Indkøb: Middelfart Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Middelfart Kommune

2024-01-23   EU-udbud på Totalrådgivning Renovering af Fjelsted Harndrup Skole (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med renovering, mindre ombygning og nyindretning af Fjelsted Harndrup Skole beliggende Fjellerupvej 26 i Fjellerup. Det berørte bygningsareal er ca. 2.650 m2. Se udbuddet »
2023-09-29   Middelfart Kommune - Forsikringsudbud (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: • Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring samt entreprise • Delaftale 2: Tekniske forsikringer • Delaftale 3: Ansvarsforsikring • Delaftale 4: Professionelt ansvar • Delaftale 5: Autoforsikring • Delaftale 6: Katastrofedækning/arbejdsskader • Delaftale 7: Arbejdsskade – Lov om aktiv beskæftigelsesindsats • Delaftale 8: Kriminalitet • Delaftale 9: Kombineret forsikring for beboere • Delaftale 10: Ulykkesforsikring • … Se udbuddet »
2023-07-05   EU-udbud på entreprenørarbejde i fagentrepriser (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med ny genbrugspladsstruktur i Middelfart Kommune. Arbejderne udbydes i fagentrepriser. Arbejder der skal udføres i Middelfart omfatter udvidelse af eksisterende plads herunder etablering af nye omlastehaller, adressen er Fynsvej 100, 5500 Middelfart. I Ejby skal der etableres 1 stk. ny genbrugsplads, adressen er Fabriksvej 22, 5592 Ejby. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller begge delkontrakter, og tilbudsgiver kan ved tilbud på begge … Se udbuddet »
2023-07-04   Indkøb af lageropbevaring og levering af køkkenposer til husstandsindsamling af madaffald i Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Dette udbud vedrører rammeaftale for levering og lageropbevaring af fabriksnye køkkenposer af miljøvenlig genbrugsplast til Middelfart Kommune, Affald & Genbrug. Køkkenposerne skal være velegnede til husstandsindsamling af madaffald (KOD) fra husholdningerne i Middelfart Kommune. Køkkenposerne skal leveres som sampak i omslagspose med 2 ruller køkkenposer, og køkkenposerne have påtrykt Ordregivers logo mv. Til brug for opbevaring af leverancer af køkkenposer, skal Leverandøren etablere et … Se udbuddet »
2023-05-09   EU-udbud på totalrådgivning Børnehuset Solsikken (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med opførelse af ny daginstitution kaldet ”Børnehuset Solsikken” i Middelfart Kommune. Totalrådgivers ydelser tager afsæt i et udarbejdet idéoplæg og omhandler programmering, projektering, udbud og opførelse af byggeri til daginstitution for 36 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn med tilhørende udeanlæg og legepladser. Projektet er et barmarksprojekt med et forventet bruttoetageareal ca. 1.456 m2, placeret på et område … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frost Larsen A/S
2023-05-04   Kørsel - Genudbud af delaftale 3 og 4 (Middelfart Kommune)
Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale 3 omfatter kørsel fra borgerens adresse til og fra Fælleshåb og Skovbakken, begge institutioner under Center for Handicap i Middelfart Kommune. Delaftale 4 vedrører svømmekørsel. Begge delaftaler løber i op til 8 år. Se udbuddet »
2023-02-16   Kørselsudbud (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune (Ordregiver) udbyder hermed en 8-årig kontrakt på kørsel af borgere, som visiteres til at blive befordret. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler: Delaftale 1: Kørsel til/fra læge, dagcenter samt genoptræning. Delaftale 2: Kørsel til/fra skoler. Delaftale 3: Kørsel til/fra institutioner under Handicap- og Psykiatriforvaltningen. Delaftale 4: Svømmekørsel. Kontrakten forventes at træde i kraft 1. august 2023. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med 1 leverandør pr. delaftale. Tilbudsgiver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Taxa Syd a.m.b.a.
