Indkøb: Aarhus Vand A/S

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Aarhus Vand A/S

2023-09-19   Levering af arealvedligeholdelse til Aarhus Vand A/S (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand udbyder hermed, i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner, renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg, boringer samt domicil. Opgaven består i at udføre grøn vedligeholdelse, der både overholder gældende lovgivning på de tekniske anlæg, og som udvikler de grønne områder i en bæredygtig retning. Der skal udføres græsslåning og pleje af beplantning, ukrudtsbekæmpelse på belægninger, be-kæmpelse af invasive arter og … Se udbuddet »
2023-08-16   Tømningsordning af bundfældningstanke (Aarhus Vand A/S)
Tømning af bundfældningstanke Se udbuddet »
2023-08-14   Tender for turnkey contract regarding design and construction of a new ozone treatment process at Egaa Wastewater... (Aarhus Vand A/S)
There has been a significant change in the composition of the wastewater to the Egaa WWTP due to the expansion of Aarhus University Hospital in Skejby. Pharmaceutical residues have been registered that are above the PNEC values in the discharge from the Egaa WWTP following the expansion of the hospital. This has led Aarhus Municipality to conclude that additional treatment for pharmaceutical residues must be carried out at the WWTP. A 4th treatment step therefore has to be established at Egaa WWTP to … Se udbuddet »
2023-06-19   Mekaniske vandmålere (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand udbyder en rammeaftale om indkøb af koldtvandsmålere af typen vingehjulsmålere. Målerne skal anvendes til måling af vandforbruget hos Aarhus Vands kunder i forsyningsområdet. Målerne skal anvendes i en overgangsperiode indtil alle vandmålere hos Aarhus Vands kunder skal skiftes til mere avancerede fjernaflæste målere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brunata
2023-06-15   Slamsugeropgaver hos Aarhus Vand A/S (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører Slamsugeropgaver på Aarhusvands rensningsanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ENTREPRENØR RENÉ MATHIASSEN A/S
2023-05-12   Mekaniske vandmålere (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand udbyder en rammeaftale om indkøb af koldtvandsmålere af typen vingehjulsmålere. Målerne skal anvendes til måling af vandforbruget hos Aarhus Vands kunder i forsyningsområdet. Målerne skal anvendes i en overgangsperiode indtil alle vandmålere hos Aarhus Vands kunder skal skiftes til mere avancerede fjernaflæste målere. Se udbuddet »
2023-03-23   Ledningsmaterialer til vandforsyning (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand udbyder hermed, i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, opgaven Ledningsmaterialer til vandforsyning, der omfatter levering af rør og komponenter til Aarhus Vand A/S, samt de hertil krævede certifikater, godkendelser mv. Se yderligere information i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scanpipe A/S
2023-02-01   Imeter, Smart metering system, Innovation challenge project (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand (AAV) hereby puts out to tender an agreement regarding a smart meter solution for the drinking water system, including an innovation challenge project, delivery of smart meters and data communication and a period of operation. With this bid for tender, Aarhus Vand wants to invite innovative companies to grow and develop their water businesses in a partnership with the aim of innovating, developing, designing, delivering, maintaining, and operating the smart meter solution of the future. For … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S
2022-10-27   Rengøringsservice - Aarhus Vand A/S (Aarhus Vand A/S)
Rengøringsservice på ca. 5 lokationer (1 administrativt domicil samt 4 renseanlæg) under Århus Vand. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver, herunder servicefunktionerne for hhv. servicemedarbejder og servicekoordinator, der udbydes som normering. Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A i KB2 udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Toma Facility Danmark A/S
