Indkøb: Banedanmark

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Banedanmark

2023-10-23   Rammeaftale vedrørende registrering og sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter detektering, registrering og kemisk sprøjtning af vegetation i Banedanmarks hovedspor og de gennemgående togvejsspor igennem stationer. Leverandøren skal som en del af ydelsen selv levere sprøjtetog inkl. mandskab. Banedanmark leverer trækkraft og kemikalier som en bygherreleverance. Leverandøren har derudover ansvaret for den samlede udførelse og dokumentering af opgaven. Rammeaftalen kan benyttes af Banedanmark. Se udbuddet »
2023-10-20   Levering af kørestrømressourcer (Banedanmark)
Ydelserne vedrører leje af kørestrømressourcer til brug i forbindelse med Banedanmarks almindelige vedligeholdelse af køreledningsanlægget (der omfatter delsystemerne køreledningsnettet og køreledningskonstruktioner, samt returstrøm) på jernbaneinfrastruktur ejet af Banedanmark og jernbaneinfrastruktur, som Banedanmark er ansvarlig for vedligeholdelse af. Se udbuddet »
2023-10-10   Contract regarding Operation and Maintenance of GSM-R (Banedanmark)
The scope of this tender is operation and maintenance of the GSM network based on Nokia equipment. The main services are: A) Transition in including knowledge transfer from incumbent supplier B) Operation including onsite repair C) Preventive Maintenance on equipment, masts and facilities D) Warehouse Services including management of spare part stock Se udbuddet »
2023-09-08   Udbud af manuelt sporvedligehold (Banedanmark)
Opgaven omfatter vedligeholdelsesopgaver af jernbanesporet for Københavns S-Bane, Fjernbane Øst samt Sydjylland og Fyn. Ydelserne omfatter blandt andet tilstandsopgaver, normopgaver, fejlretning, sporteknik, lodsarbejde, rangerarbejde, SR og OR-ydelser samt akut beredskab. Se udbuddet »
2023-08-28   Vedligehold af køreledningsanlæg (1) (Banedanmark)
Der udbydes to (2) delaftaler som er opdelt i Delaftale 1 (Fjernbanen) og Delaftale 2 (S-banen). Til hver delaftale er der tilknyttet to (2) rammeaftaler: en (1) rammeaftale for Banedanmark og en (1) rammeaftale for DSB. Delaftalerne vedrører vedligeholdelse af køreledningsanlægget, jernbaneinfrastruktur ejet af Banedanmark, jernbaneinfrastruktur ansvarlig for vedligehold og jernbaneinfrastruktur ejet af DSB som omfatter delsystemerne køreledningsnettet og køreledningskonstruktioner, samt returstrøm. Der … Se udbuddet »
2023-07-27   Rammeaftale om indkøb af master, rammesøjler, overliggere og alt tilbehør (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter indkøb og levering af master, rammesøjler, overliggere og alt tilbehør. Masterne, rammesøjlerne og overliggerne er i forskellige længder og kan indeholde forskellige apteringer der skal påsvejses inden levering. Desuden skal Leverandøren stille lagerplads til rådighed for Banedanmarks ejendele, som benyttes i forbindelse med produktion af varerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Damgaard Metal A/S
2023-07-10   Genudbud af Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro (Banedanmark)
Kontrakten er en totalentreprisekontrakt og omfatter totalentrepriser for etablering af ladeforsyningsstationer som skal indgå som hovedbestanddel af de kommende ladeinfrastrukturer til batteritog. Ladeforsyningsstationerne skal omforme 3-faset 10 kV vekselstrøm til 1-faset 27,5 kV vekselstrøm, med en samlet systemeffekt på 2,5 MVA. Se udbuddet »
2023-07-05   92900.R07 Bygherrerådgivning, Kørestrøm - Ny bane over Vestfyn (Banedanmark)
