Indkøb: Hvidovre Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Hvidovre Kommune

2023-05-02   Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring - Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning - Kollektiv ulykkesforsikring - Rejseforsikring - All-risk forsikring, kunst - Kommunal ledelsesansvarsforsikring Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axa Forsikring, Filial af Axa... Gjensidige Forsikring
2022-10-14   Midlertidige boliger ved Strandmarkens Fritidscenter (Hvidovre Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud leverance af midlertidige boliger til 100 beboere fordelt på 50 boliger beliggende ved Strandmarkens Fritidscenter i Hvidovre. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adapteo A/S
2022-03-28   Præstemoseskolen - udvidelse med et spor. Totalrådgivning ifm. tilbygning, ombygning og renovering af eksisterende... (Hvidovre Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektrådgivning) ved tilbygning, ombygning og renovering af Præstemoseskolen i Hvidovre Kommune. Skolen skal udvides med et spor, i den forbindelse skal der bygges en ny skolefløj og en multisal. Den samlede udvidelse forventes at få et bruttoetageareal på ca. 3.600 – 4.000 m2. Udvidelsen af skolen giver mulighed for at flytte rundt på nogle af de eksisterende funktioner med henblik på at disponere skolen, så den bedre kan imødekomme … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mangor & Nagel A/S
2021-07-01   Hvidovre Kommune udbyder en 1-kammer renovationsbil til haveaffald (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune udbyder indsamlingskøretøj med 1-kammer renovationsaggregat til indsamling af haveaffald til levering senest 3. kvartal 2022. Aftalen omfatter service- og reparationsaftale (som option). Der skal stilles en testbil til rådighed den 24. august 2021 i Hvidovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2021-03-08   Hvidovre Kommune udbyder rammeaftale på overjordiske affaldscontainere (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune udbyder hermed overjordiske affaldscontainere som skal anvendes dels af Hvidovre Kommune samt hos boligselskaberne i kommunen. Containerne skal være med 2-krogs tømmesystem. Containerne skal egne sig til at blive stillet samlet i affaldsøer på ret linje og de forskellige containerstørrelser skal fremstå ensartet i udformningen. Containerne skal kunne leveres i nedenstående størrelser (nettovolumen i m3): Xsmall 1,8-2,0 small 2,8-3 medium 3,3-3,5 large 4,3-4,5 Xlarge 4,8-5. Containerne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H.E.W. A/S
2020-02-07   Indkøb af indsamlingskøretøj med komprimatorkasse og kran (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune har behov for en renovationsbil med komprimatorkasse og kran, blandt andet til indsamling af nedgravede affaldsbeholdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2019-12-17   Bytoften - Ny daginstitution (Hvidovre Kommune)
Hovedentreprisen omfatter byggeriet af ca. 1 700 m2 integreret daginstitution til 180 børn og ca. 40 medarbejdere med tilhørende støttefunktioner og udearealer. Ejendommen bestod oprindeligt af 2 bygninger opført i hhv. 1902 og i 1940’erne forbundet af en mindre forbindelsesbygning. Forud for udbud af hovedentreprisen har ejendommen gennemgået en omfattende sanering og delvis nedrivning. Eksisterende bygning 1 består af delvis kælder, stueetage og 1. sal med skråvægge og er opført med murede facader. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skou Gruppen A/S
2019-11-12   Indkøb af kranbil med tiplad (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune udbyder indkøb af en kranbil med tiplad blandt andet til brug for indsamling af storskrald. Der henvises iøvrigt til udbudsmaterialets specifikationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2019-08-19   Hovedentreprise - Udvidelse og renovering af Holmegårdsskolen (Hvidovre Kommune)
Holmegårdskolen skal udbygges med 1 spor, så den går fra at være en 2-sporet til en 3-sporet skole. I den forbindelse skal eksisterende skolebygninger ombygges og renoveres. Dertil skal der opføres 2 nye bygninger til hhv. indskoling og Udskoling. Den nye indskolingsbygning skal opføres vest for den eksisterende hovedbygning og nord for den eksisterende idrætshal. Bygningen har et bruttoetageareal på 2 442 m2. Den nye udskolingsbygning skal opføres øst for den eksisterende hovedbygning og har et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
2019-06-28   Tøjvask (Hvidovre Kommune)
Tøjvask til hjemmeboende borgere der ikke selv kan vaske tøj og linned. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S De Forenede Dampvaskerier A/S
