2023-10-03   EU-udbud vedrørende levering og drift af Pladsanvisningssystem til Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem.Ballerup Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber ved udgangen af 2024 og Ballerup Kommune udbyder derfor opgaven med levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem. Se udbuddet »
2023-08-14   Ballerup Kommune - indkøb af forsikringer (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsskadeforsikring - Arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning - Kollektiv ulykkesforsikring - Kollektiv ulykkesforsikring, frivillig indsats - Rejseforsikring - All-risk forsikring - Kommunal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axa Forsikring, Filial af Axa... Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2023-05-11   EU-udbud af totalrådgivning vedrørende Børnehuset Kildedal (Ballerup Kommune)
Totalrådgivningen vedrører nybyggeri af et børnehus. Den omfatter: arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser og kompetencer inden for såvel pædagogiske principper som bæredygtigt byggeri. Vedrørende bæredygtigt byggeri lægges der vægt på erfaring med DGNB-guld certificering. Tilbudsgiverne bliver bedt om et skitseforslag. Det vindende rådgiverteam skal bl.a. varetage diverse projekterings- og entrepriseudbudsfaser frem til og med ibrugtagning inkl. byggeledelse og fagtilsyn. Tryk her … Se udbuddet »
2023-04-20   Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune udbyder drift og vedligehold af kommunens gadebelysningsanlæg. Interesserede tilbudsgivere kan anmode om link til Anlægsoversigten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andel Lumen A/S
2023-03-09   Udbud af kontrakt vedrørende bekæmpelse af invasive arter i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune bekæmper løbende følgende invasive arter typisk i vækstsæsonen. Kæmpe-bjørneklo, invasiv pileurt, armensk brombær, vild pastinak samt gyldenris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Care4Nature ApS
2023-03-03   EU-udbud af termisk ukrudtsbekæmpelse i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Den udbudte opgave består i termisk ukrudtsbekæmpelse hovedsageligt på og langs veje, stier og fortove, herunder også trapper og ramper. Derudover indgår der også termisk ukrudtsbekæmpelse på grusstier i parker og naturområder, samt ukrudtsbekæmpelse ved håndkraft de steder, hvor termisk ukrudtsbekæmpelse vil/kan skade beplantning eller inventar. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2023-02-07   EU-udbud af græsslåning langs veje inkl. affaldsopsamling (Ballerup Kommune)
Opgaven består i græsslåning af græsrabatter langs vejene i Ballerup Kommune, og sideløbende affaldsopsamling langs og på veje. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BS Landskabspleje
2023-01-26   Udbud af kontrakt vedrørende bekæmpelse af invasive arter i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune bekæmper løbende følgende invasive arter typisk i vækstsæsonen. Kæmpe-bjørneklo, invasiv pileurt, armensk brombær, vild pastinak samt gyldenris. Se udbuddet »
2023-01-17   EU-udbud af totalentreprise vedrørende opførelse af Børnehuset Troldebo (Ballerup Kommune)
Den øgede tilflytning til Ballerup Kommune skaber behov for nye institutionspladser. I den sammenhæng har Ballerup Kommune valgt at etablere Børnehuset "Troldebo". Børnehuset Troldeboj opføres som et byggeri på ca. 2000 m2 med plads til 160 børn med tilhørende personale. Byggeriet skal være DGNB guld-certificeret. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jytas A/S
2022-10-19   EU-udbud af græsslåning langs veje inkl. affaldsopsamling (Ballerup Kommune)
Opgaven består i græsslåning af græsrabatter langs vejene i Ballerup Kommune, og sideløbende affaldsopsamling langs og på veje. Se udbuddet »
2022-10-10   EU-udbud af kontrakt vedrørende indkøb og administration af forsikringsmæglerydelser (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter kontrakt vedrørende indkøb og administration af forsikringsmæglerydelser i Ballerup Kommune. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2023 og udløber den 31. december 2027. Kontrakten kan af ordregiver opsiges med 6 måneders varsel indtil kontraktens udløb. Kontrakten kan af forsikringsmægler opsiges med 12 måneders varsel, dog tidligst 12 måneder inde i kontrakten. Se udbuddet »