Ordregiver vurderer, at der til løsning af opgaven inklusive optioner vil medgå op til 31.450 timer baseret på kategori B. - Timetallet kan varieres i henhold rådgivers tilbudte fordeling af timer på medarbejderkategorier i Tilbudslisten (TBL), se Del II.2.4). - Den anslåede værdi, angivet i form af et estimeret timeforbrug, er udtryk for et skøn, se tillige Del II.2.14). - Det forventede timeforbrug anslås til kun at udgøre ca. 80 % af det estimerede timeforbrug, jf. tillige Del VI.3), litra … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2023-07-04   Rammeaftale om Arbejds- og sikkerhedsbeklædning (Banedanmark)
Banedanmark udbyder en rammeaftale om indkøb af arbejdsbeklædning, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedsfodtøj. Beklædning og sikkerhedsfodtøj skal bruges af medarbejdere der arbejder i Banedanmarks Infrastruktur. De udbudte varer skal leve op til forskellige normer og standarder. Der vil blive indgået én (1) kontrakt med én (1) leverandør. Se udbuddet »
2023-07-03   Udbud af UT cirkulære-bestilling samt gods oversigts-løsning (Banedanmark)
UTRUM RID bruges til at beregne og udstede et UT cirkulære til Jernbane virksomhederne, samt levere disse oplysninger til trafikafviklingen. RID (Farligt gods) anvendes af Jernbane virksomhederne, så de kan levere oplysning om elektronisk gods indhold af deres transporter, samt hvor gods er henstillet i Danmark. Derudover har Trafik et system hvor de kan monitorere disse oplysninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PICit
2023-06-30   Vedligehold af køreledningsanlæg (Banedanmark)
Der udbydes to (2) delaftaler som er opdelt i Delaftale 1 (Fjernbanen) og Delaftale 2 (S-banen). Til hver delaftale er der tilknyttet to (2) rammeaftaler: en (1) rammeaftale for Banedanmark og en (1) rammeaftale for DSB. Delaftalerne vedrører vedligehold af køreledningsanlægget (der omfatter delsystemerne køreledningsnettet og køreledningskonstruktioner, samt returstrøm) på jernbaneinfrastruktur ejet af Banedanmark og jernbaneinfrastruktur, som Banedanmark er ansvarlig for vedligehold af, samt … Se udbuddet »
2023-06-30   Opsætning af tovhjul ved Kolding-Padborg og Tinglev–Sønderborg (Banedanmark)
Kontrakten omfatter udskiftning af tovhjul på Kolding-Padborg og Tinglev–Sønder-borg. Tovhjulene er indkøbt af Banedanmark. Tilbudsgiver skal selv afhente tovhjulene på den i udbudsmaterialets angivne adresse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarsleff Rail A/S
2023-06-15   Udbud af skinner 2024 (Banedanmark)
Den udbudte Kontrakt omfatter levering af skinner af typen UIC 60 E2 R260 i 60 meter længde i året 2024. Skinnerne benyttes af Banedanmark til vedligehold og fornyelse af sporet. Størsteparten leveres som bygherreleverancer til entreprenører, som udfører arbejder i Banedanmarks spor. Udbuddet omfatter en samlet mængde på 345.600 meter skinner, inklusive tre optioner á 17.280 meter skinner. Den samlede mængde er fordelt på 20 leverancer, jf. Bilag 2, Tilbudsliste. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ArcelorMittal Commercial Denmark ApS
2023-06-14   Ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro (Banedanmark)
Kontrakten er en totalentreprisekontrakt og omfatter totalentrepriser for etablering af ladeforsyningsstationer som skal indgå som hovedbestanddel af de kommende ladeinfrastrukturer til batteritog. Ladeforsyningsstationerne skal omforme 3-faset 10 kV vekselstrøm til 1-faset 27,5 kV vekselstrøm, med en samlet systemeffekt på 2,5 MVA. Se udbuddet »
2023-06-13   Genudbud - Grøn vedligehold af Banedanmarks fremføringsprofil ved brug af maskinel og manuel indsats (Banedanmark)
Udbuddet omfatter maskinelt og manuelt vedligehold af fremføringsprofil. Der er tale om en årlig tilbagevendende opgave, hvor bevoksningen indenfor fremføringsprofilet på samtlige strækninger knuses og klippes via en maskinel og manuel indsats. Udbuddet vedrører vedligeholdelsesopgaver, tillægsopgaver samt hasteopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S
