Indkøb: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

>20 arkiverede indkøb

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har historisk set været en køber af transportudstyr og transporthjælpemidler, motorkøretøjer og arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed.
Historisk set har leverandørerne til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen været Autonorden A/S, Grøn Vækst A/S, OKNygaard A/S, P. Malmos / Grøn Vækst, Semler Retail A/S, COWI A/S, Grontmij A/S, Mercedes Benz CPH A/S, V. Løwener A/S og Volvo Truck Center Danmark A/S.

De seneste indkøb foretaget af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

2023-08-30   Rammeaftale for indkøb af brøndgods (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved dette udbud ønsker TMF at indhente tilbud på en rammeaftale om indkøb af brøndgods, som er opdelt i følgende 3 delaftaler: • Delaftale 1: Metalvarer • Delaftale 2: Betonvarer • Delaftale 3: Plastvarer Rammeaftalen indgås for en periode på 24 måneder med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Den maksimale varighed af rammeaftalen er derved 48 måneder. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af Rammeaftalen, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brødrene Dahl
2023-08-22   Skybruds- og Sikker Skolevejsprojekt Skellet (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Projektet er et kombiprojekt, bestående af både et medfinansierings- og et spildevandsprojekt. På HOFORs del af projektet, indgår HOFOR selv en rådgiveraftale, separat fra nærværende rådgiveraftale. De hydrauliske løsninger i Skybruds- og Sikker Skolevejsprojekt på Skellet vil som udgangspunkt udføres som medfinansieringsprojekt, med TMF som bygherre/ordregiver, herefter navngivet ”Projekt Skellet”. Skulle dele af den hydrauliske løsning under projektering vise sig ikke at kunne overholde … Se udbuddet »
2023-06-23   Tværgående mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
I analysen indgår både tekniske trafikale analyser, databehandling, samt kommunikation og formidling. Dette er nærmere beskrevet i opgavebeskrivelsen. Fase 1 skal give en aktuel status og en opdateret fremskrivning af mobiliteten, trængsel og kapacitet på veje og i den kollektive trafik samt CO2-udledningen. På baggrund heraf skal aktuelle og fremtidige mobilitetsudfordringer udpeges. Fase 2 skal sætte fokus på indsatser, der kan fremme en mere effektiv og klimavenlig mobilitet, der samtidig understøtter … Se udbuddet »
2023-06-14   RÅDGIVERAFTALE ABR 18 100276 HARRESTRUP Å SKOLE, SIKKER SKOLEVEJ B23 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Projektet 100276 Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23 (herefter ”Rådgiveraftalen”). omfatter 6 delprojekter omkring Kirsebærhavens Skole. Rådgiveraftalen omfatter totalrådgivning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Artelia A/S
2023-03-03   Kunstgræsbaner i Hekla Park, 100289 Totalrådgivning (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Opgaven omfatter totalrådgivning til etablering af kunstgræsbaner i Hekla Park. Opgaven er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit II.2.4) og i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norconsult A/S
2023-02-27   100185 Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med projektering af et byrumsprojekt, som har til formål at løfte og forny Bispebjerg Bakke ved hjælp af et arkitektonisk greb, som formidler historien om kvarterets egenart og kulturarv. Rådgiverydelser omfatter projektering af omdannelse af Bispebjerg Torv, en begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej samt etablering af ny indgang til kirkegården på hjørnet af Skoleholdervej og Frederiksborgvej. Opgaven udbydes efter udbudsloven som et udbud med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BOGL ApS
2023-01-26   Rammeaftale om tekniks rådgivning – Broer og konstruktioner (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til anlægsprojekter inden for området ”Broer og Konstruktioner” i Københavns Kommune, herunder men ikke begrænset til: - Broer - Tunneler - Andre bygværker - Forundersøgelser for broer/tunneler Rådgivningen kan angå alle faser i projektet fra den indledende rådgivning til og med rådgivning i forbindelse med udførelse. Rådgivningen kan desuden ske i såvel totalrådgivning som delt rådgivning, jf. ABR 18 § 10. Rådgivningen kan således antage alle de i Teknik- og … Se udbuddet »
