2023-09-25   Revisionsydelser til Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune (Jammerbugt Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtige revisionsydelser, herunder i finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision til Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune. Udbuddet omfatter to delaftaler, hver kommune anses som en delaftale, hvor tilbudsgiverne skal afgive tilbud samlet på begge delaftaler. Det er tale om et fællesudbud. Delaftalerne evalueres herefter samlet. Efterfølgende indgås der særskilte kontrakter med den enkelte kommune, som tilsammen udgør to aftaler. Det vil … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2023-08-15   Rengøringsudbud 2023 (Jammerbugt Kommune)
Omhandler rengøring af Jammerbugt Kommunes ejendomme i en 4 årig periode.  Se udbuddet »
2023-07-17   Jammerbugt Kommune - Forsikringsudbud (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: 1. Bygning, løsøre og entreprise 2. All risks egne og indlånte genstande 3. Erhvervs- og produktansvar 4. Ledelsesansvar 5. Professionelt ansvar 6. Motor 7. Arbejdsskade katastrofedækning 8. Kombineret forsikring for beboere 9. Passageransvar 10. Patientskade 11. Rejse Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe SA Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2023-02-21   Udbud vedrørende produktion og udbringning af mad efter Servicelovens § 83 til beboere på plejecentre/visiterede... (Jammerbugt Kommune)
Udbuddet vedrører produktion og udbringning af mad efter Servicelovens § 83 til beboere på Ordregivers plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune. Ordregivers forpligtelser vedr. madservice er i henhold til lov om social service (serviceloven) § 83 LBK nr. 1284 af 17/11/2015 (frit-valgs-området). Ordregiver afgiver ikke kontrolbud på nogen af delaftalerne. Udbuddet er delt op i to delaftaler: Delaftale 1: Døgnkost til Ordregivers plejecentre Delaftale 2: Madservice til visiterede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus A/S Gadekøkkenet v/Lisbeth Gade Sønderup Landkøkken
2022-06-10   Levering og udbringning af delte og udelte 2-hjulede beholdere samt hjemtagning af eksisterende beholdere (Jammerbugt Kommune)
De monterede og klargjorte beholdere skal udbringes til husstande og sommerhuse m.v. med tilhørende hjemtagning af eksisterende beholdere til genanvendelse. Samtidigt med leveringen af den nye beholder og hjemtagning af eksisterende beholdere skal den nuværende delte beholder ændres indholdsmæssigt til også at indeholde mad- og drikkekartoner ved påsætning af nye piktogrammer, og der skal udbringes en miljøkasse til farligt affald til alle enfamilieboliger og informationsmateriale om de nye … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AVK Plast A/S
2021-07-01   Glatførebekæmpelse og snerydning 2021-2025 (Jammerbugt Kommune)
Glatførebekæmpelse og snerydning på dele af kørebaner og stier/fortove i Jammerbugt Kommune i vintersæsonerne 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 samt 2024/2025. Glatførebekæmpelse skal udføres med lastbiler, traktorer og/eller redskabsbærere for Jammerbugt Kommune som specificeret i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bejstrup Maskinstation A/S Benjamin Nørgaard Christensen CHJ Vognmandsfirmaet Carsten Holm Jensen Entreprenørfirmaet Flemming Larsen-Ledet ApS Fristrup Maskinstation Fristrup Maskinstation v/Niels Erik Larsen Gårdejer Jens Nielsen Gade Harald Pedersen A/S Hune Vognmandsforretning Klim Maskinstation I/S Knud Korsbæk & Sønner Attrup ApS LL Transport og Entreprenør ApS Steffensens Markservice T. Kirch Service v/Thomas Kirch L
2021-06-11   Indsamling af affald 2022-2027 (Jammerbugt Kommune)
Opgaven vedrører indsamling af affald fra husholdninger mv. i Jammerbugt Kommune i perioden 2022-2027. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Remondis A/S Urbaser A/S
2021-01-20   Kommunal rottebekæmpelse - Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Nærværende udbud omhandler kommunal rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nomus A/S
2020-12-02   Vandløbsvedligeholdelse i Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Vedligeholdelsen omfatter regelmæssig grødeskæring og kantslåning af i alt ca. 500 km vandløb årligt fordelt på 11 entrepriser. I hver entreprise kan grødeskæringen både foretages med le, mejekurv, grødeskæringsbåd og ved knusning. Se udbuddet »
