2023-10-09   A1000-005-011 Kabelentreprise på Bjørnstrup vindmøllepark (HOFOR A/S)
Dette udbud omhandler en entreprisekontrakt for kabler og installation heraf i forbindelse med opsætning af 6 on-shore vindmøller i Bjørnstrup, Nordjylland, Danmark. Se udbuddet »
2023-07-04   Rammeaftale om lempere til Amagerværket (HOFOR A/S)
Opgaven omfatter tilknytningen af eksterne Lempere til oprensning nede i skibets lastrum i forbin-delse med aflæsning af biomassen fra de ankomne skibe. Lemperne skal sikre adgangsveje ned til lastrummet og lemperne skal få alt materiale med i lastrummet. Arbejdet udføres i skibets lastrum og skibets dæk. Lemperne bliver udstyret med radio, da kommunikationen mellem maskinføre, kranføre og lemper er særdeles vigtig. Se udbuddet »
2023-06-02   Rammeaftale om advokatydelser vedrørende projektet Aflandshage Vindmøllepark (HOFOR A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med en enkelt leverandør. Rammeaftalen har til formål at give HOFOR koncernen adgang til advokatbistand til brug for projektet Aflandshage Vindmøllepark (offshore). Projektet udføres af HOFOR Vind A/S, der således vil være en væsentlig bruger af rammeaftalen. Leverandøren skal i medfør af rammeaftalen i hovedsagen udføre advokatopgaver indenfor de overordnede retsområder: EU-udbudsret, entrepriseret, finansieringsret, energiret (herunder lov om fremme af … Se udbuddet »
2023-05-31   Valby Skybrudstunnel. TD01. Tunnel og konstruktioner (HOFOR A/S)
Skybrudstunnel til sikring af København og Frederiksberg mod oversvømmelser i forbindelse med skybrudshændelser. Skybrudstunnelen etableres fra FLSmidths parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej til et område øst for haveforeningen Musikbyen i Sydhavnen med udløb i Enghave Kanal. Tunnelen bliver 2.382 m lang og forløber fra FLSmidth-grunden mod syd under banen, forbi Grønttorvet og ned til Blushøjvej, herefter tager tracéet en sydøstlig retning under Valby Idrætspark og Valbyparken, forbi Hf. … Se udbuddet »
2023-05-31   Sundhedsforsikring til HOFORs medarbejdere (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler sundhedsforsikring for HOFORs ca. 1450 medarbejdere. HOFOR er imidlertid en virksomhed i vækst og maksimalt antal af omfattede medarbejdere fastsættes derfor til 2000. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2023-05-30   TD7. Smedearbejder. Kalvebod Skybrudstunnel (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler projektering og levering af Mekaniske konstruktioner til KAL, Kalvebod skybrudstunnel. Det samlede anlæg består i hovedtræk af • Et tunnelrør uden installationer • Skakt og tillslutningsbygværk ved Sct. Jørgens sø (JOR) • Skakt og tilslutningsbygværk ved Søndre Boulevard. (SDB) • Skakt, med skybrudspumpestation, servicebygning og udløbsbygværk ved Kalvebod Brygge, ´(KAL) Entreprisen TD7 indeholder i hovedtræk projektering og levering af • Pumpe-, rør- og andre stålkonstruktioner JOR, … Se udbuddet »
2023-05-24   Rammeaftale på dæksler, karme og riste til HOFORs forretningsområder (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omhandler levering af dæksler, karme og riste med logo i SG-jern, klasse D400 jævnfør DS/EN 124 samt reservedele til disse for brøndskaktdimensionerne ø425, ø600 mm og ø800 mm. Dækslerne skal primært leveres til HOFORs tre forretningsområder, Spildevand, Fjernvarme og Fjernkøling og skal derved præges med de respektive forretningsområders logoer. Se udbuddet »
2023-03-31   Modtagelse og håndtering af jord på miljøgodkendte anlæg 2023+ (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omhandler modtagelse, håndtering og videredisponering af jord fra HOFORs løbende drifts-, renoverings- og anlægsarbejder m.v., som HOFOR A/S ønsker disponeret til eksternt miljøgodkendt modtageanlæg. Det forventes i alt at være behov for modtagelse 1.125.000 ton jord over hele aftaleperioden. Overskudsjorden kan være: tør eller våd, dokumenteret eller ikke-dokumenteret, ren eller forurenet, rensningsegnet eller egnet til direkte slutanvendelse. Se udbuddet »