2023-01-10   Genopretning af gadebelysning - totalentreprise (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbuddet vedrører levering og opsætning af ca. 4200 armaturer, alternativt retrofitindsatser, på eksisterende anlæg i Københavns Kommune. Udbuddet indeholder desuden levering og opsætning af 11 torontoanlæg . Den samlede opgave er opdelt i en række projekter, som skal udføres i årene 2023-2025. Disse projekter er finansieret. Dertil kommer en række større optionsprojekter, som TMF forventer at kunne gennemføre i 2024 og 2025 jf. afsnit 1.3. Armaturudskiftningen skal udføres i projekter, som skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EDF DANMARK A/S
2022-02-11   Indkøb af bioposer til Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og Tårnby Kommune (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Dette udbud vedrører indkøb af bioposer til Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og Tårnby Kommune til brug for regelmæssig indsamling af bioaffald fra borgerne i de fem kommuner som nærmere beskrevet i Kravspecifikationen. Se udbuddet »
2022-01-25   UDBUD AF ENERGIMÆRKNING OG REDEGØRELSE (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Enheden for Bygningsfornyelse (herefter "Bygningsfornyelsen") udbyder hermed rammeaftale om: 1. Energimærkning af op til 200 beboelses etageejendomme, der i forvejen mangler energimærke eller har energimærker E, F eller G som er er mere end to år gamle. Ejendommene rekrutteres til ordningen af Bygningsfornyelsen. Som en del af energimærkningen skal der udarbejdes en særskilt redegørelse for varmekælderens tilstand. 2. En videregående teknisk og økonomisk … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bang & Beenfeldt A/S BYENS Tag og Facade COWI A/S Domutech A/S Hupfeld og Hove Ejendomsadminstration A/S Meulengracht ApS Møgelhøj Arkitekter P/S Sustain Solutions ApS
2022-01-07   Rammeaftale for Renovering af Langebro og miniudbud af Ramperum Sjælland (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Opgaven omfatter projektet "Renovering af Langebro". Arbejderne omfatter genopretning af beton og armering i klapfag, to ramperum, brofag over kajgader og to buefag. Opgaven omfatter endvidere genetablering af murværk, trapper og Renovering (alternativt udskiftning) af tunnel ved Thorshavnsgade. Renovering af Langebro planlægges, projekteres og udføres i enheden ”Bro og Tunnel” i Københavns Kommune. Projektet skal gennemføres i perioden 2022 –2025. Renoveringen skal gennemføres under hensyntagen til de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S CG Jensen a/s Christiansen og Essenbæk A/S JORTON A/S
2020-03-03   Udbud af behandling af plastaffald for Københavns Kommune m.fl (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af plastaffald for Københavns Kommune (inkl. ARCs opland), I/S ARGO og I/S Vestforbrænding (option). Københavns Kommune repræsenterer i udbuddet hele I/S ARCs opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby) og varetager udbudsopgaven på vegne af alle involverede. Udbuddet omfatter 3 særskilte rammeaftaler (delaftale 1-3). Tilbudsgiver skal afgive et samlet tilbud på alle 3 delaftaler. Evalueringen af tilbud på delaftalerne sker … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Combineering A/S
2020-01-21   Udbud af behandling af plastaffald for Københavns Kommune m.fl (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af plastaffald for Københavns kommune (inkl. ARCs opland), I/S ARGO og I/S Vestforbrænding (option). Københavns Kommune repræsenterer i udbuddet hele I/S ARCs opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby) og varetager udbudsopgaven på vegne af alle involverede. Udbuddet omfatter 3 særskilte rammeaftaler (delaftale 1-3). Tilbudsgiver skal afgive et samlet tilbud på alle 3 delaftaler. Evalueringen af tilbud på delaftalerne sker … Se udbuddet »
