2023-09-12   Udbud på levering af Rottebekæmpelse til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af rottebekæmpelse til Struer Kommune. Se udbuddet »
2023-06-15   Struer Kommune - indkøb af forsikringer (Struer Kommune)
Struer Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Delaftale 1: Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Delaftale 3: Motorkøretøjsforsikring - Delaftale 4: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning - Delaftale 5: Kollektiv ulykkesforsikring - Delaftale 6: Rejseforsikring - Delaftale 7: Kommunal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2023-04-27   Udbud af kaffe, maskiner og service til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af flydende kaffe, formalet kaffe, hele bønner og tilbehør samt leje af kaffe-/bryggemaskiner og service heraf til Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jacobs Douwe Egberts Professional DK ApS
2023-03-24   Udbud på levering af Ortopædisk fodtøj til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj, herunder individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj, fodindlæg, tilretninger samt reparationer til borgere (såvel børn som voksne) i Struer Kommune. Aftalen omhandler levering til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 og er derfor underlagt reglerne om fritvalg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sahva A/S
2023-03-06   Skole og svømmekørsel Struer Kommune (Struer Kommune)
Kørsel med folkeskoleelever til skole og svømning i Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Venøbussen
2022-10-03   Udbud på levering af tolkeservices til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Tolkeservices til Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TOLKEHUSET
2022-06-23   Vandløbsvedligeholdelse - Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet omfatter vandløbsvedligeholdelse af alle offentlige vandløb i Struer Kommune, med undtagelse af grænsevandløbet Falsig Skelgrøft. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2022-01-20   Genudbud - EU-Udbud på levering af vask og leje af beklædning og linned til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet omfatter levering af leje og vask af beklædning og linned til Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S
2021-12-17   EU-Udbud på levering af vask og leje af beklædning og linned til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet omfatter levering af leje og vask af beklædning og linned til Struer Kommune. Se udbuddet »
2021-04-07   Levering af hjemmeplejebiler inkl. tilbagekøbsaftale, serviceaftale og renholdelsesaftale til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af 28 benzindrevne biler til Struer Kommune inkl. tilbagekøb, serviceaftale og renholdelsesaftale. Bilerne skal primært anvendes af ordregivers plejepersonale herunder sygeplejen i forbindelse med udkørsel til borgernes hjem. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Thorkild Pedersen Automobiler ApS
2020-09-16   Udbud af visiteret kørsel for Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører befordring af borgere visiteret til befordring af Struer Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, henholdsvis variabel og fast/fast-variabel kørsel. Tilbudsgiver skal ud over kørslen varetage kørselsplanlægning og koordinering for al kørsel omfattet af den enkelte delaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Terndrup Taxa og Turistbusser A/S Venøbussen
2020-02-17   Levering af praktisk hjælp og personlig pleje til hjemmeboende borgere i Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af praktisk hjælp og personlig pleje til hjemmeboende borgere i Struer Kommune. Det er hensigten, at der på grundlag af udbuddet indgås kontrakt med 2 private leverandører, hvorefter borgerne kan vælge mellem Kommunen eller en af de 2 private leverandører. Tryk her https://permalink.mercell.com/123831791.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kær.dk Holstebro Aps Kær.dk Lemvig ApS Kær.dk Skive Aps Kær.dk Struer Aps Privathjælpen v/Anne Kjærgaard
2019-10-02   Udbud af Rottebekæmpelse (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Rottebekæmpelse til Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex A/S
2019-08-16   Udbud af levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af ortopædiske fodtøj og fodindlæg og tilhørende tilretninger og reparationer til borgere i Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoff Sko Ortopædisk Skomageri
