Indkøb: Holbæk Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Holbæk Kommune

2023-10-02   AIA, ADK og TVO til Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører eftersyn, udbedrende vedligehold, ombygninger, renoveringer og ny anlæg på de fleste af Holbæk Kommunes AIA, ADK og TVO-anlæg. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Se udbuddet »
2023-07-07   Vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere (Holbæk Kommune)
Ordregiver udbyder vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere i Holbæk Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TRASBO A/S
2023-06-09   Daglige pengeforretninger til Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører Holbæk Kommunes indkøb af daglige pengeforretninger til samtlige af kommunens enheder og institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sparekassen Sjælland/Fyn A/S
2023-06-02   Levering af dagligvarer til visiterede borgere (Holbæk Kommune)
Udbuddet omhandler levering af varer til visiterede borgere, samt tilknyttede ydelser som kontakt til borger vedr. bestilling, udpakning af varer og på-plads-sætning af leverede køle- og frysevarer. Kontrakten tildeles efter laveste pris Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Intervare A/S
2023-05-17   Udbud af Genbrugshjælpemidler (Holbæk Kommune)
Udbud af Genbrugshjælpemidler til FUS (Fællesudbud Sjælland). FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner. De deltagende FUS-kommuner er: • Næstved Kommune • Vordingborg Kommune • Faxe Kommune • Holbæk Kommune • Solrød Kommune • Greve Kommune • Guldborgsund Kommune • Kalundborg Kommune • Køge Kommune • Lejre Kommune • Odsherred Kommune • Ringsted Kommune • Roskilde Kommune • … Se udbuddet »
2023-04-11   Svinninge Indskolings- & Børnehus - Totalentreprise (Holbæk Kommune)
Totalentreprisen omfatter nedrivning af eksist. bygninger, renovering af eksist. bygninger og opførelse af nye bygninger til Svinninge indskolings- & Børnehus inkl. tilhørende udearealer. Børnehuset planlægges til at kunne rumme 152 børn fordelt på: 4 børnehavegrupperum (96 børn) / 3 små-børnsgrupperum (36 børn) / 1 dagpleje grupper (20 børn) samt 40-50 voksne / personale. Børnehuset etable-res delvist som ombygning af eksist. bygning samt nybygning som erstatning for eksist. bygning som nedrives. … Se udbuddet »
2023-03-23   AIA, ADK og TVO til Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører eftersyn, udbedrende vedligehold, ombygninger, renoveringer og ny anlæg på de fleste af Holbæk Kommunes AIA, ADK og TVO-anlæg. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Se udbuddet »
2023-02-20   Udbud af visiteret kørsel i Holbæk Kommune 2023 (Holbæk Kommune)
Holbæk Kommune udbyder befordring af ca. 580 visiterede borgere, hvor oplægget er samkørsel af flere borgere i samme rute, til samme destination. Udbuddet omhandler befordring af følgende borgere (herefter kaldt brugere): . 1. Børn, unge og voksne med specielle behov. Befordringen sker til og fra specialinstitutioner, såsom børnehaver, skoler, beskyttede værksteder og dagtilbud . 2. Børn til den almene folkeskole . 3. Ældre til dagcentre mv. . Brugerne skal køres fra bopæl (eller anden … Se udbuddet »
2023-01-27   Grødeskæring og vandløbsvedligeholdelse (Holbæk Kommune)
Regelmæssig grødeskæring og vandløbsvedligeholdelse af ca. 124 km åbent vandløb og 37 km rørlagt vandløb, opdelt i 4 delaftaler, og indenfor fastlagte tidsterminer. Hovedparten af vandløbene grødeskæres 1 - 2 gange årligt, mens enkelte skæres 3 gange årligt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Compac Sjælland HedeDanmark A/S
2023-01-16   Nærvarme, Svinninge og Gislinge (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af nærvarme for en aftalt periode på en række af Holbæk lokationer i Svinninge og Gislinge området. Lokationer spænder lige fra skoler og haller til ældreboliger med forskellige varme behov. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og underbilag samt tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Oplyste værdi i afsnit II.1.5 Anslået værdi er ordregiver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Best Green Erhverv A/S
