Indkøb: Aarhus Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Aarhus Kommune

2023-10-20   Levering af udlejningsmateriel til Aarhus Kommunes Entreprenørenhed (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af udlejningsmateriel til Aarhus Kommunes Entreprenørenhed. Med udlejningsmateriel menes maskiner som Entreprenørenheden lejer i en kortere (korttidsleje) eller længere (langtidsleje) periode af tilbudsgiveren. De maskiner, der er omfattet af udbuddet fremgår af bilag 2 tilbudsliste. Biler er ikke omfattet af dette udbud. Se udbuddet »
2023-10-13   Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune (Aarhus Kommune)
 Udbuddet vedrører levering af kørsel til visiterede borgere i Aarhus Kommune. Kørslen foretages i medfør af lov, og er derfor betegnet som kørsel for offentlige myndigheder. Den udbudte kørsel omfatter visiteret kørsel til/fra borgernes bopæl, specialskoler, skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre, behandlingssteder mm. i Aarhus Kommune, hvor der foreligger både et fast og variabelt kørselsmønster. Den udbudte kørsel omfatter også kørsel til nogle specialklasser på Kommunes … Se udbuddet »
2023-10-11   Levering af skitseprojekt og miljøkonsekvens-vurdering (MKV) for BRT på Ringvejen (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering (VVM) for BRT på Ringvejen, Aarhus Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2023-10-06   Nyt atletikstadion og Sportens Hus, Kongelunden Aarhus (Aarhus Kommune)
Den udbudte kontrakt omfatter projektering og udførelse af Nyt atletikstadion og Sportens Hus, Kongelunden Aarhus i totalentreprise. Se udbuddet »
2023-10-05   Rammeaftalen omfatter levering og rådgivning vedrørende vurderings- og analyseopgaver i forbindelse med planlægning... (Aarhus Kommune)
Den udbudte ydelse omfatter udbud af en rammeaftaler om vurderings- og analyseopgaver i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af kommunale byudviklingsområder og arealer i Aarhus Kommune. Rådgivning kan omfatte følgende: Strategiske markedsanalyser, herunder målgruppeanalyser, markedsundersøgelser, udarbejdelse af byggeretsvurderinger og grundvurderinger, udarbejdelse af projektspecifikke værdiberegningsmodeller samt rådgivning vedrørende markedsføringsstrategi. Den udbudte rammeaftale … Se udbuddet »
2023-10-05   Levering af certificering af arbejdsmiljø, miljø og kvalitet (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter udførelsen af arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetscertificering og omfatter hele forløbet fra forberedelsesfasen over selve recertificeringen/vedligeholdelsesaudit og opfølgning herpå. Alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen er i dag arbejdsmiljøcertificerede og skal i kontraktperioden således kun recertificeres. Det samme gælder for certificeringerne indenfor miljø og kvalitet. Det bemærkes, at det kun er Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, der er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DNV Business Assurance Denmark A/S
2023-09-29   Levering af grundejerbetalt renholdelse af gågader i Aarhus Midtby (Aarhus Kommune)
Den grundejerbetalte renholdelse indebærer fejning af vejarealer, manuel opsamling af affald og ukrudtsbekæmpelse. Renholdelse skal udføres hver dag (365 dage) årligt på gågader omfattet af Aarhus Kommunes ordning med grundejerbetalt renholdelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S
2023-09-14   Levering af stationære personløftere og løftesejl til stationære- og mobile personløftere (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af stationære personløftere og løftesejl.