2019-11-07   Rammeaftale om indkøb af københavnerfliser m.m (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommunes Arkitekturpolitik (Arkitekturpolitik København 2017-2025 - Arkitektur for mennesker) og VejPladsPark (www.kk.dk/vejpladspark) definerer farve og struktur for den såkaldte ”københavnerflise”. Denne rammeaftale om fliser m.m. udbydes for at sikre den samme struktur og farve i nye fortovsfliser. Fliserne indkøbes som bygherreleverance til kommunens anlægsprojekter samt til løbende vejvedligehold. Se udbuddet »
2019-11-07   Rammeaftaler om drift og vedligehold af oplukkelige broer i København (el-, maskin- og hydraulikinstallationer) (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
De udbudte opgaver omfatter løbende eftersyn og nødvendig vedligeholdelse på Københavns Kommunes oplukkelige broer: - Bryggebroen, - Bryghusbroen, - Cirkelbroen, - Inderhavnsbroen, - Knippelsbro, - Langebro, - Lille Langebro, - Nyhavnsbroen, - Proviantbroen, - Teglværksbroen, - Trangravsbroen. Opgaverne er opdelt på 3 delaftaler, henholdvis fagområderne el-installationer, maskin-installationer og hydrauliske installationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kemp & Lauritzen A/S PMJ A/S SH Group A/S
2019-07-09   Rammeaftale om indkøb af Københavnerfliser m.m (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommunes Arkitekturpolitik (Arkitekturpolitik København 2017-2025 - Arkitektur for mennesker) og VejPladsPark (www.kk.dk/vejpladspark) definerer farve og struktur for den såkaldte ”københavnerflise”. Denne rammeaftale om fliser m.m. udbydes for at sikre den samme struktur og farve i nye fortovsfliser. Fliserne indkøbes som bygherreleverance til kommunens anlægsprojekter samt til løbende vejvedligehold. Se udbuddet »
2019-02-20   Udbud af drift og vedligeholdelse af Gadetræer i Nord (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbuddet omfatter normalpleje af gadetræer med vedligeholdelse af eventuelle bede omkring træerne i Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg bydele samt ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i opsætning og nedtagelse af saltværn, plantning af nye træer, fræsning af stød, levering af vandingsposer og ekstra vanding. Se udbuddet »
2019-02-20   Udbud af hækklipning og fritrumsbeskæringer i Københavns Kommune (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbuddet omfatter klipning af hække og pur samt ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i fjernelse af selvsåede planter i hækkene. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2019-02-13   Udbud af drift og vedligeholdelse af Krogebjergparken (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbuddet omfatter normalpleje for græs, træer, buske og busketter, hække, å og terrænudstyr samt renhold. Udbuddet omfatter endvidere ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i henholdsvis snerydning og grusning, opsamling af afklippet græs, fældning og plantning af træer, lapning af hul i asfaltbelægninger mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2019-02-13   Udbud af drift og vedligeholdelse af Brønshøjparken (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbuddet omfatter normalpleje og etableringspleje for græs, træer, buske og busketter, hække, blomster, vand mv. samt renhold. Udbuddet omfatter endvidere ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i plantning af barrodsbuske og -træer, indkøb og plantning af forårsløg, opstamning og beskæringer, fældninger, plantning af større træer mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2018-06-27   Rammeaftale om varmblandet asfalt til maskinudlægning (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Rammeaftale om levering af varmblandet asfalt til maskinudlægning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: YIT Danmark A/S
2018-03-21   Totalrådgivning for Smedetoften (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Aftalen omfatter totalrådgivning jf. ABR 89 pkt. 2.2.2 vedrørende Smedetoften. Smedetoften er et områdefornyelsesprojekt i Nordvest kvarteret i København. Projektområdet ligger i den nordlige del af Nordvest og består dels af en 150 meters vejstrækning mellem Rentemestervej og Birkedommervej, og dels af en 3 500 m2 stor plads beliggende mellem Klub Bispebjerg og 3B’s AlmenBolig+ bebyggelse. Kvarteret huser almene og private boliger, et ungdomsklubmiljø, kulturhuse, mindre erhverv, et … Se udbuddet »
