2023-10-27   Levering af maler-, gulv- og rengøringsarbejde til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører maler- gulv- og rengøringsarbejde ved fraflytning af Silkeborg kommunes ældre- og plejeboliger. Den gennemsnitlige årlige fraflytningsprocent for samtlige ordregivers pleje- og ældreboliger ligger på ca. 30% svarende til ca. 207 flytninger pr. år. Der kan i kontraktperioden forventes til- og afgang af boliger ligesom det gennemsnitlige årlige antal fraflytninger ligeledes alene er et estimat. Tjenesteydelserne udbydes som 3 delaftaler. Delaftalerne er baseret på geografiske opdelinger … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MEHR Aps
2023-09-14   Udbud på Levering af Sundhedsordning (Silkeborg Kommune)
Udbuddet omfatter sundhedsordning for alle Silkeborg Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er udelukkende til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S
2023-09-12   Udbud af teknisk rådgivning - Christian 8.s Vej i Silkeborg (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder hermed Teknisk rådgivning - Christian 8.s Vej i Silkeborg. Projektet indeholder i overordnede træk følgende: • Forlægning af Christian 8.s Vej mod på strækningen mellem Østergade og Viborgbroen • Forlægning af Søvej lokalt omkring tilslutningen til den forlagte Christian 8.s Vej • Omdannelse af arealet, herunder projektering af nyt afvandingssystem på arealet mellem Silkeborg Langsø, Søvej og den nye forlagte Christian 8.s Vej og arealet syd for den forlagte Søvej • Forlægning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2023-03-13   Indkøb af løst inventar til Ny Dybkærskole (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører løst inventar til Ny Dybkærskole, Silkeborg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lekolar A/S
2023-02-23   Udbud på levering af Overfladebehandling (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale omhandlende: Pletvise OB-belægninger, Forberedende arbejder, som opretning og bassinudskiftning, forud for fulddækkende OB-belægninger samt Fulddækkende OB-belægninger Arbejderne udføres på offentlige veje og stier i Silkeborg Kommune. Den estimerede værdi af rammeaftalen er som minimum 10 mio. kr., og den maksimale værdi af rammeaftalen er 20 mio. kr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Asfalt A/S
2023-02-21   Nyt Bo- og dagtilbud til handicappede, Granmosevej i Kjellerup for Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt bo- og dagtilbud med tilhørende udearealer i Kjellerup, nordvest for Silkeborg. Bo- og dagtilbuddet skal supplere eksisterende tilbud i kommunen. Kapaciteten af tilsvarende tilbud er i Silkeborg Kommune utilstrækkelig samtidig med, at der er en øget tilgang af borgere på voksenhandicap-området som betyder, at der nu er behov for at bygge nye boliger og et tilhørende dagtilbud til målgruppen. Der skal bygges 24 boliger med … Se udbuddet »
2022-12-07   Udbud på levering af Overfladebehandling (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale omhandlende: Pletvise OB-belægninger, Forberedende arbejder, som opretning og bassinudskiftning, forud for fulddækkende OB-belægninger samt Fulddækkende OB-belægninger Arbejderne udføres på offentlige veje og stier i Silkeborg Kommune. Den estimerede værdi af rammeaftalen er som minimum 10 mio. kr., og den maksimale værdi af rammeaftalen er 20 mio. kr. Se udbuddet »
2022-12-07   Udbud på levering af varmblandet asfalt (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale omhandlende udlægning af slidlag og bærelag/forstærkningslag, forudgående arbejder, som afretning/opretning, planfræsninger, tilslut-ningsfræsninger og bassinudskiftninger, regulering eller udskiftning af dæksler og riste samt reparation af kantskader, afskalninger mv. Den estimerede værdi af rammeafalen er som minimum 35 mio. kr., og den maksimale værdi af rammeaftalen er 70. mio. kr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pankas A/S
2022-12-05   Børnehuset Damgårdsvej (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune har besluttet at etablere et nyt børnehus med tilhørende faciliteter i forbindelse med stigende behov for dagtilbudspladser i Funder. Børnehuset skal danne ramme for ca. 230 børn i alderen 0-6 år og etableres som et plan med et samlet areal på ca. 2.000 m2. Den økonomiske ramme for opgaven udgør ca. 56 mio. DKK ekskl. moms, hvor håndværkerudgifter udgør ca. 40 mio. DKK ekskl. moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EMR - Murer & Entreprenør A/S