2019-02-11   Udbud på levering af tolkeservices til Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af specialiseret tolkeservices som fremmøde-, telefon- og videotolkning til Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DanLanguage
2018-08-24   Indkøb af forsikringer - Struer Kommune (Struer Kommune)
Struer Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: - Bygning-, løsøre- og entrepriseforsikring, - Bygning Skattecentret, - Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. prof. ansvar og passageransvar, - Arbejdsulykke, katastrofedækning, - Motorkøretøjsforsikring, - Kollektiv ulykkesforsikring, kommunalbestyrelsen, - Kollektiv ulykkesforsikring, plejeanbragte børn, - Kollektiv ulykkesforsikring, 14 børn på togt med Marilyn Anne, - Rejseforsikring, - Kommunalt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe Dansk Filial af AIG Europe SA Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring
2018-07-02   Begrænset udbud af Totalrådgivning vedrørende opførelse af nyt dagtilbud ved Gimsinghovedvej i Struer (prækvalifikation) (Struer Kommune)
Struer Kommune har besluttet at lade opføre et nyt moderne og tidssvarende dagtilbud ved Gimsinghovedveji Struer. Dagtilbuddet skal rumme topmoderne faciliteter til ca. 100 børnehavebørn, 50 vuggestuebørn samttilhørende personalefaciliteter på i alt ca. 1 500 m2. Der gøres opmærksom på at projektet er forbundet med en IPP - proces, som afvikles i samarbejde medrådgivningsvirksomheden Optimse. Tryk her https://permalink.mercell.com/88116825.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitekterne Meissner + Sigh ApS
2017-10-02   Plejecenter på Gimsinghovedvej 6, Struer (Struer Kommune)
Nyopførelse af plejecenter for ældre, omfattende 3 boenheder bestående af hver 16 to-værelseslejligheder, medtilhørende fællesarealer og servicefunktioner, samt centerbygning med fælles hovedindgang, administration,samlingslokaler, aktivitetsrum og servicefunktioner. Videre etableres omgivende park- og stianlæg, samt ankomst -og parkeringsarealer. I alt omfatter byggesagen ca. 4 850 m² bruttoetageareal, inkl. partiel kælder under center bygning. Bygge- og anlægsarbejder udbydes i offentligt udbud i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airteam A/S Bjarne Thomsen Tømrer- og snedkerfirma ApS Børge Hansen A/S VVS Bravida Danmark A/S Jens Jensen Murer & Entreprenørfirma A/S Malermester Ole Hansen A/S Østermark Entreprenørforretning A/S Outer A/S Thyholm Murer A_S XPRT Gulvløsninger ApS
2017-05-31   Udbud af biler til hjemmeplejen i Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af 24 fabriksnye biler, med tilbagekøbsaftale, service- og renholdelsesaftale, til hjemmeplejen i Struer Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Thorkild Pedersen Automobiler ApS
2017-03-01   Visiteret befordring for Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører befordring af borgere visiteret til befordring af Struer Kommune. Udbuddet er opdelt i 3 delaftale, henholdsvis variabel, fast/variabel og fast kørsel. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der opfylder de, i afsnit 5. Udelukkelse og egnethed, anførte mindstekrav kan afgive tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Struer Thyholm Taxa Venøbussen Vognmand Sam Davidsen
2015-03-05   Levering af bleer til voksne til indkøbssamarbejdet Limfjord Vest - 5.3.2015 (Struer Kommune)
Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest udbyder levering af bleer til voksne borgere i Morsø Kommune, Struer Kommune og Thisted Kommune, herefter kaldet Ordregiver. Bleer bevilges til borgere i eget hjem, på plejecentre og i botilbud. Bevillingerne ydes efter Servicelovens § 112 og er dermed omfattet af fritvalgsordningen. Morsø Kommune: Ca. 21 200 indbyggere. I Morsø Kommune har ca. 600 borgere pt. bevilling til bleer. Struer Kommune: Ca. 21 850 indbyggere. I Struer Kommune har ca. 390 borgere pt. bevilling … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2015-01-21   Levering af bleer til voksne til indkøbssamarbejdet Limfjord Vest (Struer Kommune)
Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest udbyder levering af bleer til voksne borgere i Morsø Kommune, Struer Kommune og Thisted Kommune, herefter kaldet Ordregiver. Bleer bevilges til borgere i eget hjem, på plejecentre og i botilbud. Bevillingerne ydes efter Servicelovens § 112 og er dermed omfattet af fritvalgsordningen. Morsø Kommune: Ca. 21 200 indbyggere. I Morsø Kommune har ca. 600 borgere pt. bevilling til bleer. Struer Kommune: Ca. 21 850 indbyggere. I Struer Kommune har ca. 390 borgere pt. bevilling … Se udbuddet »
