Indkøb: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

>20 arkiverede indkøb

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold har historisk set været en køber af arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed, ingeniørvirksomhed og bygge- og anlægsarbejder.
Historisk set har leverandørerne til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold været COWI A/S, BOGL ApS, Hoffmann A/S, Munck Havne & Anlæg A/S, Swarco Danmark A/S, 1:1 Landskab ApS, AFRY Denmark A/S, Arkil A/S, ATKI A/S og Barslund A/S.

De seneste indkøb foretaget af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

2023-10-11   Rammeaftale om teknisk rådgivning - Klimatilpasning og Anlæg (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold udbyder Rammeaftale om teknisk rådgivning - Klimatilpasning og Anlæg i totalrådgivning som offentligt EU-udbud. Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til gennemførelse af anlægsprojekter i Københavns Kommune. Rammeaftalen forventes anvendt inden for området ”Klimatilpasning og Anlæg” i TMF, herunder men ikke begrænset til: - Parker - Landskabs- og beplantningsprojekter - Byrum - Legepladser - Aktivitets- og … Se udbuddet »
2023-08-15   Totalrådgivning til projektet Torvegade, cykelfremkommelighed (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Opgaven 100311 Torvegade, cykelfremkommelighed, omfatter totalrådgivning på projektet Torvegade. Opgaven omhandler projektforslag og udbudsprojekt af hele Torvegade. Opgaven tager udgangspunkt i en tidligere udarbejdet foranalyse og dispositionsforslag. I foranalysen er det løsning 1B ”Bedre forhold for de lette trafikanter med opretholdelse af busbaner på Christianshavn Torv” der er vedtaget. Denne løsning hedder i dispositionsforslaget løsning 1 ”Bedre forhold for de lette trafikanter, Torvegade som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark
2023-04-28   Skybruds- og byrumsprojekt i Mimersgadekvarteret (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Skybruds- og Byrumsprojektet i Mimersgadekvarteret omfatter flere delopgaver, der samtænkes og samprojekteres til en helhedsorienteret løsning. Projektet består af et skybrudsprojekt og et byrumsprojekt. Skybrudsprojektet er en del af den samlede skybrudsløsning i Haraldsgadekvarteret og har til formål, at opsamle og forsinke skybrudsvand og hverdagsregn i grønne og/eller grå overflade-elementer inden for projektområdet. Byrumsprojektet består i etablering af cykelstier i Hamletsgade i begge retninger … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AFRY Denmark A/S
2022-06-28   CO2 reduktion fra vejtrafikken i 2025 – kategori III strækninger, projektnummer 100186 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Opgaven omhandler foranalyse hvor der for en række identificerede strækninger i hele kommunen skal identificeres og projekteres på foranalyseniveau, hvilke hastighedsbegrænsende foranstaltninger, der er nødvendige og tilstrækkelige til at opnå en hastighedsnedsættelse . Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal, sagsnummer TN306342 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2022-05-06   Bavnehøj Allé - forbindelse og mødested (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
TMF skal over de kommende år projektere og anlægge et nyt byrum på Bavnehøj Allé og en grøn forbindelse over Vestre kirkegård med en ny indgang fra Sjælør Boulevard. Et projektområde der strækker sig over ca. 1 km. fra Enghavevej i øst til Sjælør Boulevard i vest, og er beliggende i Kgs. Enghave i Københavns Kommune. Projektet udspringer af Områdefornyelsen Bavnehøj, hvor der i den forbindelse er udarbejdet et idéoplæg i tæt samarbejde med lokalområdet. Opgaven omfatter totalrådgivning på en samlet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schul Landskabsarkitekter ApS
2022-01-31   Tagensvej Etape 2 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Entreprisen er et anlægsarbejde, som omfatter vejgenopretning af Tagensvej på strækningen umiddelbart syd for den vejbærende bro ved Bispebjerg Station til Nørre Allé. Genopretningen omfatter genopretning af fortov, cykelsti og kørebane, herunder bl.a. vejinventar samt rodvitalisering af træer. Anlægsarbejdet skal planlægges på en sådan måde, at det påvirker trafikken mindst muligt. Anlægsarbejdet medfører trafikomlægning til alternative veje for dele af strækningen. Arbejdet udbydes i én samlet hovedentreprise. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoffmann A/S