2022-10-19   Udbud på levering af fabriksnye el-biler (Silkeborg Kommune)
Udbud på levering af fabriksnye el-biler til Silkeborg Kommune bestående af personbiler, varevogne samt mindre varevogne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Poul Munk A/S
2022-10-05   Udbud på levering af fabriksnye el-biler (Silkeborg Kommune)
Udbud på levering af fabriksnye el-biler til Silkeborg Kommune bestående af personbiler, varevogne samt mindre varevogne. Se udbuddet »
2022-09-29   Udbud på levering af tandplejeydelser til 0-17-årige (Silkeborg Kommune)
Ordregiver udbyder børne- og ungetandplejen for de 0-17-årige i den nordlige del af kommunen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kjellerup Tandlægecenter Tandlægerne i Ans ApS Tandlægerne i Thorning Tandlægerne i Vestergade
2022-05-23   Udbud af CMS - løsning til Silkeborg Kommunes hjemmeside (Silkeborg Kommune)
Udbud af aftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af CMS-Løsning til hjemmesider til Silkeborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bleau A/S
2022-04-29   Rammeaftale om levering af brændstof til Silkeborg Kommunes Entreprenørgård (Silkeborg Kommune)
Rammeaftale om levering af brændstof og AdBlue til Entreprenørgården i Silkeborg Kommune samt tankkort til leverandørens tankstationer i Silkeborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: YX Danmark A/S
2022-03-03   Bank og Kapitalforvaltning (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder én aftale vedrørende kommunens daglige bankforretning og kapitalforvaltning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jyske Bank A/S
2022-02-15   Udbud på levering af taxikørsel (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører al taxikørsel for Ordregiver. Kørslen angår således ad hoc taxikørsel til alle Ordregivers afdelinger samt skolekørsel for de børn, der, af forskellige årsager, ikke kan køre i skolebusserne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Taxa Midt F.M.B.A.
2021-10-24   Til - og ombygning Funder-Kragelund skolen etape 1 (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i et begrænset udbud af opførelse af nye skolebygninger samt ombygning af eksist. skole i mindre omfang. Projektet omfatter ny indskoling og udskoling med tilhørende faglokaler samt administration for personale. Projektets samlede bruttoetageareal udgør ca. 3800 m² nybyg + ca. 200 m² ombygning af eksist. skolebygninger. Skolen opføres i Funder, beliggende med adressen Funder Skolevej 3, 8600 Silkeborg. Samtidig med nærværende udbud … Se udbuddet »
2021-10-07   Udbud på levering af taxikørsel (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører taxikørsel for Ordregiver. Kørslen angår ad hoc taxakørsel til alle Ordregivers afdelinger samt skolekørsel for de børn, der, af forskellige årsager, ikke kan køre i skolebusserne. Se udbuddet »
2021-09-23   Light-udbud på levering af outdoorydelser (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af outdoorydelser, herunder blandt andet konsulentbistand, ekspertviden med mere til Ordregiver med henblik på at udvikle og styrke Danmarks Outdoor Hovedstad. Ordregiver leder efter en Leverandør, der sammen med den kommunale organisation og andre samarbejdspartnere kan indfri Ordregivers ambitioner på outdoorområdet gennem realisering af den af byrådet godkendte Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Outdoor Institute
2021-09-01   EU-udbud på ESDH-løsning til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Ordregiver udbyder en kontrakt på levering af en ESDH-løsning. Ordregivers fremadrettede strategi er at benytte en fælles ESDH-løsning til hele Ordregivers sagsmængde, der ikke hører hjemme i et egentligt fagsystem. Ordregivers ønsker en løsning, som enten er en servicebureauløsning (en SaaS/Cloud-løsning), eller en løsning hvor Ordregiver drifter løsningen selv, der understøtter den administrative sagsbehandling på tværs af alle Ordregivers forvaltninger. Løsningen skal understøtte sagsbehandlingen i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Formpipe Software A/S
2021-08-16   EU-udbud på befordring af distriktsskolebørn og specialklasselever med- og uden særlige behov (Silkeborg Kommune)