2020-10-02   Offentligt udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge til Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Udbud af kontrakt vedr. danskuddannelse til udlændinge til Jammerbugt Kommune, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr. 971 af 26. juni 2020 herefter benævnt ”Danskuddannelsesloven”. Danskuddannelsesloven omfatter 3 modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve. Nærværende udbud omfatter de 3 modulopbyggede danskuddannelser, Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 med indhold i henhold til Danskuddannelsesloven. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HF & VUC Nord S/I
2020-09-03   Hovedentrepriseudbud skolecenter Jetsmark (Jammerbugt Kommune)
Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af skolecenter Jetsmark. Opgaven udbydes i begrænset licitation med udbud efter forhandling. Se udbuddet »
2020-07-10   Hovedentrepriseudbud Skolecenter Jetsmark (Jammerbugt Kommune)
Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af Skolecenter Jetsmark. Opgaven udbydes i begrænset licitation med udbud efter forhandling. Se udbuddet »
2020-02-11   Leje og vask af beklædning til personalet i Sundhedsområdet (Jammerbugt Kommune)
Udbuddet vedrører leje- og vaskeløsning på beklædning til Jammerbugt Kommune medarbejdere indenfor sundhedsområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vrå Dampvaskeri
2019-06-24   Udbud vedrørende madservice til visisterede borgere i eget hjem (Jammerbugt Kommune)
Udbuddet vedrører produktion og udbringning af mad til visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune. Ordregivers forpligtigelser vedr. madservice er i funderet i § 83 iLBK nr. 1114 af 30.8.2018 Bekendtgørelse af Lov om social service (frit-valgs området). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus A/S Gadekøkkenet v. Lisbeth Gade Sønderup Landkøkken v/Dorthe Nørhave Johansen
2019-04-24   Rengøringsservice - Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Rengøringsservice på ca. 74 lokationer (skoler, SFO’er, daginstitutioner, tandklinikker, ældre- og aktivitetscentre samt administrationer) under Jammerbugt Kommune. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes i 2 delaftaler, henholdsvis delaftale 1: Vest, omfattende ca. 41 lokationer og delaftale 2: Øst, omfattende ca. 33 lokationer. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af hhv. eget personale og eksterne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kongsvang Cleaning & Facility A/S Rengoering.Com A/S
2019-03-22   Udbud vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp i Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp ud fra følgende overordnede præmisser: — Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk Hjælp(Serviceloven § 83, § 83a og § 84), — Ordregivers til enhver tid gældende kvalitets standarder og det i disse beskrevne serviceniveauer udgør rammen for leverandørens opgaveløsning, — Formålet med indsatsen er at støtte og hjælpe borgeren, så borgeren forbedrer, genvinder og/eller besvarer sit … Se udbuddet »
2019-03-15   Udbud vedrørende madservice og døgnkost i Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Udbuddet vedrører produktion og udbringning af mad til beboere på Ordregivers plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune. Ordregivers forpligtigelser vedr. madservice er i funderet i § 83 i LBK nr. 1114 af 30.8.2018 Bekendtgørelse af Lov om social service (frit-valgs området). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sønderup Landkøkken v/Dorthe Nørhave Johansen
2019-02-01   Udbud vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp i Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp ud fra følgende overordnede præmisser: - Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp (Serviceloven § 83, § 83a og § 84), - Ordregivers til enhver tid gældende kvalitetsstandarder og det i disse beskrevne serviceniveauer udgør rammen for leverandørens opgaveløsning, - Formålet med indsatsen er at støtte og hjælpe borgeren, så borgeren forbedrer, genvinder og/eller besvarer sit … Se udbuddet »
2019-01-24   Udbud af administration af ældreboliger og almindelige udlejningsboliger i Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune har besluttet at udbyde administration og drift af størstedelen af de kommunale ældreboliger, jf. § 5 i Lov om almene boliger mv. og administration og drift af almindelige udlejningsboliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DEAS A/S
2018-11-22   Begrænset EU-udbud af totalrådgivning til Jammerbugt kommune på opførelse af ny skole i Jetsmark (1) (Jammerbugt Kommune)
Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Jetsmark i Jammerbugt kommune. Det er udbuddets formål at indhente tilbud på den samlede totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser), med henblik på efterfølgende projektering og EU-udbud i enten hoved-, stor-, eller fagentreprise. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norconsult-KAAI