2023-02-07   EU-udbud på totalrådgivning Børnehuset i Naturbyen (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med opførelse af ny daginstitution kaldet ”Børnehuset i Naturbyen” i Middelfart Kommune. Totalrådgivers ydelser tager afsæt i et udarbejdet idéoplæg og omhandler programmering, projektering, udbud og opførelse af byggeri til daginstitution for 24 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn med tilhørende udeanlæg og legepladser. Projektet er et barmarksprojekt med et forventet bruttoetageareal ca. 1.264 m2, placeret i en helt ny bydel … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjørtz Andersen Arkitekter AS
2023-01-17   EU-Udbud af rammeaftale vedrørende istandsættelse af til-og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Nærværende udbud vedrører Rammeaftale for istandsættelse af til- og fraflytninger af boliger til Middelfart Kommune. Udbuddet vedrører malerarbejde og gulvarbejde til istandsættelse ved fraflytninger af kommunens ældre-og flytteboliger. Det er vigtigt for Middelfart Kommune, at opgaverne omkring maler og gulvarbejde løses hurtigt, så der undgås for lang tid med ”tomme” boliger. Middelfart Kommune har tidligere oplevet problemer med at få igangsat og afsluttet maler- og gulvarbejde ved fraflytninger, samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lillebælt MalerMester
2022-12-20   Energiscreening, Energimærkning og udarbejdelse af Drift- og vedligeholdelsesplaner (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af Energiscreening, energimærkning samt udarbejdelse af drift- og vedligeholdsplaner af kommunens bygninger i Middelfart Kommune i perioden 2022-2024. Udbuddet handler om levering af rådgiverydelse: energiscreening af udvalgte bygninger, energimærkning og udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner. Vi har vurderet, at den valgte entreprise-/opgaveopdeling er optimal for løsningen af opgaven som helhed. Se udbuddet »
2022-11-03   EU-udbud af rammeaftaler vedrørende håndværkerydelser til Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser for Middelfart Kommunes bygningsmasse.

Middelfart Kommune råder på udbudstidspunktet over en bygningsmasse på ca. 212.000 m2 med et betydeligt udenoms areal. Bygningerne og de omkringliggende områder kræver løbende vedligehold og renovering. Daglige mindre vedligeholdelsesopgaver varetages i begrænset omfang af egne medarbejdere og Middelfart Kommunes entreprenørgård, mens større opgaver primært varetages ved brug af … Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard A/S Andersen & Heegaard El A/S CJ Anlæg Bolig Erhverv A/S Ejby Tømrer- og Snedkerforretning A/S Lillebælt MalerMester Murerfirmaet CSS ApS Snoghøjs Tæpper - Gulvmontering v/Michael Hansen
2022-08-22   Udbud af etablering af nye stenrev til Naturpark Lillebælt og Haderslev Kommune (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører etablering af nye stenrev til projektet Bælt i balance i Naturpark Lillebælt og til Haderslev Kommune. Kommunerne har valgt at gå sammen om udbud af stenrev. To af stenrevene indgår i projektet: Bælt i Balance, som Naturpark Lillebælt (Middelfart Kommune) er projektejere på, mens Haderslev Kommune er projektejere på stenrevet ved Raade Hoved. Se udbuddet »
2022-04-01   Udbud af rådgivningsydelser til udarbejdelse af lokalplaner (Middelfart Kommune)
Der er en rigtig god vækst i Middelfart Kommune. Der opleves derfor en stor tilflytning og investeringslyst indenfor kommunegrænsen, og dermed er behovet for lokalplanlægning og byudvikling også steget hen over de seneste år. Vi oplever derfor også at et øget behov for lokalplanlægning betyder, at vi har brug for tilknytning af eksterne rådgivere til at bistå med udarbejdelse af lokalplaner, kommuneplantillæg og lignende. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
2021-12-16   Indkøb af fabriksnye mobile affaldsbeholdere af plast (Middelfart Kommune)
Dette udbud vedrører rammeaftale for levering og udbringning af fabriksnye mobile affaldsbeholdere af plast til Middelfart Kommune, Affald & Genbrug, til ibrugtagning hos husstandene i Middelfart kommune den 1. oktober 2022. Endvidere skal leverandøren hjemtage og bortskaffe udtjente affaldsbeholdere. De fabriksnye beholdere skal være beregnet til affaldsindsamling, og konstruktionen skal være solid og holdbar, også efter flere års brug og tømning på renovationsbiler. På todelte beholdere skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2021-10-14   Udbud af vinduespolering (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af vinduespolering til Middelfart Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering på plejecenter, vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO og Rådhuset m.v. Herudover er der en række optionelle ekstraydelse, såsom facaderens af rådhuset, polering af solceller, ryttere og ovenlysvinduer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erhvervspoleren v/Klaus Hansen ISS Word Services A/S Opal Service