2022-09-19   EU-Udbud af rammeaftale vedrørende levering af frokostordning til Ballerup Kommunes daginstitutioner (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter levering af frokostordning til børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner iht. Bekendtgørelsen af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)(LBK nr. 2 af 06/01/2020) Rammeaftalen træder i kraft den 1. januar 2023 og udløber den 31. december 2025. Ballerup Kommune har option på at forlænge aftalen i op til 2 gange 24 måneder. Rammeaftalen kan af ordregiver opsiges med 6 måneders varsel indtil kontraktens udløb. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fru Hansens Kælder
2022-09-16   EU-udbud af kontrakt vedrørende indkøb og administration af forsikringsmæglerydelser (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter kontrakt vedrørende indkøb og administration af forsikringsmæglerydelser i Ballerup Kommune. Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2023 og udløber den 31. december 2027. Kontrakten kan af ordregiver opsiges med 6 måneders varsel indtil kontraktens udløb. Kontrakten kan af forsikringsmægler opsiges med 12 måneders varsel, dog tidligst 12 måneder inde i kontrakten. Se udbuddet »
2022-05-16   Udbud af rammeaftale om indkøb af asfaltarbejder i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Nærværende udbud omfatter primært udførelse af asfalt slidlagsarbejder på kørebaner og cykelstier, herunder højderegulering af riste og dæksler samt eventuel udskiftning af beskadigede nedløbsbrønde med tilhørende stikledninger. Ballerup Kommune planlægger løbende at rekvirere opgaver inden for området svarende til ca. 10-15 mio. kr. ekskl. moms årligt. Udbuddet er benævnt "Rammeaftale om indkøb af asfaltarbejder i Ballerup Kommune". Rammeaftalens varighed er 2 år med start d. 1. september 2022 til d. … Se udbuddet »
2022-05-03   EU-udbud vedrørende totalrådgivning Klimapark, Baltorpplænen (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune sender totalrådgivning vedrørende den fremtidige klimapark i Ballerup i et EU-udbud. Aftalen omfatter totalrådgivning i relation til en multifunktionel Klimapark i tilknytning til Ballerup bymidte. Det er ambitionen, at Klimaparken - trods sin ret beskedne størrelse på ca. 14.000 m2 - i fremtiden både skal kunne håndtere hverdagsregn og sky­brud, og være et betydningsfuldt rekreativt, grønt og frodigt åndehul i byen. Parken skal desuden bidrage til at højne bio­diversiteten i bymidten og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BOGL ApS
2022-04-11   EU-udbud vedrørende totalrådgivning Klimapark, Baltorpplænen (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune sender totalrådgivning vedrørende den fremtidige klimapark i Ballerup i et EU-udbud. Aftalen omfatter totalrådgivning i relation til en multifunktionel Klimapark i tilknytning til Ballerup bymidte. Det er ambitionen, at Klimaparken - trods sin ret beskedne størrelse på ca. 14.000 m2 - i fremtiden både skal kunne håndtere hverdagsregn og sky­brud, og være et betydningsfuldt rekreativt, grønt og frodigt åndehul i byen. Parken skal desuden bidrage til at højne bio­diversiteten i bymidten og … Se udbuddet »
2022-03-24   Udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb og levering af beskæftigelsesrettede ydelser til borgere i... (Ballerup Kommune)
Dette udbud omfatter udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af beskæftigelsesrettede aktive tilbud til borgere i Ballerup Kommune. Udbuddet er inddelt i 2 delaftaler og omfatter målgrupperne under LAB- jobparate og aktivitetsparate borgere, Fleks- og ledighedsydelsesmodtagere, unge på uddannelseshjælp samt sygemeldte, borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udbuddet skal være med til at realisere Center for Arbejdsmarkeds fornyligt politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi, som kan tilgås via … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S Hans Knudsen Instituttet incita Integro A/S Marselisborg - Center for Udvikling,...
