Indkøb: Guldborgsund Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Guldborgsund Kommune

2023-08-18   Færdiggørelse af ny skole i Sundby - totalentreprise (Guldborgsund Kommune)
Den ny skole i Sundby opføres som 2-sporet skole fra 0.–9. klasse med tilknyttet CKR-afdeling, ligesom der opføres en integreret sportshal til i alt ca. 580 børn samt ca. 100 ansatte. Opførelsen startede i december 2020, men i december 2022 gik totalentreprenøren konkurs og efterlader i den forbindelse et ufærdigt byggeri. Byggeriet andrager et etageareal på ca. 9400 m2. samt en tilstødende servicebygning på 300 m2. Overordnet rummer skolen følgende funktioner: • 0.–9. klasse samt SFO 1+2/Ungdomsklub • … Se udbuddet »
2022-10-14   Højvandssikring af Sakskøbing By - Ingeniørrådgivning (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund ønsker at højvandssikre Sakskøbing By med henblik på at fremtidssikre mod stigende risiko for oversvømmelser ved at etablere sluse samt spuns- og jorddæmning. Desuden ønskes etableret en klapbro over sluse for stiadgang. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2022-02-20   Kontrakt om levering og servicering af biblioteksudstyr til Guldborgsund-bibliotekerne (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund-Bibliotekerne har behov for at få leveret følgende biblioteksudstyr, der skal installeres på en række af bibliotekerne i Guldborgsund Kommune: Afleverings- og sorteringsanlæg, RFID Selvbetjeningsautomater, Reserveringsbokse, Software/hardware til RFID personalearbejdspladser og Selvbetjent bibliotek. Biblioteksudstyret skal leveres inklusive softwarepakker/opdatering i kontraktperioden. Biblioteksudstyret skal leveres, installeres eller monteres samt tilsluttes elforsyning. Tilbudsgiver skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lyngsoe Systems A/S
2022-01-18   Kontrakt om indretning og møblering af ny SUNDskole i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Den nye SUNDskole, der bliver bygget lidt uden for Nykøbing Falster, er den allerførste svanemærkede folkeskole i Danmark. Den ny skole opføres som 2-sporet skole fra 0.–9. klasse med tilknyttet handicapafdeling, ligesom der opføres en integreret sportshal. Skolen er beregnet til at rumme i alt ca. 600 børn samt ca. 80 ansatte. Skolen, der forventes ibrugtaget den 1. december 2022, skal indrettes og møbleres i samspil med bygningens udtryk, og understøtte didaktik og pædagogik gennem motiverende og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Uniqa Group A/S
2021-12-10   Kontrakt om møblering af ny SUNDskole i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Den nye SUNDskole, der bliver bygget lidt uden for Nykøbing Falster, er den allerførste svanemærkede folkeskole i Danmark. Skolen, der forventes ibrugtaget senest 1. november 2022, skal møbleres i et samspil med bygningens udtryk, og understøtte læringsmiljøer for både store og små fællesskaber. Den udbudte opgave omfatter en pakkeløsning, hvori der indgår: • udarbejdelse af indretningsplan i samarbejde med en projektgruppe med det formål at planlægge etablering af læringsmiljøer • møblering i … Se udbuddet »
2021-09-16   Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner mv. i Guldborgsund kommune (Guldborgsund Kommune)
Ordregiver udbyder en kontrakt på rengøring af kommunale institutioner mv. i Guldborgsund Kommune. Rengøringen omfatter fast rengøring, der består indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøring skal blandt andet udføres på skoler, SFO, daginstitutioner, administrative bygninger, teater, forsorgshjem mv. Ordregiver lægger vægt på kvalitet i løsning af rengøringsopgaven, samtidig med at miljø og social ansvarlighed vil være elementer i opgaveløsningen. Kontrakten er opdelt i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S Kongsvang Cleaning & Facility A/S
2021-09-06   Kontrakt om administration af pleje- og ældreboliger (Guldborgsund Kommune)
Den udbudte opgave omfatter administration af pleje- og ældreboliger i Guldborgsund Kommune, der pr. 1. juli 2021 udgør 366 boliger, herunder et antal MDO-boliger. Administrationen skal gennemføres ud fra det til enhver tid gældende lovgrundlag samtidig med at såvel drift som økonomi søges optimeret. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DAB
2021-05-10   Rammeaftale om levering af tolkeydelser (Guldborgsund Kommune)
Den udbudte opgave er en rammeaftale om levering af tolkeydelser til enheder og institutioner i de 16 kommuner, der er medlemmer af Fællesudbud Sjælland. Guldborgsund og Odsherred kommuner er tovholder for udbuddet og rammeaftalen. Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale med en leverandør, der sikrer levering af professionelle tolkeydelser, hvor bestilte tolke tolker til aftalt tid, har en professionel adfærd og er kompetente til at tolke fra og til såvel det tolkede sprog som dansk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TolkDanmark ApS