2023-06-09   Rammeaftale om Transportydelser (Banedanmark)
Banedanmark udbyder en Rammeaftale vedr. transportydelser. Den udbudte Rammeaftale omfatter følgende transportopgaver i hele Danmark: - Transport af stykgods, fragt og pakker - Transport af langgods, der bliver læsset/losset med truck - Transport af Full load og Half load - Transport af ADR/farligt gods (udstyr til jernbane) - Express kørsel med direkte levering med udrykning inden for én (1) time, af pakker og pallegods med og uden lift i hele Danmark. Der kan dog forekomme kørsler til/fra Malmø ved … Se udbuddet »
2023-06-07   Udbud af sportekniske tegninger (Banedanmark)
Banedanmark har et løbende behov for opdatering af sportekniske normaltegninger indenfor sporkomponenter og sporskifter. Normaltegninger omfatter bladtegninger, 10-talstegninger og leverandørtegninger. Sportekniske tegninger for sporkomponenter inkluderer følgende sporkonstruktioner: sveller, skinnebefæstelser, overkørsler, skinneudtræk og sporstoppere. Årsag til opdateringer skyldes typisk indførelse af rettelser, ændringer i eksisterende tegninger, heriblandt udvikling af nye sporkonstruktioner. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SYSTRA Danmark A/S
2023-05-23   Udbud af rammeaftaler på teknisk rådgivning og bistand til Trafikinformation (Banedanmark)
Banedanmark, DOT og Sund og Bælt udbyder tre (3) delaftaler (rammeaftaler) vedrørende rådgivning og bistand til trafikinformation. Delaftalerne omfatter delydelser vedrørende rådgivning og bistand til trafikinformation; 1) Projektering af infoanlæg (inkl. strøm), 2) Fagtilsyn & RFC, 3) Regnings- og dokumentationsopgaver, 4) CSM-bistand & myndighedsafklaring, 5) Review, 6) Bistand til udbud samt 7) Test, datagrundlagsgenerering og teknisk rådgivning. Tilbudsgiver skal byde på alle 3 delaftaler, idet … Se udbuddet »
2023-04-21   Rammeaftale om ydelser til brug for projektering, etablering og fornyelse af passiv infrastruktur (Banedanmark)
Udbud af én rammeaftale vedrørende etablering af fiberinfrastruktur, herunder installation af rørinfrastruktur, fiberkabler etc. langs jernbanen. Sekundært graveopgaver og underskydningsopgaver som forudsætning for udførelsen af installationsopgaverne. Leverandøren har ansvaret for projektering. Rammeaftalen udbydes som totalentreprisekontrakt efter ABT18 og tildeles én Leverandør. Projektet skal udføres i hele landet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WeCon A/S
2023-04-19   Udbud af spor-tekniske tegninger (Banedanmark)
Banedanmark har et løbende behov for opdatering af sportekniske normaltegninger inden-for sporkomponenter og sporskifter. Normaltegninger omfatter bladtegninger, 10-talstegninger og leverandørtegninger. Sportekniske tegninger for sporkomponenter inklude-rer følgende sporkonstruktioner: sveller, skinnebefæstelser, overkørsler, skinneudtræk og sporstoppere. Årsag til opdateringer skyldes typisk indførelse af rettelser, ændringer i eksi-sterende tegninger, heriblandt udvikling af nye sporkonstruktioner. … Se udbuddet »
2023-04-18   Udbud af valideringsydelser (1) (Banedanmark)
Banedanmark udbyder en rammeaftale vedr. valideringsydelser. Ved validering forstår Banedanmark uafhængig projekteringskontrol af eksempelvis broer og tunneler og konstruktioner i øvrigt, som falder inden for dette fagområde internt i Banedanmark. Rammeaftalen er opdelt i 12 delaftaler, hvor der optages et givent antal validatorer på hver delaftale. Delaftalerne består af: -Delaftale Stål (1), op til 8 validatorer -Delaftale Stål (2), op til 8 validatorer -Delaftale Stål (3), op til 5 … Se udbuddet »