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: V. Guldmann A/S
2023-08-31   Levering af beskæftigelsesindsatser til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere - personlig jobformidling (Aarhus Kommune)
Levering af beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpmodtagere med en faglært/ufaglært baggrund og dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse.Opdelt på 2 delaftaler:1: Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en faglært/ufaglært baggrund. Ledige borgere, der har behov for en målrettet og intensiv indsats i form af hyppige, individuelle samtaler, jobformidling, samt virksomhedspraktik.Varigheden af forløbet er 6 uger … Se udbuddet »
2023-08-24   Katrinebjergskolen til– og ombygning - Udbud af Hovedentreprise med tidlig entreprenørinddragelse (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter hovedentreprise med tidlig entreprenørinddragelse (TI) vedr. til- og ombygning på Katrinebjergskolen, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Det samlede udbudsmateriale findes på https://rib-software.dk/, sag TN761003A. Se udbuddet »
2023-08-09   Levering af vejskilte og tilhørende jernvarer til Entreprenørenheden (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af levering af vejskilte og tilhørende jernvarer til Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: INFRA GROUP DANMARK ApS
2023-08-09   Vikarydelser til pædagogområdet samt til køkken og kantine, rengøring og teknisk service (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af vikarydelser til Aarhus Kommune indenfor henholdsvis pædagogområdet samt køkken og kantine, rengøring og teknisk service. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Altid Vikar ApS Humanizer A/S
2023-07-28   Skadedyrsbekæmpelse (Aarhus Kommune)
Aarhus kommune udbyder i 2023 en aftale omkring skadedyrsbekæmpelse. Aftalen omfatter bekæmpelse af andre skadedyr end rotter. Aftalen omfatter bekæmpelse af bl.a. muldvarpe, mosegrise, myrer, mus, hvepse, husmår og skægkræ. Listen er ikke udtømmende. Aftalen vil omfatte både akut bekæmpelse samt serviceaftaler/sikringsordninger som kommunale instituti-oner måtte have. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pestibus Skadedyrssikring Aps
2023-07-18   Indendørs affaldssorteringsbeholdere (Aarhus Kommune)
Nærværende udbud omhandler indkøb af indendørs affaldssorteringsbeholdere til kommunale institutioner, som skoler, plejehjem, biblioteker, sports- og kulturfaciliteter. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler. Hver delaftale indeholder specifikke typer af affaldsbeholdere, disse er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Der indgås aftale med 1 leverandør pr. delaftale.
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Lyreco Danmark A/S Multiline A/S Rubæk & Co. A/S
2023-07-17   Levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Genudbud (Aarhus Kommune)
Dette udbud omfatter indkøb af dynamiske tavler (VMS-tavler) som vareleverancer til Aarhus Kommune. Leverancen indeholder foruden for leveringen også den komplette dokumentation, samt værktøjer til konfiguration af enhederne. Det forventes ligeledes at leverandøren afholder kursus for Aarhus Kommunes leverandør til installation og vedligeholdelse af ITS-udstyr.Se udbudsbetingelser og kravsspecifikation for nærmere beskrivelse af udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ATKI A/S
2023-07-12   EU-udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser (Aarhus Kommune)
Nærværende udbud vedrører indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser, jf. kravspecifikation (bilag 1). Der skal tilbydes en ladestander med 2 udtag, hvorfor der skal leveres én ladestander til 2 busser. Udover ladeinfrastrukturen skal Tilbudsgiver yde en til ladeinfrastrukturen hørende kontrakt for service, drift og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen – (Service Level Agreement ”SLA”). Det estimerede antal ladestandere, der anskaffes i etape 3, fremgår af hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver … Se udbuddet »
2023-07-07   Udbud af planlægningsløsning til Aarhus Kommunes pædagogiske personale på 0-18 års området (Aarhus Kommune)
Aarhus Kommune, Børn og Unge, (Ordregiver) ønsker at anskaffe et nyt værktøj til arbejdstidsplanlægning hos Ordregivers dag- og fritidstilbud som et væsentligt bidrag til den fortsatte digitalisering og effektivisering af opgaverne i Børn og Unge. Den udbudte Løsning skal omfatte Ordregivers dag- og fritidstilbud, hvor der i dag ikke findes en samlet, effektiv løsning til at understøtte arbejdsgangene omkring planlægning og administration af medarbejdernes arbejdstid. En ny digital planlægningsløsning … Se udbuddet »
2023-06-06   Levering af Strømpepåtagere og -aftagere (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af Strømpepåtagere og -aftagere til Aarhus Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Onemed A/S
2023-05-26   Ernæringspræparater og remedier - KomUdbud (Aarhus Kommune)