2022-01-24   Rammeaftale om levering af varmblandet asfalt til maskinudlægning (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Ved dette udbud ønsker TMF at indhente tilbud på en rammeaftale, der dækker TMF’s behov for levering af varmblandet asfalt til maskinudlægning. Opgaven er en vareindkøbskontrakt. Leverancer skal fortrinsvis produceres og leveres indenfor almindelig arbejdstid, men det skal påregnes, at der forekommer nat- og weekendarbejde ca. 50 dage årligt, fortrinsvis i perioden juni- oktober. Leveringsomfanget forventes af kunne variere mellem 50-1.000 tons pr. døgn, som efter nærmere aftale skal leveres i en jævn … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Colas Danmark A/S
2022-01-14   Aftale om drift og vedligeholdelse af trafiksignaler, ITS udstyr og andet udstyr (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Udbuddet vedrører indre og ydre drift og vedligeholdelse af ca. 400 trafiksignalanlæg samt ITS-udstyr, cykelbarometre og ”din fart” tavler. Oversigt over det nuværende antal signalanlæg og typer findes i Kravspecifikationen (bilag 1) og Anlægsoversigt (bilag 7) . Den kommende leverandør skal sikre, at der opretholdes et højt niveau af tryghed og trafiksikkerhed, samt at kommunens anlæg så vidt muligt bevarer sin værdi og sine egenskaber i sikkerheds- og funktionsmæssig henseende. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Swarco Danmark A/S
2021-12-14   Rammeaftale om Københavnerfliser m.m (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Denne rammeaftale om fortovsfliser m.m. udbydes for at sikre at nye ”københavnerfliser” har den samme struktur og farve som eksisterende fliser anvendt gennem mange år. Dermed fastholdes en æstetisk sammenhæng i byens belægninger og nye fliser kan indgå naturligt i eksisterende gade- og byrum. Fliserne indkøbes som bygherreleverance til kommunens anlægsprojekter samt til løbende vejvedligehold. Nærværende opgave er en vareindkøbskontrakt. Udbudsmaterialet kan findes på Byggeweb (www.rib-software.dk) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Farum Betonindustri A/S
2021-11-22   Rammeaftale om Trafiksignaler og ITS-udstyr (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Udbuddet vedrører en Rammeaftale om trafiksignalanlæg og ITS-udstyr. TMF planlægger at benytte Rammeaftalen til løbende bestilling af opgaver i aftalens løbetid. Arbejdet omfatter navnlig: - Udskiftning af eksisterende trafiksignal og ITS-udstyr samt etablering af nyt. - Øvrige anlægsarbejder, der udføres i sammenhæng med trafiksignalarbejdet, og hvor signalarbejdet udgør hovedformålet. Den enkelte bestilling vil typisk foregå som fagentreprise for Trafiksignaler eller i hovedentreprise som et samlet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ATKI A/S Swarco Danmark A/S Verdo Teknik A/S
2021-10-18   Fælledparkprojekterne (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Nærværende udbud bygger på de oprindelige skybrudsplaner for København fra 2013, som efterfølgende er blevet videreudviklet af Københavns Kommune og HOFOR i Hydraulisk Masterplan for Nørrebro Vandopland fra 2020. Projekterne har to primære formål: at tilbageholde skybrudsvand opstrøms i Nørrebro Vandopland for at reducere oversvømmelsesrisikoen i mere udsatte dele af lokalområdet – og indplacere de tekniske skybrudsløsninger på en sådan måde, at eksisterende byrumskvaliteter i projektet bevares, herunder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WSP Danmark A/S
2021-09-14   Rammeaftale om Trafiksignaler og ITS-udstyr (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Udbuddet vedrører en Rammeaftale om trafiksignalanlæg og ITS-udstyr. TMF planlægger at benytte Rammeaftalen til løbende bestilling af opgaver i aftalens løbetid. Arbejdet omfatter navnlig: - Udskiftning af eksisterende trafiksignal og ITS-udstyr samt etablering af nyt. - Øvrige anlægsarbejder, der udføres i sammenhæng med trafiksignalarbejdet, og hvor signalarbejdet udgør hovedformålet. Den enkelte bestilling vil typisk foregå som fagentreprise for Trafiksignaler eller i hovedentreprise som et samlet … Se udbuddet »