2022-12-22   Drift af personalekantiner i Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Kontrakten omhandler total drift af personalekantinerne i Holbæk Kommunes administrationsbygninger, på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, samt mødeforplejning og lignende arrangementer i begge bygninger, samt decentralt i kommunen. Leverandøren får det fulde ansvar for alt, hvad der er knyttet til driften af kantinerne, herunder: • Drift af kantine for ansatte • Mødeforplejning (kaffe, frokost mv.). Herunder udbringning, opdækning, afrydning mv. • Kursusforplejning, samt mad og drikke til … Se udbuddet »
2022-11-03   Nyt Børnehus i Holbæk By - Totalentrepriseudbud (Holbæk Kommune)
Den udbudte opgave omfatter Totalentreprisen i forbindelse med opførelse af et nyt børnehus i Holbæk By med forudgående nedrivning / nedtagning af eksist. bygninger inkl. genbrug af materialer fra disse i projektet. Institutionen planlægges til fuldt udbygget at kunne rumme maksimalt 184 børn fordelt på: 4 børnehavegrupperum (96 børn) / 4 småbørnsgrupperum (56 børn) / 2 dagpleje grupper (32 børn) samt 50 voksne / personale. Bygningen opføres som en 2 etages bygning. Hovedtilbuddet omfatter 8 grupperum … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg a/s
2022-10-28   Udbud - Rengøring og Vinduespolering 2023 (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af daglig rengøring og periodisk vinduespolering på de fleste af Holbæk Kommunes lokationer såsom folkeskoler, specialskoler, SFOer (skolefritidsordninger), daginstitutioner, specialinstitutioner, bosteder, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, haller, ældreområdet og lignende. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ProfilService A/S
2022-06-10   Vintertjeneste på kørebaner - 2022 (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører saltning og snerydning (vintertjeneste) på vejarealer i Holbæk Kommune. Opgaven omfatter 12 delaftaler/ ruter. Det er en 1 årig kontrakt med mulighed for forlængelse 3*1 år, hvis begge parter ønsker det. Ordregiver leverer salt (inkl. lage), saltspredere, plove samt plovskær til udførelse af opgaven. Leverandøren skal stille med lastvogn, hvorpå ordregivers materiel kan monteres, samt chauffør til at udføre opgaven. Den vintertjeneste på vejarealer, der skal udføres, kan foregå i … Se udbuddet »
2022-06-09   Serviceaftale Brandtekniske systemer 2022 NU (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører køb af serviceaftale til Kundens brandtekniske systemer som ABA, ABDL, og AVA mv. installeret på en række lokationer og følgende opgaver under kontrakten udføres: • Lovpligtigt eftersyn • Udbedrende vedligehold • Mindre ombygninger og renoveringer Der må forventes en række ændringer af brandtekniske systemer under kontrakten i dennes løbetid, både i forhold til antal, type og adresser. Listen med brandtekniske systemer omfattet af kontrakten fremgår af kontraktens bilag 2a Bestykning. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jamo Sikring A/S
2022-05-03   Serviceaftale Brandtekniske systemer 2022 (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører køb af serviceaftale til Kundens brandtekniske systemer som ABA, ABDL, og AVA mv. installeret på en række lokationer og følgende opgaver under kontrakten udføres: • Lovpligtigt eftersyn • Udbedrende vedligehold • Mindre ombygninger og renoveringer Der må forventes en række ændringer af brandtekniske systemer under kontrakten i dennes løbetid, både i forhold til antal, type og adresser. Listen med brandtekniske systemer omfattet af kontrakten fremgår af kontraktens bilag 2a Bestykning. … Se udbuddet »
2021-11-02   Rengøring og Vinduespolering 2022 (Genudbud) (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af daglig rengøring og periodisk vinduespolering på de fleste af Holbæk Kommunes lokationer såsom folkeskoler, specialskoler, SFOer (skolefritidsordninger), daginstitutioner, specialinstitutioner, bosteder, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, haller, ældreområdet og lignende. Udbuddet er opdelt i 7 delaftaler. I en række tilfælde er der to eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse. Det præcise antal af lokaliteter, som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Rengøring Rengoering.Com A/S
2021-09-01   Dentale forbrugsartikler (Holbæk Kommune)