2022-02-08   Udbud af rammeaftaler vedrørende levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere (Ballerup Kommune)
Formålet er at sikre levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere i henhold til Serviceloven § 83 stk. 1 nr. 3. LBK nr. 1284 af 17. september 2015. Dette indbefatter produktion og udbringning af kølemad hos hjemmeboende visiterede borgere, som udgangspunkt 2 gange ugentligt. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftaler vedrørende levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere og omfatter produktion og udbringning af kølemad, som normal-, diæt-, og vegetarkost i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus A/S
2022-01-26   Totalrådgivning af Tapeten - Modernisering af forenings- og frivillighedscenter i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune afsatte i budget 2021 og 2022 samlet 6,4 mio. kr. til opgradering af Tapeten med det mål at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset, samt sikre at de eksisterende foreninger kan udfolde deres kerneaktiviteter bedst muligt. Et afgørende redskab for at opnå dette er at skabe bedre grundlag for synergi og bedre udnyttelse af eksisterende rammer. Derudover er der afsat 5,8 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023 til at renovere Tapetens tag. Tapeten er én af Ballerups ældste … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H+Arkitekter A/S
2022-01-06   Totalrådgivning af Tapeten - Modernisering af forenings- og frivillighedscenter i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune afsatte i budget 2021 og 2022 samlet 6,4 mio. kr. til opgradering af Tapeten med det mål at skabe mere helhed og sammenhæng for brugerne i huset, samt sikre at de eksisterende foreninger kan udfolde deres kerneaktiviteter bedst muligt. Et afgørende redskab for at opnå dette er at skabe bedre grundlag for synergi og bedre udnyttelse af eksisterende rammer. Derudover er der afsat 7,8 mio. kr. i 2022 til at renovere Tapetens tag. Tapeten er én af Ballerups ældste erhvervsbygninger og var … Se udbuddet »
2021-08-31   EU-udbud af energimærker til Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Hermed udbydes udførelse af energimærker for Ballerup Kommune vedrørende: Energimærkning af lovpligtige energimærker for Ballerup Kommune Samlet omfang godt 200.000 m2 opvarmet areal opdelt i to årspuljer Energimærkerne skal anvendes af Center for Ejendomme i deres daglige vedligehold og drift af ejendommene samt ved renoveringsopgaver. Ordregiver ønsker en fagligt dygtig samarbejdspartner, der kan levere energimærker af høj kvalitet og som besidder den fornødne kapacitet til at opfylde Ordregivers … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SEAS-NVE Strømmen A/S
2021-07-13   EU-udbud af rammeaftaler vedrørende vask af eget tøj og linned for visiterede borgere i eget hjem (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter vask af visiterede borgeres eget tøj og linned. Den samlede anskaffelse er vurderet til en værdi på ca. 23,3 mio. DKK. Rammeaftalernes løbetid er fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2024, med option på 1 x 12 måneders forlængelse af rammeaftalerne. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende vask af privat tøj og linned for visiterede hjemmeboende borgere, og omfatter den del af praktisk bistand, der vedrører vask af visiterede borgeres eget tøj og linned. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TRASBO A/S
2020-12-01   EU-udbud af leverings- og serviceaftale vedrørende indkøb af tandlægeunits til Center for tandregulering (Ballerup Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå aftale om levering af tandlægeunits indrettet til anvendelse inden for tandregulering, flytning og installering af ét allerede eksisterende tandlægeunit, samt service af 11 tandlægeunits. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Plandent A/S
2020-11-03   EU Udbud af leverings- og serviceaftale vedrørende indkøb af tandlægeunits til Center for tandregulering (Ballerup Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå aftale om levering af tandlægeunits indrettet til anvendelse inden for tandregulering, flytning og installering af ét allerede eksisterende tandlægeunit, samt service af 11 tandlægeunits. Se udbuddet »