Nærværende udbud gennemføres i fællesskab af en række kommuner, der er medlemmer af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt udbudsfællesskab bestående af fynske og jyske kommuner. Se eventuelt mere på www.komudbud.dk.De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. I.1 og i udbudsbetingelsernes punkt 2.1. De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. Øvrige kommuner, der er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediq Danmark A/S
2023-05-26   Levering af salt til glatførebekæmpelse (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune. Udbuddet er delt op i to delaftaler:  Delaftale A: Levering af salt til glatførebekæmpelse på veje og stier (vejsalt) - her ønskes levering af F (fint salt) Delaftale B: Levering af saltlage - her ønskes levering af saltlage. For en nærmere beskrivelse henvises der til det samlede udbudsmateriale Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Chemisafe A/S Nobian Industrial Chemicals BV
2023-05-24   Levering af rådgiverydelser til Mynsam-programmet (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter aktiviteter indenfor klimatilpasning, regnvandshåndtering, spildevandsplanlægning samt drift af renseanlæg og infrastruktur, vandforsyning herunder lækagesøgning, vandressourcer og flodrestaurering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S EnviDan A/S
2023-05-15   Udbud på levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik & Miljø (Aarhus Kommune)
Dette udbud omfatter indkøb af dynamiske tavler (VMS-tavler) som vareleverancer til Aarhus Kommune. Leverancen indeholder foruden for leveringen også den komplette dokumentation, samt værktøjer til konfiguration af enhederne. Det forventes ligeledes at leverandøren afholder kursus for Aarhus Kommunes leverandør til installation og vedligeholdelse af ITS-udstyr.Se udbudsbetingelser og kravsspecifikation for nærmere beskrivelse af udbuddet.  Se udbuddet »
2023-05-12   EU-udbud vedr. indkøb af ladeinfrastruktur til el-busser (Aarhus Kommune)
Nærværende udbud vedrører indkøb af ladeinfrastruktur til elbusser, jf. kravspecifikation (bilag 1). Der skal tilbydes en ladestander med 2 udtag, hvorfor der skal leveres én ladestander til 2 busser. Udover ladeinfrastrukturen skal Tilbudsgiver yde en til ladeinfrastrukturen hørende kontrakt for service, drift og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen – (Service Level Agreement ”SLA”). Det estimerede antal ladestandere, der anskaffes i etape 3, fremgår af hovedtidsplanen (bilag 11). Ordregiver … Se udbuddet »
2023-05-09   Levering af skovdrift (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter bevoksningspleje i Aarhus Kommunes Skove og grønne områder. Bevoksningspleje består primært i tynding, plukhugst og kulturpleje. I opgaven indgår udkørsel af salgbart træ til bilfast vej og salg af råtræ og flis. Arbejdet foregår primært i skovene, men kan også omfatte parker, naturarealer og andre offentlige arealer.Aarhus Kommune ejer 1.384 ha bevokset skov, hvoraf større dele drives uden kommerciel hugst (biodiversitetsskov). Den gennemsnitlige hugst ligger mellem 3-4.000 kbm årligt, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2023-05-05   Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal (Aarhus Kommune)
Aarhus Kommune, Børn og Unge (Ordregiver) anvender i dag TM Sund som deres primære fag- og børnejournalsystem (”EBJ-systemet”) til understøttelse af Sundhedsplejens arbejde (og nært relaterede arbejde). Ordregivers ønsker i forbindelse med udbuddet, er et EBJ-system, der kan imødekomme nye skærpede krav til et tidssvarende børnejournalsystem. Kontrakten udbydes for en periode på op til 8 år fra kontraktunderskrift. Der henvises til Bilag 2 - Kravspecifikation for en uddybende beskrivelse af Ordregivers … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2023-05-04   Nybyggeri - Handicaptilbud - Malling (Aarhus Kommune)
Etablering af 25 nye almene handicapboliger, 6 nye servicelovsboliger samt nye lærings- og beskæftigelsesområder. Projektet indeholder desuden produktionskøkken, fællesvaskeri og serviceareal til personale. Se udbuddet »
2023-04-26   Skadedyrsbekæmpelse (Aarhus Kommune)
Aarhus kommune udbyder i 2023 en aftale omkring skadedyrsbekæmpelse. Aftalen omfatter bekæmpelse af andre skadedyr end rotter. Aftalen omfatter bekæmpelse af bl.a. muldvarpe, mosegrise, myrer, mus, hvepse, husmår og skægkræ. Listen er ikke udtømmende. Aftalen vil omfatte både akut bekæmpelse samt serviceaftaler/sikringsordninger som kommunale institutioner måtte have. Se udbuddet »
2023-04-11   Levering af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter to delaftaler om levering af henholdsvis senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og levering af indstillelige plejesengesenge med lav liggefladehøjde over gulv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dan-rehab A/S RotoBed ApS