2023-04-18   Udbud af terrænarmaturer (Banedanmark)
Terrænarmaturer anvendes til belysning i terræn, hvor der ikke umiddelbart findes anden belysning, og hvor personale har behov for tilfredsstillende belysning til at kunne udføre deres arbejde efter mørkets frembrud. Se udbuddet »
2023-04-04   Rammeaftale om ydelser til brug for projektering, etablering og fornyelse af passiv infrastruktur (Banedanmark)
Udbud af én rammeaftale vedrørende etablering af fiberinfrastruktur, herunder installation af rørinfrastruktur, fiberkabler etc. langs jernbanen. Sekundært graveopgaver og underskydningsopgaver som forudsætning for udførelsen af installationsopgaverne. Leverandøren har ansvaret for projektering. Rammeaftalen udbydes som totalentreprisekontrakt efter ABT18 og tildeles én Leverandør. Projektet skal udføres i hele landet. Se udbuddet »
2023-04-03   Rammeaftale indeholdende 2 delaftaler om indkøb af signalkabler (sikringskabler og strækningskabler) (Banedanmark)
Banedanmark udbyder rammeaftale der omfatter indkøb af Signalkabler. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Delkontrakt 1 indeholder levering af i alt 11 forskellige typer ikke-skærmede sikringskabler. Delkontrakt 2 indeholder levering af i alt 3 forskellige typer kabel, indeholdende ikke-skærmet sikringskabel, skærmet sikringskabel og strækningskabel. Signalkablerne skal kunne leveres over hele landet og skal bruges til alle anlæg og strækninger, Banedanmark forvalter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NKT (Denmark) A/S
2023-03-29   Genudbud af Grøn vedligehold af Banedanmarks fremføringsprofil ved brug af maskinel og manuel indsats (Banedanmark)
Udbuddet omfatter maskinelt og manuelt vedligehold af fremføringsprofil, Der er tale om en årlig tilbagevendende opgave, hvor bevoksningen indenfor fremføringsprofilet på samtlige strækninger knuses og klippes via en maskinel og manuel indsats. Leverandøren skal levere følgende hovedopgaver: • Maskinel vertikal beskæring af grene inden for fremføringsprofilen eller skel, hvis det er nærmere sporet. • Maskinel knusning af træagtig opvækst og nedskåret materiale inden for fremføringsprofilen eller skel, … Se udbuddet »
2023-03-24   Udbud af transport- og kranydelser (Banedanmark)
Banedanmark udbyder tre (3) delkontrakter (Rammeaftaler) vedrørende transport- og kranydelser i Danmark. De tre (3) delkontrakter omfatter kørsel og/eller flytning af materialer, som anvendes i forbindelse med vedligehold og fornyelse af jernbanen, herunder anlægsprojekter. Omfanget af ydelserne vil hovedsageligt, men ikke begrænset hertil, være transport af skinner, jerndele, træ- og betonsveller samt kranydelser. Kørslen skal forgå med lastbil/kran og/eller blokvogn eller lign. Delkontrakterne er … Se udbuddet »
2023-03-24   Genudbud Fiberoptiske komponenter (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter indkøb af fiberoptiske materiale til anvendelse i Banedanmarks bygninger og udendørs arealer herunder også kabelbrønde samt kabelrender af forskellige materialer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alcadon ApS
2023-03-01   Vibrationsmåling og fotoregistrering Fr. Vj (Banedanmark)
I forbindelse med projektet Fredericia Vejle foretager Banedanmark en række arbejder, som kan give anledning til vibrationer, der kan forplante sig via banelegemet til undergrunden og videre til nærmest beliggende bygninger. Der er et behov for at foretage vibrationsovervågning af de nærmeste bygninger for at minimere risikoen for eventuelle bygningsskader. Yderligere, er der behov for at lave fotoregistrering af nærmest beliggende bygninger inden sporarbejdet påbegyndes. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2023-03-01   Sporskifter; Hele Sporskifter og Reservedele til Sporskifter (Banedanmark)