2021-04-13   Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angivet om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nymand A/S
2020-12-16   Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angiver om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen. Se udbuddet »
2020-10-09   Opførelse af ny multihal ved Nykøbing F Hallerne (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund Kommune udbyder hermed opførelsen af en ny multihal i totalentreprise til brug for håndbold, store koncerter, kulturelle arrangementer samt foreningsidræt og skoleidræt. Multihallen skal ses som en udvidelse af Nykøbing F Hallernes i forvejen mange faciliteter inden for både idræts- og foreningsaktivteter. Med en ny fleksibel multihal med plads til 2 500 siddende tilskuere og 500 ståpladser, ønsker Guldborgsund Kommune fremadrettet at kunne afholde store sportsturneringer på højt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gråkjær Erhverv A/S
2020-09-23   Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angiver om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen. Se udbuddet »
2020-08-27   Guldborgsund Kommune - indkøb af forsikringer (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning - Kollektiv ulykkesforsikring - Rejseforsikring - Beddingforsikring - Kranforsikring - Passageransvarsforsikring - Lystfartøjsforsikring - Kommunal ledelsesansvarsforsikring - Kriminalitetsforsikring inkl. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe... Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidig Forsikring Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2020-07-06   Kontrakt om kommunal rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Tilbudsgiver skal kunne gennemføre rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune i overensstemmelse med til de til enhver tid gældende love, regler og bestemmelser om kommunal rottebekæmpelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Mortalin
2020-04-30   Kørsel af børn til og fra børnehuset Solsikken (Guldborgsund Kommune)
Kørsel af børn til og fra børnehuset Solsikken. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nymand A/S
2020-04-01   Rammeaftale om levering af måtteservice til kommunale institutioner mv. i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Tilbudsgiver skal kunne levere måtteservice til institutioner og administrative enheder i Guldborgsund Kommune, hvilket blandt andet omfatter administrationsbygninger, biblioteker, institutioner, skoler, SFO´er, plejecentre, genoptræningscenter mv. Måtteservice omfatter leje og eventuelt køb, levering, udlægning, afhentning, skift og vask af måtter, support mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2020-01-08   Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund kommune udbyder "Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, Delområde 4, 5 og 10". Hvert delområde udbydes som en delkontrakt, og tilbudsgivere kan give tilbud på 1,2 eller alle 3 delområder. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud iht. udbudsloven, jf. lov 1564 af 15.12.2015. Udbuddet er et genudbud af Guldborgsund kommunes "Udbud vedrørende rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, Delområde 4, 5 og 10" jf. bekendtgørelsen 2019/S 182-443681. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S ISS Facility Services A/S
2019-12-11   Ny skole i Sundby - Totalentreprise i partnering (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund Kommune ønsker at opføre en ny folkeskole i Sundby som barmarksprojekt på en nyerhvervet grund. Den ny skole i Sundby skal opføres som 2-sporet skole fra 0.–9. klasse med tilknyttet CKR-afdeling, ligesom der skal opføres en integreret sportshal. I alt ca. 580 børn samt ca. 100 ansatte. Byggeriet andrager et samlet etageareal på min. 8 453 m2. Overordnet rummer skolen følgende funktioner: — 0.–9. klasse samt SFO 1+2/Ungdomsklub, — Faglokaler for naturvidenskab og praktisk/musiske fag, — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bo-Hus A/S Gråkjær A/S
2019-09-18   Udbud vedrørende rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund Kommune, Delområde 4, 5 og 10 (Guldborgsund Kommune)
Rengøring af kommunale institutioner i 3 delområder ud af i alt 10 delområder. Se udbuddet »
2019-08-26   Udbud af køretøjsassistance i og for Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Assistance og udbedring mv. ved uheld, nedbrud og skader mv. af selvkørende køretøjer m.fl. Se udbuddet »