2021-09-23   Udbud af boligadministration til Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af bolig – og ejendomsadministration til Middelfart Kommune. Opgaven omfatter administration af ældre- og plejeboliger og øvrige boliger Middelfart Kommune bestrider. Derudover ønskes der en pris på en option for fraflytningssyn og på administration af kolonihaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Boligkontoret Danmark
2021-09-16   Indkøb af transport og tømning af affaldscontainere (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører transport og tømning af åbne og lukkede containere, mobilkomprimatorer samt stationære komprimatorer fra genbrugspladser og omlastestationer i Middelfart Kommune. Herunder udlejning af containere til affald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjarne Nikolaisen A/S
2021-08-23   Udbud af Vaske-leje aftale på beklædning til seniorområdet mfl (Middelfart Kommune)
Udbud af vask- og leje aftale på arbejdsbeklædning til sundheds- og seniorområde samt tandplejen Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-08-18   Indkøb og levering af boligadministration til Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af bolig – og ejendomsadministration til Middelfart Kommune. Opgaven omfatter administration af ældre- og plejeboliger og øvrige boliger Middelfart Kommune bestrider. Derudover ønskes der en option på administration af kolonihaver. Se udbuddet »
2021-03-26   Udbud af vintertjenester (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af vintertjenester til Middelfart Kommune. Herunder glatførebekæmpelse og snerydning. Vintertjeneste har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejrforhold. Rigtig udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjarne Nikolaisen A/S Vagn Christensen A/S Vestfyns Kørsel ApS
2021-03-16   Udbud af vintertjenester (Middelfart Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af vintertjenester til Middelfart Kommune. Herunder glatførebekæmpelse og snerydning. Vintertjeneste har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejrforhold. Rigtig udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Se udbuddet »
2021-01-18   Udbud af inkontinensbleer - genudbud (Middelfart Kommune)
Indkøb og levering af inkontinensbleer til borgere i Assens og Middelfart Kommune. Nærværende udbud gennemføres af Middelfart Kommune på vegne af Assens Kommune og Middelfart Kommune. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 24. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra kvalitet, sortiment, miljø og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning medio marts 2021. For nærmere oplysning se udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Essity Danmark A/S
2021-01-04   Ny Hyllehøj - daginstitution, Middelfart Kommune, begrænset udbud af totalrådgivning (Middelfart Kommune)
Projektet omfatter nyopførelsen af en daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart. Daginstitutionen disponeres for 24 vuggestuebørn 88 børnehavebørn indenfor et forventet bygningsareal på 1 226 m2 brutto. Projektet omfatter tillige vej- og ankomstareal samt et udeareal med opholds- og legearealer inklusive lette bygninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RUM A/S
2020-10-31   Udbud af inkontinensbleer (Middelfart Kommune)
Indkøb og levering af inkontinensbleer til borgere i Assens og Middelfart Kommune. Nærværende udbud gennemføres af Middelfart Kommune på vegne af Assens Kommune og Middelfart Kommune. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 24. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra kvalitet, sortiment, miljø og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning medio december 2020. For nærmere oplysning se udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2020-06-24   Udbud på etablering af nye stenrev til Middelfart, Kolding og Sønderborg kommuner (Middelfart Kommune)