2023-03-20   Vedligehold og service af ventilationsanlæg til Amagerværket (HOFOR A/S)
Hofor A/S udbyder hermed service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg på Ama-gerværket. Se udbuddet »
2023-03-20   Bjørnstrup Wind Farm - Substations (HOFOR A/S)
This tender concerns a turnkey contract for the installation of on-shore substations for the Bjørnstrup Wind Farm project concerning the erection and installation of 6 on-shore wind turbines in Bjørnstrup, Northern Jutland, Denmark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Energrid A/S
2023-03-13   Rammeaftale om fortrådede vandmålere (HOFOR A/S)
Rammeaftale med en leverandør om anskaffelse af fortrådede vandmålere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Diehl Metering Gmbh
2023-02-06   SPANGEN - Nedbringelse af aflastninger langs Harrestrup Å - Teknisk rådgivning (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med design, projektering, udførelse og idriftsættelse af spildevandstekniske anlæg, der kan nedbringe antallet af overløb med regnfortyndet spildevand til Harrestrup Å i forbindelse med regnhændelser, hvor kapaciteten i eksisterende spildevandssystem ikke er tilstrækkelig. Der er i HOFOR gennemført en analysefase for projektet, og den valgte løsning skal nu designes og detaljeres yderligere så der kan projekteres og udarbejdes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2023-02-02   Rammeaftale - Slamsugning, tørstofsugning, sprængning og spuling på Amagerværket (1) (HOFOR A/S)
Rammeaftale for slamsugning, tørstofsugning, sandblæsning, sprængning og spuling i forbindelse med drift og vedligehold på Amagerværket. Hofor har behov for slamsugning, tørstofsugning, spuling sandblæsning og spræng-ning i forbindelse med drift og vedligehold på Amagerværket og på de dertilhørende hjælpeanlæg: siloer, tildelere, brændere, lufo, sodblæsere, luft- og røgkanaler, rørsy-stemer mm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GN Højtryk A/S JCN Industiservice ApS
2023-01-23   Levering af præisolerede stålrør- og fittings til fjernvarme og fjernkøling samt udførelse af muffemontage (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af præisolerede fjernvarmerør, fjernkølerør og komponenter med medierør af stål samt levering og montering af muffer i forbindelse med HOFORs udførelse af fjernvarme- og fjernkøleprojekter i København. I aftaleperioden forbeholder HOFOR sig ret til at antage andre tilbud på levering af fjernvarmerør til enkelte, specielle projekter. Det kan oplyses at der i København er meget fokus på hurtig gennemførelse af anlægsprojekterne. Det betyder at HOFOR har brug for en leverandør … Se udbuddet »
2023-01-23   Service og vedligehold af Ventilationsanlæg på Amagerværket (HOFOR A/S)
Hofor A/S udbyder hermed service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg på Amagerværket. Se udbuddet »
2023-01-18   Modtagelse og håndtering af jord på miljøgodkendte anlæg (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omhandler modtagelse, håndtering og videredisponering af jord fra HOFORs løbende drifts-, renoverings- og anlægsarbejder m.v., som HOFOR A/S ønsker disponeret til eksternt miljøgodkendt modtageanlæg. Overskudsjorden kan være: tør eller våd, dokumenteret eller ikke-dokumenteret, ren eller forurenet, rensningsegnet eller egnet til direkte slutanvendelse. Den af HOFOR forventede mængde i hele rammeaftaleperioden er 1.125.000 ton jord, og den estimerede maksimale ramme er 1.350.000 ton jord. Der … Se udbuddet »
2023-01-13   Jobansvarlig til Amagerværket (HOFOR A/S)
For at fastholde det høje arbejdsmiljø niveau på Amagerværket, sikre den nødvendige kvalitet i opgaverne, samt understøtte den aftalte fremdrift og koordinering med de udførende, har vi i perioder behov for ressourcer som kan varetage rollen som Jobansvarlig optil og under de valgte vedligeholdsaktiviteter. I tæt samarbejde med HOFOR medarbejdere, de eksterne firmaer og håndværkere, er det den jobansvarliges rolle at sikre, at opgaverne planlægges, forberedes og via et effektivt tilsyn sørge for at … Se udbuddet »
