Indkøb: Køge Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Køge Kommune

2023-10-24   Udbud på levering af Vask og leje af Måtter 2023 (Køge Kommune)
Udbuddet omfatter vask og leje af måtter til 145 institutioner/lokationer i Køge Kommune. Måtterne skal skiftes (levering og placering af vasket måtte og afhentning af måtte til vask) hver 14. dag (skift) hele året, her regnes med 52 uger. Skift skal ske inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme institutioner, der i kortere perioder ikke skal have skiftet måtter på lukkedage eller ferielukning. Oversigt over alle de institutioner, der er underlagt denne kontrakt, fremgår af Bilag 4 - … Se udbuddet »
2023-10-17   Udbud af levering af dagligvarer til visiterede borgere (Køge Kommune)
Udbud af rammeaftaler om levering af dagligvarer til visiterede borgere i Køge Kommune. Ydelsen består overordnet set af: - modtagelse af borgerens bestilling - kontakt til borgere, der ikke selv får bestilt - plukning og pakning af varer - levering af varer til borgerens bopæl - udpakning, på pladssætning af køle-/frysevarer - håndtering af flasker/dåser - afregning for indkøb med borgeren, herunder afregning af returpant - fakturering af Køge Kommune. Der er tale om praktisk hjælp, der udføres i … Se udbuddet »
2023-09-26   Indkøb og tilpasning af brystproteser til FUS - Genudbud (Køge Kommune)
Køge Kommune invitere hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjælland (FUS) udbud af brystproteser. FUS er et indkøbsfællesskab, bestående af 16 kommuner, der i samarbejde, gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. FUS-samarbejdet repræsenterer i alt 761.000 borgere. Udbuddet vedrører indkøb, tilpasning og levering af brystproteser. Aftalen er omfattet af serviceloven og borgerenes frie valg. Derfor kan der ikke garanteres en bestemt opgavetyngde, da det dels er … Se udbuddet »
2023-06-16   Genudbud - vask og leje af måtter til institutioner i Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet omfatter kontrakt på vask og leje af måtter til 145 institutioner/lokationer i Køge Kommune. Måtterne skal skiftes (levering vasket måtte og afhentning af måtte til vask) hver 14. dag (skift) hele året, her regnes med 52 uger pr. år. Skift skal ske inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme institutioner der i kortere perioder ikke skal have skiftet måtter på lukkedage eller ferielukning. Se udbuddet »
2023-05-19   Udbud - Vask og leje af måtter til Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet omfatter vask og leje af måtter til institutioner i Køge Kommune. Måtterne skal skiftes (levering vasket måtte og afhentning af måtte til vask) hver 14. dag (skift) hele året, her regnes med 50 uger. til 145 institutioner. Skift skal ske inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme institutioner der i kortere perioder ikke skal have skiftet måtter på lukkedage eller ferielukning. Se udbuddet »
2023-05-08   Udbud - Indsamling og transport af affald i Køge Kommune (Køge Kommune)
Indsamling og transport af affald i Køge Kommune. Kontrakter udbydes i to delaftaler: Delaftale 1: indsamling af mad- og restaffald Delaftale 2: Indsamling af papir, pap, plast, glas, metal og mad- og drikkevarekartoner (MDK). Tilbudsgiver kan byde på en delaftale og begge delaftaler. Samme tilbudsgiver kan tildeles begge delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2023-02-17   Udbud af slåning af rabatgræs langs landeveje uden for byskilte i Køge Kommune (Køge Kommune)
Køge Kommune udbyder slåning af rabatgræs langs landeveje uden for byskilte i Køge Køge. Ydelsen omfatter slåning af vejrabatter, herunder yderrabatter, midterrabatter og skillerabatter, skråninger, drøfter og trug, heller og rundkørsler, sidearealer. Slåning af oversigtsarealer, klipning på øvrige arealer langs vej, herunder omkring bygværker og bassiner mv., slåning af vejrabatter langs frøgræsmarker, indmelding af skader på vejinventar og andet mv. Der er tale om rabatter uden for byskilte. Kontrakten … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Puggaards Service A/S
2023-02-13   Totalentreprise (Køge Kommune)