2020-03-20   EU-udbud af rammeaftale vedrørende indkøb og levering af økologisk skolefrugt til Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Rammeaftalen omfatter køb og levering af økologisk skolefrugt til folkeskoler i Ballerup Kommune. Det forudsættes, at leverandøren til enhver tid er leveringsdygtig i samtlige de produkter, der er omfattet af rammeaftalen. Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger, som de enkelte bestillere i Kommunen løbende afgiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fruktbudet i Norden AB
2019-09-16   EU-udbud af levering af måtteservice til Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Leje, udlægning, vask og skift af tæppemåtter på Ballerup Kommunes lokaliteter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2019-09-16   EU-udbud af rengøring og vinduespolering af Ballerup Kommunes lokaliteter (Ballerup Kommune)
Rengøring og vinduespolering af Ballerup Kommunes lokaliteter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S
2019-06-26   EU-udbud af totalrådgivning i forbindelse med renovering af Centrumgaden (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune skal renovere Centrumgaden - byens centrale handelsstrøg - et gågadeareal på i alt ca. 9 500 m2 inkl. Kirketorvet og forbindelser til bagvedliggende arealer. Renoveringen omfatter belægninger og afvanding, beplantning, belysning og inventar. Tryk her https://permalink.mercell.com/105493322.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Opland Landskabsarkitekter
2019-01-15   Udbud af drift og vedligeholdelse af boldbaner i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ordregiver udbyder drift og vedligeholdelse af boldbaner i Ballerup Kommune i Offentlig Udbud. Kontrakten er uopsigelig fra kontraktindgåelse og indtil d. 31.12.2022. Herefter kan kontrakten opsiges af begge parter med 12 måneders varsel (Tidsubegrænset kontrakt). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2018-11-15   Udbud af drift og vedligehold af Boldbaner og Idrætsanlæg (Ballerup Kommune)
Ballerup kommune udbyder i egenskab af Ordregiver drift og vedligeholdelse af boldbaner i Ballerup Kommune i Begrænset Udbud. Kontrakten er uopsigelig fra kontraktindgåelse og indtil d. 31.12.2022. Herefter kan kontrakten opsiges af begge parter med 12 måneders varsel (Tidsubegrænset kontrakt). Udbuddet gennemføres som et begrænset EU-udbud i henhold til afsnit II i lov nr. 1564 af 15.12.2015, "Udbudsloven". Tryk her https://permalink.mercell.com/95054797.aspx Se udbuddet »
2018-09-14   Indkøb af forsikringer - Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune afholder åbent hus d. 25.9.2018 kl. 13:00-15:00. Her orienteres om risikostyring og sikringstiltag, og der vil kunne stilles spørgsmål hertil, dog ikke til det fremsendte udbudsmateriale. Adresse: Rådhuset, Hold-an-vej 5, 2750 Ballerup, Mødecenter A, Lokale 5 SU: 19.09.2018 til dk-udbud@willistowerswatson.com Att: Louise Daugbjerg http://www.willis.dk/ballerupkommune/ Ballerup_K Cde34rfv Ballerup Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor: 1) Bygnings-, løsøre- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring
2018-07-11   EU-udbud (genudbud - hasteprocedure) af rammeaftale vedrørende operationel leasing af biler til Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Udbuddet er en kopi af tidligere udbud incl. spørgsmål/svar TED: Dokument nr. 2018/S 104-236979. — Eneste rettelse er datoer i udbudsbetingelserne. Grunden til genudbud/hasteprocedure anvendes er ene og alene af den grund at tilbudsgivere har haft forskellige IT udfordringer, der ikke kan tilskrives ordregiver, ligeledes har ordregiver ikke kunne forudsige dette. Udbuddet omfatter operationel leasing af fabriksnye biler i bilsegment B, inklusiv service- og reparations aftale. Rammeaftalen er fireårig. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arne Stubbe Automobiler A/S
2018-05-31   EU-udbud af rammeaftale vedrørende operationel leasing af biler til Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter operationel leasing af fabriksnye biler i bilsegment B, inklusiv service- og reparationsaftale. Rammeaftalen er fireårig. Rammeaftalen træder i kraft den 1.9.2018 og udløber 31.8.2022. Leasingperioden er på 48 måneder. Årligt antal km pr. bil er 25 000 km. — 21 hybrid biler (ikke plug-in) med option på 2, — 14 el-biler (plug-in) med option på 2. Se udbuddet »
