Indkøb: Region Midtjylland

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Region Midtjylland

2023-10-18   Udbud af klinisk ernæring og tilhørende utensilier (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Region Midtjyllands indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier. Udbuddet vedrører indkøb af: • Ernæringsdrikke og sondeernæring: Fuldgyldige præparater, som kan erstatte normalkost eller hospitalskost eller supplerende præparater, som supplerer normalkost eller hospitalskost, herunder standard og special/sygdomsspecifikke præparater, • Utensilier, der anvendes til sondeernæring (sonder, ernæringssæt, sprøjter m.v.) • duodenal- og mavesonder • Operationssæt til anlæggelse af … Se udbuddet »
2023-10-13   Kirurgiske Instrumenter (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af kirurgiske genbrugelige instrumenter til sterilcentralen, og foretages på baggrund af en sætoptimering der blev foretaget i 2022. Kontrakten indeholder derudover uddannelse af Odregivers personale. Se udbuddet »
2023-10-03   Fremtidens Tangkær, Ørsted - Udbud af totalrådgivning (Region Midtjylland)
Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) ønsker at opføre et bæredygtigt byggeri, som fremtidssikrer det eksisterende botilbud, Tangkær. Flere af de eksisterende boligerne lever ikke op til socialtilsynets og Region Midtjyllands standard om, at et længerevarende botilbud til voksne som udgangspunkt består af to værelser, toilet/bad og et (te)køkken. Formålet er samtidig at fremtidssikre Tangkær i forhold til at kunne rumme flere borgere med udadreagerende adfærd og større behov for skærmning. Når … Se udbuddet »
2023-09-28   Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområdet Nørre Snede (postnummer 8766) (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Se udbuddet »
2023-09-28   Drift af almen lægepraksis i postnummer 7280 - Sønder Felding (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Se udbuddet »
2023-09-18   Udbud af fleksible engangsbronkoskoper (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører indkøb af fleksible engangsbronkoskoper, primært til brug i anæstesien, herunder tilhørende trolleys og monitorer. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat Kontrakt og Kontraktbilag (undtagen Kontraktbilag 5, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende Region) for hver af de øvrige deltagende Regioner. Se udbuddet »
2023-09-14   Udbud af revisionsydelser (Region Midtjylland)
Nærværende udbud vedrører en rammeaftale vedrørende indkøb af revisionsydelser. Rammeaftalen omfatter revision af regionens hovedforretning, som nærmere defineret i udbudsmaterialet samt revision af eksternt finansierede projekter. Derudover indeholder rammeaftalen mulighed for, at ordregiver kan rekvirere ad-hoc opgaver i relation til revisionsopgaverne, såfremt der måtte opstå behov herfor. Tilbudsgiverne skal derfor også byde ind med nogle timepriser på forskellige medarbejderkategorier. Se udbuddet »
2023-09-14   Rammeaftale om Knæimplantater (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af primære totalknæalloplastikker (cementerede og ucementerede) og revisionsknæalloplastikker, ucementerede unikompartmentale knæalloplastikker og cementerede unikompartmentale knæalloplastikker. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter. Se udbuddet »
2023-09-07   Udstyr til Præanalytisk prøvehåndtering, udstyr til smittemarkøranalyse og udstyr til analysering af total protein i plasma (Region Midtjylland)
Region Midtjylland gennemfører udbud på udstyr til præanalytisk prøvehåndtering, udstyr til smittemarkøranalyse samt udstyr til analysering af total protein i plasma. Delaftale 1 har følgende ordregivere: Region Syddanmark og Region Sjælland(frivillig option). Delaftale 2 har følgende ordregivere: Region Midtjylland (forpligtende). Delaftale 1 omfatter udstyr til smittemarkørscreeningsanalyse og indebærer afregningsformen "Pris per svar" (PPRR). Se yderligere i Udbudsbetingelserne. Delaftale 2 omfatter … Se udbuddet »
2023-08-31   Udbud af rygkirurgi - genudbud af delkontrakt 1 og 2 (Region Midtjylland)
Produkter til Rygkirurgi. Delkontrakt 1 Perkutan minimal invasiv kirurgi, pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus degenerativ lænderygsygdom til minimal invasiv kirurgi (MIS) og delkontrakt 2 Pedikelskrue og stavsystem til behandling af et- til flerniveaus degenerativ lænderygsygdom og deformitetssæt til Region Midtjylland. Se udbuddet »