Holbæk Kommune udbyder på egne vegne op på vegne af 13 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS) en 4-årig rammeaftale på levering af dentale forbrugsartikler til kommunernes tandpleje med start 1. dec.2021. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015 samt Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 og omfatter et bredt sortiment, der er opdelt i 10 kategorier: aftryk og cementering, fyldninger mv., sprøjter og spidser, præparation og pudsning, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Nordenta A/S
2021-08-30   Rengøring og Vinduespolering 2022 (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af daglig rengøring og periodisk vinduespolering på de fleste af Holbæk Kommunes lokationer såsom folkeskoler, specialskoler, SFOer (skolefritidsordninger), daginstitutioner, specialinstitutioner, bosteder, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, haller, ældreområdet og lignende. Udbuddet er opdelt i 7 delaftaler. I en række tilfælde er der to eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse. Det præcise antal af lokaliteter, som … Se udbuddet »
2021-06-11   Befordring af elever til og fra svømning i Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Holbæk Kommune inviterer hermed til at give tilbud på svømmekørsel. Holbæk Kommune ønsker en eller flere professionelle samarbejdspartnere, der kan levere en ydelse af høj kvalitet og et effektivt samarbejde med alle interessenter på området. Der udbydes 7 delaftaler. Se udbuddet »
2021-06-02   Indkøb af forsikringer, Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Indkøb af forsikringer til Holbæk Kommune. Holbæk Kommune ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold i mellem pris og kvalitet. 1) Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning) 2) Bygning-, løsøre-, special-, og årsentrepriseforsikring 3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring 4) Bestyrelsesansvarsforsikring 5) Kriminalitetsforsikring 6) Motorkøretøjsforsikring 7) Patientforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2021-04-09   Operationel billeasing og fleet management - genudbud (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af operationel billeasing og fleet management til Holbæk Kommune. Opgaven udbydes som en 4-årig rammeaftale og omfatter udskiftning af ca. 302 biler over de 4 år, primært diesel køretøjer, som skal erstattes af elektrificerede køretøjer. Den forventede udskiftning fordeler sig som følgende: - 2021: 46 køretøjer - 2022: 70 køretøjer - 2023: 119 køretøjer - 2024: 32 køretøjer - 2025: 15 køretøjer. Bilerne anvendes hovedsageligt i hjemmeplejen, men alle ordregivers forvaltninger, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ALD Automotive Danmark A/S
2021-03-26   Vejvedligeholdelse, asfalt - 2021 (Holbæk Kommune)
Kontrakten udbydes som en rammeaftale, og omfatter levering og udlægning af varmblandet asfalt i Holbæk kommune. Rammeaftalen løber fra den 1. juni 2021 til den 31. december 2024, og omfatter hele Holbæk Kommune. Kontrakten omhandler diverse asfaltarbejder og løbende vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove samt afmærkning i forbindelse med ny belægning i Holbæk Kommune. Rammeaftalen omfatter ikke nye anlæg af veje, stier m.v. herunder udvidelse af eksisterende veje samt visse anlægsarbejder på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Industry A/S
2021-03-19   Operationel billeasing og fleet management (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af operationel billeasing og fleet management til Holbæk Kommune. Opgaven udbydes som en 4-årig rammeaftale og omfatter udskiftning af ca. 302 biler over de 4 år, primært diesel køretøjer, som skal erstattes af elektrificerede køretøjer. Den forventede udskiftning fordeler sig som følgende: - 2021: 46 køretøjer - 2022: 70 køretøjer - 2023: 119 køretøjer - 2024: 32 køretøjer - 2025: 15 køretøjer. Bilerne anvendes hovedsageligt i hjemmeplejen, men alle ordregivers forvaltninger, … Se udbuddet »
2021-03-15   Serviceaftale på brandtekniske systemer (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører køb af serviceaftale til kundens brandtekniske systemer som ABA, ABDL, og AVA mv. installeret på en række lokationer og følgende opgaver under kontrakten udføres: - Lovpligtigt eftersyn - Udbedrende vedligehold - Mindre ombygninger og renoveringer. De brandtekniske systemer er på nuværende tidspunkt bundet af enkeltstående serviceaftaler som opsiges i forbindelse med kontraktindgåelsen. Efter udløb af opsigelsesperioden, vil eftersyn og vedligehold af de brandtekniske systemer løbende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dahl Service ApS