2019-01-25   Udbud af vejskilte mm (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune udbyder rammeaftale på levering af vejskilte, standere og galger samt vejmarkeringsmateriale. Udbuddet indgås som en rammeaftale med én leverandør. Det samlede årlige indkøb af produkter, omfattet af udbuddet udgør årligt ca. 600 000 DKK ekskl. moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Saferoad Daluiso A/S
2018-09-04   Udbud af renovationskøretøjer (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune udbyder indkøb af ialt 8 stk. lastbiler til brug fra indsamling af dagrenovation, storskrald, haveaffald mv. heraf skal 2 stk. lastbiler være med kran og lad. Der henvises iøvrigt til udbudsmaterialets specifikationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel Ejner Hessel A/S
2018-08-27   Indkøb af forsikringer Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1) Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring; 2) Motorkøretøjsforsikring; 3) Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning; 4) Kollektiv ulykkesforsikring; 5) Rejseforsikring; 6) Kunstforsikring, all risk; 7) Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn; 8) Kommunal ledelsesansvarsforsikring. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Hvidovre Kommunes forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europæiske Gjensidige Protector
2018-04-24   Udbud af driftsaftale om driften af Hvidovre Lystbådehavn (Hvidovre Kommune)
Aftalen omhandler den daglige drift af Hvidovre Lystbådehavn, herunder tilbud om søsætning og ophaling af både. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hvidovre Sejlklub Suset
2018-02-08   Indsamling af affald og genanvendelige fraktioner i Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Indsamling af affald og genanvendelige materialer i Hvidovre Kommune fordelt på tre delaftaler: Delaftale 1: Indsamling af dagrenovation opdelt på fraktionerne madaffald og restaffald. Delaftale 2: Indsamling af storskrald og haveaffald fra etageejendomme mv. Delaftale 3: Tømning af glascontainere og papcontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer. Se udbuddet »
2017-12-14   Udbud af kapitalforvaltning for Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune ønsker at indgå aftaler om forvaltning af i alt kr. 480 mio. fordelt på 3 kapitalforvaltningsaftaler. Midlerne kan placeres i danske obligationer samt øvrige aktivklasser jævnfør Hivdovre Kommunes finansielle strategi. Det er intentionen at indgå 3 aftaler om forvaltning af kr. 160 mio. pr. aftale. Se udbuddet »
2017-10-12   Sprogtolkning (Hvidovre Kommune)
Udbuddet vedrører levering af sprogtolkeydelser til kommunerne i VIF — Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Rødovre, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Easy Translate A/S EasyTranslate A/S TolkDanmark ApS
2017-02-21   Indsamling af plast-papir og glas-metal i 2-kammerbeholdere (Hvidovre Kommune)
Kontrakten omfatter tømning med 2-kammerbil af primært rumopdelte 2-hjulede beholdere, men også tømning af et mindre antal beholdere og minicontainere uden rumopdeling. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsfirma A/S
2016-06-06   Indsamling af plast-papir og glas-metal i 2-kammerbeholdere (Hvidovre Kommune)
Kontrakten omfatter tømning med 2-kammerbil af primært rumopdelte 2-hjulede beholdere, men også tømning af et mindre antal beholdere og minicontainere uden rumopdeling. Se udbuddet »
2015-12-23   Udbud af rammeaftale om forsikringsmæglerydelser (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune påtænker at indgå en rammeaftale med 1 leverandør om levering af forsikringsmæglerydelser. Det foreløbige udbudsmateriale kan rekvireres på det oplyste link under Del VI: Supplerende oplysninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Willis I/S
2015-11-10   Hvidovre Sundhedshus (Hvidovre Kommune)
Kontrakten omhandler projektering og ombygning af tidligere posthus til nyt sundhedshus i totalentreprise. Se udbuddet »
2015-06-12   Aftale på distribution af mad til borgere i eget hjem samt depoter på plejecentre (Hvidovre Kommune)
Distribution af mad fra Hvidovre Centralkøkken til ca. 250 borgere i eget hjem, 2 gange ugentligt. Samt 2 ugentlige leveringer af mad til depoter beliggende på plejecentre. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Post Danmark A/S
2015-05-26   Aftale på levering af fersk kød og pålæg samt salater til diverse køkkener i Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Aftalen omfatter levering af fersk kød og pålæg samt salater til storkøkkener og institutioner hørende under Hvidovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hørkram A/S