2023-08-14   Kontrakt om levering af cochlear implantater og tilbehør (Region Midtjylland)
Udbud af kontrakt om levering af cochlear implantater og tilbehør. Se udbuddet »
2023-07-11   Affaldsbeholdere (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af affaldsbeholdere med tilbehør til intern kildesortering overalt i Region Midtjyllands indendøre arealer. Dvs. affaldsbeholdere af plastisk, stativer til sække, større affaldsløsninger af stål til offentlige arealer og brugervenlige affaldssorteringsløsninger til personalerum, men ikke beholdere til klinisk risikoaffald. Region Midtjylland er den berettigede ordregiver, inklusiv de selvejende institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena Carbi ApS
2023-07-06   Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland (Genudbud) (Region Midtjylland)
Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland - genudbud Se udbuddet »
2023-06-30   RHG - Drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste (Region Midtjylland)
Region Midtjylland udbyder opgaven med at pleje de grønne arealer samt vintertjeneste på og omkring Regionshospital Gødstrup i Herning. Se udbuddet »
2023-06-28   Private vaccinationscentre (Region Midtjylland)
Sundhedsstyrelsen har planlagt et booster-vaccinationsprogram mod covid-19 i efteråret/vinteren 2023/2024. Vaccination mod covid-19 tilbydes til samme målgruppe, som også tilbydes den årlige vaccination mod influenza, dog med undtagelse af børn i alderen 2 til 6 år. Målgruppen udgør ca. 2 millioner borgere. Vaccination mod covid-19 og influenza forankres i regionerne, og Sundhedsstyrelsen har lagt op til en organisering med en struktur med faste vaccinesteder i byer med høj befolkningstæthed (centrale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Medicals ApS
2023-06-20   Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområdet Herning, Sunds eller Vildbjerg (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Medassist ApS
2023-06-12   Offentlig udbud af patient monitorering til Region Midtjylland (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udstyr til patientmonitorering og tilhørende forbrugsvarer. Se udbuddet »
2023-05-31   Affaldsbeholdere (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Region Midtjyllands indkøb af affaldsbeholdere med tilbehør til intern kildesortering overalt i Region Midtjyllands indendøre arealer. Dvs. affaldsbeholdere af plastik, stativer til sække, større affaldsløsninger af stål til offentlige arealer og brugervenlige affaldssorteringsløsninger til personalerum, men ikke beholdere til klinisk risikoaffald. Region Midtjylland er den berettigede ordregiver, inklusiv de selvejende institutioner. Se udbuddet »
2023-05-26   Kontrakt om Indkøb af 3T MR skanner til Aarhus Universitetshospital (Region Midtjylland)
Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af en 3T MR skanner til Aarhus Universitetshospital, samt service og uddannelse. Skanneren skal benyttes til standard og avancerede undersøgelsesmetoder. Det forventes, at skanneren kan levere billeder af høj kvalitet, specielt inden for abdomen og bækken området. Kontrakten forventes indgået fra uge 41 2023. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Siemens Healthcare A/S
2023-05-26   Rengøringsmidler og -artikler (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af børster, rekvisitter, svampe, mikrofiberklude, klude, engangsmopper, mopper, teleskopskafter, fremførere og rengøringsmidler. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler med 1 leverandør pr. delaftale. Udbuddet gennemføres for Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden i regi af Regionernes Fælles Indkøb. De enkelte regioner vil på egen hånd skulle indgå hver deres individuelle kontrakt for at kunne aftage de … Se udbuddet »
2023-05-15   Anskaffelse af blodprøvetagningsrør (Region Midtjylland)
Region Midtjylland udbyder en rammeaftale til brug ved anskaffelse af blodprøvetagningsrør. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, samt Tilbudslisten jf. Kontraktbilag 3, indeholder enuddybende beskrivelse af de udbudte produkter. Udbuddet er opdelt i delkontrakter. Se yderligere under udbudsbetingelsernes pkt. 1.3.1 og11.3. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Becton Dickinson Denmark Hettich Labinstrument ApS Medig Danmark A/S Mediq Danmark A/S