2014-09-22   Rottebekæmpelse i Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet omfatter arbejdet med en effektiv bekæmpelse af rotter på baggrund af anmeldelser fra borger såvel udendørs som indendørs hele året rundt i alle områder i Struer Kommune. Derudover foretages det lovpligtige tilsyn med 6 måneders intervaller på ejendomme i kategorien »rød zone« og det 2 årige tilsyn på ejendomme i »grøn zone«. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KILTIN A/S
2014-02-03   Struer Kommunes udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå for perioden 1.1.2017-31.12.2019 (Struer Kommune)
Udbuddet omfatter Struer Kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden 2017-2019. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Energi Danmark A/S
2013-12-13   Struer Kommunes indkøb af mark-up på og transportydelser for naturgas i perioden 1.3.2014-1. januar 1.2017 (Struer Kommune)
Udbuddet omfatter mark-up og transportydelser ved Struer Kommunes samlede indkøb 1.3.2014-1.1.2017 opdelt i 3 delperioder for levering i henholdsvis 1.3.2014 fra kl. 6.00 til 1.1.2015 kl. 6.00 (»delperiode a«) og 1.1.2015 fra kl. 6.00 til 1.1.2016 (»delperiode b«) og 1.1.2016 fra kl. 6.00 til 1.1.2017 (»delperiode c«). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HMN Gashandel A/S
2013-10-09   Visiteret befordring for Struer Kommune 10.2013 (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale for udførelse af visiteret befordring for Struer Kommune (herefter kaldet Ordregiver). Befordringen omfatter de under afsnit 3.2-3.14 nævnte kørselskategorier, og udbydes i henhold til nærværende udbudsbekendtgørelse. En detaljeret beskrivelse af de enkelte kørselskategorier samt Ordregivers nuværende kørselsbehov følger af afsnit 3.2-3.14 og bilag 5. Det anførte behov er ikke fast og kan derfor ændre sig i kontraktperioden, ligesom de anførte tider i bilag 5 alene skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skjern Bilen Specialruter A/S
2013-10-03   Visiteret befordring for Struer Kommune (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale for udførelse af visiteret befordring for Struer Kommune (herefter kaldet Ordregiver). Befordringen omfatter de under afsnit 3.2-3.14 nævnte kørselskategorier, og udbydes i henhold til nærværende udbudsbekendtgørelse. En detaljeret beskrivelse af de enkelte kørselskategorier samt Ordregivers nuværende kørselsbehov følger af afsnit 3.2-3.14 og bilag 5. Det anførte behov er ikke fast og kan derfor ændre sig i kontraktperioden, ligesom de anførte tider i bilag 5 alene skal … Se udbuddet »
2013-09-09   Struer Kommune – Udbud af forsikringsaftaler (Struer Kommune)
Struer Kommune ønsker med virkning fra den 1.1.2014 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for følgende områder: a. Bygning-, løsøre og entrepriseforsikring b. Erhvervs- og produktansvarsforsikring c. Motorkøretøjsforsikring d. Arbejdslykkkesforsikring, katastrofedækning. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alm. Brand Protector
2013-08-16   Genbrugshjælpemidler (Struer Kommune)
Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest udbyder levering af fabriksnye genbrugshjælpemidler til borgere i Morsø Kommune, Struer Kommune og Thisted Kommune, herefter kaldet ordregiver. Genbrugshjælpemidler bevilges til borgere i eget hjem, på plejecentre og i botilbud og bevilges efter Servicelovens § 112, § 113 og § 116. Bevillinger ydet efter serviceloven er omfattet af fritvalgsordningen. Dette betyder, at borgeren har ret til at vælge en anden leverandør end den ordregiver har aftale med, eller vælge et … Se udbuddet »
2013-06-28   Konsulentydelser Lydens By (Struer Kommune)
Struer Kommune står for at skulle lancere projektet »Lydens By«, der er et initiativ, som har til overordnet formål at udnytte Struer Kommunes teknologibaserede styrkeposition til at skabe bedre vilkår for vækst og udvikling af nye virksomheder indenfor lyd/teknologi. Struer Kommune ønsker med initiativet at opbygge helt unikke og specialiserede kompetencer, der tilbydes nye virksomheder indenfor lyd samt nye virksomheder, hvor lyd kan være en sekundær konkurrenceparameter, og som skal give disse … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Konsortiet Fokuseret Erhvervsfremme, Lydens By