2021-03-03   Genudbud af arbejdsmarkedsorienteret og virksomhedsvendt beskæftigelsesindsats (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører arbejdsmarkedsorienteret og virksomhedsvendt beskæftigelsesindsats på tværs af alle målgrupper af borgere, der vurderes at være enten relativt tæt på arbejdsmarkedet eller længere væk fra arbejdsmarkedet. Udbuddet har karakter af en 2-årig rammeaftale med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse, hvor indsatserne er fordelt på 3 delaftaler. De 3 delaftaler indeholder beskæftigelsesindsatser, som kommunen ønsker sat i drift pr. 7. juni 2021. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare - Quickcare Konsulenthuset Balisager A/S Marselisborg A/S
2020-12-21   Udbud af arbejdsmarkedsorienteret og virksomhedsvendt beskæftigelsesindsats (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører arbejdsmarkedsorienteret og virksomhedsvendt beskæftigelsesindsats på tværs af alle målgrupper af borgere, der vurderes at være enten relativt tæt på arbejdsmarkedet eller længere væk fra arbejdsmarkedet. Udbuddet har karakter af en 2-årig rammeaftale med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse, hvor indsatserne er fordelt på 2 delaftaler. De 2 delaftaler indeholder begge beskæftigelsesindsatser, som kommunen ønsker sat i drift i pr. 5. april. Se udbuddet »
2020-09-18   Svinninge Skole & Børnehus - udbud af totalrådgivning (Holbæk Kommune)
Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning til den eksist. Svinninge skole så der etableres et samlet skole & børnehus. Se endvidere udbudsmaterialets projektbeskrivelse dateret 2. april 2020 og den øvrige del af udbudsmaterialet. Opgaven gennemføres i én samlet totalrådgivningsaftale som indeholder leverance af alle rådgivningsydelser som er angivet i udbudsmaterialets specificering af rådgivningsydelser i.h.t. YBL18. Totalrådgivningen skal omfatte alle dele af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WE architecture ApS
2020-09-18   Stestrup Skole & Børnehus - udbud af totalrådgivning (Holbæk Kommune)
Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygnings til den eksist. Stestrup skole så der etableres et samlet skole & børnehus. Se endvidere udbudsmaterialets projektbeskrivelse dateret 15. april 2020 samt den øvrige del af udbudsmaterialet.. Opgaven gennemføres i én samlet totalrådgivningsaftale som indeholder leverance af alle rådgivningsydelser for alle dele af projektet inkl. de optioner som er beskrevet i projektbeskrivelsen og den øvrige del af … Se udbuddet »
2020-06-30   Sneplove og saltspredere (Holbæk Kommune)
Udbuddet er benævnt "sneplove og saltspredere" og omfatter i hovedtræk levering af sneplove og saltspredere til kørebaner, udarbejdelse og ajourføring af leveranceplan, gennemførelse af egenkontrol, førstegangsmontering af sneplove og saltspredere på lastbiler, instruktion af chauffører, samt assistance under periode for indkøring. Yderligere detaljer omkring indkøbet er beskrevet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Epoke A/S
2020-06-19   Anskaffelse af WAN netværksinfrastruktur til Holbæk Kommune (1) (Holbæk Kommune)
Nærværende udbud omfatter levering og distribution af datakommunikationstjenester og tilknyttede serviceydelser. Løsningen skal leveres som en Layer 2/EVPN løsning, ofte kaldet en “Pseudo-wire” da denne løsning gør det muligt for Holbæk Kommune at fortsætte og udvikle driftsafviklingen af det nuværende netværk med samme bemanding og ressourceforbrug, samtidig med, at den nuværende fleksibilitet, som er afgørende for institutionernes drift, opretholdes. Holbæk Kommune forventer, at der vil tilgå ca. 40 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fibia P/S
2020-05-14   Anskaffelse af WAN netværksinfrastruktur til Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Nærværende udbud omfatter levering og distribution af datakommunikationstjenester og tilknyttede serviceydelser. Løsningen skal leveres som en Layer 2/EVPN løsning, ofte kaldet en “Pseudo-wire” da denne løsning gør det muligt for Holbæk Kommune at fortsætte og udvikle driftsafviklingen af det nuværende netværk med samme bemanding og ressourceforbrug, samtidig med, at den nuværende fleksibilitet, som er afgørende for institutionernes drift, opretholdes. Holbæk Kommune forventer, at der vil tilgå ca. 40 … Se udbuddet »