2023-05-10   Totalrådgiverudbud PA-58 Mini Cyklotron til Regionshospitalet Viborg (Region Midtjylland)
Region Midtjylland udbyder opgaven vedrørende totalrådgivning i forbindelse med etablering af minicyklotron med tilhørende laboratorier og forskningslokaler ved Regions-hospitalet Viborg, som er beliggende Heibergs Alle 5A, 8800 Viborg Den nuværende fysiologisk klinik ligger på plan 3 i den nye akutafdeling, bygning 04. Derfor etableres nye laboratorier, forskningslokaler og kontorer som en tilbygning på plan 3. Eksisterende tagopbygning på plan 2 fjernes og der etableres forstærkning over dækket. … Se udbuddet »
2023-05-04   Udbud af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører levering af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ActivCare A/S Adecco A/S Handicapformidlingen Aps
2023-04-19   Anskaffelse af blodprøvetagningsrør (Region Midtjylland)
Region Midtjylland udbyder en rammeaftale til brug ved anskaffelse af blodprøvetagningsrør. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, samt Tilbudslisten jf. Kontraktbilag 3, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter. Udbuddet er opdelt i delkontrakter. Se yderligere under udbudsbetingelsernes pkt. 1.3.1 og 11.3. Se udbuddet »
2023-04-05   Udbud af Produkter til Rygkirurgi (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af pedikelskrue og stavsystem til behandling af et til fler-niveaus degenerativ lænderygsygdom og mindre deformiteter, deformitetssæt, TLIF cages, cervicale cages, skruer, stave og plader til stabilisation og behandling af cervicale- og øvre thoracale ryg samt skinner og skruer til anterior fiksation cervicalt samt produkter til minimal invasiv Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter. Udbuddet er opdelt i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B Braun Medical A/S Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S
2023-03-06   Teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT) (Region Midtjylland)
Nærværende rammeaftale vedrører teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT). Formålet med rammeaftalen er at sikre Region Midtjyllands hospitaler og patienterne en kort ventetid til svar på scanninger og derved sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Regionen ønsker derfor at indgå aftale med tre leverandører, der kan udføre beskrivelser inden for 72 timer efter fremsendelse af bestillingen/scanningsmaterialet og i få tilfælde inden for 24 timer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC SL NTR ApS Teleconsult Danmark ApS
2023-02-20   Udbud af rengøringsmidler og -artikler (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af børster, rekvisitter, svampe, mikrofiberklude, klude, engangsmopper, mopper, teleskopskafter, fremførere og rengøringsmidler. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler med 1 leverandør pr. delaftale. Udbuddet gennemføres for Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden i regi af Regionernes Fælles Indkøb. De enkelte regioner vil på egen hånd skulle indgå hver deres individuelle kontrakt for at kunne aftage de … Se udbuddet »
2023-02-10   Kardiologisk udredning (Region Midtjylland)
Nærværende rammeaftale vedrører kardiologisk udredning og er opdelt geografisk i to delaftaler. Formålet med udbuddet er at sikre patienter en kort ventetid og sikre overholdelse af udrednings- og behandlingsfristen. Regionen ønsker derfor at indgå aftale med to privathospitaler, klinikker eller speciallæger pr. delkontrakt, der kan påbegynde udredning senest 21 dage efter Regionen fremsender henvisningen til Leverandøren, og have færdiggjort udredningen inden for 30 dage fra det offentlige hospital … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aleris Privathospital Aros Privathospital Danske Speciallæger ApS
2023-01-17   Anskaffelse af immunhistokemiske farvemaskiner 2023 (Region Midtjylland)
Region Midtjylland udbyder rammeaftale vedrørende anskaffelse af immunhistokemiskefarvemaskiner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Agilent Technologies Denmark Aps Roche Diagnostics A/S Triolab A/S
2023-01-10   Drift af almen lægepraksis i Lemvig by (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Medassist ApS
2023-01-06   Iltterapi og Medicinforstøvning (Region Midtjylland)