2021-08-19   Refshalevej/Forlandet, krydsning (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Opgaven omhandler projektering med henblik på ombygning af 3 kryds og endvidere kvalificering af arealdisponering på en strækning på ca. 300 m. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.byggeweb.dk, sagsnummer TN469256. Se udbuddet »
2021-07-15   Aftale om drift og vedligeholdelse af trafiksignaler, ITS-udstyr og andet udstyr mv (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Udbuddet vedrører indre og ydre, drift og vedligeholdelse af ca. 400 trafiksignalanlæg samt ITS-udstyr, cykelbarometre og "din fart" tavler i Københavns Kommune. Udbudsmaterialet kan findes på byggeweb (www.rib-software.dk) under nummeret TN003584: https://rib-software.dk/udbudsportal Se udbuddet »
2021-05-31   Rammeaftale om teknisk rådgivning - parker og byrum (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Rammeaftalen vedrører teknisk rådgivning til projektering og anlæg af anlægsprojekter inden for følgende projektkategorier: — Parker — Landskabs- og beplantningsprojekter — Byrum — Legepladser — Aktivitets- og sportsfaciliteter — Overfladeløsninger til regnvandshåndtering og LAR- anlæg — Hydraulisk modellering. Men kan også i mindre grad indeholde andre temaer som trafik, fodgængere, veje, signaler, genopretning mv. TMF ønsker at indgå den udbudte rammeaftale med 5 rådgivere. Rammeaftalen forventes at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BOGL ApS COWI A/S Schønherr A/S SLA A/S Sweco Danmark A/S
2021-04-26   Lundehustorvet, fleksibelt byrum og mødested (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen skal i samarbejde med 2 lokale grundejere - Lundehuskirken og AAB/Afd. 32 over de kommende 3 år planlægge og gennemføre et anlægsprojekt – Lundehustorvet, Bispebjerg, fleksibelt byrum og mødested. Opgaven angår totalrådgivning med henblik på at udarbejde forslag til et populært og velfungerende bytorv med forudsætninger for et rigt byliv. Opgaven omfatter projektforslag herunder borgerinddragelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, evt. udførelsesprojekt, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Opland ApS
2021-04-23   001417 Nordvestpassagen - konstruktioner (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Arbejdet omfatter etablering af en underføring under S-banen ved Mimersparken. I forbindelse med projekt Nordvestpassagen tilstræber Københavns Kommune at styrke forbindelsen mellem Bispebjerg og Nørrebro og fremme adgangsvejene for fodgængere og cyklister mellem bydelene. Særlig opmærksomhed henligger på at etablere nye, optimerede cykelstier og supercykelstier samt at skabe en åben og tryg passage mellem de 2 bydele. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2021-03-05   Folehavekvarteret, Valby – etablering af nyt centralt byrum (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Opgaven ligger i at omdanne et byrum til et grønt, inddragende og trygt byrum. Området omfatter både det offentlige areal, boligforeningers private græsareal og vejforløbet Kirsebærhaven, fra Folehaven til og med Vinhaven, som også er en del opgaven. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.byggeweb.dk, sagsnummer TN875157A. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 1:1 Landskab ApS
2021-02-24   Driftsaftale for signalanlæg og ITS-udstyr mv (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Udbuddet vedrører indre og ydre, drift og vedligeholdelse af ca. 400 trafiksignalanlæg samt ITS-udstyr, cykelbarometre og ”din fart” tavler i Københavns Kommune. Udbudsmaterialet kan findes på Byggeweb (www-rib-software.dk) under nummeret TN417892A: https://www.rib-software.dk/udbudsportal Se udbuddet »