Kommunerne deltager i det EU-finansierede projektet LIFE17 NAT/DK/498 Better BirdLIFE, der har til formål at forbedre levestederne for en række kystfugle. I projektet skal kommunerne etablere stenrev på 7 lokaliteter, 2 i Flensborg Fjord og 5 i Lillebælt imellem Kolding og Middelfart kommuner. Stenreven skal etableres kystnært. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2020-01-28   Udbud af bådstativer 2020 (Middelfart Kommune)
Levering af bådstativer med tilbehør til Middelfart Havn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LP Yacht ApS
2020-01-23   Udbud af bådstativer 2020 (Middelfart Kommune)
Levering af bådstativer med tilbehør til Middelfart Havn. Se udbuddet »
2020-01-20   Udbud af AIA - Sikringsydelser (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune ønsker at indgå en rammeaftale omkring leverance, installation og servicering af AIA- udstyr i kommunens bygninger og institutioner. Middelfart Kommune ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EL:CON A/S
2019-10-14   Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune udbyder varetagelse af personlig pleje og praktisk bistand til hjemme­ boende borgere (fritvalgsområdet). Udbuddet omfatter følgende indsatser: - Personlig pleje og hjælp, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1, - Praktisk bistand, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, - Afløsning i hjemmet, jf. Serviceloven § 84, stk. 1, - Uddelegerede sygeplejeydelser, jf. Sundhedsloven, - Klippekort. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Svane Pleje Syd ApS
2019-07-03   Genudbud af skolemøbler (Middelfart Kommune)
Komudbud genudbyder rammeaftale på levering af skolemøbler til de medlemskommuner, der har tilsluttet sig udbuddet. Rammeaftalerne indgås med 3 leverandører, som tilbyder møbler til skolebrug, under overskrifterne: Standard skolemøbler, Opbevaring og Alternative skolemøbler. Se udbuddet »
2019-05-27   Udbud af bådstativer (Middelfart Kommune)
Levering af bådstativer til Middelfart Havn med tilbehør. Se udbuddet »
2019-05-10   Udbud af Skolemøbler (Middelfart Kommune)
KomUdbud udbyder rammeaftale på levering af skolemøbler, til de medlemskommuner der har tilsluttet sig udbuddet. Rammeaftalerne indgås med tre leverandører, som tilbyder møbler til skolebrug, under overskrifterne: Standard skolemøbler, opbevaring og Alternative skolemøbler. Se udbuddet »
2019-03-04   Udbud af kørsel af visiterede borgere for Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Udbud af kørsel af visiterede borger som skal køres til og fra læge/speciallæge, til og fra skoler, til og fra dagcenter, til og fra genoptræning, eller til og fra aktivitetssteder under handicap- og psykiatriforvaltningen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bergholdt DK A/S Bergholdt. DK A/S Taxa Syd a.m.b.a. Taxibus Ejby I/S
2018-02-06   Middelfart Kommunes EOJ system (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune ønsker med dette udbud at anskaffe og implementere et fremtidssikret. Elektronisk omsorgs- og journalsystem (EOJ-system). Kommunen ønsker ét samlet system, med et login, hvorfra brugeren kan få adgang til alle funktionaliteter, der understøtter kommunens opgaver på Sundheds- ældre- og voksenområdet. Områderne dækker over en bred vifte af arbejdsopgaver og faggrupper – deriblandt hjemmepleje, plejehjem (herunder et friplejehjem), sygepleje, træning, rehabilitering og forebyggelse, … Se udbuddet »
2017-09-13   Forsikringsudbud for Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Udbud af forsikringsportefølje for Middelfart Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2017-06-30   Vejskilte (Middelfart Kommune)
KomUdbud udbyder på vegne af: Esbjerg Kommune Fanø Kommune Fredericia Kommune Ikast-Brande Kommune Kolding Kommune Lemvig Kommune Middelfart Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Sønderborg Kommune Vejle Kommune. Middelfart Kommune gennemfører udbud på Vejskilte i henhold til Vejreglerne med tilhørende standere og galger mm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Seri Q Sign A/S
2017-03-06   Udbud af kørsel til og fra Skrillingeskolen (Middelfart Kommune)
Udbuddet omfatter kørsel af skoleelever med behov for vidtgående specialundervisning i Middelfart Kommune, herunder også elever med psykiske og/eller fysiske handicaps. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Taxibus Ejby I/S
2016-11-23   Kørsel til og fra praktiserende læge og speciallæge (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune er forpligtet til at sikre at visiterede borgere transporteres til og fra såvel praktiserende- som specialelæge. Kommunen udbyder derfor kørsel af visiterede borgere. Se udbuddet »
2016-03-15   Rengøringsmaskiner (Middelfart Kommune)