2019-06-24   Udbud vedrørende vinduespolering af kommunale institutioner i Guldborgsund Kommune, Område A (Guldborgsund Kommune)
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ProfilService A/S
2019-03-25   Specielkørsel af skoleelever, der af indeviduelle årsager har brug for specialtransport til og fra p.t 9 folkeskoler... (Guldborgsund Kommune)
Specialkørsel af skoleelever til og fra pt. 9 folkeskoler mv. i Guldborgsund Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nymand A/S
2019-03-25   Kørsel af skoleelever til og fra skole mv. i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Kørsel af skoleelever til og fra skole mv. i 1 af 3 distrikter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Johns´s Turist & Minibus Aps
2019-03-11   Vintertjeneste på kørebaner (Guldborgsund Kommune)
Snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil på kørebaner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Containergaarden Aps I/S Jensen Marielyst Vognmandsforretning A/S Vognmand Preben Andersen ApS
2019-03-04   Udbud - Drift af hjælpemiddeldepot (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund kommune udbyder kontrakt på drift af hjælpemiddeldepot. Tilbudsgiver forventes at stille lagerfacilitet til rådighed, samt varetage drift, reparationer og service af depotet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zealand Care A/S
2019-01-28   Udbud af måtteservice i Guldborgsund Kommune, Område A (Guldborgsund Kommune)
Leje, levering, udlægning, skift og vask af indgangsmåtter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2019-01-18   Konkurrencepræget dialog om vejbelysning i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund Kommune indbyder hermed interesserede aktører til en udbudsproces ved konkurrencepræget dialog, vedrørende drift og vedligehold af vejbelysningen i kommunen, samt andre tilknyttede opgaver der måtte blive identificeret under dialogen mellem ordregiver og de interesserede tilbudsgivere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SEAS-NVE HOLDING A/S
2018-09-18   Rengøring af kommunale institutioner (Guldborgsund Kommune)
Rengøring af kommunale institutioner i 4 delområder ud af i alt 10 delområder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S Forenede Service A/S ISS Facility Services A/S
2018-06-25   Vinduespolering område C (Guldborgsund Kommune)
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ProfilService A/S
2018-04-06   Rengøring af Nykøbing F. Teater (Guldborgsund Kommune)
Rengøring af Nykøbing F. Teater. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S
2018-01-18   Udbud af måtteservice i Guldborgsund Kommune, område C (Guldborgsund Kommune)
Leje, levering, udlægning, afhentning, skift og vask af indgangsmåtter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2017-09-08   Rengøring af kommunale institutioner (Guldborgsund Kommune)
Rengøring af kommunale institutioner i 3 delområder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S ISS Facility Services A/S
2017-06-30   Udbud af 2 turistkontorer i Guldborgsund Kommune gældende for 2018-2019 (Guldborgsund Kommune)
Udbuddet vedrører levering af uafhængig turistinformation i henhold til vedlagte samarbejdsaftale samt opgavebeskrivelse for turistkontorer i ferieområdet Nykøbing Falster og Marielyst i Guldborgsund Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Museum Lolland Falster Sydfalster Turist- og Erhvervsforening
2017-06-20   Vinduespolering område B (Guldborgsund Kommune)
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MTM service
2017-04-28   EU-Udbud i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 (Guldborgsund Kommune)
Jobcenter Guldborgsund skal bruge 2 leverandører, da borgerne har ret til at vælge mellem aktører. Perioden er for år 2017 og 2018 med evt. mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Borgere, der er berettiget til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse. Borgerne er rådighedsvurderet, og en del af dem er fleksjobsøgende, ligesom en del af dem er sygemeldte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Integro A/S Provi Management ApS
2017-04-25   EU-Udbud — Varer — Offentligt udbud — På levering af I alt 43 nye biler inkl. service/vedligeholdelsesaftale samt... (Guldborgsund Kommune)
Dette udbud vedrører anskaffelse af 43 stk. fabriksnye biler — samt priser på tilhørende tilbagekøbsaftale og service- og vedligeholdelsesaftale. Det vil for Guldborgsund kommune være en option om vi vil benytte tilbagekøbsaftale og service- og vedligeholdelsesaftalen. Bilerne skal køre i hjemmeplejen og sygeplejen, hvor der ofte vil være tale om korte ture med mange ind- og udstigninger. Bilerne skal køre både dag, aften og nat (hele døgnet). Desuden vil bilerne få mange forskellige brugere, og dermed … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frimann Biler A/S