2020-02-05   Udbud af to-årigt samarbejde vedr. afklaringsindsats (Holbæk Kommune)
Udbuddet gennemføres med det formål at iværksætte en målrettet tværfaglig indsats for borgere, som har behov for at blive afdækket i forhold til fremtidige forsørgelse. Indsatsen skal have fokus på borgerens muligheder for at blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam med henblik på indstilling til fleksjob, res-sourceforløb og førtidspension. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISU Marselisborg
2020-01-21   Udbud af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, jan 2020 (Holbæk Kommune)
Konkurrenceudsættelsen gennemføres, fordi kommunen gennem samarbejde med leverandører med ekspertise på området ønsker at sikre sig den bedst mulige indsats overfor de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Se udbuddet »
2019-12-12   Rammeaftale på vinduespolering (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftale på vinduespolering til ordregivers enheder og institutioner. Rammeaftalen omfatter udførelse af vinduespolering af Holbæk kommunes ejendomsportefølje. Lokationer og adresser kan ses udbudsmaterialet. Aftalen vil fra start omfatte ca. 100 lokationer, men kan justeres løbende ifm. nybyggerier, frasalg, justeringer mv. Der er tale om indvendig og udvendig polering af alle vinduer i bygningens facade i fuld højde samt indgangspartier, trappetårne og glasfacader m.v. Kontrakten … Se udbuddet »
2019-12-05   Udbud af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 2019 (Holbæk Kommune)
Konkurrenceudsættelsen gennemføres, fordi kommunen gennem samarbejde med leverandører med ekspertise på området ønsker at sikre sig den bedst mulige indsats overfor de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Se udbuddet »
2019-11-07   Tandregulering (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af tandreguleringsbehandling af børn/unge under 18 år til Holbæk Kommune. For at imødekomme kommunens forventede kapacitetsbehov for bøjlebehandlinger udbyder Holbæk Kommune en rammeaftale på 200 borgere. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven afsnit III § § 186-189 (light regimet) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Der er tale om en rammeaftale med direkte tildeling. Den nærmere beskrivelse af aftalens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Specialtandlægerne i Roskilde Aps
2019-05-29   Sneplove og saltspredere (Holbæk Kommune)
Udbuddet er benævnt "sneplove og saltspredere" og omfatter i hovedtræk levering af sneplove og saltspredere til kørebaner, udarbejdelse og ajourføring af leveranceplan, gennemførelse af egenkontrol, førstegangsmontering af sneplove og saltspredere på lastbiler, instruktion af chauffører, samt assistance under periode for indkøring. Yderligere detaljer omkring indkøbet er beskrevet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
2018-12-13   Social- og sundhedsfaglige vikarydelser (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Social- og Sundhedsfaglige vikarydelser til 7 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § § 186 – 189 (”light-regime”) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Rammeaftalen udbydes i 2 geografisk opdelt delaftaler, hvor hver delaftale tildeles én leverandør, vilkår nærmere fastsat i udbudsmaterialet. Rammeaftalen har en varighed på 4 år. Kommunerne ønsker tilbud på levering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bemandingskompagniet A/S
2018-12-13   Offentligt/privat samarbejde, borgere på kanten af arbejdsmarkedet (Holbæk Kommune)
Konkurrenceudsættelsen gennemføres, fordi kommunen gennem samarbejde med leverandører med ekspertise på området ønsker at sikre den bedst mulige indsats over for de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Projektet er et offentligt/privat samarbejde, hvor erfaringerne skal forme den fremtidige indsats over for projektets målgruppe. Fælles for målgruppen er, at borgerne vurderes at kunne komme i ustøttet beskæftigelse, men at de har været offentligt forsørget i længere tid eller befinder sig på kanten … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Den Erhvervsdrivende Fond Hans Knudsen Instituttet