2022-12-21   Rør og komponenter til vandledningsnettet (HOFOR A/S)
Det samlede udbud er opdelt i 3 delaftaler (genudbud), og listet herunder: Delaftale 1: PE rullerør til vandforsyning. Delaftale 7: PE Fittings til vandforsyning. Delaftale 8: Stik og hovedledningsventiler til vandforsyning. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på den eller de delaftaler, som tilbudsgiverne er prækvalificeret til. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale med én leverandører. Se udbuddet »
2022-12-15   Rammeaftale om fortrådede varmemålere (HOFOR A/S)
Udbud vedrørende en rammeaftale om fortrådede varmemålere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Diehl Metering Gmbh
2022-12-15   Levering af enheder til overvågning af vandspejlsniveau i boringer samt opsætning og supportering ver. 2 (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af vandstandsmålere, dataloggere, boringsafslutninger, transmission af data, opsamling af data og udstilling af data til HOFOR i et specifikt format til HOFORs IoT Platform. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GEO
2022-11-29   Rammeaftaler vedr. konsulentbistand til agil udvikling (HOFOR A/S)
Udbuddet omfatter fire parallelle rammeaftaler om konsulentbistand til agil udvikling hos HOFOR. Det samlede forventede timeforbrug i hele rammeaftalens løbetid inkl. optioner på forlængelse er 12 400 timer. Det maksimale timeforbrug er anslået til 20 000 timer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Delegate A/S Fellowmind Denmark A/S Netcompany A/S Sopra Steria A/S Twoday A/S
2022-11-10   Vedligeholdelse af kedelblæsere (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler vedligehold af kedelblæsere i 2 år plus option på forlængelse i 2 gange 12 måneder. Amagerværket har brug for at leverandøren udfører årligt eftersyn, efter fabrikantens anvisninger, af kedelblæsere på kedel 1 og kedel 4 (nærmere specificeret i kravspecifikation). Leverandøren skal levere reservedele. Eftersyn skal foretages under den årlige revision, som typisk ligger mellem maj og august. Desuden har Amagerværket brug for, ved akutte driftsproblemer og havarier på kedelblæsere, at … Se udbuddet »
2022-11-07   Rammeaftale - Slamsugning, tørstofsugning, sprængning og spuling på Amagerværket (HOFOR A/S)
Rammeaftale for slamsugning, tørstofsugning, sandblæsning, sprængning og spuling i forbindelse med drift og vedligehold på Amagerværket. Hofor har behov for slamsugning, tørstofsugning, spuling sandblæsning og spræng-ning i forbindelse med drift og vedligehold på Amagerværket og på de dertilhørende hjælpeanlæg: siloer, tildelere, brændere, lufo, sodblæsere, luft- og røgkanaler, rørsy-stemer mm. Se udbuddet »
2022-10-13   Levering af sand til Amagerværket, bio 4 (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omhandler levering af sand til Amagerværket, bio 4 plus en option på forlængelse på 2 gange 12 måneder. Se udbuddet »
2022-09-06   Svanemøllen Skybrudstunnel (SST), Geotekniske detailundersøgelser pakke 4 (HOFOR A/S)
Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af Geotekniske detailundersøgelser pakke 4 i forbindelse med etablering af den nye Svanemøllen Skybrudstunnel (SST). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GEO
2022-08-31   Renovering af Attemose Kildeplads - Indvindingsanlæg (HOFOR A/S)
Arbejdet omfatter en ny råvandsledning og etablering af fiber og kraftkabel, der etableres ved en kombination af relining, styret boring samt gravning, Derudover skal der etableres vendepladser ved boringerne samt korte stykker vej, som supplement til den eksisterende kørevej, der er nyanlagt i 2021-22. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Danmark A/S