2015-04-20   Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Nærværende prækvalifikation og efterfølgende udbud vedrører anskaffelse af håndværkerydelser til Hvidovre Kommunes Ejendomsafdeling (EA). EA er en afdeling under Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (KTMA), som drifter og vedligeholder kommunens bygninger. Idet Hvidovre Kommune udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har Hvidovre Kommune behov for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CH Byg A/S Dahl A/S Glarmester Per Jønsson J.M. Gulv & Rengøring ApS KTS Entreprise A/S Malerfirmaet Eskildsen A/S Skou Gruppen A/S VVS og Varmeteknik A/S
2015-04-15   EU-udbud af tømning af papircontainere samt afhentning af haveaffald (Hvidovre Kommune)
Delkontrakt 1 omfatter tømning af papircontainere ved etageejendomme og større samlede bebyggelser samt ved institutioner og offentlige standpladser. Det drejer sig om minicontainere og 2-hjulede beholdere beregnet til tømning med komprimatorvogn samt kuber og nedgravede beholdere beregnet til tømning med kran. Delkontrakt 2 omfatter afhentning af haveaffald fra haveboliger og haveforeninger. Det drejer sig om afhentning af haveaffald i papirsække, grenbundter samt 2-hjulede beholdere beregnet til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsforretning M. Larsen Vognmandsforretning A/S
2014-06-27   Projektnr. 3439 Langhøjskolen, renovering (Hvidovre Kommune)
Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til renovering af Langhøjskolen, med følgende formål: »renovering af tag og facade«, »udskiftning af vinduer og døre, PCB – renovering«, »opretning af fugt i kældre«. Dette er en prækvalifikation med henblik på at gennemføre et totalrådgiverudbud. Totalrådgiver skal forestå blandt andet projektering, projekt- og byggeledelse, IKT, arbejdsmiljøkoordinering, udbud i hovedentreprise m.m. Bygherre ønsker en totalrådgiver med arkitektfaglig baggrund. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AI a/s
2014-05-26   Kontrakt vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse, videreudvikling og etablering af en ESDH-løsning (Hvidovre Kommune)
Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse, videreudvikling af en ESDH-løsning til cirka 1 500 ESDH-brugere i Hvidovre Kommune. Løsningen skal understøtte kommunens administrative processer og sagsgange, bl.a. i forbindelse med skanning af dokumenter og brevpost, journalisering, dagsordenshåndtering, publicering til hjemmeside og politikerweb og aflevering af elektronisk arkiv til Statens Arkiver. ESDH-løsningen skal også i et vist omfang understøtte adgang via … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Formpipe Software A/S
2014-05-08   Udbud af bankydelser for Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Nærværende udbud vedrører håndtering af Hvidovre Kommunes daglige bankforretninger samt dertil knyttede serviceydelser m.v., dog ikke kommunens kapitalforvaltning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2014-01-28   Udbud af vejskilte, standere og galger samt vejmarkeringsmateriale (Hvidovre Kommune)
Nærværende udbud omfatter levering af vejskilte, standere og galger samt vejmarkeringsmateriale herunder vejstriber, granulat mv., til Hvidovre Kommune. Udbuddet indgås som en rammeaftale med 1 leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DALUISO A/S
2013-09-27   ESCO – Energi- og udviklingsprojekt Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune udbyder hermed gennemførelse af energibesparende tiltag på en række bygninger i kommunen. Se udbuddet »
2013-08-23   Levering af frugt og grønt (Hvidovre Kommune)
Nærværende udbud omfatter køb af frugt og grønt herunder krydderurter, snitgrønt samt forarbejdede kartofler til kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kolonial samt frostvarer er ikke en del af udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A & C Grønttorvets Catering A/S
2013-08-19   Hvidovre Kommune – Udbud af forsikringsaftaler (Hvidovre Kommune)
Hvidovre Kommune ønsker med virkning fra den 1.1.2014 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for følgende områder: a. Bygning-, løsøre og entrepriseforsikring b. Motorkøretøjsforsikring c. Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning d. Kollektiv ulykkesforsikring e. Kommunal ledelsesansvarsforsikring f. Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn g. Ansvarsforsikring for plejehjemsbeboere h. All risk for plejehjemsbeboere i. Rejseforsikring j. All risk – kunstforsikring k. Ansvarsforsikring for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Gjensidige Forsikring Gouda If Forsikring Protector
2013-07-18   Vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Kontrakterne omhandler vinduespolering i kommunale bygninger i Hvidovre Kommune. Udbuddet er opdelt i 4 deludbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S KRS Service A/S MJ Service A/S Ottzen & Co.