På baggrund af færdiggørelse af KIP-projektets første del (Del I) med Hal III, stadion, Byggeret 1 og 2 med tilhørende infrastruktur blev det i oktober 2021 vedtaget at realisere anden del (Del II). Det overordnede formål med realiseringen er, at der etableres et stadion med 6.000 overdækkede siddepladser. Herved opnås et stadion, som opfylder de gældende licenskrav til superligadeltagelse og de forventede krav for værtsstadioner til WEURO 25. Køge Kommune agter at indbyde 3 deltagere efter forudgående … Se udbuddet »
2022-08-31   Udbud af tømning af vejbrønde i Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet omfatter maskinel tømning (Brøndrensningskøretøj - opsugning) af vejbrønde i Køge Kommune og efterfølgende bortskaffelse af det opsugede materiale. Køge Kommune har 15.660 vejbrønde (14.977 på vej og 683 på sti). Det er Ordregivers hensigt, at alle brønde skal være tømt over en 2-årig periode, hvoraf 500 brønde skal tømmes 2 gange i den 2-årige periode. Aftale om tømning af vejbrønde udbydes i en 4-årig kontrakt, med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norva24 Danmark A/S
2022-06-28   Totalentreprise (Køge Kommune)
På baggrund af det planlagte byggeri af ca. 1700 boliger på Sdr. Havn, vil der opstå et behov for 425 -500 ekstra p-pladser i området Søndre Havn, som tænkes etableret i et p-hus på udlagt grund (SH-3 - 6) del af matrikel nr. 20ae og 20g. Udover p-pladser ønskes etableret en skaterhal i lukket konstruktion til erstatning af den nuværende bane i Gule Hal, med de arealer og højder der tilsiger mulighed for indretning af en nutidig moderne skaterbane som bidrag til ungdomsmiljøet, dels i området, men … Se udbuddet »
2022-05-20   Genudbud - bioposer til Køge Kommune (Køge Kommune)
Genudbud - bioposer til Køge Kommune. Ordregiver har valgt at genudbyde opgaven, idet ordregiver har erkendt at der var en række uklarheder i ordregivers udbudsmateriale EU-udbud 2022/S 082-220319, herunder vedrørende indfarvning af bioposerne. Tilbudsgiver skal derfor udelukkende bero deres besvarelse på dette genudbud. Rammeaftalen udbydes udelukkende i een delaftale, af økonomiske og markedsmæssige årsager. Rammeaftale vil udelukkende blive indgået med een leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BioBag ZENZO A/S
2022-04-29   Udbud af vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune (Køge Kommune)
Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder. Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FMT A/S
2022-04-22   Udbud af bioposer til Køge Kommune 2022 (Køge Kommune)
Udbud af rammeaftale på levering af bioposer til Køge Kommune, der uddeles til Køge Kommunes 17.000 husstande i forbindelse med Køge Kommunes affaldsindsamling. Bioposer anvendes af husstandene til indsamling af madaffald. Udbuddet udbydes udelukkende i een delaftale, idet Køge Kommune ikke anser det for økonomisk fordelagtigt at udbyde det i flere delaftaler. Se udbuddet »
2022-02-18   Bygherrerådgivning - Køge Idrætpark, del 2 - Rådgiverudbud ifm. færdiggørelsen af Køge Idrætspark (Køge Kommune)
Køge kommune inviterer bygherrerådgiver til at byde på rådgivningsarbejde i forbindelse med at færdiggøre ombygning og modernisering af Køge Idrætspark, KIP II Køge Kommune har over de sidste år ombygget og moderniseret Køge Idrætsparks første del ”KIP I”. Efterfølgende har Køge Byråd besluttet at færdiggøre ombygning og modernisering i den næste del ”KIP II”, for dermed at sikre, at Køge Idrætspark kan anvendes til større events. Ligeledes, at der arbejdes med at sikre trafikafviklingen - også for de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2021-09-16   Genudbud - opbygning af redningskøretøjer til Brand & Redning Køge (Køge Kommune)
Genudbud - opbygning af redningskøretøjer til Brand & Redning Køge. Ordregiver har valgt at genudbyde opgaven, idet ordregiver har erkendt at der var en række uklarheder i ordregivers udbudsmateriale EU-udbud 2021/S 093-241478, herunder vedrørende fysisk vægtangivelse og antal af sider tilbudsgiver måtte anvende til besvarelsen. Tilbudsgiver skal derfor udelukkende bero deres besvarelse på dette genudbud. Kontrakten udbydes udelukkende i een aftale, af økonomiske og markedsmæssige årsager. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hauberg Technique A/S
2021-06-16   Udbud af øl og læskedrikke (Køge Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af øl og læskedrikke, herunder vand til ordregiver på ordrer større end 1 500 DKK pr. levering. Rammeaftalen omfatter leverandørens fulde sortiment i kategorien øl og læskedrikke, herunder vand. Se udbuddet »