2022-08-15   Levering af vandmålere samt etablering, levering og opsætning samt supportering og hosting af tilhørende netværk i... (HOFOR A/S)
Kontrakten vedrører levering af fjernaflæselige vandmålere og netværkskomponenter samt etablering, supportering og hosting af netværk i Dragør, Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S
2022-07-08   Levering af enheder til overvågning af vandspejlsniveau i boringer samt opsætning og supportering (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af vandstandsmålere, dataloggere, boringsafslutninger, transmission af data, opsamling af data og udstilling af data til HOFOR i et specifikt format til HOFORs IoT Platform. Se udbuddet »
2022-07-05   Udbud af rammeaftale vedr. Fjernvarme – Jord, rør og smede 2022 (HOFOR A/S)
Udbuddet vedrører indgåelse af tre rammeaftaler. Rammeaftalerne omfatter arbejder i forbindelse med etablering af nye fjernvarme- og køleledninger, planlagt renovering af eksisterende ledninger samt akutte reparationer. Arbejdet består primært i gravearbejde, rørarbejder og retablering. Hovedsageligt i gader og veje, men også gennem ejendommes kældre, gård- og have arealer. Endvidere forekommer der betonarbejder ved tilslutning til og reparation af eksisterende betonkanaler samt ved renovering af vægge, … Se udbuddet »
2022-06-01   Rammeudbud for jord- og rørarbejde, HOFOR Bygas (HOFOR A/S)
Rammeaftalen vedrører Grave og rørarbejder af HOFORs bygasledningsnet i København og delvist Hvidovre. Dog har HOFOR også en selvproduktion af rørlæggerarbejde. Arbejderne omfatter typisk reliningsprojekter hvor en gade, eller en delstrækning på en gade renoveres, inklusiv stik. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zacho-Lind A/S
2022-05-20   Rådgivning-Tinghøj. Nybygning af beholderanlægget (HOFOR A/S)
Tinghøj Beholderanlæg er hjertet i vandforsyningen af København da størstedelen af lagerkapaciteten er placeret her. Beholderne fungerer som en buffer mellem vandværkerne og forbrugerne, som forbruger vandet ganske ujævnt med store variationer over tiden. Anlægget er gammelt og nedslidt hvorfor HOFOR har brug for at få nybygget et moderne beholderanlæg der opfylder nutidens krav til bl.a. drikkevandssikkerhed (DDS), forsyningssikkerhed, arbejdsmiljø mv. Dette projekt omfatter derfor nybygningen af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2022-03-28   Udbud af vandmålere, fjernvarmemålere/energimålere og fjernaflæsningssystem (HOFOR A/S)
Nærværende udbud omfatter levering af både vand- og fjernvarmemålere samt hjemtagningssystem for hele Københavns kommune undtagen Amager. Nærværende udbud omfatter levering af et netværk og netværkskomponenter til hjemtagning af målerdata. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S
2022-03-07   Rammeaftale på vedligehold og reparation af HOFOR’s vandledningsnet i København og Omegnskommuner (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omfatter både planlagte og akutte opgaver på renovering og vedligeholdelse af HOFORs vandledningsnet, hvor vilkår for udførsel er forskellige og udførsel skal ske både indenfor og udenfor normal arbejdstid. Jf. udbudsmaterialet for yderligere beskrivelse af krav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Forsyningsledninger A/S
2022-02-11   Udbud af rammeaftale Fjernvarme – Jord, rør og smede 2022 (HOFOR A/S)
Udbuddet vedrører indgåelse af tre rammeaftaler. Rammeaftalerne omfatter arbejder i forbindelse med etablering af nye fjernvarme- og køleledninger, planlagt renovering af eksisterende ledninger samt akutte reparationer. Arbejdet består primært i gravearbejde, rørarbejder og retablering. Se udbuddet »
2022-02-04   M12 Utility scale solar PV project in Fjerritslev, Denmark (HOFOR A/S)
The contract concerns an EPC Turnkey contract including but not limited to the design, procurement, supply, construction, installation and commissioning of Utility scale solar PV project in Fjerritslev, Denmark. The project is called M12. Se udbuddet »