2017-12-05   Rammeaftale om genopretning af veje (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Formålet med rammeaftalen for genopretning er at opfylde Københavns Kommunes behov for eksekvering af genopretningsprojekter på vejområdet. Bygherren forestår selv projektering af strækningerne og forventer derfor input fra entreprenøren i forhold til blandt andet projekteringsomfang mv. Der genoprettes primært 1:1 hvilket betyder, at det er de eksisterende forhold som genoprettes.Asfaltarbejder på kørebanen udføres som udgangspunkt af kommunens egen entreprenørvirksomhed i forlængelse af hovedentreprisen. Se udbuddet »
2017-12-01   Karens Minde Aksen (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune, skal over de kommende år forny Karens Minde Aksen. Karens Minde Aksen er betegnelsen for projektområdet der er beliggende i det Gamle Sydhavnen, mellem Vestre Kirkegård og Tippen. Opgaven omfatter totalrådgivning til løsning af ovenstående projekt indenfor borgerinddragelse, udarbejdelse af en hydraulisk forundersøgelse, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt og projektopfølgning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schønherr A/S
2017-07-31   Rammeaftale om helhedsgenopretning af veje (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Rammeaftalen omfatter genopretning af nedslidte sammenhængende kørebanestrækninger, hvor afvanding (vejbrønde og stikledninger), kørebaner, cykelstier, fortove, belysningskabler og signalanlæg på de pågældende strækninger genoprettes 1:1. Til brug for afgivelse af tilbud, skal tilbudsgivere bl.a. udfylde og indsende et European Single Procurement Document (ESPD). ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, … Se udbuddet »
2017-04-03   Entrepriseaftale vedrørende 001093 Ny Amagerbrogade (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Projektets hovedformål er at understøtte Amagerbrogades funktion som strøggade ved at trafikdæmpe den og forbedre forholdene for fodgængere og cyklister. Konkret skal de eksisterende fortove og cykelstier udvides på bekostning af eksisterende busbaner, og gaden skal ligeledes begrønnes med ca. 70 nye træer. Ved en del sidegader vil der blive etableret overkørsler med gennemgående fortove. Se udbuddet »
2016-11-21   Indkøb af It-system til kirkegårdsområdet (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på et IT-system til håndtering af processerne på Kirkegårdsområdet, samt efterfølgende vedligeholdelse og support samt drift af systemet. Tryk her http://permalink.mercell.com/62047288.aspx Se udbuddet »
2016-09-01   Pleje af gadetræer i Østerbro bydel 2017-2020 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Pleje af 3 200 gadetræer i forskellige aldre, arter og typer. Se udbuddet »
2016-05-20   Udbud af rammeaftale til teknisk rådgivning til broer og bygværker (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune drifter og vedligeholder 64 vejbroer og 22 sti- og gangbroer, 37 tunneler og undergange, 31 skilteportaler, 36 bolværker og glacis (ca. 4,2 km), 8 havnebuspontoner, 10 støttemure, 2 trapper, 5 gennemløb, 6 P-anlæg og 13 andre bygværker, og flere kommer til. Kommunen har derfor brug for bistand i teknisk rådgivning så byens bygværker dels vedligeholdes korrekt på det mest økonomiske optimale tidspunkt, men også at bygværker fremtræder sikkert for borgerne at færdes på. Den tekniske … Se udbuddet »
2016-04-27   Indkøb af digitale ydelser (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på digitale ydelser. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i Opgavebeskrivelsen (bilag 1). Se udbuddet »
2016-04-27   Levering af trafikdata (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af trafikdata i form af rejsetidsmålinger for hhv. biler og cykler, kryds- og snittællinger samt manuelle sidevejstrafiktællinger. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikation (bilag 1). Se udbuddet »
2016-02-12   Ekstranet til fildeling og projektsamarbejde (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på ekstranet til fildeling og projektsamarbejde. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CSC Danmark A/S