2022-09-30   Bortskaffelse af slam (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand udbyder hermed, i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, opgaven Slamdisponering, der omfatter afhentning, transport, evt. mellemlagring, og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Aarhus Vands renseanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2022-08-29   Cateringydelser (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af cateringydelser til Aarhus Vand. Levering af cateringydelser til Aarhus Vand omfatter primært levering af frokostbuffet til Aarhus Vands personalekantine, beliggende Hasselager Allé 29, 8260 Viby J, samt frugtordning til samme adresse. Herudover omfatter udbuddet levering af forskellige andre former for forplejning, fx forplejning til receptioner, sæsonbetonet forplejning, og andre forskellige former for arrangementer på Aarhus Vands domicil. Derudover omfatter udbuddet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Madværftet ApS
2022-06-27   Rengøringsservice - Aarhus Vand A/S (Aarhus Vand A/S)
Rengøringsservice på ca. 5 lokationer (1 administrativt domicil samt 4 renseanlæg) under Århus Vand. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver, herunder servicefunktionerne for hhv. servicemedarbejder og servicekoordinator, der udbydes som normering. Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A i KB2 Udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation … Se udbuddet »
2022-06-17   Prækvalifikation - Helhedsplan Tangkrogen, Totalentreprise for landindvinding og ledningsprojekt (Aarhus Vand A/S)
Helhedsplanen Tangkrogen er en samlet plan for området ved Tangkrogen i Aarhus, som omfatter et nyt ressourceanlæg ved Marselisborg (Aarhus ReWater), en mulig udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn samt forbedring af adgang- og parkeringsforholdene i området. I forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen er der behov for en totalentreprenør til projektering og udførelse af landindvinding og ledningsprojekt. På baggrund af ovenstående udbyder Aarhus Vand og Aarhus Kommune hermed i fællesskab … Se udbuddet »
2022-05-06   Aarhus ReWater - Udbud af totalentreprise - Spildevandsbassin og pumpestationer (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand A/S har igangsat arbejdet med at realisere Aarhus ReWater i området ved Tangkrogen i Aarhus - et nyt og innovativt ressourceanlæg - der, udover at rense spildevandet effektivt og driftsøkonomisk, også udnytter de ressourcer, der kan udvindes fra spildevandet. Aarhus ReWater skal være verdens mest effektive ressourceanlæg og vil bidrage til et renere og mere attraktivt Aarhus. Idriftsættelse af Aarhus ReWater forudsætter at der etableres et 10.500 m², effektivt magasinvolumen, stort … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2022-04-27   Rengøringsservice - Aarhus Vand A/S (Aarhus Vand A/S)
Rengøringsservice på ca. 5 lokationer (1 administrativt domicil samt 4 renseanlæg) under Århus Vand. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver, herunder servicefunktionerne for hhv. servicemedarbejder og servicekoordinator, der udbydes som normering. Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A i KB2 Udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation … Se udbuddet »
2021-11-08   Levering af service og reparation af køretøjer (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af service og reparation herunder reparationer (inkl. trafikskader) af Ordregivers køretøjer, for så vidt angår servicevogne under 3.500 kg og personbiler. De omfattede køretøjer fremgår af bilag 3. Under aftalen henhører også afhentning og levering af biler til reparation i Aarhus Vands forsyningsområde Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ketner A/S
2021-09-17   Levering af drikkevandsanalyser (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet omfatter prøvetagning og analyser af drikkevand, og vedrører følgende opgaver: • Prøvetagning på Aarhus Vands anlæg samt hos udvalgte forbrugere i Aarhus Kommune på fastlagte datoer • Afhentning og transport af prøver på Aarhus Vands adresse • Udføre laboratorieanalyser jf. analysepakker i bilag 5, dvs. analyser foretages på grundvand, drikkevand, sekundavand og skyllevand. • Bistå Aarhus Vand i tilfælde af beredskabssager hvor der er overskridelser af drikkevandskrav Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurofins Miljø Vand A/S