2023-04-03   Udbud af kompressionshjælpemidler (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af hhv. medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg (delaftale 1) og medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg (delaftale 2) til Aarhus Kommune, som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112. Se udbuddet »
2023-03-28   Udbud af levering af vask og leje af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, kantiner og sundhedspersonalet i... (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af en vask- og lejeordning af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, Kantiner og Sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). Herudover omfatter udbuddet tilslutning til et webbaseret IT-system til de beklædningsansvarlige i Aarhus Kommune til håndtering af beklædningsordningen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S
2023-03-28   Genudbud: Moduler i offentlig ledelse på diplomniveau til ledere i Aarhus Kommune (Den fælles lederuddannelse: DOL) (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter undervisningstilbud på fire moduler i offentlig ledelse på diplomniveau (DOL). DOL har været et initiativ i Aarhus Kommunes indsats for fælles leder- og ledelsesudvikling siden 2010. Deltagelsen på DOL skal sammen med indsatser i de enkelte magistratsafdelinger understøtte kommunens ledere i de ledelsesmæssige opgaver i organisationen. Undervisningen på den fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune gennemføres med fokus på ledernes håndtering af de komplekse og praksis-nære … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Professionshøjskolen VIA University College
2023-03-24   Levering af rengøringsydelser til 10 lokalbiblioteker (Aarhus Kommune)
Det udbudte område er rengøringsydelser (ikke vinduespolering) på de ti angivne lokationer. Rengøringen af lokationerne vil ud over let rengøring omfatte grundig gulvrengøring og grundig inventarrengøring jf. kravspecifikationen. Dertil kommer periodisk rengøring, affaldshåndtering og diverse serviceopgaver som fx udluftning, udskiftning af madameposer og tømning af affaldsspande, men ikke begrænset hertil. Periodisk rengøring, affalds-håndtering og diverse serviceopgaver defineres også af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miljørent Rengøringsservice A/S
2023-03-20   Moduler i offentlig ledelse på diplomniveau til ledere i Aarhus Kommune (Den fælles lederuddannelse: DOL) (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter undervisningstilbud på fire moduler i offentlig ledelse på diplomniveau (DOL).DOL har været et initiativ i Aarhus Kommunes indsats for fælles leder- og ledelsesudvikling siden 2010. Deltagelsen på DOL skal sammen med indsatser i de enkelte magistratsafdelinger understøtte kommunens ledere i de ledelsesmæssige opgaver i organisationen.Undervisningen på den fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune gennemføres med fokus på ledernes håndtering af de komplekse og praksis-nære … Se udbuddet »
2023-03-15   Udbud af entreprisekontrakt vedr. udførelse af Nyt Stadion i Aarhus som hovedentreprenør (Aarhus Kommune)
Den udbudte kontrakt omfatter nedrivning af Aarhus Stadion samt udførelse af Nyt Stadion i Aarhus inkl. udearealer i hovedentreprise. Opgaven skal løses i et partneringsamarbejde med bygherre og totalrådgiver. Se udbuddet »
2023-03-13   Levering af virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere/jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere/jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse. Det virksomhedsrettede forløb skal være målrettet og intensivt i forhold til at understøtte kandidatens vej til hurtigst muligt at komme i varig, ordinær beskæftigelse.Formålet er, at kandidaten får konkret arbejdsmarkedserfaring via løsning af virksomheds-case, netværk mm. Forløbet skal derfor indeholde vejledning og opkvalificering jf. § 91 i lov om en aktiv … Se udbuddet »
2023-02-28   Levering af traktorer og redskabsbærer til Teknik & Milljø (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af traktorer til vintertjenesten på fortove og stier samt et batteridrevet redskabsbærer/traktor til Aarhus Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lading Maskinforretning ApS TRAKTOR- & HØSTSPECIALISTEN A/S
2023-02-17   Udbud af ortoser (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter køb og levering af ortoser til Aarhus Kommunes borgere med bevilling efter Servicelovens § 112.  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ortos A/S
2023-02-14   Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år (Aarhus Kommune)
Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år.Målgruppen er primært aktivitetsparate over 30 år, som har andre problemer udover ledighed, og som har ingen eller få erfaringer med arbejdsmarkedet, men kan også være borgere, som er omfattet af integrationsloven.Målsætningen med det virksomhedsrettede forløb er at øge borgerens mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten i ordinær beskæftigelse ellers deltids. Forløbet kan være både fagligt og personligt … Se udbuddet »