2015-12-22   Teknisk rådgivning til broer og bygværker i København (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Rådgiverens ydelse kan omfatte, men er ikke begrænset til: — Tilstands- og bærerevnevurderinger. — Samarbejde med politiets særtransportkontor om beregninger og opmålinger forud for udstedelse af transporttilladelser til særligt tunge og omfangsrige transporter, der ikke kan benytte godkendte standardruter. — Udførelse af periodiske rutine-, general- og særeftersyn og vurdering af eftersynresultatet. — Projekt- og programforslag i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder. — … Se udbuddet »
2015-12-17   Rammeaftale om byinventar (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Rammeaftale om indkøb og levering af byinventar herunder bænke, affaldskurve, cykelstativer, pullerter og tilsvarende byinventar. Se udbuddet »
2015-12-01   Brovagtstjeneste på oplukkelige broer i København (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Kontrakt omfatter brovagtstjeneste og viceværtsfunktion på følgende oplukkelige broer i Københavns Havn: Knippelsbro, Bryghusbroen, Langebro, Bryggebroen, Teglværksbroen og Inderhavnsbroen samt på gang- og cykelbroen Ny Langebro, når denne forventeligt ibrugtages i 2018. Opgaven omfatter tillige viceværtsfunktion på Nyhavnsbroen (Nyhavnsbroen åbnes af Nyhavnsforeningen/Skipperlauget i Nyhavn). Se udbuddet »
2015-11-02   Rammeaftaler om drift og vedligehold af oplukkelige broer i København (el-, maskin- og hydraulikinstallationer) (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
De udbudte opgaver omfatter løbende eftersyn og nødvendig vedligeholdelse på Københavns Kommunes oplukkelige broer Nyhavnsbroen, Knippelsbro, Bryghusbroen, Langebro, Bryggebroen og Teglværksbroen. Opgaverne er opdelt på 3 delaftaler, henholdsvis fagområderne elinstallationer, maskininstallationer og hydrauliske installationer. Udbudsmaterialet kan findes på og downloades fra www.kk.dk/udbud Se udbuddet »
2015-09-04   Vejrabatter Amager Øst bydel, 2016-2019 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Gartnerisk drift af vejrabatter i Amager Øst bydel. Græs- og beplantningspleje, men ingen gadetræer samt renholdelse af arealerne inkl. tømning af papirkurve. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2015-09-04   Kagsmosen, 2016 -2019 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Gartnerisk pleje af naturområdet Kagsmosen, med pleje- og driftsopgaverne: træer, krat, græsarealer, belægninger, parkinventar, rengøring af et offentligt toilet samt renholdelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2015-06-29   Rammeaftaler: El-biler og Plug-in Hybridbiler (køb og leasing) (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune (»Kommunen«) udbyder herved i alt 22 delaftaler vedrørende elbiler (100 % eldrevne elbiler), samt plug-in hybridbiler (delvist eldrevne hybridbiler, som tankes med brændstof og oplades med el). Delaftalerne omfatter både køb og operationel leasing af sådanne biler. Udbuddet er opdelt i følgende 22 delaftaler: Delaftale 1: Køb af lille personbil (el) Delaftale 2: Køb af lille 3-faset personbil (el) Delaftale 3: Køb af mellemklasse personbil (el) Delaftale 4: Køb af højere mellemklasse … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Autonorden A/S NF FLEET
2015-05-27   Udstyr til parkeringskontrol (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er ansvarlig for parkeringsregulering i København. Center for Parkering er en enhed under Teknik- og Miljøforvaltningen og har til opgave at sikre håndhævelse af parkeringsreglerne i København. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at effektivisere parkeringsreguleringen, øge udnyttelsen af parkeringspladser og generere et bedre datagrundlag for styring af parkering i byen. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen iværksat en digitalisering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schweers Consult GmbH
2015-04-15   El-biler og Plug-in Hybridbiler (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune indgår hermed et endnu ukendt antal rammeaftaler vedrørende køb og leasing af elbiler og plug-in hybridbiler, på vegne af i alt 35 offentlige myndigheder. Se udbuddet »