Produkter til iltterapi og medicinforstøvning herunder forstøversæt, inhalationsapparat, slanger, iltbriller, spacer, PEP-fløjter og peakflowmeter Se udbuddet »
2022-12-22   Levering af præanalytisk apparatur (genudbud) (Region Midtjylland)
Der ønskes et fuldautomatiseret præanalytisk fabriksnyt apparatur uden opkobling til analyseudstyr. Det præanalytiske apparaturet skal inkludere: inputmodul/bulkloader, centrifuger, afpropning og udsortering af et stort prøveantal. Der ønskes et præanalytisk apparatur, der understøtter en driftssituation, hvor modtagelse af prøver fra tappesteder, andre sygehuse og praksisprøver forekommer hyppigt. Der ønskes et præanalytisk apparatur med høj sporbarhed og middleware, der er overskueligt og intuitivt. Se udbuddet »
2022-12-20   Udbud af fleksible engangsbronchoskoper, primært til brug i anæstesien (Region Midtjylland)
Udbud af fleksible engangsbronchoskoper, primært til brug i anæstesien, herunder tilhørende trollys og monitorer. Se udbuddet »
2022-12-16   Dokumentationssystem til endoskopiske procedurer (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af et Dokumentationssystem til Endoskopiske Procedurer. Systemerne skal samlet set både kunne optage billed- og videomateriale samt redigere, behandle og arkivere det. Derudover vedrører indkøbet det hardware der er nødvendigt for at Systemerne kan fungerer, i form af Grabbere til Endoskopisøjlen, og Service af Systemerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Intuitive
2022-12-13   Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområde Spøttrup (postnummer 7860) (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Se udbuddet »
2022-12-06   Levering af præanalytisk apparatur (Region Midtjylland)
Der ønskes et fuldautomatiseret præanalytisk fabriksnyt apparatur uden opkobling til analyseudstyr. Det præanalytiske apparaturet skal inkludere: inputmodul/bulkloader, centrifuger, afpropning og udsortering af et stort prøveantal. Der ønskes et præanalytisk apparatur, der understøtter en driftssituation, hvor modtagelse af prøver fra tappesteder, andre sygehuse og praksisprøver forekommer hyppigt. Der ønskes et præanalytisk apparatur med høj sporbarhed og middleware, der er overskueligt og intuitivt. Se udbuddet »
2022-11-22   Udbud af klinisk ernæring og tilhørende utensilier (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Region Midtjyllands indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier. Udbuddet vedrører indkøb af: • Ernæringsdrikke og sondeernæring: Fuldgyldige præparater, som kan erstatte normalkost eller hospitalskost eller supplerende præparater, som supplerer normalkost eller hospitalskost, herunder standard og special/sygdomsspecifikke præparater, • ernæringspumper • utensilier, der anvendes til sondeernæring (sonder, ernæringssæt, sprøjter m.v.) • duodenal- og mavesonder • operationssæt til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kirstine Hardam A/S Mediplast A/S
2022-11-18   Dokumentationssystem til endoskopiske procedurer (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af et Dokumentationssystem til Endoskopiske Procedurer. Systemerne skal samlet set både kunne optage billed- og videomateriale samt redigere, behandle og arkivere det. Derudover vedrører indkøbet det hardware der er nødvendigt for at Systemerne kan fungerer, i form af Grabbere til Endoskopisøjlen, og Service af Systemerne. Se udbuddet »
2022-11-17   Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområde Horsens (postnummer 8700) (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Medassist ApS
2022-11-15   Rammeaftale på Kompakte C-buer (Region Midtjylland)
Rammeaftalen dækker indkøb af "low end" kompakte C-buer (C-buer, hvor der ikke er behov for monitorvogn, og som kan virke som stand alone). Der vil være 3 delaftaler i rammeaftalen med 2 leverandører pr. delaftale: En delaftale for kompakte C-buer med billedforstærker på ca. 23 cm. En delaftale for kompakte C-buer med digital detektor på ca. 20 x 20 cm. En delaftale for kompakte C-Buer med digital detektor på ca. 30 x 30 cm. Region Midtjylland og Region Sjælland er fuldgyldige deltagere på rammeaftalen, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DuMed A/S GE Healthcare Danmark A/S Santax Medico A/S
2022-11-08   Anskaffelse af immunhistokemiske farvemaskiner (Region Midtjylland)
