Indkøb: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

2023-12-12   Total- og bygherrerådgivning - Specialskole og idrætsfacilitet i Ørestad Syd (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Dette udbud vedrører totalrådgivning og teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med nybyggeriet af en specialskole (skoletilbud til børn med særlige behov) i sammenhæng med en idrætsfacilitet målrettet borgere både med og uden psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Projektet betegnes ”Specialskole og idrætsfacilitet i Ørestad Syd” (forkortet ”SØS”). Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld, og det skal indgå i planlægningen at undersøge mulighederne for at overholde den frivillige … Se udbuddet »
2023-11-17   Spanagervej 14 – Totalrådgivning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med etablering af 7 børnehaveudflyttergrupper i eksisterende byggeri fra 1870 i Køge med en arealstørrelse på ca. 1300 m2 samt etableringen af produktionskøkken til 15 grupper, udearealer bestående af apterede legepladser, gangbroer, indhegningen af udeområder og udetoiletter. Opgaven omfatter også etablering af opsamlingsrum til 2 udflytterbørnehavegrupper i daginstitutionen Badutski … Se udbuddet »
2023-11-17   Fælledby Skole - 5-sporet skole og KKFO, Idrætshal, Madskole, Klub og Ungeværk (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) vedrørende alle faser fra og med idéoplæg - dog undtaget det allerede udarbejdede byggeprogram - til gennemført 1-års eftersyn i forbindelse med etableringen af ny skole i Fælledby. Den nye skole er en 5-sporet skole, 0.-9. klasse med KKFO (Københavns Kommunes Fritidsordning), fritids- og juniorklub, ungeværk, idrætshal, madskole med produktionskøkken og spiseområde, samt … Se udbuddet »
2023-10-13   Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Udbuddet omfatter to byggesager der skal gennemføres i hovedentreprise. Bygningerne skal ombygges til Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), og de to underafdelinger Voksen Specialundervisning (VSU) og Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, er bygherre for projekterne. Projektet er opdelt i to opgaver fordelt på to forskellige adresser, og skal gennemføres successivt. Se udbuddet »
2023-07-12   Rammeaftale - Ekstern Juridisk Rådgivning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Den juridiske rådgivning indebærer rådgivning inden for retsområdet entrepriseret. Det er Ordregivers forventning, at en betydelig del af den juridiske rådgivning, der vil blive indkøbt under rammeaftalen, vedrører juridisk bistand i forbindelse med entrepriseretlige tvister, syn og skøn samt sager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Poul Schmith Kammeradvokaten
2023-03-03   Hovedentreprise Heerup Skole - E2 Tilbygning med udearealer (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Nærværende entreprise E2 omfatter tilbygning til eksisterende specialskole Heerup Skole i Vanløse for Københavns Kommune. Der henvises endvidere til pkt. II.2.4 nedenfor og udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jakon A/S
2023-02-09   Kærskiftevej 21 – Totalrådgivning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Opgaven omfatter totalrådgivning og bistand vedrørende arkitekt-, ingeniør- og landskabsarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med ombygning af Kærskiftevej 21. Bygningen har senest været i brug som fritidsinstitution og skal ombygges til vuggestue for 3 grupper (36 børn). Projektet omfatter indvendig ombygning og udskiftning af installationer og der ombygges 495 m2 i stueplan samt 175 m2 i kælder i eksisterende lokaler. Derudover etableres legeplads og liggehal til vuggestuen samt div. service … Se udbuddet »
2023-02-06   Ragnhildgade 1 – ny special daginstitution (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Opgaven omfatter totalrådgivning vedrørende arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørarbejder, samt en option på byggeledelse i forbindelse med etablering af ny special daginstitution på Ragnhildgade 1. Specialinstitutionen vil fortrinsvis være henvendt til kategori 4 børn, som er Børne & Ungeforvaltningens (BUF) betegnelse for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Der er tale om børn med betydelige handicap, hvoraf nogle af børnene ikke er mobile. Arealet for den nye daginstitution er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordic Office Of Architecture A/S