2021-09-01   Levering af forsikringer til Aarhus Vand (Aarhus Vand A/S)
Levering af forsikringer til Aarhus Vand A/S. Udbuddet er delt op i 6 delkontrakter. Aarhus Vand TA A/S skal være medforsikret på på policerne vedrørende entrepriseforsikring og erhvervs- og produktansvarsforsikring. Se udbuddet »
2021-08-12   Levering af polymerer til Aarhus Vands renseanlæg (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet omfatter levering af polymer til forafvanding og slutafvanding til Aarhus Vand. Udbuddet er delt op i 8 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Aquakemi as
2021-06-03   Levering af brøndgods mv (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods og omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Se udbuddet »
2021-02-16   Vandpartner 2.0 planlægning AAV (Aarhus Vand A/S)
Rammeaftalerne omfatter planlægning og projektering inden for vand- og spildevandssystemer for Aarhus Vand i forbindelse med vandpartner 2.0. Rammeaftalerne vil alle blive tilknyttet en partneringaftale. Se vandpartner 2.0 - konceptbeskrivelse for yderligere information. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S EnviDan A/S Niras A/S Rambøll A/S
2021-02-12   Levering af brøndgods mv (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods og omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Se udbuddet »
2021-01-12   Vandpartner 2.0 Opgravning AAV (Aarhus Vand A/S)
Rammeaftalerne omfatter opgravnings- og ledningsarbejder for Aarhus Vand i forbindelse med Vandpartner 2.0. Rammeaftalerne vil blive tilknyttet en fælles partneringaftale med bygherre. Se konceptbeskrivelse for yderligere information. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S HedeDanmark A/S Munck Forsyningsledninger Per Aarsleff A/S VAM A/S
2020-11-26   Vandpartner 2.0 - pumpestationer (rammeaftale AAV-E7) (Aarhus Vand A/S)
Denne rammeftale omfatter udførelse af projekter med levering af pumpestationer, hvor leverancen omfatter projektering, levering, montering, indkøring og dokumentation af maskin- og el-ydelser i forbindelse med fornyelse og nyetablering af spildevandspumpestationer med centrifugalpumper. for Aarhus Vand i forbindelse med Vandpartner 2.0. Rammeaftalen vil blive tilknyttet en partneringaftale med bygherre. Se konceptbeskrivelse for yderligere information. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sulzer Pumps Denmark A/S
2020-11-26   Vandpartner 2.0 - foring (rammeaftale AAV-E4) (Aarhus Vand A/S)
Rammeaftalen omfatter foring af spildevandsledninger for Aarhus Vand i forbindelse med vandpartner 2.0. Rammeaftalen vil blive tilknyttet en fælles partneringaftale med bygherre. Se konceptbeskrivelse for yderligere information. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2020-10-30   Aarhus ReWater, Turnkey Contractor WRRF (Aarhus Vand A/S)
In connection with the realisation of Aarhus ReWater — the World's most resource efficient wastewater treatment plant — Aarhus Vand is in need of a turnkey contractor to assist in the design and execution of the resource facility (water and sludge treatment) aka wastewater resource recovery facility (WRRF) with a capacity of approximately 450 000 PE (expected dimensioning capacity — awaiting final capacity calculations and outcome of ongoing EIA) when realised in 2028. The service to be provided by the … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard Danmark A/S Per Aarsleff A/S
2020-10-26   Vandpartner 2.0 - geodata og opmåling Aarhus Vand (AAV-R4) (Aarhus Vand A/S)
Denne rammeftale omhandler opmåling og håndtering af geodata på større vand- og spildevandsprojekter inden for nyanlæg, byggemodning, fornyelse og omlægning for Aarhus Vand i forbindelse med vandpartner 2.0. Rammeaftalen vil blive tilknyttet en fælles partneringaftale, med andre rammeaftalehavere samt bygherre. Se konceptbeskrivelse for yderligere information. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