EU-udbud på befordring af distriktsskolebørn og specialklasselever med- og uden særlige behov Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HB-Care A/S
2021-05-28   Genudbud på levering af stomiprodukter (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af stomiprodukter til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 i Silkeborg Kommune. Leveringsforpligtigelsen omfatter såvel borgere bosat i Silkeborg Kommune, som borgere der fortsat har Silkeborg Kommune som handlekommune jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S Coloplast Danmark A/S
2021-04-16   Udbud af hjemmeplejeydelser (Silkeborg Kommune)
Udbuddet omfatter levering af personlig pleje, praktisk hjælp og overdragede sygeplejeindsatser hele døgnet til borgere i eget hjem, der tildeles efter servicelovens § 83, rehabilitering efter servicelovens § 83a og afløsning/aflastning efter § 84. Udbuddet omfatter følgende indsatser: Personlig hjælp og pleje, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1, praktisk hjælp, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, afløsning i hjemmet, jf. serviceloven § 84, stk. 1, rehabilitering, jf. servicelovens § 83 a, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sundplejen ApS Svane Pleje Vest aps
2021-03-22   Udbud på indkøb af kompressionsstrømper samt kompressionsærmer og -handsker til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Delaftale 1: kompressionsstrømper til ben til ordregivers borgere. Delaftale 1 omfatter som udgangspunkt ikke måltagning, men ved særligt kompliceret måltagninger skal leverandøren bistå disse jf. kravspecifikation 4.1.1, hvor der er et forventet antal måltagninger på 75-80 stk. pr. år. Delaftale 2: kompressionsærmer og -handsker inkl. måltagning af leverandøren til ordregivers borgere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Boisen v/Namadi Care ApS Onemed A/S
2021-03-10   Ny Dybkærskole - Silkeborg (Silkeborg Kommune)
På vegne af ordregiver, Silkeborg Kommune, kan hermed orienteres om kommende begrænset stor- og fagentrepriseudbud på ”Ny Dybkærskole-Silkeborg”-opførelse af ny 3 og 4-sporet grundskole og tilhørende udearealer, p-anlæg mv. Der er tale om en ny skole på ca. 10 200 m2 bruttoetageareal beregnet til ca. 800 elever og 90 lærere i 3 etager. Nærværende udbud omhandler udbud i stor- og fagentreprise med forudgående prækvalifikation for følgende entrepriser: 1) Anlægs-entreprisen 2) Råhus-entreprisen 3) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airteam A/S EMR Murer & Entreprenør A/S Henning Mortensen A/S Kemp & Lauritzen A/S Winther & Trolle
2021-03-09   Udbud på levering af fabriksnye el-minibiler og el-varevogne (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af fabriksnye el-biler til ordregiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Globus Biler A/S Poul Munk A/S
2021-01-27   Udbud af stomiprodukter (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale på levering af stomiprodukter til borgere i Silkeborg Kommune Udbuddet vedrører indkøb og levering af stomiprodukter med bevilling efter servicelovens § 112 med direkte levering til borgere i Silkeborg Kommune. Se udbuddet »
2020-11-09   Ny Ringvejsbro, Østre Ringvej i Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Entreprisen skal udføres i Silkeborg kommune og den omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Ny Ringvejsbro over Gudenåen, nyt vejanlæg for Østre Ringvej, inkl. tilpasning af eksisterende rasteplads, nedrivning af eksisterende bygværk over Gudenåen, opbrydning af eksisterende vejanlæg, dæmninger og stier, terrænregulering, nyt stianlæg inkl. midlertidig stibro (stibro foreligger i hovedprojekt) over Gudenåen, trafikafmærkning og drift og vedligehold. Der henvises til udbudsmaterialet for en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard A/S
2020-08-22   Udbud på levering af fabriksnye biler (Silkeborg Kommune)
Udbud på levering af fabriksnye biler til Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune udbyder 2 kontrakter på levering af fabriksnye biler. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1: minibiler - benzin/diesel/hybrid. Det konkrete indkøb omfatter køb af 30 biler. Der vil i kontrakten være mulighed for en option på 20 tilsvarende biler. - Delaftale 2: minibiler - el. Det konkrete indkøb omfatter 10 el-biler. Der vil i kontrakten være mulighed for en option på 5 tilsvarende biler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Via Biler A/S