2013-04-05   12 fabriksnye biler til hjemmeplejen med tilbagkøbsaftale, serviceaftale og renholdelsesaftale (Struer Kommune)
Struer Kommune ønsker at købe 12 fabriksnye biler til hjemmeplejen med tilbagekøbsaftale, serviceaftale og renholdelsesaftale. Aftalen indgås som en fireårig kontrakt med virkning fra 1. oktober 2013 til 30. september 2017. Der ønskes endvidere option på tilkøb af op til fire biler indenfor de første syv måneder af kontraktperioden. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3. Kommercielle og kontraktuelle forhold fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Thorkild Pedersen Automobiler ApS
2012-12-21   Struer Kommunes udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå for perioden 1.4.2013 - 31.12.2016 (Struer Kommune)
Struer Kommunes udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå for perioden 1.4.2013 - 31.12.2016. Struer Kommunes samlede forbrug i seneste kalenderår udgjorde ca. 4 GWh. Det forventede forbrug i leveringsperioden forventes at udgøre 3 GWh i delaftale a og 4 GWh i delaftale b,c og d. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Energi Danmark A/S
2012-10-26   Udbud af visisteret befordring (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale for udførelse af visiteret befordring for Struer Kommune. Se udbuddet »
2012-09-28   Levering af komplette tandlægeunits med patientstole og tilbehør (Struer Kommune)
Udbuddet vedrører levering af 10 stk. fabriksnye komplette tandlægeunits med patientstole og tilbehør, fabriksnyt teknisk udstyr samt flytning af eksisterende udstyr til Center for Tandregulering Nordvestjylland (herefter kaldet CTN). CTN er Ordregiver for nærværende udbud. CTN er et nyt tandreguleringscenter der etableres og drives i fællesskab af Lemvig, Skive, Struer og Thisted Kommuner i henhold til styrelseslovens § 60 som et interessentskab. CTN etableres i lejede lokaler på havnen i Struer. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vestjydsk Dental A/S
2012-09-21   Revision (Struer Kommune)
Struer Kommunes (herefter kaldet ordregiver) nuværende revisionskontrakt udløber med afslutning af regnskabsåret 2012. Ordregiver genudbyder derfor revisionsopgaven. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/35751487.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
2011-12-21   Struer Kommune - Udbud af rengøring 2012 (Struer Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Struer Kommune. Opgaven omfatter rengøring af skoler, SFO'er, daginstitutioner samt administrations- og kulturbygninger i Struer Kommune – i alt ca. 70 000 m². Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/31298259.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du … Se udbuddet »
2011-12-19   Struer Kommune - Udbud af rengøring 2012 (Struer Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Struer Kommune. Opgaven omfatter rengøring af skoler, SFO'er, daginstitutioner samt administrations- og kulturbygninger i Struer Kommune – i alt ca. 70 000 m². Opgaven er opdelt i tre delaftaler (Distrikt Nord, Distrikt Struer og Distrikt Syd), hvilke er nærmere beskrevet i bilagene. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/31214223.aspx. Her tilmelder du dig … Se udbuddet »
2011-03-07   Struer Kommune - Udbud af vinduespolering 2011 (Struer Kommune)
Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Struer Kommune. Opgaven omfatter vinduespolering af skoler, SFO'er, daginstitutioner samt øvrige kommunale bygninger i Struer Kommune. Opgaven er opdelt i tre delaftaler (Distrikt Nord, Distrikt Struer og Distrikt Syd), hvilke er nærmere beskrevet i bilagene. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/27882506.aspx. Her tilmelder du dig opgaven ved at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Service A/S Kongsvang Rengøringsservice A/S
2011-03-03   Struer Kommune - Udbud af rengøring 2011 (Struer Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Struer Kommune. Opgaven omfatter rengøring af skoler, SFO'er, daginstitutioner samt administrations- og kulturbygninger i Struer Kommune i alt ca. 70 000 m. Opgaven er opdelt i tre delaftaler (Distrikt Nord, Distrikt Struer og Distrikt Syd), hvilke er nærmere beskrevet i bilagene. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/27880766.aspx Her tilmelder du dig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Midt Vest Service