2021-05-10   Opbygning af redningskøretøjer til ETK Brand og Redning (Køge Kommune)
ETK Brand og Redning, der er beredskab for Køge, Stevns og Solrød Kommune, udbyder i offentligt udbud opbygning af redningskøretøjer til drift i ETK Brand og Redning, 2 stk. tanksprøjter og 1 stk. tankvogn. Opbygninger skal foretages på fabriksnye lastbilchassis Volvo FM indkøbt af ETK Brand og Redning, der leveres direkte til den vindende tilbudsgiver. Specifikationer for lastbilchassis fremgår af udbudsbetingelserne til nærværende udbud. Se udbuddet »
2020-10-23   Genudbud af personalepolitiske ordninger; coaching og psyk. krisehjælp 2021 (Køge Kommune)
Udbuddet vedrører levering af personalepolitiske ordninger – coaching og psykologisk krisehjælp 2021 til medarbejdere i Køge Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S
2020-10-09   Udbud vedrørende decentral drift af Køge Kommunes IT-driftsmiljø (Køge Kommune)
Udbud af en kontrakt vedrørende outsourcing af Køge Kommunes eksisterende it-driftsmiljø i form af en private cloud-baseret løsning (IaaS), hvor driften, supporten samt vedligeholdelsen af server-, storage-,backup-, og WAN-netværks samt infrastruktur sker i et leverandør-administreret datacenter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2020-09-07   Udbud af visiteret kørsel til Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbud af visiteret kørsel, omfatter kørsel af børn, unge og voksne der er af forskellig grunde og er visiteret til kørsel af Køge Kommune. Udbuddet er opdelt i følgende 7 delaftaler med angivelse af ca. kontraktsum pr. år: - Delaftale 1: Kørsel til daghjem og genoptræning 3,2 mio. DKK. - Delaftale 2: Kørsel til specialtilbud - unge og voksne 3,2 mio. DKK. - Delaftale 3: Kørsel til specialbørnehave 375 000 DKK. - Delaftale 4: Kørsel til specialskole 3,2 mio. DKK. - Delaftale 5: Almindelig skolekørsel 6,4 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egons turist- & minibusser a/s Egons Turist- Minibusser A/S
2020-08-20   Udbud af personalepolitiske ordninger; Coaching og psykologisk krisehjælp (Køge Kommune)
Udbuddet vedrører en aftale på personalepolitiske ordninger indeholdende coaching og psykologisk krisehjælp til ordregivers medarbejdere, som er gældende for samtlige ordregivers enheder og institutioner. Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at visitere medarbejdere med forventet langtidssygefravær til en coaching. Coaching skal have fokus på at fastholde medarbejderen bedst muligt på arbejdspladsen / arbejdsmarkedet. Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for … Se udbuddet »
2020-05-28   Energimærkning af bygninger i Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af energimærkning af offentlige bygninger til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EWII Energi A/S
2020-04-15   Udbud af driftskontrakten vedr. erhvervs- og turismeservice i Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet vedrører erhvervs- og turismeservice i Køge Kommune. Ydelserne omfatter, men er ikke begrænset til nedenstående delydelser. Delydelserne kan suppleres af andre ydelser, der ligger i naturlig forlængelse af disse. Der konkurreres ikke på pris, men derimod på indholdet af de ydelser som tilbudsgiverne kan levere for det politisk fastsatte driftstilskud. I 2018 var driftstilskuddet 6 342 684 DKK i 2019 6 508 326 DKK og i 2020 6 598 213 DKK. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fonden Connect Køge
2020-03-13   Udbud af teknisk rådgivning vedr. kystbeskyttelsesprojektet – Køge Dige (Køge Kommune)
Køge Bugt er udpeget af Staten, som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor har Køge Kommune iværksat et kystbeskyttelsesprojekt – Køge Dige, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet. Køge Dige omfatter beskyttelse ca. 11 km kystlinje, og beskyttelsen skal udføres med diger, mure, skots og mobileløsninger. Der er udarbejdet et dispositionsforslag for projektet på baggrund af forskellige analyser af historiske hændelser, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2020-03-02   Rådgiverudbud - ny skybrudsvej med hovedkloak ved Køge Nord station (Køge Kommune)