2018-11-19   Begrænset EU-udbud af totalrådgivning til Jammerbugt kommune på opførelse af ny skole i Jetsmark (Jammerbugt Kommune)
Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Jetsmark i Jammerbugt kommune. Det er udbuddets formål at indhente tilbud på den samlede totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser), med henblik på efterfølgende projektering og EU-udbud i enten hoved-, stor-, eller fagentreprise. Se udbudsmaterialet inkl. bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
2017-09-13   Kaffe, te og tilbehør samt maskiner og service (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune udbyder levering af kaffe, te og tilbehør samt maskiner og service til Vesthimmerlands, Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: I. M. Frellsen K/S Jacobs Douwe Professional APS
2017-03-06   Drift og vedligeholdelse, levering af el til vejbelysningsanlæg og renovering af vejbelysningsanlæg (Jammerbugt Kommune)
Kontrakten omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 9 300 vejbelysningsarmaturer, indkøb og administration af ca. 2 000 000 kWh fordelt på 116 stk. installationer, samt udskiftning af ca 5-600 ældre vejbelysningsarmaturer pr. år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SE Energi & Klima
2017-02-01   Udbud på levering af sundhedsfaglige vikarydelser (Jammerbugt Kommune)
Udbuddet vedrører løbende levering af sundhedsfaglige vikarydelser til kommunens institutioner. Der ønskes vikaraftaler på følgende faggrupper: — Social- og sundhedsassistent — Social- og sundhedshjælper — Sygeplejestuderende (bestået modul 11) — Sygehjælper — Pædagog — Pædagogisk assistent — Sygeplejerske. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CareLink A/S
2015-11-30   Begrænset udbud vedrørende vandløbsvedligeholdelse i Jammerbugt Kommune 2016-17 (Jammerbugt Kommune)
Vedligeholdelse af ca 400 km offentligt vandløb, opdelt i 10 entrepriser, omfattende grødeskæring med le og mejekurv. Ekstra vedligeholdelse kan forekomme. Vandløb kan i entrepriseperioden blive udtaget af entrepriserne som følge af omklassificering fra offentlige til private vandløb. I så tilfælde ydes ikke kompensation. Se udbuddet »
2015-09-30   Administration af ældreboliger og almindelige udlejningsboliger (Jammerbugt Kommune)
Administration af ældreboliger og almindelige udlejningsboliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DEAS A/S
2015-09-30   Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer (Jammerbugt Kommune)
Kontrakten indeholder indsamling og transport af såvel dagrenovation som genanvendelige materialer fra husstande i Jammerbugt Kommune. Indsamlingen foregår i faste indsamlingsruter med definerede intervaller. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsfirma A/S RenoNorden A/S
2014-12-16   EU-udbud vedrørende Jobcentersystem til Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune ønsker at anskaffe et jobcentersystem til Jobcenter Jammerbugt. Det forventes, at der vil være ca. 110 brugere på systemet. Den samlede leverance skal opsummerende indeholde: — et borger-, virksomheds- og tilbudsmodul med mulighed for integration jf. kravspecifikationen i Kontraktbilag 2 — Kravspecifikation — leverandøren skal etablere integration og snitflader til/fra andre systemer, herunder interne som eksterne, jf. Kontraktbilag 4 — Kunden IT-miljø og Kontraktbilag 2 — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: J.H. Schultz Information A/S
2014-12-01   EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26.6.2010 §§ 17 og 18, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26.6.2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af 12.6.2013 samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex A/S
2014-10-03   Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler: 1. Albuestok enkeltindstillelig. 2. Badebænk/badetaburet. 3. Helmadras, skum t/indstillelig plejeseng. 4. Indstillelig plejeseng m/4-delt liggeflade. 5. Manuel kørestol, aktiv m/begrænsede indstillings og tilpasningsmuligheder. 6. Manuel kørestol, aktiv m/mange indstillings og tilpasningsmuligheder. 7. Manuel kørestol, hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt. 8. Mobil personløfter med sejl. 9. Mobil ståløfter med sejl. 10. Rollator m/4 hjul, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Etac A/S Handicare A/S INVACARE A/S Kontrakt ikke tildelt pga manglende... Onemed A/S Zibo Athene A/S
2014-09-15   EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26.6.2010 §§ 17 og 18, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26.6.2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af 12.6.2013 samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. Se udbuddet »