2022-11-30   Midlertidig Specialkapacitet - Parcel 5 (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Etablering og leje af et pavillonbyggeri for to specialskoler til i alt 80 elever med tilhørende KKFO og personaleforhold. Se udbuddet »
2022-07-15   Hanssted Skole - Buskørsel ifm. genhusning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Opgaven vedrører buskørsel for Hanssted Skole ifm. genhusning pga. renovering. Opgaven består af daglig a-b kørsel i hverdagene med op til 345 børn og voksne. Opsamling skal ske på Hansstedvej 7 (den gamle brandstation), og afsætning er Otto Busses Vej 49. Der er etableret busparkering på begge opsamlingssteder. Der skal køres med 6 busser – én til hvert klassetrin. Der skal køres med 0.-5. klasserne, hvorfor returkørsel om eftermiddagen vil skulle foregå på forskellige tidspunkter. Udkørsel er den samme … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DitoBus Excursions A/S
2022-06-27   Totalrådgivning - Fremtidens Fritidshjem Sølvgade Skole (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Fremtidens Fritidstilbud (FFT) projekt på Sølvgades Skole (Klerkegade og Suensonsgade) for Københavns Kommune. Opgaven omfatter 3 forskellige adresser og indebærer: • ”Suensonsgade”: Indvendig ombygning til daginstitution samt ombygning af udeareal. • ”Klerkegade”: Indvendig ombygning til Fremtidens Fritidstilbud samt ombygning af udeareal. • ”KKFO-satellit” i Sølvgades Skole. Mindre tilpasninger og myndighedsandragende. Bygherre for projektet er Byggeri København. På baggrund af nærværende udbud … Se udbuddet »
2022-04-29   Rammeaftale for totalrådgivning kunstgræsbaner (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med udbud af kunstgræsbaner, herunder anlæg med lignende funktionalitet f.eks. atletikbaner, paddeltennis, hockey mv. Kunstgræsbanerne ønskes projekteret med enten traditionel infill (SBR granulat) eller alternativ miljøvenlig infill eller lignende f.eks. hybridbaner. Anlægstørrelsen kan variere mellem mindre anlæg (~100m2) og større anlæg på f.eks. 2-3 11-mands kunstgræsbaner. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WSP Danmark A/S
2022-04-06   Kastelsvej 60 - daginstitution - Totalrådgivning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Opgaven omfatter rådgivning og bistand vedrørende arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med Kastels vej 60, hvor en 8 gruppers integreret daginstitution skal indrettes i en del af en fredet ejendom. Arealet for den nye daginstitution er 1740 m². I forbindelse med ombygningen foretages ingen udvendige ændringer. Dog skal der, for at opnå niveaufri adgang til ny hovedindgang i mellembygningen, etableres en ”adgangs-ø” med trappe og lift. I forhold til indretningen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
2022-03-08   Center for Diabetes - Hovedentreprise (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Udbuddet vedrører en hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger samt opførelse af Center for Diabetes for Københavns Kommune, Byggeri København. Center for Diabetes er et dagtilbud for borgere med diabetes, bygningen skal skabe et sted for brugerne, der inspirer til en sundere og mere aktiv livsstil. Bygningen udføres som et træbyggeri, suppleret af beton og stål, med facader i anodiseret aluminium. Den udbudte opgave omfatter projektering. Omfanget … Se udbuddet »
2022-01-13   Skolen på Hannemanns Allé - Inventar - Totalrådgivning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Opgaven omhandler forslag til indretning af 4-sporet skole, idrætshal og svømmehal (Skolen på Hannemanns Allé, også kendt som Arenkvarterets skole og svømmehal), indkøb af fast inventar, specialinventar og løst inventar samt proceshåndtering, udbud og koordinering i forbindelse med design og indkøb. Opgaven omhandler ligeledes inddragende proces med bygherre og bestiller, koordinering af grænseflader med totalentreprenøren samt samarbejde og koordinering med leverandører før, under og efter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Christensen & Co.