2020-10-26   Vandpartner 2.0 - TV-inspektion (rammeaftale AAV-E6) (Aarhus Vand A/S)
Denne rammeaftale omfatter udførelse af TV-inspektion og spuling på spildevandsprojekter for Aarhus Vand i forbindelse med vandpartner 2.0. Rammeaftalen vil blive tilknyttet en fælles partneringaftale, med bygherre. Se konceptbeskrivelse for yderligere information. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S
2020-10-12   Kemikalier til renseanlæg og pumpestationer (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af kemikalier til renseanlæg og udvalgte pumpestationer til Aarhus Vand A/S for perioden 1. december 2020 - 30. november 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: dankalk
2020-06-28   Levering af brøndgods (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods, og udbydes af Shared A/S og SamAqua A/S i fælles skab på vegne af i alt 18 forsyninger. Se udbuddet »
2020-06-04   Kemikalier til renseanlæg og pumpestationer (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af kemikalier til renseanlæg og udvalgte pumpestationer til Favrskov Spildevand A/S, Aarhus Vand A/S, Morsø Forsyning A/S, Vesthimmerlands Forsyning A/S, Thisted Vand A/S og Samsø Spildevand A/S for perioden 1. september 2020- 31. august 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brenntag Nordic Brenntag Nordic A/S dankalk K/S Dansk Aquakemi A/S
2020-03-24   Aarhus Vand - konsulentrådgivning (Aarhus Vand A/S)
I forbindelse med realiseringen af Aarhus Vands virksomhedsplan har Aarhus Vand behov for at indgå rammeaftaler med rådgivere, der i overensstemmelse med Aarhus vands forretningsstrategi kan assistere med strategisk rådgivning henholdsvis ledelses- og organisationsudvikling. Opgaven er opdelt i 2 forskellige rammeaftaler. Der kan ansøges om at afgive tilbud på begge rammeaftaler eller blot en enkelt af de 2 rammeaftaler. Ansøgeren bedes tydeligt angive i sin ansøgning, hvilke(n) ansøgning(er) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lead - enter next level A/S Voluntas Advisory ApS
2020-03-19   Udbud af levering af brøndgods (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods, og udbydes af Shared A/S og SamAqua A/S i fællesskab på vegne af følgende forsyninger. Se udbuddet »
2020-01-15   Aarhus ReWater — Process Consortium (Aarhus Vand A/S)
In connection with the realisation of Aarhus ReWater, Aarhus Vand is in need of a process consortium to assist with the design of the process plant for the resource recovery plant (RRP). The service to be provided by the process consortium includes the design of the design basis and the subsequent design of the total process plant (RRP). Focus is on creating a state-of-the-art resource facility with a high degree of flexibility and modularity. The RRP is to be realised through 2 turnkey contractors. The … Se udbuddet »
2019-10-30   Aarhus ReWater — Architectural Consultancy (Arkitektrådgivning) (Aarhus Vand A/S)
In connection with the realisation of Aarhus ReWater, Aarhus Vand requires an architectural consultant (AC) to assist with interdisciplinary architectural consultancy for determining the overall architectural framework for the resource recovery plant (RRP). This is to be in the form of a strategic/physical master plan. A further option will allow the AC, in the subsequent design and planning phase, to transfer to the two turnkey contractor teams implementing the RRP (Waste Water Plant — 550 000 PE). If … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Henning Larsen Architects A/S
2019-10-09   Aarhus ReWater og Yderhavnen - Geotekniske forundersøgelser (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Havn og Aarhus Vand A/S udbyder i fællesskab 2 aftaler omfattende geotekniske forundersøgelser for henholdsvis Aarhus ReWater (et nyt renseanlæg), samt den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Østhavnen/Yderhavnen). De 2 aftaler tildeles samme tilbudsgiver. Formålet med de geotekniske forundersøgelser i nærværende udbud er at kortlægge jordbundsforholdene i de potentielt nye landområder, "Hovedforslaget" og "Alternativ 2", for den fremtidige placering af Aarhus ReWater, samt for den planlagte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GEO