Levering under Delaftale 1 af hele Sporskifter (samt Mangankrydsninger og Tvangsskinnestole som reservedele). Levering under Delaftale 2 af Reservedele til eksisterende Sporskifter. Der lægges op til et strategisk samarbejde i kontraktperioden, med henblik på at sikre en stabil forsyningssituation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vossloh Nordic Switch Systems AB
2023-02-22   Rammeaftale om indkøb af signalkabler (sikringskabler og strækningskabler) (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter indkøb af Signalkabler, herunder i alt 13 typer sikringskabler, med enkelt leder samt med og uden skærmet, og én firsnoing strækningskabel med skærmet, til Banedanmarks anlæg. Signalkablerne skal kunne leveres over hele landet og skal bruges til alle anlæg og strækninger, Banedanmark forvalter. Se udbuddet »
2023-02-15   Udbud af testkørsel ifm. Sporfornyelse og hastighedsopgradering på Østfyn (Banedanmark)
Kontrakten omfatter testkørsel ifm. projektet NFSP0516 Sporfornyelse og hastighedsopgradering på Østfyn. Leverandøren skal levere de af kontrakten omfattede ydelser, hvilket består af følgende: • Mobilisering og administration • Deltagelse i planlægning af testkørsel • Tilrigning af testtog på værkstedsområde indeholdende leverance af alt nødvendigt måleudstyr inkl. tagmonteret lys og video, kommunikationsudstyr mellem vogne mv. • Udførelse af testkørsler • Afrigning af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DB Systemtechnik GmbH
2023-02-02   Grøn vedligehold af Banedanmarks fremføringsprofil ved brug af maskinel og manuel indsats (Banedanmark)
Udbuddet omfatter maskinelt og manuelt vedligehold af fremføringsprofil, Der er tale om en årlig tilbagevendende opgave, hvor bevoksningen indenfor fremføringsprofilet på samtlige strækninger knuses og klippes via en maskinel og manuel indsats. Udbuddet vedrører vedligeholdelsesopgaver, tillægsopgaver samt hasteopgaver. Opgaven er udelukkende lokaliseret på Sjælland. Se udbuddet »
2023-01-12   Tender for Telecommunication network planning and documentation system (Banedanmark)
This tender covers the procurement of a new Telecommunication network planning and documentation System. The System shall be an on-premises system, which supports analysis, design, planning, optimization, and documentation processes of the existing and future data and telecommunications network infrastructure of Banedanmark, which is becoming increasingly complex. One of the purposes is to increase railway traffic density and improving operational safety & punctuality. The System shall have data migrated … Se udbuddet »
2023-01-11   Rammeaftale om ydelser til brug for projektering, etablering og fornyelse af passiv infrastruktur (Banedanmark)
Udbud af én rammeaftale vedrørende etablering af fiberinfrastruktur, herunder installation af rørinfrastruktur, fiberkabler etc. langs jernbanen. Sekundært graveopgaver og underskydningsopgaver som forudsætning for udførelsen af installationsopgaverne. Leverandøren har ansvaret for projektering. Rammeaftalen udbydes som totalentreprisekontrakt efter ABT18 og tildeles én Leverandør. Projektet skal udføres i hele landet. Se udbuddet »
2022-12-22   (Gen)udbud af lysarmaturer (Banedanmark)
Lysarmaturer anvendes dels til belysning af perroner, som sikrer tilfredsstillende lysforhold efter mørkets frembrud for både passagerer og personale ved færdsel på perroner. Og dels til belysning i terræn. Udbuddet omfatter både perron- og terrænarmaturer. De udbydes i hver sin delaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: David Super-Light A/S