2021-11-09   Harrestrup Å Skole - Totalrådgivning og teknisk bygherrerådgivning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Nærværende udbud vedrører totalrådgivning og teknisk bygherrerådgivning i forbindelse med Harrestrup Å Skole (”HÅS”). Skolen skal fordeles på tre afdelinger, som bliver skoleafdelinger i en samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt. De to eksisterende skoler - Lykkebo og Kirsebærhaven - skal om- og tilbygges til basisafdelinger for elever i 0-5. klasse, mens en ny afdeling på Torveporten bliver udskoling for 6-9. klasse. Alle tre byggesager skal certificeres til DGNB-Guld. I projekterne for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
2021-10-06   Klubhus og kunstgræsbaner - Ørestaden - Totalrådgivning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Formålet med projektet er at skabe et fodboldcentrum i Ørestad Syd, med tilhørende klubhus- og omklædningsfaciliteter samt en landskabelig plan for området. I forbindelse hermed skal der etableres følgende kunstgræsbaner: en 11-mands, en 8-mands, en 5-mands samt to 3-mands baner på et areal á 24.313 m2, på en del af matr. Nr. 976a. Rundt om banerne skal der etableres komplet lysanlæg og hegn. Kunstgræsbanerne skal etableres i overensstemmelse med Københavns Kommunes arbejde med miljørigtige … Se udbuddet »
2021-05-19   Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Projektet omhandler etablering af faciliteter til Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) og underafdelingerne Voksen Specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Undervisning på ejendommene Ryparken 81 og Frankrigsgade 4. VSU er i dag beliggende delvist i Bystævneparken og delvist i Frankrigsgade, og skal i forbindelse med byggeriet flyttes til en samlet placering i Ryparken 81. STU er i dag beliggende i Bystævneparken og skal i forbindelse med byggeriet flyttes til Frankrigsgade 4. Den udbudte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Arkitekter A/S
2021-04-21   Frejaskolen (GOP), Strandparkskolen (HHR)og Skolen i Peter Vedels Gade (HHR) (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Nærværende udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med genopretning (GOP) af Frejaskole og helhedsrenovering (HHR) af Strandparkskolen og Skolen i Peter Vedels Gade med det formål at nedbringe det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb og løfte fysiske rammer. Genopretning/helhedsrenovering af skolerne udbydes som én samlet rådgivningsopgave. Opgaven på hver af de 3 skoler består af 2 faser: - Fase 1: Indledende rådgivning: Tilstandsvurdering, ideoplæg, byggeprogram. Honorar efter medgået tid indenfor … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2021-02-03   Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Projektet omhandler etablering af faciliteter til Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) og underafdelingerne Voksen Specialundervisning (VSU) og Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) på ejendommene Ryparken 81 og Frankrigsgade 4. VSU er i dag beliggende delvist i Bystævneparken og delvist i Frankrigsgade, og skal i forbindelse med byggeriet flyttes til en samlet placering i Ryparken 81. STU er i dag beliggende i Bystævneparken og skal i forbindelse med byggeriet flyttes til Frankrigsgade 4. … Se udbuddet »
2020-02-14   Ny Skole i Kødbyen - NSK2_Skole (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Totalentreprisen (NSK2_Skole) omfatter projektering og udførelse af en 3-sporet skole med idrætshal og madskole samt udearealer. Byggefeltet er markant placeret i tæt bymæssig bebyggelse nær fredede bygninger (Den Hvide Kødby), etageboliger og baneterræn. Lokalplanen angiver overordnede rammer for byggeri på det kompakte byggefelt, og som en del af tilbuddet vil der skulle afleveres forslag til en bygning, der løser de funktionelle krav inden for disse rammer. Det kompakte byggefelt og begrænsede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BAM Danmark A/S
2020-01-17   Ny skole i Kødbyen – Byggemodning (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 8 bygninger. Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2019-05-08   Kampsportens Hus - Totalentreprise (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Københavns Kommune planlægger et nyt idrætsbyggeri ved Nørrebro Station i København – Kampsportens Hus. Kampsportens Hus skal være et foreningshus med træningsfaciliteter primært møntet på asiatisk kampsport. Byggeriet er planlagt opført på Skodagrunden beliggende på hjørnet af Lygten og Frederikssundsvej, hvor en række stedsspecifikke forhold og udfordringer knytter sig til grundens placering i byen. Projektet omfatter følgende forhold: • Byggemodning • 3000 m2 bygning med træningssale, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
2019-01-23   Arenakvarterets Skole og Svømmehal - Totalentreprise (Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune)
Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny skole, der skal rumme en skole, en idrætshal med springfokus samt en svømmehal med 3 bassiner. Skolen, kaldet Arenakvarterets Skole (AKS), skal rumme 4 spor fra 0. til 9. klassetrin fordelt på indskoling 0.-3. klassetrin, mellemtrin 4.-6. klassetrin samt udskoling 7.-9. klassetrin. I forbindelse med indskolingen etableres også KKFO (Københavns Kommunes Fritidsord-ning), Klub samt madskole. Byggeriet skal kunne certificeres efter DGNB Guld … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BAM Danmark A/S