2020-07-30   Light-udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører en kontrakt på levering af ydelser omfattende danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i henhold til gældende lovgivning og udbudte kontrakt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: UCplus A/S
2020-05-22   Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med modernisering og udbygning af Funder Kragelund Skole, Afdeling Funder (Silkeborg Kommune)
Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med modernisering og udbygning af Funder Kragelund Skole, Afdeling Funder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skala arkitekter
2020-05-07   Udbud på vask og leje af måtter til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale på vask og leje af måtter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2020-03-19   Netværksudstyr til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af netværksudstyr, herunder switche, adgangspunkter, antenner, antennekabler, controllere, licenser, service, og netværksmoduler mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Conscia A/S
2020-01-31   Udbud på levering af kød og pålæg til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kød og pålæg til institutioner og enheder i Silkeborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Silkeborg Slagteren
2020-01-24   Bygherrerådgivning - Ny Ringvejsbro, Østre Ringvej i Silkeborg (Silkeborg Kommune)
Udbuddet omfatter levering af teknisk rådgivning og bistand (bygherrerådgiverydelser) til Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2019-11-25   Kontaktcentersystem til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder en kontaktcenterløsning, som skal anvendes i alle kommunens afdelinger og institutioner. Løsningen skal leve op til kravene anført i kravspecifikationen og bilagene. Silkeborg Kommunes mål er at få en løsning som understøtter sammenhængen med kommunens eksisterende IT-miljø og forretningsprocesser samt bidrager til effektive arbejdsgange. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miralix A/S
2019-11-19   Udbud på levering af sundheds- og plejefaglige vikarer til Silkeborg Kommunes sundheds- og omsorgsafdeling (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarer til ordregivers enheder og institutioner i sundheds- og omsorgsafdelingen. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er)/hjemmehjælpere. Vikarer til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet. Rammeaftalen har en forventet værdi på 22 000 000 DKK pr. år. samt en forventet volumen på 11 000 vagter pr. år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Powercare A/S
2019-09-20   Udbud af malerarbejde til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører maler- gulv- og rengøringsarbejde til Silkeborg Kommune (tjenesteydelse) for 641 ældre- og plejeboliger i forbindelse med fraflytninger. Tjenesteydelsen udbydes som 3 delaftaler. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 32% svarende til ca. 202 fraflytninger pr. år. Kontrakten indgås som en Rammeaftale, hvilket betyder, at kommende Leverandør skal udføre udbudte tjenesteydelser på kommunens ældre- og plejeboliger som ligger indenfor delområderne. Der kan i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Malernes Andelsforretning MEHR Aps
2019-08-13   Udbud af grov arbejdsbeklædning og fodtøj (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af grov arbejdsbeklædning og fodtøj til Silkeborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stark Silkeborg
2019-08-05   Udbud af Malerarbejde (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører maler- gulv- og rengøringsarbejde til Silkeborg Kommune (tjenesteydelse) for 641 ældre- og plejeboliger i forbindelse med fraflytninger. Tjenesteydelsen udbydes som 3 delaftaler. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 32% svarende til ca. 202 fraflytninger pr. år. Kontrakten indgås som en Rammeaftale, hvilket betyder, at kommende Leverandør skal udføre udbudte tjenesteydelser på kommunens ældre- og plejeboliger som ligger indenfor delområderne. Der kan i … Se udbuddet »