2021-02-08   Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Udbuddet angår udarbejdelse af et idéoplæg, der belyser og konkretiserer mulighederne for omdannelse af Bispeengen, hvis Bispeengbuen rives ned, og vejen lægges i en tunnel. Projektområdet er beliggende i både Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Idéoplægget skal give de 2 kommuner et fælles beslutningsgrundlag i forhold til, hvordan området kan omdannes. Det skal i et arkitektonisk helhedsgreb belyse og konkretisere mulighederne for at fredeliggøre området med nye rekreative grønne byrum, binde … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tegnestuen Vandkunsten A/S
2020-12-07   Tagensvej 1. etape (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Entreprisen er et anlægsarbejde og omfatter busfremkommelighedstiltag, skybrudssikring og genopretning på Tagensvej på strækningen fra Bispebjerg Station til Frederiksborgvej. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af arbejdet. Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på www.byggeweb.dk, under TN 550942. Se udbuddet »
2020-11-25   Faciliteter i Naturpark Amager (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Dette udbud vedrører etablering af nye faciliteter 4 steder på Københavns Kommunes arealer i Naturpark Amager. Naturparken skal udvikles med nye hovedindgange og støttepunkter for naturoplevelser og friluftsliv. Entreprisens centrale element er opførelse af 10 simple og ikoniske træbygninger med facade- og tagbeklædning af karboniserede klinker (lærk). Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af projektet. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.byggeweb.dk under nummeret TN872914A. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Barslund A/S
2020-11-09   Karens Minde Aksen (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Karens Minde Aksen er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Med projektet håndteres hverdagsregn og skybrudregn forsinkes, samtidig med at der skabes forbindelse gennem område og tiltagene giver et løft til kvarteret omkring Sjælør Boulevard i Sydhavnen, Kongens Enghave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ebbe Dalsgaard A/S
2020-10-30   Totalentreprise genopretning 2021 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) udbyder helhedsgenopretning i totalentreprise i 3 delaftaler med en indledende samarbejdsfase. Helhedsgenopretning indebærer, at en strækning genoprettes 1:1 fra facade til facade. Det betyder som udgangspunkt, at kørebaner, stoppesteder, vejbrønde, stikledninger, fortov, cykelsti, parkeringsarealer, belysningskabler og signalanlæg på strækningen genoprettes til nutidig standard. Hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, vil … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoffmann A/S Munck Havne & Anlæg A/S
2020-10-21   Tagensvej 1. etape (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Entreprisen er et anlægsarbejde og omfatter busfremkommelighedstiltag, skybrudssikring og genopretning på Tagensvej på strækningen fra Bispebjerg Station til Frederiksborgvej. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af arbejdet. Se udbuddet »
2020-06-15   Kulbaneparken - 001407 (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Opgaven udbydes i hovedentreprise. Kulbaneparken er en ny park, som anlægges i Kulbanekvarteret i Valby. Kulbaneparken ligger ovenpå en delstrækning af den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. Entrepriseområdet strækker sig fra den lukkede banegravs begyndelse ved Retortvej i øst til Vigerslevvej, som afgrænser parken i vest. Det er et ca. 1 km langt forløb, som afgrænses delvist af Kulbanevej mod syd og den almene boligforening Vigerslev Vænge mod nord. Syd for Kulbanevej og øst for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2020-05-07   Rådgiveraftale - Et løft til Sundbyøster Plads (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold)
Opgaven angår totalrådgivning med henblik på at udarbejde et forslag til et løft af Sundbyøster Plads. Et løft til Sundbyøster Plads er et områdefornyelsesprojekt i Sundby på Amager. Sundbyøster ligger centralt i Sundby ud mod Amagerbrogade, mellem Parmagade og Smyrnagade. Omkring pladsen ligger Sundbyøster Hallerne 1 og 2, den store offentlige legeplads ”Østen for Solen – Vesten for Månen samt et supermarked og et mindre antal boliger. Sundbyøster Plads er ca. 3 500 m2 stort byrum og herudover kommer … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BOGL ApS