2018-03-16   EU-udbud af rammeaftale vedrørende operationel leasing af biler til Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter operationel leasing af fabriksnye biler i bilsegment B, inklusiv service- og reparationsaftale. Rammeaftalen er fireårig. Rammeaftalen træder i kraft den 24.9.2018 og udløber 23.9.2022. Leasingperioden er på 48 måneder. Årligt antal km pr. bil er 25 000 km. — - 21 hybrid biler (ikke plug-in) med option på 2, — - 14 el-biler (plug-in) med option på 2. Se udbuddet »
2018-01-11   Prækvalifikation af EU-udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg (Ballerup Kommune)
På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Gladsaxe, Rudersdal og Rødovre Kommune, udbyder Ballerup Kommune drift og vedligeholdelse af signalanlæg i følgende kommuner: — Ballerup Kommune, — Fredensborg Kommune, — Furesø Kommune, — Gladsaxe Kommune, — Gribskov Kommune, — Hillerød Kommune, — Hørsholm Kommune, — Rudersdal Kommune, — Rødovre Kommune. Tryk her https://permalink.mercell.com/77690351.aspx. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Swarco Danmark A/S
2017-06-30   Udbud af projekt Ballerup Banegårdsplads (Ballerup Kommune)
Projektet er lokaliseret i Ballerup Kommune og omfatter en ombygning af den eksisterende busterminal ved Ballerup station, til ny byplads, ny busterminal og nyt busdepot. Tryk her http://permalink.mercell.com/70969321.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2017-05-16   EU-udbud af Kompressionshjælpemidler (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter opmåling (egen- og leverandøropmåling) samt bestilling og levering af kompressionshjælpemidler til Kommunerne. Den samlede omsætning pr. år er ca. 5 000 000 DKK. Aftalen er 3-årig med en option på yderligere 1 år, på uændrede vilkår. Følgende 12 Kommuner (herefter samlet benævnt Kommunerne) er gået sammen om at udbyde kompressionshjælpemidler: Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms RegionsKommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs … Se udbuddet »
2017-04-11   Ballerup banegårdsplads (Ballerup Kommune)
Projektet er lokaliseret i Ballerup Kommune og omfatter en ombygning af den eksisterende busterminal ved Ballerup station, til ny byplads, ny busterminal og nyt busdepot. Tryk her http://permalink.mercell.com/67075365.aspx Se udbuddet »
2017-02-03   Udbud af vintertjeneste i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Nærværende serviceydelse vedrører vintertjeneste i Ballerup Kommune. Serviceydelsen omfatter bl.a. følgende opgaver: —Vintertjeneste på offentlige veje, stier og pladser, herunder bl.a. trapper og fodgængerfelter. —Vintertjeneste på skoler og andre ejendomme der er åben for færdsel alle ugens dage, herunder indgangspartier m.m. —Vintertjeneste på fortove, hvor Ballerup Kommune har grundejerforpligtigelse Udbudsformen er begrænset udbud. Interesserede firmaer skal aflevere en ansøgning om prækvalifikation … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2017-01-26   Anlæggelse af vej og midlertidig busterminal (Ballerup Kommune)
Projektet er lokaliseret i Ballerup Kommune og omfatter en ombygning af Linde Allé ved den nuværende banegårdsplads. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CG Jensen a/s
2016-11-16   Vask af eget tøj — visiterede borgere (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter vask af visiterede borgeres tøj og linned. Den samlede anskaffelse af vurderet til en værdi på ca. 6 500 000 DKK. Aftalens løbetid er fra den 1.5.2017 til den 30.4.2020, med option på 1 x 12 måneder. Formålet med udbuddet er, at yde hjælp, til vask af visiterede borgers tøj og linned i henhold til serviceloven. Tilbudsgivers opgave er at varetage opgaven vedr. afhentning, vask, pakning og aflevering af visiterede borgeres tøj og linned. Følgende fem kommuner (herefter samlet benævnt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2016-09-02   EU-udbud af kompressionshjælpemidler (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter opmåling (egen- og leverandøropmåling) samt bestilling og levering af kompressionshjælpemidler til Kommunerne. Den samlede omsætning pr. år er ca. 8 000 000 DKK. Aftalen er 3-årig med en option på yderligere 1 år, på uændrede vilkår. Følgende 11 Kommuner (herefter samlet benævnt Kommunerne) er gået sammen om at udbyde kompressionshjælpemidler: Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms Regionskommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs … Se udbuddet »
2016-06-06   Hovedentreprise for udførelse af en børneinstitution i Skovlunde (Ballerup Kommune)