2019-05-09   Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg for Silkeborg Kommune 2019-2023 (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige kommunale vejbelysningsanlæg i kommunen. Opgaven er inklusiv beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aura Energi
2019-04-23   Udbud på levering af Sundheds- og plejefaglige vikarer Til Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarer til Ordregivers enheder og institutioner i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (SSA’er) og social- og sundhedshjælpere (SSH’er)/hjemmehjælpere. Vikarer til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Powercare A/S
2019-04-12   Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af daginstitution i Funder v/ Silkeborg (Silkeborg Kommune)
Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af tilbygning til daginstitution ved Funder Børnehus i Silkeborg. Tilbygningen skal være daginstitution for 80 børn i alderen 0-6 år. Der forventes opført ca. 800 m2. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pluskontoret Arkitekter A/S
2019-04-05   Udbud på levering af leje af vintermateriel til Silkeborg Kommune Ejendomsstab (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune ønsker at indgå en lejeaftale på maskiner til vintertjeneste i kommunens ejendomsstab. Maskinerne skal være til disposition d. 1/11-31/3, med opstart for vintersæsonen 2019/2020. Der vil være tale om en 4 årig lejekontrakt. Lejen omfatter: - 5 antal kompakte traktorer, - 27 antal redskabsbærere. Samt - Skift af børster på kost inkl. Børster, - Timepris for reparation som Ordregiver hæfter for. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Motorcentrum A/S
2018-11-07   Annoncering af prisaftale på udvidet helbredstillæg til fodbehandling (Silkeborg Kommune)
Udbud med henblik på indgåelse af fast prisaftale på fodbehandling til borgere der søger tilskud i Silkeborg Kommune efter reglerne om udvidet helbredstillæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Resenbro Fodklinik
2018-11-07   Annoncering af prisaftale på udvidet helbredstillæg til tandproteser mv (Silkeborg Kommune)
Udbud med henblik på indgåelse af fast prisaftale på tandproteser mv. til borgere der søger tilskud i Silkeborg Kommune efter reglerne om udvidet helbredstillæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rix TANDteknik Tandprotese Klinikken Silkeborg
2018-10-24   Gågadeprojektet i Silkeborg. Fornyelse af Søndergade, Vestergade og Søndertorv– udbud af Totalrådgivning (Silkeborg Kommune)
Silkeborg Kommune udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med renovering af gågaderne Søndergade, Vestergade samt Søndertorv. Silkeborg Kommune opfordrer derfor til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiverteam, der dækker alle arkitekt-, og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet. Vestergade, Søndergade og Søndertorv har sidst været renoveret i 1990erne, og Silkeborg Kommune ønsker nu at udvikle området og dermed skabe et tidssvarende og attraktivt område midt i byen, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SLA A/S
2018-09-21   Udbud på energimærkning af Silkeborg Kommunes ejendomme (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtige energimærkninger samt mulighed for køb af tillægsydelser til Ordregivers enheder og institutioner. Silkeborg Kommune råder over 253 ejendomme og med et samlet areal på ca. 460 000 m2. Alle kommunens bygninger er geografisk placeret indenfor Silkeborg Kommunes kommunegrænse. Opgaven med at få energimærket kommunens bygninger forventes at have en udførelsestid på fire (4) år. Det samlede materiale er offentliggjort via udbudssystemet Ethics, der kan tilgås via … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OBH Ingeniørservice A/S OBH Rådg, Ingeniører A/S SEAS-NVE Strømmen A/S
2018-09-11   Udbud på vask og leje af beklædning til Silkeborg Kommune (Silkeborg Kommune)
Vask og leje af arbejdsbeklædning til Silkeborg Kommunes medarbejdere indenfor plejen og tandplejen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2018-06-06   Udbud af skolekørsel mellem Vinderslev og Kjellerup (Silkeborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af ekstraordinær skolekørsel af 3 årgange mellem Trekløverskolen afd. Kjellerup og Trekløverskolen afd. Vinderslev pga. ombygning af Trekløverskolen afd. Kjellerup. Se udbuddet »