2017-01-12   Udbud af måtteservice i Guldborgsund Kommune, område B (Guldborgsund Kommune)
Leje, levering, udlægning, afhentning, skift og vask af indgangsmåtter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2016-09-15   Rengøring af kommunale institutioner (Guldborgsund Kommune)
Rengøring af kommunale institutioner i 3 delområder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2016-09-08   Befordring af visiterede borgere (Guldborgsund Kommune)
Befordring af visiterede borgere i Guldborgsund Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nymand A/S
2016-06-30   Vinduespolering område A (Guldborgsund Kommune)
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S
2016-01-29   Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Opgaven udbydes som 2 uafhængige entrepriser, bestående af vedligeholdelse af østlige vandløb (delopgave 1) og vedligeholdelse af vestlige vandløb (delopgave 2). Vedligeholdelse af vandløb i Guldborgsund Kommune omfatter i hovedtræk følgende elementer: Ordinær vedligeholdelse og ekstraordinær sommergrødeskæring af i alt ca. 83 km vandløb. — Manuel grødeskæring i ca. 19 km vandløb — Maskinel grødeskæring i ca. 64 km vandløb — Slåning af brinker i 83km vandløb. Øvrige opgaver — Fjernelse af spærringer i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2016-01-06   Udbud af måtteservice i Guldborgsund Kommune, område A (Guldborgsund Kommune)
Leje, levering, udlægning, afhentning, skift og vask af indgangsmåtter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2015-09-25   Udbud af rengøring i Guldborgsund Kommune, delområde 6, 7, 8 og 9 (Guldborgsund Kommune)
Rengøring af kommunale bygninger og institutioner i en del af Guldborgsund Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S ISS Facility Services A/S
2015-08-26   Administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet (Guldborgsund Kommune)
Udbuddet vedrører administration af almene ældre- og plejeboliger under Center for Sundhed og Omsorg og under Center for Socialområdet i Guldborgsund Kommune (ordregiver). Se det samlede udbudsmateriale mv. her: http://www.guldborgsund.dk/da/Erhverv/Udbud_og_indkoeb/Aktuelle%20udbud/EU-UDBUD.aspx Se udbuddet »
2015-06-24   Indkøb af forsikringer (Guldborgsund Kommune)
1 bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring 2 arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning 3 motorkøretøjsforsikring 4 forureningsforsikring 5 kollektiv ulykkesforsikring puss-elever 6 kollektiv ulykkesforsikring byråd 7 kommunal ledelsesansvar 8 kriminalitetsforsikring 9 Lystfartøjsforsikring — Herrtislev RAP 10 lysfartøjsforsikring — Yanmar Jolle 11 lystfartøjsforsikring — Havnebåd Nysted 12 beddingsforsikring — Fiskerihavn Gedser 13 beddingsforsikring — Stubbekøbing »lille« 14 beddingsforsikring — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europæiske Gjensidige Gjensidige (Gouda) If Protector Riskpoint Topdanmark
2015-03-04   Udbud af vinduespolering i Guldborgsund Kommune, område C (Guldborgsund Kommune)
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersen's Rengøring
2014-10-24   Rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune)
Det udbudte arbejde omfatter den lovpligtige rottebekæmpelse i Guldborgsund Kommune. Entrepreprisen omfatter al kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i både by- og landzone i hele Guldborgsund Kommune. jf. udbudsmaterialet. Entreprisen omfatter al kommunal bekæmpelse og forebyggelse af overfladerotter i både by- og landzone samt i sommerhusområder i hele Guldborgsund Kommune. Bekæmpelse foretages hele året efter anmeldelse fra borgere. Alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone skal have … Se udbuddet »
2014-10-01   Udbud af rengøring i Guldborgsund Kommune, delområde 1, 2 og 3 (Guldborgsund Kommune)
Rengøring af kommunale bygninger og institutioner i en del af Guldborgsund Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S ISS Facility Services A/S
2014-09-25   Udbud af måtteservice i Guldborgsund Kommune, område C (Guldborgsund Kommune)
Leje, levering, udlægning, afhentning, skift og vask af indgangsmåtter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2014-05-26   Udbud af vinduespolering i Guldborgsund Kommune, område B (Guldborgsund Kommune)
Udvendig og indvendig vinduespolering i kommunale institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elite Miljø A/S