2023-02-08   Udbud af Aarhus Kommunes revisionsopgaver (Aarhus Kommune)
Nærværende udbud omhandler den samlede, lovpligtige revision af Aarhus Kommune samt en række øvrige revisionsydelser for regnskabsårene 2023-2026. Revisionsopgaverne omfatter alle under Aarhus Kommune hørende regnskaber og regnskabsområder. Kontrakten er gældende for hele Aarhus Kommune, herunder alle afdelinger og institutioner i Aarhus Kommune, og nogle selvejende institutioner og lignende, som er knyttet til Aarhus Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2023-02-06   Virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse (Aarhus Kommune)
Levering af virksomhedsrettede forløb til dagpengemodtagere/jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse. Det virksomhedsrettede forløb skal være målrettet og intensivt ift. at sikre, at kandidaten kommer i varig, ordinær beskæftigelse. Se udbuddet »
2023-02-01   Udbud af maskinfejning i Aarhus Kommune (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af maskinfejning af veje i Aarhus Kommune. Arbejdet omfatter fejning af kantbegrænsede offentlige kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Terranor A/S
2023-01-31   Levering af inkontinensbleer og fikseringsbukser (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter køb og levering af inkontinensbleer og fikseringsbukser til Aarhus Kommunes borgere med en § 112 bevilling samt i et mindre omfang til enhederne i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Herudover omfatter udbuddet, at der stilles et tilhørende bestillings-/bevillingssystem til rådighed for MSO til håndtering af borgernes bevillinger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2023-01-27   Udbud af tømning af rendestensbrønde i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (Aarhus Kommune)
Udbuddet vedrører tømninger af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn på offentlige veje og parkeringspladser, fodgængerområder, gågade, gang- og cykelstier samt tilhørende stitunneller og -broer.Det er både periodevis tømninger (standardopgaver) og bestillingsopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dan Sweep A/S
2023-01-25   Genudbud af service og reparation af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af service og reparation af køretøjer, herunder udførelse af service og reparationer på følgende vogntyper hos Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Delaftale A: Ladbiler, trailere og varebiler under 3.500 kg. Delaftale B: Lastbiler og påhængsvogne over 3.500 kg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bache A/S DriveClever A/S
2023-01-09   Trykaflastende skummadrasser, tryksårsforebyggende madrasser og forflytningsplatforme med sæde (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter tre delaftaler om levering af hhv. trykaflastende skummadrasser, tryksårsforebyggende madrasser (statisk luft) og forflytningsplatforme med sæde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arjo Danmark A/S Wolturnus A/S ZiboCare A/S
2022-12-22   Levering af containere øvelsesby - Genudbud (Aarhus Kommune)
Aarhus Kommune Teknik og Miljø udbyder containere til containerby. Containerbyen skal danne rammerne om Østjyllands Brandvæsens arbejde med uddannelsen af nye brandfolk samt vedligeholdelsen af brandvæsenets mange kompetencer indenfor bl.a. tilskadekomst, forurening og slukningsarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DANCONTAINER A/S
2022-12-06   Udbud af bortskaffelse af vejsand fra depot i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter afhentning, eventuel harpning, læsning, bortkørsel, samt deponering eller genbrug af ca. 6.000 tons materialer (Vejsand) fra maskinfejning, samt sand fra tømning af rendestensbrønde på offentlige vejarealer og pladser i Aarhus Kommune. Materialerne aflæsses løbende i depot af fejebiler og slamsugere, og disse materialer betegnes i dette udbud som ”Vejsand”, selvom der også indgår andre fraktioner såsom sand, blade, grene, jord, grus, skrald mm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kingo Recycling A/S
2022-11-29   Udbud af service og reparationer af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden (Aarhus Kommune)
Udbuddet omfatter levering af service og reparation af køretøjer, herunder udførelse af service og reparationer på følgende vogntyper hos Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. delaftale A: Ladbiler, trailere og varebiler under 3.500 kg, og delaftale B: Lastbiler og påhængsvogne over 3.500 kg. Se udbuddet »
2022-11-21   Container øvelsesby til Østjyllands Brandvæsen (Aarhus Kommune)
Aarhus Kommune Teknik og Miljø ønsker at udbyde containere til Østjyllands Brandvæsen øvelsesby.    Se udbuddet »
2022-11-18   Udbud af ladestandere til Aarhus Kommune (Aarhus Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb, opstilling og drift af ladestandere til elbiler i Aarhus Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OK a.m.b.a.