2014-06-30   40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Ældreområdet i... (Jammerbugt Kommune)
40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Ældreområdet m.v. i Jammerbugt Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hanherred og Himmerland Biler A/S
2014-01-06   Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på genbrugsstationer (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune har politisk besluttet, at genbrugspladserne skal »løftes«. Der er således bygget en ny genbrugsplads i Fjerritslev, som skal bestykkes med containere samt komprimatoranlæg. Ligeledes gennemføres en generel opdatering af Jammerbugt Genbrugs containerpark med udskiftning af containere. Der er således indbygget mulighed for yderligere udskiftninger. Udbuddet omfatter følgende 2 delaftaler: — Delaftale 1: Containere. — Delaftale 2: Komprimatorenheder og beholdere. Der kan afgives tilbud … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Geostad Aps
2013-11-14   Ny skole i Aabybro som OPS (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune ønsker at lade den nuværende Aabybro Skole på Kattedamsvej i Aabybro afløse af en ny skole med plads til i alt ca. 1 100 elever samt tilknyttede lærere, personale m.v. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Construction Danmark A/S og Ejendomsvirke A/S
2013-10-02   Indkøb af containere og komprimatorer til brug på genbrugsstationer (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på kontrakt på indkøb af åbne – og lukkede containere samt kontrakt på stationære komprimatorer til affald. Udbuddet omfatter to delaftaler – en kontrakt på Jammerbugt Kommunes indkøb af åbne og lukkede containere herunder mobile, og en kontrakt på stationære komprimatorer til opbevaring og transport af affald fra kommunens genbrugspladser. Udbuddet omfatter køb af containere i forbindelse med generel udskiftning i … Se udbuddet »
2012-12-14   Energirenovering og udbygning af Aabybro Hallen med brug af ESCO elementer (Jammerbugt Kommune)
Aabybro Hallen er en kombineret idræts- og svømmehal, hvor Jammerbugt Kommune ønsker at foretage en energirenovering ved brug af elementer fra ESCO - modellen. Aabybro Hallen er ca. 6 000 m². Formålet med energirenoveringen er, udover at spare på energiforbruget, at skabe bedre rammer omkring anvendelsen af Aabybro Hallen og give muligheder for ønskerne omkring udvidelsen af fritidstilbuddene i området. Derfor vil Jammerbugt Kommune i sammenhæng med energirenoveringen foretage om- og tilbygninger på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HP Byg A/S
2012-11-30   Begrænset udbud vedrørende vandløbsvedligeholdelse i Jammerbugt Kommune 2013-2014 (Jammerbugt Kommune)
Vedligeholdelse af 445 km offentlig vandløb, opdelt i 10 entrepriser, omfattende grødeskæring med le og mejekurv. Ekstra vedligeholdelse kan forekomme. Se udbuddet »
2012-10-12   Ny skole i Aabybro som OPS (Jammerbugt Kommune)
Jammerbugt Kommune ønsker at lade den nuværende Aabybro Skole på Kattedamsvej i Aabybro afløse af en ny 4-sporet skole med plads til i alt ca. 1 100 elever samt tilknyttede lærere, personale mv. Den nye skole forventes at have et samlet areal på ca. 11 500 etm2., der skal opføres på to separate arealer, dels ved den nuværende skole på Kattedamsvej og dels på et markareal ved rådhuset ca. 250 m. vest herfor. SFO, indskoling og mellemtrin placeres på Kattedamsvej, mens udskoling og 10. klasse (forventeligt … Se udbuddet »
2012-04-23   Kontrakt om lønsystem på servicebureauvilkår (Jammerbugt Kommune)
Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard løn- og personalesystem samt et standard vagtplansystem som servicebureauløsning. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte løn- og personalesystem samt vagtplansystem: — Lønadministration. — Personaleadministration, herunder lønsimulering. — Tjenestemandspensionsområdet. — Økonomi og lønbudgettering. — Vagtplanlægning. Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kundens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2012-03-08   Indkøb af elektricitet til Jammerbugt Kommunes forbrugssteder (Jammerbugt Kommune)
Indkøb af elektricitet til Jammerbugt Kommunes forbrugssteder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ELRO Handel A/S
2011-06-01   Forsikringsdækning for Jammerbugt Kommune (Jammerbugt Kommune)
Forsikringsdækning for Bygning, Løsøre, All Risk, Ansvar, Auto, Katastrofedækning arbejdsskader, Arbejdsskadeforsikring for handicaphjælpere, Ulykke, kriminalitet, Privat ansvars- og løsøre, Sø, Skovbrand, Rejse og Patientskade. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige