2023-10-27   Ny daginstitutionen Alpegården (Egedal Kommune)
Udbuddet vedrører projektering og opførelse af Alpegården, ny 8 gruppers daginstitution, som barmarksprojekt. Daginstitutionen er en kompakt og let bygning i to etager på i alt ca. 1600 m 2. Projekt udbydes i totalentreprise Projektet er beliggende på adressen: Kildedal bakke, Kongebakken 11 Smørumnedre, 2765 Smørum. Lokalplan 071 Se udbuddet »
2023-10-26   Indkøb af el-biler i Egedal Kommune (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed indkøb af 25 el-biler til levering i 2023, med en option på tilkøb af yderligere 24 el-biler i 2024. Indkøbet foretages på baggrund af kommunens politiske beslutning herom, hvor der er afsat midler til indkøb i 2023 af biler samt afsat midler til servicerammen i overslagsårene. Idet midlerne er politisk besluttede vil tilbud der overskrider de fastsatte ramme ikke blive taget i betragtning, jf. udbudsbetingelserne. Se udbuddet »
2023-10-13   Opførelse af daginstitutionen Alpegården (Egedal Kommune)
På vegne af Egedal kommune, udsendes hermed udbudsmateriale vedrørende kontrakten om totalentreprise i forbindelse med opførelse af Alpegården, ny 8 gruppers daginstitution, som barmarksprojekt. Daginstitutionen er en kompakt og let bygning i to etager på i alt ca. 1600 m 2. Projekt udbydes i totalentreprise Projektet er beliggende på adressen: Kildedal bakke, Kongebakken 11 Smørumnedre, 2765 Smørum. Lokalplan 071 Se udbuddet »
2023-10-11   Rengøring af kommunale ejendomme (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed almindelig rengøring af kommunale ejendomme, dvs. rengøring i skoler, daginstitutioner, rådhus, sundhedscenter, plejehjem, døgnboliger, biblioteker, svømmehal, mv. Der er således tale om både rengøring af kontorlokaler, men også rengøring Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015. Det samlede rengøringsareal er på ca.150.000 m2. fordelt på i alt 7 delaftaler og lidt over 100 adresser. Opdelingen af delaftaler … Se udbuddet »
2023-05-17   Vognmandskørsel i Egedal Kommune 2023 (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder en rammeaftale på forskellige typer af godsvognmandskørsel, som skal udføres i samarbejde med Kommunens Materialegård, som står for udførelse af diverse vedligehold og tekniske opgaver. Kørslen udføres typisk med levering inden for Kommunegrænse i Egedal Kommune. Kommunen har til hensigt at indgå Rammeaftale med 1 Leverandør. Se udbuddet »
2023-02-16   Vedligeholdelse af Vandløb i Egedal Kommune (Egedal Kommune)
Dette udbud vedrører vedligeholdelse af vandløb for Egedal Kommune. De omfattede vandløb i Egedal Kommune omfatter ca. 80 km. Åbent vandløb, og skal vedligeholdes op til 3 gange årligt i perioden 1. juni til 15. november, alt efter regulativets bestemmelser, jf. bilag 3. Det samlede vedligeholdelsesbehov årligt er derfor ca. 200 km enten maskinel eller manuel. Der kan forekomme afvigelser mellem de regulativmæssige dimensioner og de faktiske forhold i marken. Sådanne afvigelser kan ikke blive gjort til … Se udbuddet »
2022-10-31   Offentligt udbud af Brøndsugning og hertil relaterede opgaver til kommuner i Nordsjælland (Egedal Kommune)
Udbuddet er et kommunalt fællesudbud der gennemføres af Egedal Kommune, på vegne af i alt 11 kommuner i Nordsjælland og Københavns omegn. Den udbudte opgave er opdelt i 4 delaftaler. Kommunerne er inddelt efter et hensyn til, at den enkelte delaftale opnår en hensigtsmæssig volumen, samt ud fra et hensyn til geografisk placering. Der kan afgives tilbud på 1 eller flere delaftaler. Rensning og tømning af ACO-dræn, septiktanke, olieudskillere og lign. indgår ikke som fast del af denne opgave. Udbuddet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norva24 Danmark A/S
2022-06-20   EU udbud af indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner i Egedal Kommune (Egedal Kommune)
Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (Lov nr. 1564 af 15/12/2015 med senere ændringer). Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med indsamling og transport af de genanvendelige affaldsfraktioner, dvs.: - Plast/Mad og Drikkevarekartoner (MDK) - Papiraffald - Glas - Metal - Pap Kontraktstart er 1. januar 2023. Kontraktens længde er fastsat til 3 år, med mulighed for at forlænge i op til yderligere 12 måneder ved gensidig accept heraf fra begge parter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition
2022-06-09   Vinduespolering af ejendomme i Egedal Kommune (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med vinduespolering i Egedal Kommune som offentligt udbud efter Udbudslovens afsnit II. Vinduespolering omfatter både indvendig og udvendig vinduespolering. For at tilgodese SMV-virksomheder, har Egedal Kommune valgt at opdele opgaven i 4 områder, som bliver udbudt som særskilte delaftaler: - Delaftale 1: Område Smørum. - Delaftale 2: Område Stenløse - Delaftale 3: Område Ølstykke - Delaftale 4: Egedal Rådhus mv Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter … Se udbuddet »
2022-02-11   EU udbud af dagrenovation, storskrald, haveaffald og juletræer i Egedal Kommune (genudbud) (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med indsamling og transport af: - Dagrenovation, dvs. henholdsvis Mad- og Restaffald - Storskrald - Haveaffald - Juletræer Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Der vil efter endt udbudsproces blive indgået kontrakt med én vindende tilbudsgiver. Kontraktstart er 1. august 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Remondis A/S
2022-02-08   Rammeaftale - Bygherrerådgivning til Egedal kommune (Egedal Kommune)
Egedal Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. bygherrerådgivning. Rammeaftalen anvendes primært i forbindelse med opgaver vedr. bygherrerådgivning til projekter vedr. renoverings-, ombygnings- og/eller tilbygningsopgaver i de kommunale ejendomme, men kan også angå gennemførelse af nybyggeri, herunder store projekter, hvor Bygherren tillige tilknytter en projekterende rådgiver. Rådgiver kan også blive tilknyttet ift. gennemførelse af indledende rådgivning, herunder forregistreringer, udarbejdelse af … Se udbuddet »
2022-01-21   Rammeaftale - Teknisk rådgivning til Egedal kommune (Egedal Kommune)
Egedal Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. teknisk rådgivning. Rammeaftalen anvendes primært i forbindelse med renoverings-, ombygnings- og tilbygningsopgaver i de kommunale ejendomme og har en varighed på tre år samt option på et år yderligere. Projekterne gennemføres som løbende vedligeholdelsesopgaver, hvor Rådgiver forventes at varetage totalrådgivning, men kan også udgøre delt rådgivning, hvor Rådgiver bistår med en konkret delopgave på et projekt, herunder eksempelvis brandrådgivning. Se udbuddet »
2022-01-13   Light-udbud af ledsager-ordning efter Servicelovens § 97 (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed ledsager-ordningen efter Servicelovens § 97 efter Udbudslovens afsnit III. Da udbuddet gennemføres som et light-udbud er de processuelle regler mere lempelige end efter et almindeligt EU-udbud. Der stilles f.eks. ikke krav om et ESPD. Udbyder har valgt at udbyde opgaven således, at der stilles få krav i kravspecifikationen, mens tilbudsgiverne i deres tilbud, jf. deres beskrivelser i bilag 4B ”Tilbudsgivers tilbudte kvalitet”, skal redegøre for f.eks. bestillings- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Duos A/S
2021-12-09   Udbud af indsamling af dagrenovation, storskrald, haveaffald og juletræer i Egedal Kommune, 2022 (Egedal Kommune)
Egedal kommune udbyder hermed opgaven med indsamling og transport af dagrenovation, storskrald, haveaffald og juletræer. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Der vil efter endt udbudsproces blive indgået kontrakt med én vindende tilbudsgiver. Se udbuddet »
2021-11-15   Udbud af Hjemmehjælp i Egedal Kommune (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder i henhold til udbudslovens afsnit III (social light regimet) en rammeaftale om levering af: - personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem jf. servicelovens § 83. - Afløsning i eget hjem jf. servicelovens § 84 2-24 timer altid sammenhængende timer. - uddelegeret ikke komplekse sygeplejeydelser. - samarbejde med kommunens rehabiliteringskonsulenter. Leverandøren skal levere indsatser og ydelser i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder og … Se udbuddet »
2021-08-02   Egedal Kommune - indkøb af forsikringer (Egedal Kommune)
Egedal Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning - Rejseforsikring - All-risks forsikring, kunst - Kommunal ledelsesansvarsforsikring - Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud - Cyberforsikring Der henvises nærmere til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2021-03-09   Light udbud af vagttjenester (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder en kontrakt der omfatter en fast runderingsvagt og alarmkørsel i aften/nattetimerne. Alarmkørsel uden for den faste rundering, samt kontrolcentral behandling af kommunens alarmanlæg. Geografisk set leveres vagt- og alarmkørslerne inden for kommunegrænsen i Egedal Kommune til en række institutioner. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit III "Light Regimet", med en prækvalifikationsfase, hvorefter der udvælges 3 virksomheder, som får lejlighed til at aflevere et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2021-02-03   Light-udbud af aktive tilbud til Egedal Kommune (10 delaftaler) (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed 10 delaftaler om levering af aktive tilbud efter udbudslovens afsnit III. Da udbuddet gennemføres som et light-udbud er de processuelle regler mere lempelige end efter et almindeligt EU-udbud. Der stilles f.eks. ikke krav om et ESPD. For at mindske transaktionsomkostningerne mest muligt, har udbyder valgt at lave en indledende screening af leverandørerne, dvs. en prækvalifikationsrunde. For nærmere vedrørende udbudsprocessen, henvises der til kapitel 1 i udbudsmaterialet. De … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AS3 A/S Falck Healthcare A/S HKI - Hans Knudsen Instituttet Integro A/S JobCare A/S Månebo ApS Newgotium PH Consulting SAM International Samfocus ApS TeamAktiv A/S Triocon
2020-11-26   EU-udbud af leasing af biler til Egedal Kommune (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed operation leasing af op til 32 biler i 2021. Det vindende tilbud vil være tilbuddet med den laveste pris. Se udbuddet »
2020-10-20   Udbud af økonomi og lønsystemer som en service (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder, som offentligt EU udbud anskaffelsen af et økonomi og lønsystem som en service. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2020-10-09   EU-udbud af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af... (Egedal Kommune)
Egedal kommune udbyder hermed udførelse af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af nødvendige reservedele. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tele-Control ApS
2020-09-14   Light-udbud af frokostordning til Egedal Kommunes daginstitutioner (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed frokostordning til Egedal Kommunes daginstitutioner efter udbudslovens afsnit III, dvs. udbuddet gennemføres som light-udbud. Tryk her https://permalink.mercell.com/138019998.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fru Hansens Kælder
2020-06-02   Udbud af vaskeriydelser (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder en rammeaftale om levering og afhentning, vask, tørring af tøj og privat linned for beboere på kommunens nuværende plejecentre. Rammeaftalen omfatter p.t. 5 plejecentre og der er tilknyttet en option til rammeaftalen om tilføjelse af yderligere et plejecenter, som forventes opført Q 3 i 2022. Det forventes at rammeaftalen p.t. omfatter ialt 198 beboere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TRASBO A/S
2020-03-20   Byggepartnerskab - Egedal - rammeaftale om strategisk partnerskab (Egedal Kommune)
Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv. Dette skal give eleverne den optimale udvikling gennem deres skolegang. Tilmed ønskes, at kommunens ejendomme kan bruges på tværs af forskellige brugergrupper. Egedal Kommune har besluttet at udbyde rammeaftale om … Se udbuddet »
2020-02-28   Byggepartnerskab - Egedal - rammeaftale om strategisk partnerskab (Egedal Kommune)
Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv. Dette skal give eleverne den optimale udvikling gennem deres skolegang. Tilmed ønskes, at kommunens ejendomme kan bruges på tværs af forskellige brugergrupper. Egedal Kommune har besluttet at udbyde rammeaftale om … Se udbuddet »
2019-12-05   Udbud af et smukkere Egedal (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder, som offentligt udbud en kontrakt der omfatter pleje og vedligeholdelse af grønne arealer, samt forskellige typer af beplantning. Kontrakten omfatter ligeledes forskellige serviceopgaver der omhandler renholdelse. Der indgås aftale med 1 leverandør og den udbudte kontrakt forudsætter et tæt samarbejde imellem Kommunen og den private leverandør. Den udbudte kontrakt har en varighed af 2 år med mulighed for forlængelse af yderligere 2 x 2 år til i alt 6 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2019-11-06   EU-udbud af leasing af biler til Egedal Kommune (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed operationel leasing af op til 36 biler. Det vindende tilbud vil være det tilbud, der afgiver tilbuddet med den laveste pris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Toyota Financial Services Danmark A/S
2019-10-04   EU-udbud af drift og vedligehold af vejbelysning og udendørsbelysning (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg og udendørsbelysning ved kommunale ejendomme. Det samlede anlæg omfatter i alt 12 353 belysningsmaster/armaturer fordelt på: 1 470 udendørsbelysningsmaster/armaturer ved kommunale ejendomme og 10 883 vejbelysningsmaster/armaturer, fordelt på 3 963 nyere LED-belysningsmaster/armaturer og 6 920 ældre vejbelysningsmaster/armaturer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Citelum Denmark A/S
2019-08-12   Rengøring af kommunale ejendomme (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed rengøring af kommunale ejendomme, dvs. skoler, institutioner, rådhus, sundhedscenter, plejehjem døgnboliger, mv. I alt op til ca. 165 000 m2. opdelt i 4 delaftaler. Der er tale om almindelig frekvensbaseret rengøring. Opgaven omfatter tillige én årlig hoved-rengøring på alle lokationer. Som en del af udbuddet indgår optioner på 3 idrætsanlæg og en fritidsklub, hvor rengøringen i dag foretages af medarbejdere ansat i Egedal Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Servicefirmaet Renell A/S
2019-05-16   Begrænset udbud af Totalrådgivning til anlægsopgave i Egedal By - Campus (Egedal Kommune)
Opgaven der udbydes er Rådgivning og teknisk bistand i forbindelse med anlægsarbejde i Egedal By - campusområdet. Området er på ca. 7,5 Ha. Opgaven omfatter overordnet set rådgivning i forbindelse med byggemodning af grund til parcel, tilhørende veje og landskabsplan af tilknyttede grønne rekreative områder. Campusområdet indgår som en del af helhedsplanen for Egedal By, som er beliggende i udkanten af Ølstykke by. Rådgivningen skal overordnet set indeholde projektering, projekteringsledelse, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2019-03-08   Udbud af totalrådgivning til byggemodning af Egedal By etape 2 (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder, som bygherre, opgave om totalrådgivning i forbindelse med byggemodning af Egedal By Etape 2. Arealet er placeret i udkanten af Ølstykke by i Nordsjælland og er placeret i umiddelbar forlængelse af et netop byggemodnet areal. Totalrådgiver forventes at skulle påbegynde projektering primo tredje kvartal 2019. Ordregiver har angivet en Overordnet tidsplan for hele opgaven i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/97985055.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Orbicon A/S
2019-03-05   Udbud af vedligeholdelse af Værebro Å og 12 mindre vandløb (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder vandløbsvedligeholdelse af Værebro å og en række mindre vandløb. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2019-02-25   EU-udbud af vognmandskørsel (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder en rammeaftale på forskellige typer af godsvognmandskørsel, som skal udføres i samarbejde med Kommunens Materialegård, som står for udførelse af diverse vedligehold og tekniske opgaver. Kørslen udføres typisk med levering inden for Kommunegrænse i Egedal Kommunen. Kommunen har til hensigt at indgå Rammeaftale med 1 Leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SCT Transport A/S
2018-11-06   Totalentreprise vedr. EU-udbud af etablering af parkeringshus på parcel A23 i Egedal By (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med opførelse af et nyt parkeringshus i Egedal By i totalentreprise som begrænset udbud med forhandling i henhold til lov nr. 1564 af den 15.12.2015 (Udbudsloven). Dvs. Egedal Kommune vil gennemføre en prækvalifikationsrunde, hvorefter op til 5 ansøgere vil få mulighed for at afgive tilbud. Efterfølgende vil der være mulighed for forhandling med de enkelte tilbudsgivere. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere oplysninger. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Danmark A/S
2018-10-15   Udbud af hjemmepleje med fokus på aktivering og rehabilitering (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, videredelegerede ikke-komplekse sygeplejeindsatser og afløsning for borgere i eget hjem i Egedal Kommune. Udbuddet gennemføres efter Light-regimet i henhold til afsnit III i lov nr. 1564 af 15.12.2015. Tryk her https://permalink.mercell.com/93036965.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egedal Hjemmeservice / Egedal gruppen
2018-09-28   Energimærkning af kommunale bygninger (Egedal Kommune)
Opgaven omhandler energimærkning af Egedal Kommunes bygninger, hvilket omfatter omkring 200 000 kvm. fordelt på ca. 110 ejendomme. Udover den lovpligtige del af energimærkningen har Egedal Kommune et behov for at løfte kvaliteten af energimærkningen, således at energimærkerne bliver en naturlig del af kommunens fortsatte arbejde med at nedbringe energiforbruget i ejendommene samt et strategisk valg om øget digitalisering af bygningsdriften. Dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som kan tilgås … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OBH Ingeniørservice A/S
2018-04-13   EU-udbud af urologiprodukter (Egedal Kommune)
12 kommuner i Nordsjælland og Bornholms Regionskommune er gået sammen om at udbyde urologiprodukter: — - Allerød Kommune, — - Ballerup Kommune, — - Bornholm Regionskommune, — - Egedal Kommune, — - Fredensborg Kommune, — - Frederikssund Kommune, — - Furesø Kommune, — - Gribskov Kommune, — - Halsnæs Kommune, — - Helsingør Kommune, — - Hillerød Kommune, — - Hørsholm Kommune. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå nye rammeaftaler. Hver kommune er selvstændig ordregiver, og der vil efterfølgende blive … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Onemed A/S
2018-02-26   EU-udbud af vedligeholdelse af Værebro å (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder vandløbsvedligeholdelse af Værebro å. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Wp. Værktøj/vandpleje.
2017-11-17   Udbud af operationel leasing af biler (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder operationel leasing af op til 21 biler. Det vindende tilbud vil være det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arne Stubbe Automobiler A/S
2017-10-03   Light-udbud — Aktiveringsforløb til brug for Egedal Kommunes jobcenter (Egedal Kommune)
Udbuddet gennemføres som light-udbud i henhold til Udbudslovens afsnit III. Udbudsmaterialet mv. kan downloades fra Egedal Kommunes hjemmeside: http://www.egedalkommune.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/igangvaerende-udbud Udbuddet gennemføres således ikke gennem Mercell. Udbyder har valgt at udbyde 7 aktiveringsforløb som 1 samlet udbud, hvor de forskellige aktiveringsforløb udbydes som delaftaler. For at mindske transaktionsomkostningerne mest muligt, har udbyder valgt at lave en indledende screening af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AS3 Employment Hans Knudsen Instituttet Hartmanns A/S ITK 2 A/S Job & Råd ApS Månebo ApS PH Consulting Team Aktiv Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, ApS
2017-07-10   Udbud af vintertjeneste (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder vintertjeneste i form af snerydning og saltspredning på en række veje og stier. Se udbuddet »
2017-03-08   Udbud af vagttjeneste (Egedal Kommune)
Egedal Kommune udbyder vagttjeneste som 2 delaftaler. Den ene aftale omfatter borgertorvsvagt og den anden omfatter rundering, alarmkørsel og kontrolcentral behandling. Kontraktperioden løber i 3 år med mulighed for 1 års option. Tryk her http://permalink.mercell.com/66441989.aspx Se udbuddet »
2017-02-03   Rammeaftale vedr. arbejder i hovedentreprise i forbindelse med energirenovering af tekniske anlæg (Egedal Kommune)
79 ejendomme inden for kategorierne; børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse, er blevet gennemgået med henblik på at identificere løsningsforslag til rentable energi- og indeklimaforbedringer. Fokus er på de tekniske anlæg og ikke på klimaskærmen. Egedal Kommune er ved at udpege en totalrådgiver til at være ansvarlig for projektering af løsningsforslagene, afholde miniudbud og varetage byggetilsyn under udførsel. Energirenoveringen gennemføres i et forløb … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Benny Johansen & Sønner A/S Bravida Danmark A/S Hoffmann A/S
2017-01-04   Digitalisering af eksisterende bygninger (Egedal Kommune)
Egedal Kommunes Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) har ultimo 2016 valgt CAFM-systemet DaluxFM, og i den forbindelse ønsker CEI at digitalisere kommunens eksisterende bygninger. Egedal Kommune ønsker med dette udbud, at finde en totalrådgiver til at forestå den samlede digitaliseringsopgave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2016-11-01   Udbud af totalrådgivning (Egedal Kommune)
Egedal kommune har besluttet at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme og derved skabe mere energieffektive bygninger med bedre indeklima. Egedal Kommune ønsker med dette udbud, at udpege en totalrådgiver til at forestå det videre arbejde med energirenoveringerne, herunder projektering af delprojekter, gennemførsel af hovedentrepriseudbud samt rådgivning i udførelsesfasen, aflevering og evaluering af projekter. Tryk her http://my.mercell.com/permalink/62510273.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Energi Management & Esbensen A/S
2016-05-20   Udbud af levering af sundhedsfaglige vikarydelser (Light-regimet) (Egedal Kommune)
Udbuddet omfatter bestilling og levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Egedal Kommune. Der indgås rammekontrakt med 1 leverandør, som vil blive eneleverandør, jf. dog udbudsmaterialets kapitel 2, rammekontrakten § 4.1 om leveringssikkerhed. Den vindende tilbudsgiver, er den, som tilbyder den bedste pris, jf. udbudsmaterialets bilag 5. Rammekontrakten løber fra 1.9.2016 og udløber uden yderligere varsel den 31.8.2018. Kommunen har ret til en forlængelse i op til 2 x 12 måneder på uændrede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bemandingskompagniet A/S
2016-04-20   Indkøb af forsikringer (Egedal Kommune)
Egedal Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1. Bygningsforsikring 2. Løsøreforsikring 3. Entrepriseforsikring 4. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 5. Motorkøretøjsforsikring 6. Arbejdsulykke/Katastrofedækning 7. Rejseforsikring 8. Kommunal Ledelsansvarsforsikring 9. Kriminalitetsforsikring inkl. Netbanksindbrud 10. Cyberforsikring. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Egedal Kommunes forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Forsikring Gjensidige Forsikring Protector Forsikring RiskPoint A/S
2016-04-19   Udbud af sprogtolkeydelser (Egedal Kommune)
Udbuddet omfatter bestilling og levering af sprogtolkeydelser til Egedal Kommune. Der indgås rammekontrakter med 2 leverandører, hvoraf den ene leverandør vil blive primær leverandør og den anden leverandør vil blive sekundær leverandør. Den primære leverandør vil være den tilbudsgiver, som tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet, og den sekundære leverandør vil være den tilbudsgiver, der tilbyder det næstbedste forhold mellem pris og kvalitet. Kommunens primære leverandør vil som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: International Tolkeservice ApS
2016-03-18   Udbud af indsamling af husholdningsaffald, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, batterier og småt elektronik (Egedal Kommune)
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15.12.2015). Egedal Kommune udbyder hermed opgaven med indsamling af husholdningsaffald, herunder indsamling af: 1) Dagrenovation/køkkenaffald — henholdsvis restaffald og bioaffald. 2) Batterier og småt elektronik fra husstande 3) Storskrald 4) Haveaffald Dagrenovation indsamles i 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere, stativer med affaldssække, miljøøer og nedgravede affaldssystemer. Som del af opgaven skal entreprenøren købe og fordele … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsfirma A/S MLarsen Vognmandsfirma
2015-10-08   Levering af kommunal rottebekæmpelse (Egedal Kommune)
Opgaven omfatter den lovpligtige forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Egedal Kommune. Rottebekæmpelsen består af dels det lovpligtige tilsyn og dels af konkrete bestillinger på baggrund af anmeldelser fra borgere, virksomheder, offentlige institutioner mv. Rottebekæmpelse skal udføres løbende inden for kontraktperioden når behovet opstår. Rottebekæmpelsen skal foretages i henhold gældende love og regler, herunder Bekendtgørelse nr. 696 af 26.6.2012 med senere ændringer og »Vejledning om forebyggelse og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex A/S