhedssamarbejde samt start-up-miljøer for studerende. Ydermere skal huset rumme kontormiljøer, der lægger op til videndeling herunder til workshops, foredrag samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard A/S
2018-12-20   Retten i Aarhus - Ombygning af Erhvervsarkivet (Bygningsstyrelsen)
Ejendommen, der hidtil har huset Erhvervsarkivet, skal indrettes med retssale, mødelokaler med tilhørende funktioner samt kontorer til brug for Skifte- og Fogedretten. Der er tale om en hovedentreprise. Under forpladsen etableres kantine og tunnelforbindelse til Tinghuset, Vester Allé 10, hvor Retten har til huse i dag. Bygningen, forareal med mure og indkørsel samt læsesalens nagelfaste inventar og lysekroner er fredet. Mange oprindelige rumstrukturer, overflader og materialer samt møblementet i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke & Petersen a/s
2018-11-19   AU Bartholin (Bygningsstyrelsen)
Renovering af 6 eksisterende laboratoriebygninger på Aarhus Universitet. Alle bygningerne skal energirenoveres, hvilket omfatter udskiftning af udvendige vinduer, vinduespartier og døre samt efterisolering og udskiftning af tagbelægningen. 3 af bygningerne, ca. 11 000 m2 skal totalrenoveres indvendigt, dette indebærer tømning af bygninger, bygningssanering, omfattende konstruktive afstivninger, nedbrydning og statiske indgreb. Alle overflader, tekniske installationer og al laboratorieinventar skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke og Petersen A/S
2018-11-14   Rammeaftale om Totalrådgivning (Bygningsstyrelsen)
Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg. Rammeaftalen omhandler opgaver på kontor- samt undervisnings-og forskningsområdet. Med stor diversitet i opgavetyper, ny- og tilbygning, modernisering, renovering, vedligehold m.v. er det vigtigt, at Bygningsstyrelsen har en totalrådgiver, med underrådgivere, der samlet har en bred kompetenceprofil samt kan afstemme deres organisering iht. den enkelte opgave. Rammeaftalen opdeles i 3 delaftaler. Rammeaftalen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H+ Arkitekter Niras A/S Rørbæk og Møller
2018-10-15   Rammeaftale om mæglerrådgivning (Bygningsstyrelsen)
Opgaven omfatter: 1) Værdiansættelser: udførelse af vurderingssagkyndig gennemgang af enekltsåtende ejendomme, hvor værdiansættelsen udarbejdes i en vurderngsrapport. 2) Markedsleje- og handelsværdivurdering: udarbejdelse af markedsleje- og handelsværdivurderinger for Bygningsstyrelsens kontorportefølje. Der er her tale om 2 separate runder, hvor der i løbet af 2. halvår af 2019 med virkning pr. 1.1.2020 skal være vurderet ca. 41 ejendomme, og i løbet af 2. halvår 2021 med virkning pr. 1.1.2022 skal være … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CBRE A/S Newsec Advisory A/S
2018-10-10   Taksator for Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Rammeaftale om taksering af skader på Bygningsstyrelsens bygningsportefølje over hele landet. Opgaven vil primært omfatte større og komplekse skader og serieskader forårsaget af eksempelvis storme og skybrud. Taksatorens opgave er, at fastlægge årsagen til og omfanget af skaden, forsikringsdækning, skadeopgørelse og efterfølgende projektledelse af reparationer og udbedre effektivt, således bygningen bringes tilbage i samme tilstand som inden skadens opståen. Taksator skal foretage økonomisk kontrol af … Se udbuddet »
2018-10-08   Skadesadministrator for Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Rammeaftalen omfatter behandling af skader på Bygningsstyrelsens ejendomme hvor der ikke er tilknyttet en taksator dvs. som udgangspunkt skader under 75 000 DKK. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Willis Towers Watson I/S
2018-09-19   Forsikringsmægler for Bygningsstyrelsen (Bygningsstyrelsen)
Rammeaftalen om forsikringsmæglerydelser for Bygningsstyrelsen. Forsikringsmæglerens opgave er at sikre optimal kontakt mellem Bygningsstyrelsen og forsikringsselskaberne, samt at rådgive og vejlede Bygningsstyrelsen om forhold inden for forsikring, risikostyring og særlige skader. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Factor Insurance Brokers A/S
2018-09-19   Skatteforvaltningen, Aarhus - totalentreprise (Bygningsstyrelsen)
Regeringen har besluttet at SKAT bliver erstattet af syv nye specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Den del af "Amtsgården" i Aarhus, der skal huse medarbejdere fra Toldstyrelsen, Motorstyrelsen og Skattestyrelsen. Projektet omfatter renovering og ombygning af ca. 11 500 m2 og udbydes som totalentreprise. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til § § 61-66 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke & Petersen a/s