Køge kommune og KLAR Forsyning inviterer rådgiver til at byde på rådgivningsarbejde i forbindelse med projektering og anlæg af en skybrudsvej med hovedkloak, der kan håndtere både hverdagsregn og skybrud. Udbuddet foretages efter udbudsloven i begrænset udbud. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet – økonomisk mest fordelagtige tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ramboll Denmark - Water / Environment & Health
2020-02-18   Udbud af renovationsbiler delaftale 1-3 ETK - Køge Kommune (Køge Kommune)
ETK - Køge Kommune udbyder levering af renovationsbiler til ETK - Køge Kommune i følgende 3 delaftaler: - Delaftale 1: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med kran og lad-tip, - Delaftale 2: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 1-kammer komprimator, - Delaftale 3: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 2-kammer komprimator. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Titan Lastvogne A/S
2020-02-13   Udbud vedr. vandløbsvedligeholdelse i Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet vedr. størstedelen af vandløbene i Køge Kommune. Opgaven omfatter vandløbsvedligeholdelse af en længde på 65 km åbent vandløb 2 gange årligt. Vandløbene skal grødeskæres 2 gange i sæsonen og hovedparten skal kantskæres under 2. grødeskæring. Dertil kommer 5 km rørlagte vandløbsstrækninger med 60 inspektionsbrønde, som skal tilses. 23 sandfang skal tilses. Desuden er der ekstraarbejder associeret med vandløbsvedligeholdelsen. Den vindende tilbudsgiver er den hvis tilbud vurderes som det økonomisk … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2020-01-07   Udbud af renovationsbiler til ETK - Køge Kommune (Køge Kommune)
Køge Kommune udbyder renovationsbiler til ETK - Køge Kommune. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler: - Delaftale 1: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med kran og ladtip, - Delaftale 2: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 1-kammer komprimatorkasse, - Delaftale 3: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 2-kammer komprimatorkasse, - Delaftale 4: 1. stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 4-kammer komprimatorkasse. Der kan afgives tilbud på en delaftale, flere delaftaler og alle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2019-12-18   Udbud vedr. decentral drift af Køge Kommunes IT-driftsmiljø (Køge Kommune)
Udbud af en kontrakt vedrørende outsourcing af Køge Kommunes eksisterende it-driftsmiljø i form af en private cloud-baseret løsning, hvor driften, supporten samt vedligeholdelsen af server-, storage- backup-, og WAN netværks- infrastruktur sker i et leverandør-administreret datacenter. Se udbuddet »
2019-11-18   Udbud af madservice til visiterede borgere i Køge Kommune (Køge Kommune)
Køge Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af madservice til visiterede borgere på plejecentre og på udbud af madservice til hjemmeboende visiterede borgere. Vi ønsker mad af høj kvalitet, gerne med friske råvarer, der skal være med til at sikre, at de ældre spiser mere af maden og derigennem har en positiv indvirkning på de ældres sundhed og velvære. Interesserede tilbudsgivere opfordres til at spørge ind til materialet, hvis der er forhold, der er uklare. Levering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus Det Danske Madhus A/S
2019-09-16   EU-udbud af Brystproteser Efterår 2019 (Køge Kommune)
Fælles udbud på brystproteser for FællesUdbud Sjælland v/Køge Kommune. Udbuddet vedrører en samlet rammeaftale på køb af brystproteser. Indkøb af brystproteser omfatter ordregiveres bevilling og løbende bevillinger af brystproteser i henhold til Servicelovens § 112. Borgere vil gennem deres frie valg af leverandør ikke være begrænset til den vindende tilbudsgiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sahva A/S
2019-09-05   Forsikringsydelser til Køge Kommune (Køge Kommune)
De udbudte aftaler angår Køge kommunes udbud af følgende delaftaler: 1) Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring; 2) Motorkøretøjsforsikring; 3) Koll. ulykkesforsikring; 4) Kriminalitetsforsikring; 5) Ledelsesansvarsforsikring; 6) Erhvervsrejseforsikring; 7) Arbejdsskade - katastrofedækning; 8) Kranforsikring; 9) Lystfartøjsforsikring; 10) Ansvarsforsikring. For perioden 1.1.2020 - 31.12.2022 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Tilbudsgivere skal afgive seperat tilbud på hver af de delaftaler, som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2019-08-23   Udbud af affaldsbeholdere til flerfamilieboliger i Køge Kommune (Køge Kommune)