Region Midtjylland udbyder rammeaftale vedrørende anskaffelse af immunhistokemiske farvemaskiner. Ordregiver ønsker at gøre Tilbudsgiver opmærksom på besigtigelsestidspunkter hos Ordregiver på installationsstederne og vil i den forbindelse henvise til udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.1. Bemærk venligst kort frist for tilmelding. Se udbuddet »
2022-10-11   Udbud af sundhedsfaglige- og pædagogiske vikarer (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører løbende levering af sundhedsfaglige- og pædagogiske vikarer til samtlige regionens sygehusenheder og institutioner med undtagelse af Respirationscenteret. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MG-V ApS Pareta A/S Powercare Powercare A/S
2022-09-26   Udbud af revision af EU-program Interreg 6A (ØKS) (Region Midtjylland)
EU-programmet er et grænseoverskridende samarbejde mellem den svenske, danske og norske regering, som dækker områderne Øresund, Kattegat og Skagerrak. Programmet støtter samarbejde på tværs af områderne inden for Innovation og entreprenørskab, Grøn omstilling, Transport og mobilitet samt et arbejdsmarked uden grænser og er medfinansieret af midler fra den Europæiske Regionalfond. Dette udbud vedrører levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-program Interreg 6A (ØKS). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2022-09-12   Drift af almen lægepraksis i 7600 Struer (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Kontrakten vil løbe i … Se udbuddet »
2022-09-12   Drift af almen lægepraksis i lægedækningsområde Havndal (Postnummer 8970, 8983) (Region Midtjylland)
Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Medassist ApS
2022-09-02   MR-scanninger og beskrivelser (Region Midtjylland)
Formålet med nærværende rammeaftale vedrørende MR-scanninger og beskrivelser er at sikre patienter en kort ventetid og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Rammeaftalen er opdelt geografisk i tre delaftaler, hvor delaftale 1 dækker AUHs optageområde, delaftale 2 dækker Regionshospitalet Gødstrups optageområde og delaftale 3 dækker Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midts optageområde. Regionen ønsker af hensyn til delaftalernes omfang (se nedenfor), … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aleris A/S Capio A/S Progardia ApS
2022-08-29   Udbud af præhospitale akutbiler (Region Midtjylland)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om anskaffelse af præhospitale akutbiler (Stor SUV, Lille SUV og El SUV). Hver region indgår rammeaftalen på egen hånd. Rammeaftalen løber i 4 år, dog skal køretøjerne leveres med en service- garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering alle køretøjer (dog maksimalt 200.000 kilometer) samt med option på udvidet serviceaftale i op til 4 år efter levering af køretøjet eller fra 200.000 kilometer og op til 400.000 kilometer (afhængig af hvad der kommer først). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel Ejner Hessel A/S
2022-08-17   Udbud af private vaccinationssteder i Region Midtjylland (Region Midtjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod COVID-19, influenza og pneumoko i privat regi. Det er besluttet, at de danske regioner skal tilbyde et regionalt vaccinationstilbud mod COVID-19, influenza og pneumokoksygdom til efterårssæsonen 2022. De af udbuddet omfattede private vaccinationssteder skal bistå Ordregivers vaccinationstilbud mod COVID-19, influenza og pneumokoksygdom til efterårssæsonen 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: European Lifecare Group A/S
2022-08-15   Kontrakt om indkøb af procedurepakker til mave-tarm- og urinvejskirurgi (Region Midtjylland)
Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af procedurepakker til specialerne mave-tarm- og urinvejskirurgi. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit II, og er opdelt i 36 delkontrakter (én delkontrakt pr. procedurepakke), hvor der ønskes én leverandør pr. delkontrakt. Hver delkontrakt indgås som en rammeaftale. Læs nærmere om hver af de 36 delkontrakter nedenfor. Se udbuddet »
2022-07-22   Kontrakt om indkøb af standard- og mobile hvile EKG-apparater (Region Midtjylland)
Region Midtjylland udbyder rammeaftaler for indkøb af standard- og mobile hvile EKG-apparater. Herudover omfatter kontrakten endvidere installation, uddannelse, reservedele og serviceoption af de tilbudte apparater. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Simonsen & Weel A/S