2021-12-10   Projektlederkurser (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af strukturerede uddannelsesforløb for projektledere og projektdeltagere (Projektlederkurser), der ruster projektlederne i HOFOR til at udføre succesfulde projekter med et fælles sprog og en fælles projektledelseskultur samt forbereder dem til at kunne opnå en IPMA certificering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Factor3
2021-12-06   Lastbil med wirehejs, kran og 50 mm kugletræk (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af 1 stk. fabriksny og færdigopbyggede 3 akslet lastbil med wirehejs, kran og 50 mm kugletræk. Forventet kørsel pr. år ca. 17.000 km til håndtering af jord, grus, asfalt og rør i HOFORs ejerkommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MAN Truck & Bus, Danmark A/S
2021-10-07   Spuling og TV-inspektion af afløbsledninger i København og Omegnskommunerne (HOFOR A/S)
Rammeaftalen udbydes af HOFOR A/S på vegne af Københavns Kommune, BIOFOS A/S og HOFOR A/S, benævnt Bygherre. Rammeaftalen omhandler levering af spuling og TV-inspektion i København og Omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for Bygherre, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S Nymann Kloakservice ApS
2021-10-05   Levering af flydende kuldioxid (CO2) samt tilhørende kryotanke til HOFORs vandværker (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af flydende kuldioxid (CO2) samt tilhørende kryotanke til HOFORs vandværker i HOFORs forsyningsområde. I forbindelse med HOFORs målsætning om, at alle HOFOR-kunder har blødere vand med en hårdheds grad på 10-12 °dH i 2029, er der brug for levering af en kryotank med fordamperenhed til opbevaring og forbrug af flydende kuldioxid (CO2) på hver af HOFORs vandværker. Se udbuddet »
2021-09-11   Rammeaftale på dæksler, karme og riste på tværs af HOFOR A/S (HOFOR A/S)
Denne rammeaftale omhandler levering af dæksler og karme med logo i SG-jern, klasse D400 jævnfør DS/EN 124 samt reservedele til disse for brøndskaktdimensionerne ø425, ø600 mm og ø800 mm. Karme skal leveres med flanger i rund og firkantet udgave. Sidstnævnte af hensyn til belægningssten. Leverandør skal være i stand til at levere faste karme uden hængsling til montage i ubefæstet arealer (f.eks. parkområder) tilpasset de tilbudte dæksler med logo. Dækslerne skal leveres til HOFOR’s 3 (tre) … Se udbuddet »
2021-08-22   TV-inspektion af afløbsledninger i København og Omegnskommunerne (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omfatter udførelse af spuling og TV-inspektion af afløbsledninger. Opgaver som entreprenøren skal udføre, omfatter følgende: Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny- anlæg, Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg, spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med ny anlæg samt spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med og ny-anlæg og brøndrapportering. Se udbuddet »
2021-08-13   Udbud af fjernaflæselige vandmålere og fjernvarmemålere samt fjernaflæsningssystem (HOFOR A/S)
HOFOR udbyder en samlet entreprisekontrakt vedrørende levering af fjernaflæselige vandmålere og fjernvarmemålere samt tilhørende fjernaflæsningssystem til HOFORs forsyningsområde inden for det geografiske område af ”Amager området” i Københavns Kommune. Kontrakten omfatter levering af 6.026 fjernaflæselige vandmålere, 6.695 fjernvarmemålere samt levering, etablering, opsætning og hosting/supportering af et tilhørende netværk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S
2021-06-17   Postkørsel af breve og pakker i HOFOR A/S (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omhandler levering af brevpost til HOFOR´s kunder, og returpost til hoved-adressen. Samt omdeling af pakker og brevpost mellem 12 HOFOR lokationer, på 2 ugentlige siteture. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Bladkompagniet