2013-07-15   Udkørsel af hjælpemidler til de af kommunens borgere der er blevet visiteret hertil (Hvidovre Kommune)
Udkørsel af hjælpemidler foregår primært ved 2 ugentlige dagsleverancer bestående af 6 timer, der som hovedregel foregår hver tirsdag og torsdag kl. 8.00-14.00 (dagene kan ændres ved helligdage, seminarer og lignende). Udkørslerne skal foretages i et køretøj af to medarbejdere. Antallet af leveringer varierer, men der kan typisk være 20-40 leveringer på en dag. Foruden en planlagt udkørsel á 2 x 6 timer pr. uge vil der være et mindre behov for akutkørsel af hjælpemidler, samt et mindre tilkøb af timer i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Michael Jensen ApS
2013-04-15   Levering af "voksenbleer" til borgere og plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Taastrup, Vallensbæk,... (Hvidovre Kommune)
Kontrakten omhandler levering via bevilling af bleer til borgere i eget hjem samt på plejecentre i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup og Albertslund. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2012-12-05   Levering af voksen- og børnebleer til institutioner og borgere hos de deltagende kommuner (Hvidovre Kommune)
Kontrakten omhandler løbende leveringer/køb af voksen- og børnebleer til institutioner og borgere i kommunerne Hvidovre, Rødovre, Høje-Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Glostrup og Albertslund. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SIMI A/S
2011-10-17   It-system til understøttelse af økonomistyring på det specialiserede socialområde og i forhold til... (Hvidovre Kommune)
It-systemet skal kunne håndtere udfordringerne vedrørende økonomistyringen på det specialiserede socialområde og i forhold til specialundervisningen, herunder registreringer, udbetalinger og opkrævninger samt håndtere såvel sager som økonomi (forbrug, budget og prognosticeringer). It-systemet skal: — Sikre et fælles fælles udgangspunkt på tværs af relevante forvaltninger/enheder vedrørende den økonomiske styring dels på det specialiserede socialområde, dels inden for specialundervisningen, — Sikre og … Se udbuddet »
2011-10-14   Indsamling af dagrenovation i Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Indsamling af dagrenovation fra enfamilieboliger, etageboliger, institutioner og erhverv i Hvidovre Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsfirma A/S
2011-10-14   Indsamling af storskrald, haveaffald, pap og glas i Hvidovre Kommune (Hvidovre Kommune)
Der udbydes følgende 4 delkontrakter: 1. Indsamling af storskrald fra etageejendomme, større sammenhængende bebyggelser, kommunale institutioner og haveforeninger. 2. Indsamling af haveaffald fra tilmeldte etageejendomme, større sammemhængende bebyggelser, kommunale institutioner og haveforeninger. 3. Indsamling af pap fra boligforeninger og kommunale institutioner. 4. Indsamling af glas fra boligforeninger, offentlige standpladser og enkelte kommunale institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsfirma A/S S. Jacobsen A/S
2011-06-06   Distibution af mad til borgere i eget hjem (Hvidovre Kommune)
Kontrakten omhandler 2 ugentlige levering af mad til borgere i eget hjem og borgere på Plejehjemmet Dybenskærhave. Omfanget er ca. 250 borgere i eget hjem samt ca. 75 borger på Plejehjemmet Dybenskærhave hvor maden skal fordeles i 3 kølerum. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multi Trans A/S