2022-12-12   Rammeaftale om sporkasseundersøgelser (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter undersøgelser af opbygningen af Banedanmarks sporkasser ved boring i sporkassen eller kartering samt laboratorieforsøg til kvalifikation af ballastskærver og ballastprøver. Undersøgelserne af sporkassens opbygning og kvalitet, herunder tykkelsen af ballast og underballast, ballastens kvalitet og jordarter under råjordsplanum skal ske efter Banenorm BN2-5-2 ”Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen”. Boringer i sporkassen og kartering er begge banenære og dermed er underlagt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2022-11-30   NFSP0520 Fredericia - Padborg - Kabelsøgning (Banedanmark)
Kabelsøgning af delstrækninger mellem Fredericia - Padborg Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S
2022-11-23   Genudbud af Rammeaftale om geotekniske undersøgelser (Banedanmark)
Opgaverne under rammeaftalen omfatter følgende: - Udførsel af geotekniske undersøgelser, herunder boringer og CPTu forsøg, fra og i nærheden af sporet - Udførsel af feltforsøg og prøveudtagning herunder prøveudtag ved CPTu forsøg - Udførsel af gængse og avancerede geotekniske laboratorieforsøg - Planlægning og håndtering af jernbanesikkerhed under udførslen - Projektledelse i forbindelse med planlægning, udførsel og afrapportering af delopgaver - Afrapportering af geotekniske notater og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GEO Niras A/S Per Aarsleff A/S Sweco Danmark A/S
2022-11-23   Rammeaftale for fagtilsyn (Banedanmark)
Arbejdet omfatter i hovedtræk ressourcer indenfor fagtilsyn. Fagtilsynet skal udfø-res på Banedanmarks anlægsprojekter. Fagtilsynet skal udføre tilsyn med at Banedanmarks entreprenørers arbejdere er i overensstemmelse med Banedanmarks projektmateriale og er udført fagmæssigt korrekt. Fagtilsynet skal i den forbindelse have et indgående kendskab til projekt-materialet. Fagtilsynet skal derudover sætte Banedanmark i stand til at vurdere om er er behov for revidere løsninger i forbindelse med eventuelle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AFRY Danmark A/S Andreasen & Hvidbjerg A/S Atkins Danmark A/S BN Bane ApS Bygtak ApS COWI COWI /AS COWI A/S GEO GEOhelper.dk ApS HBRC ApS HOT-Consult Lønborg, Rådgivende ingeniør- og... MOE A/S Naoma Aps Railtech Denmark ApS Rambøll A/S Rambøll Danmark A/S Sikring Vest Sweco Danmark A/S Tilsyn-ledelse WSP Danmark WSP Danmark A/S
2022-11-18   Tender of Contract regarding Support for SHD and PDH infrastructure (Banedanmark)
The tender concerns the remote management of the SDH/PDH infrastructure at Banedanmark. This will include resolution of issues and cooperation with the onsite people for e.g. replacing broken hardware and reconfiguration of the node to restore normal operations. Further it will include configuration changes when required. In addition to these tasks it will be required to attend quarterly meetings, provide simple reporting and initially a transition to enable the Vendor to provide these ongoing services. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dedicated Network Partners Oy
2022-11-03   Udbud af valideringsydelser (Banedanmark)
Banedanmark udbyder en rammeaftale vedr. valideringsydelser. Ved validering forstår Banedanmark uafhængig projekteringskontrol af eksempelvis broer og tunneler og konstruktioner i øvrigt, som falder inden for dette fagområde internt i Banedanmark. Validering er en aktivitet indeholdt i Faglig Ledelse Broer & Konstruktioner, som en del af kvalitetssikringen af ændringer i Banedanmarks infrastruktur. Rammeaftalen er opdelt i 12 delaftaler, hvor der optages et givent antal validatorer på hver delaftale. Se udbuddet »