Udførelse af en børneinstitution i Skovlunde — Byggeriet skal udføres som en hovedentreprise og opfylde krav som et nulenergibyggeri — 2020. Entreprisen omfatter 2 700 m² opvarmede samt 390 m² uopvarmede arealer som skal udføres iht. udbudsmateriale. Byggeriet er i 2 etager med installationsrum på 3 etage. Der udføres taglegeplads på en del af byggeriet. Grunden er på 9 000 m² og skal udføres iht. ingeniør- og landskabsprojekt. Byggeperiode er fastlagt med opstart den 1.9.2016 til AB92 aflevering den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elindco Byggefirma A/S
2016-04-20   EU-udbud af kompressionshjælpemidler (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter opmåling (egen- og leverandøropmåling) samt bestilling og levering af kompressionshjælpemidler til Kommunerne. Den samlede omsætning pr. år er ca. 8 000 000 DKK. Aftalen er 3-årig med en option på yderligere 1 år, på uændrede vilkår. Se udbuddet »
2016-04-14   EU-udbud af kompressionshjælpemidler (Ballerup Kommune)
Udbuddet omfatter opmåling (egen- og leverandøropmåling) samt bestilling og levering af kompressionshjælpemidler til Kommunerne. Den samlede omsætning pr. år er ca. 8 000 000 DKK. Aftalen er 3-årig med en option på yderligere 1 år, på uændrede vilkår. Følgende 11 Kommuner (herefter samlet benævnt Kommunerne) er gået sammen om at udbyde kompressionshjælpemidler: Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms RegionsKommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs … Se udbuddet »
2015-12-22   Vintervedligeholdelse i Ballerup Kommune (Ballerup Kommune)
Nærværende serviceydelse vedrører vintervedligeholdelse i Ballerup Kommune. Serviceydelsen omfatter bl.a. følgende opgaver: Vintervedligeholdelse på offentlige veje, stier og pladser, herunder bl.a. trapper og fodgængerfelter Vintervedligeholdelse på skoler og andre ejendomme der er åben for færdsel alle ugens dage, herunder indgangspartier m.m. Vintervedligeholdelse på fortove, hvor Ballerup Kommune har grundejerforpligtigelse Arbejdet skal som minimum udføres i tidsrummet fra 1. oktober 2016 til 30. … Se udbuddet »
2015-12-10   Prækvalifikation til udbud af rammeaftale om levering af håndværkerydelser (Ballerup Kommune)
Ballerup Kommune udbyder rammeaftale om levering af håndværkerydelser til vedligeholdelse af Kommunens ejendomme. Rammeaftalen udbydes som et EU-udbud efter udbudsdirektivet (Direktiv 2004/18/EF af 31.3.2004) og bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17.8.2011. Udbuddet omfatter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A. Villadsen A/S, Bela-Byg A/S, C.H. BYG... AB-Glas ApS, Skou Gruppen A/S Andersen & Heegaard A/S, Combibyg VVS... C.H. BYG A/S, Dahl A/S, Malerfirmaet... C.H. BYG A/S, Gladsaxe... Claus Dalsgaard A/S, Dahl A/S, Eca... Dahl A/S, JEN-TEK ventilation ApS,... J.M. Gulv & rengøring ApS, LH-Gulve A/S,... Lundgaard Tømrer-Snedkerfirma ApS, Combi...
2015-12-08   Udbud af kompressionshjælpemidler (Ballerup Kommune)
Følgende 11 Kommuner (herefter samlet benævnt Kommunerne) er gået sammen om at udbyde kompressionshjælpemidler: Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms RegionsKommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune. Udbuddet omfatter bestilling og levering af kompressionshjælpemidler. Kommunerne fremstår som 1 geografisk område omfattende samtlige 11 Kommuner, og tilbudsgiver skal afgive tilbud på hele … Se udbuddet »
2015-08-14   Totalrådgivning vedr. nybyggeri af daginstitution, til ca. 210 børn mellem 0 og 5 år og evt. områdefaciliteter,... (Ballerup Kommune)
Totalrådgivningen vedrører nybyggeri af et børnehus. Den omfatter: arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser og kompetencer inden for pædagogiske principper og tendenser. Der lægges vægt på bl.a. bæredygtighed, fleksibilitet og indeklima. Tilbudsgiverne bliver bedt om et skitseforslag. Det vindende firma (eller team) skal bl.a. varetage diverse projekterings- og entrepriseudbudsfaser frem til ibrugtagning inkl. byggeledelse og fagtilsyn. Ansøger bedes huske at indsende oplysninger (jf. III.2) pkt. … Se udbuddet »
2015-05-13   Udbud af økologisk skolefrugt (Ballerup Kommune)
Udbud af økologisk skolefrugt. Udbuddet omfatter bestilling og levering af økologisk frugt til levering på folkeskoler. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/51057177.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frugtbudet I Danmark