2021-06-11   Affaldsløsning for håndtering og bortskaffelse af erhvervs- og farligt affald for HOFOR A/S (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omfatter udarbejdelsen af specifikke affaldsløsninger for hhv. erhvervs- og farligt affald for HOFOR Koncernen. Affaldsløsningerne skal udarbejdes på baggrund af et samarbejde med HOFORs affaldsansvarlige, igennem besigtigelser af de eksisterende forhold og vurderinger af fremtidige behov. Affaldsløsningerne vedrører bl.a.; udlejning, salg, levering og opstilling af de optimale typer containere/beholdere, vejledning til korrekt sortering og fastlæggelse af tømningsfrekvenser for hver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition Marius Pedersen A/S
2021-06-04   Kantinedrift 2022+ (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler drift af personalekantine, herunder produktion af morgenmad, frokost og take away, samt opsætning af frokost mv. Aftalen omfatter også opvask af porcelæn og glas, bortskaffelse af affald til affaldsrum, daglig oprydning og rengøring af køkkener, lagre og kantineområder, herunder aftørring af borde i kantineområderne. Desuden mødeservice, receptioner, cafésalg og fredagsbar, samt levering og opfyldning af kaffe, levering af frugt og rapportering vedrørende de aftale ydelser. Se udbuddet »
2021-06-01   M12 Utility Scale Solar PV Project in Fjerritslev, Denmark (HOFOR A/S)
This tender concerns the turnkey EPC Contract for the provision of the design, procurement, supply, construction, installation, commissioning and services for a Utility scale solar PV project in Denmark. The Tender relates to a 28.7 MWp utility scale solar project located in Fjerritslev, Denmark at late development stage. The site area is 49 HA. The project is located 3,1km from POC — substation has available capacity. The project will connect to 10 KV grid level. Se udbuddet »
2021-05-31   Rengøringsydelser i HOFOR A/S (HOFOR A/S)
Udbuddet omhandler rengøringsydelser og rengøringsrelaterede ydelser af forskellige lokaliteter på HOFOR´s adresser i Region Hovedstaden. Udbuddet omfatter samlet set 18 lokaliteter hos HOFOR, samt periodisk rengøring på 9 lokale vandværker. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2021-05-19   Beplantning og vedligehold af regnvandsbede (HOFOR A/S)
Rammeaftalen omhandler beplantning og vedligehold af kommende regnvandsbede i København. Grønne veje og regnvandsbede er en del af de løsninger, der skal klima- og skybrudssikre København. Der er tale om overfladeløsninger, som håndterer og tilbageholder eller nedsiver regnvandet lokalt. Andre løsninger, som lige nu bygges rundt omkring i byen er eksempelvis tunneller og skybrudsveje der skal sikre, at store regnmængder hurtigt kan ledes væk, så oversvømmelser ved skybrud minimeres. Udover at håndtere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2021-05-18   Fejlfinding og Tv-inspektion af afløbsledninger (HOFOR A/S)
Kontrakten omhandler levering af fejlfinding af anmeldte fejl/problemer samt TV-inspektion og rapportering af diverse fejl i afløbsledningerne i HOFORs forsyningsområde. Arbejdet med tv-inspektioner er delt op i 2 forskellige dele. Den første del er fejlfinding, hvor det drejer sig om at finde årsagen til en anmeldt fejl eller et problem. Den anden del er den normale certificerede tv-inspektion og rapportering af diverse fejl i en afløbsledning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S
2021-05-10   Udbud af vandmålere og fjernaflæsningssystem (HOFOR A/S)
HOFOR udbyder en samlet entreprisekontrakt vedrørende levering af vandmålere og fjernaflæsningssystem til HOFORs forsyningsområde inden for det geografiske område af Herlev Kommune og Rødovre Kommune. Kontrakten omfatter levering af 9 910 fjernaflæselige vandmålere samt levering, etablering, opsætning og hosting/supportering af et tilhørende netværk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Diehl Metering Gmbh