2022-10-27   Anskaffelse af fiberoptisk materiel (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter indkøb af fiberoptiske materiale til anvendelse i Ba-nedanmarks bygninger og udendørs arealer herunder også kabelbrønde samt ka-belrender af forskellige materialer. Se udbuddet »
2022-10-24   Udbud af Kørestrømsmaster (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter levering af kørestrømsmaster, Rammesøjler og overliggere. Masterne kan indeholde forskellige apteringer. Desuden skal Leverandøren stille lagerplads til rådighed for Banedanmarks ejendele, som benyttes i forbindelse med produktion af kørestrømsmaster. Dette kan for eksempel være stål, samt forskellige apteringer der benyttes på masterne. Leverandøren indkøber stål for Banedanmark. Se udbuddet »
2022-10-24   Udbud af Sporstoppere (Banedanmark)
Kontrakten omfatter levering af friktionssporstoppere, med kun sideanslag og leverancer af friktionssporstoppere med sideanslag og centralanslag, med bremseelementer, som er en komponentleverance. Endvidere omfatter leverancen teknisk support og ekspertise forbundet med de leverede sporstoppere. Særlige sporstopper konstruktioner er opdelt i fem forskellige typer: Type 1: Sporstoppere der placeres i skarp kurve, hvor der er lavet en tilpasning af anslagsbjælken for imødegå togets kurveudslag. Type 2: … Se udbuddet »
2022-10-21   Anskaffelse af VLD-skabe (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter indkøb af VLD enheder der har til formål at begrænse berøringsspændinger, så de ikke kommer op på utilladelige niveauer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S
2022-10-19   Rengøring af Boulevardtunnellen (Banedanmark)
Hele afvandingssystemet i fjernbanen delen og S-banedelen, i Boulevardtunnelen, skal spules og suges. Det indbefatter afvandingsrenden der ligger i spormidte, alle brønde og tværgående ledninger samt sumpe ved pumpebrønd skal suges og spules for sediment. Se udbuddet »
2022-10-19   Isolerklæbestød (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter levering af Isolerklæbestød som en komponentleverance. Endvidere omfatter leverancen leverandørens tekniske support og ekspertise forbundet med de leverede Isolerklæbestød i hele levetiden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vossloh Rail Services GmbH
2022-10-14   Rammeaftale om indkøb af signalkabler (sikringskabler og strækningskabler) (Banedanmark)
Rammeaftalen omfatter indkøb af Signalkabler, herunder i alt 16 typer sikringskabler, med enkelt leder samt med og uden skærmet, og én firsnoing strækningskabel med skærmet, til Banedanmarks anlæg. Signalkablerne skal kunne leveres over hele landet og skal bruges til alle anlæg og strækninger, Banedanmark forvalter. Se udbuddet »
2022-10-07   Udbud af Lysarmaturer (Banedanmark)
Armaturer anvendes til belysning af perroner, som sikrer at passagerer, lokofører og generelt personel har tilfredsstillende oversigtforhold efter mørkets frembrud. Udbuddet omfatter såvel perron- som terrænarmaturer. De udbydes i hver sin delaftale. Se udbuddet »
2022-10-06   Ejendomsadministration - Banedanmarks udlejningsportefølje (Banedanmark)
Administrator skal administrere og vedligeholde Banedanmarks udlejningsportefølje fra start til slut, herunder føre tilsyn, vedligeholdelse af venteliste, lejekontrakt-skrivning, sikre at kontrakts paradigmer lever op til nyeste lovgivning, forpligtelse at sikre lejekontrakternes overholdelse, inspektørfunktion, foretage ind- og udflytninger, fastsættelse af leje, opdatere Banedanmarks udlejningsporteføjle, opkræve leje, deposita, påkravsskrivelse, rykker, samt ophævelse/opsigelse, bogholderi og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LEA Ejendomspartner A/S