I forbindelse med Køge Kommunes nye affaldsordning inviterer Køge Kommune hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Køge Kommunes udbud af affaldsbeholdere i forskellige størrelser, til flerfamilieboliger der omfatter hovedleverancen der består af levering, samling og udbringning af affaldsbeholderne til ca. 250 leveringssteder i Køge Kommune og mulighed for Køge Kommune løbende i rammeaftaleperiode at indkøbe affaldsbeholdere der skal leveres usamlet. Udbuddet omfatter en rammeaftale for en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2019-08-16   Udbud af administration af almene ældre- og plejeboliger (Køge Kommune)
Udbuddet omhandler administration af 359 almene ældre- og plejeboliger, der tidligere har fået tilsagn efter Ældreboligloven og Almenboligloven. Boligerne er etableret/ombygget i perioden 1996 til 2019, beliggende i Køge Kommune Se udbuddet »
2019-07-04   EU-udbud af Brystproteser 2019 (1) (Køge Kommune)
Fællesudbud på Brystproteser for Fællesudbud Sjælland v/Køge Kommune. Udbuddet vedrører en samlet rammeaftale på køb af brystproteser. Indkøb af brystproteser omfatter ordregivers bevilling og løbende bevilling af brystproteser i henhold til Servicelovens § 112. Borgere vil gennem deres frie valg af leverandør ikke være begrænset til vindende tilbudsgiver. Se udbuddet »
2019-06-25   EU-udbud af parykker 2019 (Køge Kommune)
Fællesudbud af parykker for Fællesudbud Sjælland. Se udbuddet »
2019-06-25   EU-udbud af Brystproteser 2019 (Køge Kommune)
Fællesudbud på brystproteser for Fællesudbud Sjælland v/Køge Kommune. Udbuddet vedrører en samlet rammeaftale på køb af brystproteser. Indkøb af brystproteser omfatter ordregivers bevilling og løbende bevillinger af brystproteser i henhold til Servicelovens § 112. Borgerne vil gennem deres frie valg af leverandør ikke være begrænset til vindende tilbudsgiver. Se udbuddet »
2019-05-28   Genududbud - udbud af borgerundersøgelser i Køge Kommune (Køge Kommune)
Køge Kommune (genudbud) udbyder en rammeaftale på levering af borgerundersøgelser i Køge Kommune, for en 2 årig periode, med mulighed for Køge Kommune at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peytz & Co
2019-03-29   Udbud af borgerundersøgelser i Køge Kommune (Køge Kommune)
Køge Kommune udbyder en rammeaftale på levering af borgerundersøgelser i Køge Kommune, for en 2 årig periode, med mulighed for Køge Kommune at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder. Se udbuddet »
2019-03-04   Udbud af rottebekæmpelse i Køge Kommune (Køge Kommune)
Køge Kommune udbyder en kontrakt på rottebekæmpelse i Køge Kommune. Det er Køge Kommunes hensigt at indgå en kontrakt med én entreprenør for en 4 årig periode med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge aftale med 2 x 12 måneder. Køge Kommune har ca. 2 000 anmelders om rotteforekomst om året hvor andelen af anmeldelser fra byzone udgør 1/4 og 3/4 fra landzone. Tilsyn med rottebekæmpelsen er ikke en del af dette udbuddet. Køge Kommune foretager dette tilsyn. Kontrakten udbydes udelukkende i en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KILTIN A/S
2019-02-18   Totalrådgivning til Vemmedrupskolen - skimmelrenovering (Køge Kommune)
Udbuddet omfatter totalrådgivning til renovering og ombygning af Vemmedrupskolen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kant Arkitekter A/S
2019-02-08   Praktisk pædagogisk støtte og kontaktperson (Køge Kommune)
Praktisk Pædagogisk Støtte er et tilbud til familier, hvor der er bekymring for et eller flere børns trivsel. Der arbejdes med at skabe en god og tryg hverdag i familien, der tilgodeser børnenes trivsel og udvikling. Indsatsen tager udgangspunkt i de mål, familien har været med til at formulere sammen med familiens sagsbehandler, hvor der eksempelvis kan arbejdes med rutiner i hjemmet, håndtering af konflikter og følelser, fællesaktiviteter og inddragelse af børnene i forskellige gøremål. En … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Socialfaglige Hus
2019-02-08   Psykologisk behandling (Køge Kommune)
Psykologisk behandling består af en eller flere samtaler, hvor barnet/den unge eller forælderen sammen med en psykolog undersøger barnets og familiens udfordringer (fx angst, depression, mobning, selvskade o.l.) og eventuelt baggrunden for det. Gennem samtalerne vil familien få større selvforståelse og flere perspektiver på familiens liv. Det giver barnet/den unge og forældrene en større evne til løse egne problemer på en tilfredsstillende måde. Se udbuddet »