Indkøb af rengøringsmaskiner til professionelt brug. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stadsing A/S
2015-11-23   Møbler 1 til Nyt Rådhus (Middelfart Kommune)
For at sikre det nye rådhus' fleksibilitet, skal møblerne i de enkelte grupperinger have en fælles designlinje, således at anvendelsen og sammensætningen bliver fleksibel og møblerne kan kombineres på tværs af grupperingerne. Alle møbler skal leveres afgasset. Hvilket betyder at de i minimum 4 uger skal have været opbevaret, udpakket, i opvarmet lokale. Se udbuddet »
2015-10-29   Udbud af AIA — Service, reperation og vedligeholdelse samt opkobling til Kontrolcentral og Alarmpatruljekørsel (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune agter at indgå en rammeaftale med en Leverandør på levering af: — Service, reparation og vedligehold af Middelfart Kommunes Automatisk indbrudsalarmeringsanlæg (AIA) — Opkobling til Kontrolcentral (KC) — Alarmpatruljekørsel (AP). Det gøres opmærksomt på at der ikke på nuværende tidspunkt er afsat midler til større anskaffelser af nye anlæg. Dog bliver der tilkoblet et større anlæg i 2017, idet der er ved at blive bygget nyt Rådhus. Der sker løbende udvidelser af eksisterende anlæg. Se udbuddet »
2015-10-26   Renovering og ombygning Nørre Aaby Skole (Middelfart Kommune)
Projektet omfatter i hovedtræk: Ombygning og renovering af hovedparten af skolen indvendigt. Ny isoleret facadebeklædning på alle skolens bygninger. Ny tagdækning på hele skolen Udskiftning af andele af de tekniske installationer Arbejdet kommer til at foregå i etaper således at dele af skolen er i brug under ombygningen. Se udbuddet »
2015-09-21   Rengøringsmaskiner (Middelfart Kommune)
Rengøringsmaskiner til professionelt brug. Se udbuddet »
2015-08-19   Koncernløsning vedr. økonomi, løn- og personale, vagtplan, debitor, projekt- og ressourcestyrings og indkøbssystem (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune ønsker at indgå kontrakt om en samlet koncernløsning for kommunen omfattende: økonomi, løn- og personale, vagtplan, debitor, projekt- og ressourcestyrings og indkøbssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2015-07-28   Vinduespolering til Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Vinduespolering i Middelfart Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S Erhvervspolereren ApS
2015-05-19   Udbud af voksenbleer til Assens og Middelfart Kommuner (Middelfart Kommune)
Levering af voksenbleer til Assens og Middelfart kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SCA Hygiene Products A/S
2015-04-23   Mobile plast affaldsbeholdere til Middelfart Kommune Affald og Genbrug (Middelfart Kommune)
Middelfart Kommune, Affald og Genbrug, skal udfase brug af affaldssække til dagrenovation. De ejendomme i kommunen, der stadigvæk anvender affaldssække, skal derfor have udskiftet sækkestativerne med to-hjulede mobile affaldsbeholdere af plast. Der skal indkøbes affaldsbeholdere i størrelserne 140 liter, 240 liter og 370 liter, som er foreberedt til skillevæg. Beholderne skal leveres på oplagspladser i Middelfart Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2014-12-15   Begrænset EU-udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver for Middelfart Kommune (Middelfart Kommune)
Idet Middelfart Kommune udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har Middelfart Kommune behov for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Udbuddet omfatter som udgangspunkt kun indvendige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Dog kan der i forbindelse med istandsættelse af kommunens almene udlejningsboliger både forekomme indvendige og udvendige opgaver. Middelfart Kommune agter, at indgå … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gulve & Tæpper ApS Holmegaard Anlægsgartner ApS Lars Jeppesens Tømrer og Snedkerfirma A/S Malerfirmaet Andersen og Garrett ApS Niels E. Jensen ApS Rolf Murer ApS Trap VVS ApS V.M. Glas
2014-06-04   Levering af personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere (Middelfart Kommune)
Kontrakten omfatter levering af personlig pleje og hjælp, praktisk bistand, afløsning i hjemmet, uddelegerede sygeplejeydelser og hverdagsrehabilitering til hjemmeboende borgere i Middelfart Kommune. Kommunen indgår kontrakt med op til 2 leverandører, hvorefter borgerne kan vælge mellem den kommunale leverandør eller en af de 2 valgte private leverandører. Opgaverne er omfattet af servicelovens bestemmelser om frit valg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kære Pleje ApS Svane Service ApS