2018-09-28   Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører danskuddannelse af voksne udlændinge, som kommunerne er forpligtet til at tilbyde efter bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr. 1128 af 13.10.2017 med senere ændringer) – kaldet "Danskuddannelsesloven". Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AOF Center Sjælland
2018-09-28   Service på gaskedler (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører ét-årigt serviceeftersyn, tilkald samt vedligeholdelse- og reparationsarbejder, på gaskedler på samtlige anlæg der fremgår af udbudsmaterialet. Der er option på registering af tekniske data. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G.J. Gas & Oliefyr teknik APS
2018-06-15   Elevatorservice (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører overvågning og lovpligtige serviceeftersyn på elevatorer på samtlige af ordregivers enheder, der fremgår af Anlægslisten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ThyssenKrupp Elevator A/S
2018-04-26   Drift af genbrugshjælpemiddeldepot (Holbæk Kommune)
Udbuddet omfatter opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere, montering og/eller indstilling af hjælpemidler så de umiddelbart kan tages i brug, samt andre opgaver som naturligt hører til den udbudte opgave, såsom vask/rengøring, lovpligtige serviceeftersyn og reparation af hjælpemidler. Se udbuddet »
2018-01-09   Drift af genbrugshjælpemiddeldepot (Holbæk Kommune)
Udbuddet omfatter opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere, montering og/eller indstilling af hjælpemidler så de umiddelbart kan tages i brug, samt andre opgaver som naturligt hører til den udbudte opgave, såsom vask/rengøring, lovpligtige serviceeftersyn og reparation af hjælpemidler. Se udbuddet »
2017-12-21   Fritvalgsaftale vedr. hjemmepleje (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører hjælp til borgere i eget hjem som én samlet opgave. Det vil sige, at den enkelte leverandør skal kunne varetage både personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83A, afløsning eller aflastning i hjemmet efter servicelovens § 84, stk. 1, samt udføre delegerede sygeplejeydelser i henhold til sundhedslovens § 138 – i hele kommunen. Udbuddet omfatter ikke borgere i plejeboliger, ligesom delydelser i servicelovens § 83, stk. 3 ikke … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Omsorg Sjælland A/S TT's Hjemmepleje
2017-11-10   Hjemmehjælp (Holbæk Kommune)
Udbuddet vedrører hjælp til borgere i eget hjem som én samlet opgave. Det vil sige, at den enkelte leverandør skal kunne varetage både personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83A, afløsning eller aflastning i hjemmet efter servicelovens § 84, stk. 1, samt udføre delegerede sygeplejeydelser i henhold til sundhedslovens § 138 — i hele kommunen. Udbuddet omfatter ikke borgere i plejeboliger, ligesom delydelser i servicelovens § 83, stk. 3 ikke … Se udbuddet »
2017-05-24   Madservice til hjemmeboende i Holbæk Kommune (Holbæk Kommune)
Kontrakten omfatter produktion og levering af køle/vakuum mad til visiterede borgere i privatbolig i Holbæk Kommune. Madservice er en ydelse tildelt efter Lov om Social Service § 83 stk. 1 nr. 3. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad af en visitator fra Holbæk Kommune. Med afsæt i Holbæk Kommunes »Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp«, kan borgere tildeles hjælp til madservice, hvis de ikke — eller kun med stor vanskelighed — kan varetage opgaver omkring … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus
2017-04-27   Beskæftigelsesunderstøttende tilbud efter § 32 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik (Holbæk Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker Holbæk Kommune at indhente tilbud på vejledende og opkvalificerende forløb efter § 32, stk. 1, nr. 2 i LAB. Forløbene er målrettet alle borgere i Holbæk Kommune, der har behov for social, faglig eller sproglig udvikling med henblik på at opnå eller fastholde beskæftigelse og/eller blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Integro A/S Marselisborg — Center for Udvikling,... Quick Care A/S
2017-02-22   Udbud af pladser til unge på opholdssteder og døgninstitutioner (Holbæk Kommune)
Målgruppen er unge i alderen 15-23 år, som har behov for ophold på et opholdssted eller en døgninstitution. For så vidt angår de 18-23-årige, omhandler dette udbud kun visitation til tilbud, der er begrundet i de danske bestemmelser om efterværn. Se udbuddet »