2015-04-09   Cykel- og gangbro over Folehaven (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med videreudvikling af dispositionsforslag til projektforslag af anlægsprojektet cykel- og gangbro over Folehaven samt hovedprojektering og udbud af projektet såfremt projektforslaget godkendes politisk og af myndigheder (skiveopdelt rådgivning). Der er option på, byggeledelse og fagtilsyn. Formålet med cykel- og gangbroen over Folehaven er, at skabe forbindelse i syd til stisystem i Vigerslevparken og nord med stiforbindelse over »Lerknolden« til sti langs … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2015-03-25   Nyt system til håndtering af pålagte parkeringsafgifter på både danske og udenlandske køretøjer og borgere (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Kontrakt om nyt system til håndtering af pålagte parkeringsafgifter på både danske og udenlandske køretøjer og borgere. Det nye system skal håndtere parkeringsafgiften fra den er pålagt og til af afgiften er inddrevet. Det indebærer, at systemet skal varetage udsendelse af påmindelser og rykkerinformation og følge betalingsflowet. Målet er at det nye system skal medvirke til at parkeringsafgiftshåndteringen bliver effektiv og arbejdsgange bliver automatiserede, samtidig med at gældende love og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI AS
2015-03-05   Flak-/Kranlastbil (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Opbygning af Flak-/Kranlastbil. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SAWO A/S
2015-02-24   Opbygning til slamsuger (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på én (1) opbygning til slamsuger, til brug for Teknik- og Miljøforvaltningen. Som option ønsker Ordregiver at indhente tilbud på yderligere én (1) opbygning til slamsuger, to (2) service- og reparationsaftaler, to (2) serviceaftaler og to (2) genbrugssystemer. Se udbuddet »
2015-02-23   Asfaltudlægger (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Indkøb af én asfaltudlægger samt option på serviceaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: V. Løwener A/S
2015-01-26   Indkøb af intelligente trafikløsninger til København (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Følgende opgaver er inkluderet i kontrakten — rådgivning — levering af hardware og software — mindre anlægsopgave — drift og vedligeholdelse af udstyr og systemer Opgaverne relateret sig til 5 temaer: — fremkommelighed og grøn kørsel — trafiksikkerhed — data og trafikledelse — information og services — dynamiske gaderum. Nedenfor er beskrevet hvilken ydelse Københavns Kommune efterspørger under hvert tema. Det forventes, at leverandøren har en innovativ tilgang til opgaveløsning og har brugerne i fokus … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Technolution BV
2015-01-19   Lancering af Supercykelstier (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ni nye Supercykelstier er på vej i Region Hovedstaden og forventningen er, at de står færdige mellem 2015 og 2018. Ishøjruten forventes som den første færdig i efteråret 2015. Hovedformålet med Supercykelstierne er at flytte flere pendlere fra bil til cykel. Flere cykelpendlere giver mindre trængsel og slid på vejene, bedre miljø og øget folkesundhed. Det er centralt i forhold til opgaven, at der skabes interesse for Supercykelstier blandt pendlerne i lokalområdet, og bredere set opmærksomhed via … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Advice A/S Rostra Kommunikation A/S TBWA og BBDO A/S og Hansen Agenda
2015-01-07   Tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier i Københavns Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grontmij A/S
2015-01-07   Toiletenheder med handicapadgang (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)
Kontrakten vedrører indkøb af toiletenheder med handicapadgang. Københavns Kommune skal have projekteret og derefter produceret og leveret toiletenheder indeholdende et handicap toilet, et teknikrum og et udvendigt pissoir. Der er afsat 4 000 000-5 000 000 DKK til projektering, samt indkøb af toiletenheden. Der udbydes en rammeaftale, hvoraf det er forventningen, at der skal indkøbes 4-7 toiletenheder inden udgangen af 2015. Toiletenhederne skal opsættes forskellige steder i byen og vil være offentligt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bergengineering ApS