2019-02-08   Udbud af familiebehandling (Køge Kommune)
Familiebehandling er et tilbud, der har til formål at øge forældrenes kompetencer og at styrke forældre-barn-relationen. I familiebehandling er der fokus på det pædagogiske og terapeutiske behandlingsarbejde på hele familien med barnets udvikling og trivsel som afgørende succeskriterium for behandlingen. Formålet er at sammensætte og målrette indsatsen i henhold til familien og barnets/den unges individuelle behov. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pareta A/S
2018-12-10   Rengøringsservice og vinduespolering - Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventet 206 (heraf 20 som option) institutioner (skoler, sfo, vuggestuer, børnehaver, biblioteker, kulturhuse, væresteder, plejehjem, klubhuse, tandklinikker mv.) i Køge Kommune. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af facadeglas, internt glas og ovenlys i de omfattede institutioner. Opgaven udbydes i 8 delaftaler. 3 delaftaler omfattende rengøringsservice … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S Danren Bogdol A/S Erhvervspolereren ApS Forenede Service A/S ISS Facility Services A/S RengøringsCompagniet Servicefirmaet Renell A/S Toma Facility Services A/S
2018-09-03   Levering af bioposer til husstande i Køge Kommune (Køge Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftale på bioposer til 17 000 husstande i Køge Kommune. I foråret 2019 påbegyndes Køge Kommunes nye affaldsordning, der omfatter indsamling af affald i 6 fraktioner, herunder madaffald, der skal indsamles i bioposer. I forbindelse med opstarten har Køge Kommune behov for indkøb af 4 000 000 bioposer, der skal leveres successivt i uge 6 2019. Efterfølgende har Køge Kommune behov løbende at indkøbe bioposer. I 2020 forventer Køge Kommune at yderligere 8 700 flerfamilieboliger skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Lux Flexible A/S
2018-08-14   Teknisk rådgivning ifm. etablering af busforbindelse mellem Ølsemagle og STC (Køge Kommune)
Nærværende udbud vedrører teknisk rådgivning for projektering af 550-600 meter 2-sporet vejforbindelse og omtrent 100 meter fællessti, hvoraf en delstrækning af vejforbindelsen udgør en bro over Lille Syd Banen.Der skal udarbejdes projektforslag og detailprojekt med tilhørende tillægsydelser på baggrund af eksisterendeskitseprojekt. Rådgivningsydelsen opdeles i følgende faser: — Komplet projektforslag og programfaserapport, — Komplet hoved- og udbudsprojekt, — Bistand ved udbud og kontrahering, — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2018-08-14   Driftsentreprise for parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord (Køge Kommune)
Den udbudte kontrakt omfatter grøn, gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Ordregiver ønsker at indgå aftale med en leverandør om gartnerisk drift af parker, legepladser og vejbeplantning i Køge Nord. Der henvises herudover til det offentliggjorte udbudsmateriale. Se udbuddet »
2018-05-30   Levering af affaldsbeholdere til Køge Kommune (Køge Kommune)
I forbindelse med Køge Kommunes nye affaldsindsamling til samtlige husstande i Køge Kommune, har Køge Kommune behov for indkøb af affaldsbeholdere. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1: Levering, samling herunder montering af klistermærker og udbringning af 4-kammer affaldsbeholdere i 240 og 370 liter. Antal fremgår af udbudsbetingelserne, - Delaftale 2: Levering, samling (herunder påsætning af klistermærker og ilægning af velkomstpakke) og udbringning af biospande, 2-kammer affaldsbeholdere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark PWS Danmark A/S
2018-04-17   Levering af renovationsbiler til Køge Kommune (Køge Kommune)
I forbindelse med Køge Kommunes nye affaldsindsamling, har Køge Kommune behov for at indkøbe et antal renovationsbiler i forskellige bestykninger. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler. Det er også Køge Kommunes hensigt at der indgås serviceaftale på de indkøbte renovationsbiler (lastbilchassis). Kravspecfikation, udkast til kontrakt og udkast til serviceaftale fremgår af udbudsbetingelserne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S Scania Danmark A/S