2019-08-30   Udbud af slamdisponering (Aarhus Vand A/S)
Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Aarhus Vands 4 renseanlæg. Se udbuddet »
2019-07-05   Aarhus ReWater — Architectural Consultancy (Arkitektrådgivning) (Aarhus Vand A/S)
In connection with the realisation of Aarhus ReWater, Aarhus Vand requires an architectural consultant (AC) to assist with interdisciplinary architectural consultancy for determining the overall architectural framework for the resource recovery plant (RRP). This is to be in the form of a strategic/physical master plan. In addition, input is required for the pending EIA process in the form of, for instance, outlines and visualisations as well as studies of space and volume. A further option will allow the … Se udbuddet »
2019-03-25   EU-udbud af nyt gasmotoranlæg til Viby Renseanlæg (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet omfatter projektering, opbygning, levering, montering og indkøring af 1 stk. nyt komplet gasmotoranlæg inklusive kølevands- og røggassystem, gasrensning, kontroltavler, kabler mv. Anlægget skal være indbygget i en ny container/let bygning og anbringes udenfor nuværende gasmotorbygning. Anlægget skal kunne køre sammen med den eksisterende lidt mindre gasmotor ved tilslutning til det eksisterende varmesystem, der leverer varme til rådnetanke og driftsbygninger på renseanlægget. Den eksisterende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NISSEN Energy A/S
2018-12-12   Helhedsplan Tangkrogen, VVM-rådgivning (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Kommune og Aarhus Vand står overfor at skulle realisere projekterne i Helhedsplan Tangkrogen, som omfatter anlæg af et nyt stort Marselisborg renseanlæg (Aarhus ReWater), udvidelse af den eksisterende Marselisborg Lystbådehavn samt forbedringer af adgangs- og parkeringsforholdene i tilknytning til eventområde Tangkrogen og lystbådehavnen. Derfor udbyder Aarhus Kommune og Aarhus Vand i fællesskab rammeaftale omfattende rådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af VVM … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2018-10-02   Levering af arealvedligeholdelse for Aarhus Vand A/S (Aarhus Vand A/S)
Aarhus Vand A/S udbyder, som begrænset udbud, gartnerisk drift og vedligeholdelse af grønne arealer på regnvandsbassiner, renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg samt boringer. Herudover udbydes endvidere vintervedligehold på renseanlæg, pumpestationer, vandværker og beholderanlæg samt muldvarpebekæmpelse på udvalgte anlæg. På visse dele af de udbudte områder er der ATEX zoner, hvor der skal tages særlige hensyn ift. opgaveudførelsen. Se udbuddet »
2018-07-04   Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg (Aarhus Vand A/S)
Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg på Aarhus Vands produktionsamlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aura Installation A/S Lindpro A/S NMT EL-Service ApS
2018-03-05   Levering af ledningsmateriale til vandforsyningen (Aarhus Vand A/S)
Udbuddet vedrører levering af rør og komponenter til vandforsyning til Aarhus Vand A/S, Morsø Vand A/S og Mariagerfjord Vand A/S. Ordregiver ønsker at indgå aftale med én hovedleverandør. Leverancen omfatter levering af ledningsmateriale og/eller komponenter til vandforsyningsanlæg, herunder de forlangte prøver, kontroller, dokumentationer mv. Kravene til materialeleverancer er specificeret i afsnit 4. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brødrene A & O Johansen Brødrene A & O Johansen A/S
2015-11-04   Rammeaftale med tilhørende partneringaftale vedr. opmåling (Aarhus Vand A/S)
I løbet af 2015 vil Favrskov Spildevand A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre 5 fælles rammeaftaleudbud indenfor teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor ledningsarbejder og bygværker på afløbs- og vandsystemer med én overordnet partneringaftale. Derudover gennemfører Aarhus Vand A/S et udbud indenfor pumpestationer, der ligeledes indgår i den overordnede partneringaftale. I det følgende skal spildevandssystemer/ledninger opfattes som omhandlende både spildevand, regnvand og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
2015-05-01   Rammeaftaler med tilhørende partneringaftale vedr. pumpestationer (Aarhus Vand A/S)
I løbet af 2015 vil Favrskov Spildevand A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre 5 fælles rammeaftale udbud indenfor teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor ledningsarbejder og bygværker på afløbs- og vandsystemer med én overordnet partneringaftale. Derudover gennemfører Aarhus Vand A/S et udbud indenfor pumpestationer, der ligeledes indgår i den overordnede partneringaftale. I det følgende skal spildevandssystemer/ledninger opfattes som omhandlende både spildevand, regnvand og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sulzer Pumps Denmark A/S
2015-03-16   Rammeaftaler med tilhørende partneringaftale vedr. planlægning (Aarhus Vand A/S)
I løbet af 2015 vil Favrskov Spildevand A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre 5 fælles rammeaftaleudbud indenfor teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor ledningsarbejder og bygværker på afløbs- og vandsystemer med én overordnet partneringaftale. Derudover gennemfører Aarhus Vand A/S et udbud indenfor pumpestationer, der ligeledes indgår i den overordnede partneringaftale. I det følgende skal spildevandssystemer/ledninger opfattes som omhandlende både spildevand, regnvand og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EnviDan A/S Niras A/S
2015-02-16   Rammeaftaler med tilhørende partneringaftale vedr. TV-Inspektion (Aarhus Vand A/S)
I løbet af 2015 vil Favrskov Spildevand A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre 5 fælles rammeaftaleudbud indenfor teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor ledningsarbejder og bygværker på afløbs- og vandsystemer med én overordnet partneringaftale. Derudover gennemfører Aarhus Vand A/S et udbud indenfor pumpestationer, der ligeledes indgår i den overordnede partneringaftale. I beskrivelserne anvendes betegnelsen spildevandsledninger/spildevandssystemer generelt som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKS Slamson A/S FKSSlamson A/S ISS Kloak- & Industriservice A/S ISS Kloak- og Industriservice A/S
2015-01-12   Rammeaftaler med tilhørende partneringaftale vedr. opgravning (Aarhus Vand A/S)
I løbet af 2015 vil Favrskov Spildevand A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre 5 fælles rammeaftale udbud indenfor teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor ledningsarbejder og bygværker på afløbs- og vandsystemer med én overordnet partneringaftale. Derudover gennemfører Aarhus Vand A/S et udbud indenfor pumpestationer, der ligeledes indgår i den overordnede partneringaftale. I det følgende skal spildevandssystemer/ledninger opfattes som omhandlende både spildevand, regnvand og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S Per Aarsleff A/S VAM A/S
2014-11-28   Rammeaftaler med tilhørende partneringaftale vedr. FORING (Aarhus Vand A/S)
I løbet af 2015 vil Favrskov Spildevand A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre 5 fælles rammeaftaleudbud indenfor teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor ledningsarbejder og bygværker på afløbs- og vandsystemer med én overordnet partneringaftale. Derudover gennemfører Aarhus Vand A/S et udbud indenfor pumpestationer, der ligeledes indgår i den overordnede partneringaftale. I beskrivelserne anvendes betegnelsen spildevandsledninger/spildevandssystemer generelt som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Construction Danmark A/S Per Aarsleff A/S
2014-04-01   Service og vedligehold af el- og procesinstallationer (Aarhus Vand A/S)
Service- og vedligeholdelsesarbejder af el- og procesinstallationer på renseanlæg, kloakpumpestationer, vandværker, beholderanlæg, trykforøgerstationer m.m. Kontrakten omhandler løbende vedligehold, reparation og fejlafhjælpning. Herudover omfatter kontrakten mindre ændrings- og renoveringsopgaver af el- og procesinstallationer. Kontrakten omhandler desuden udførelse af større enkeltstående opgaver, på samme vilkår, idet Aarhus Vand for disse dog forbeholder sig ret til at indhente tilbud herpå fra anden … Se udbuddet »