2023-10-31   Plejecenter Christians Have, etape 4 - Totalentreprise (Solrød Kommune)
For at dække kapacitetsbehovet for plejepladser ønsker Solrød Kommune at realisere fjerde etape på Plejecenter Christians Have ved Christians Torv 124, 2680 Solrød. Desuden ønskes kapaciteten i hjemme- og sygeplejen også udvidet og i samme forbindelse flyttet til nye lokaler i tilknytning til Plejecenter Christians Have etape 4, så der kan skabes synergi i forhold til samarbejdet mellem plejecenteret, hjemme- og sygeplejen. Christians Have udvides med 45 plejeboliger inkl. service- og fællesareal på i … Se udbuddet »
2023-10-26   Plejecenter Christians Have, etape 4 - Totalentreprise (Solrød Kommune)
For at dække kapacitetsbehovet for plejepladser ønsker Solrød Kommune at realisere fjerde etape på Plejecenter Christians Have ved Christians Torv 124, 2680 Solrød. Desuden ønskes kapaciteten i hjemme- og sygeplejen også udvidet og i samme forbindelse flyttet til nye lokaler i tilknytning til Plejecenter Christians Have etape 4, så der kan skabes synergi i forhold til samarbejdet mellem plejecenteret, hjemme- og sygeplejen. Christians Have udvides med 45 plejeboliger inkl. service- og fællesareal på i … Se udbuddet »
2023-05-09   Drift af Plejecenteret Christians Have 2023 i Solrød Kommune (Solrød Kommune)
Solrød Kommune udbyder plejecenterdriften for en del af kommunens plejecenter, Chr. Have, pt. 62 plejeboliger. Plejecenterdriften omfatter levering af sygepleje, hverdagsrehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp i en samlet løsning (plejepakke) til de borgere der bor på plejecentret. Endvidere skal diverse administrative opgaver i relation til levering af plejeopgaverne varetages. Se udbuddet »
2022-05-02   Kompressionsprodukter (strømper, ærmer, handsker, bh, trusse mm) med mulighed for tilkøb af opmåling og hjælpemilder (Solrød Kommune)
Aftalen er en fælles aftale for 16 selvstændige kommuner. Kommunerne er, i sagens natur, forskellige bl.a. i forhold til serviceniveau, bemanding og politisk flertal. I en række af kommunerne, opmåler den kommunale sygepleje, som udgangspunkt, alle borgere der skal have strømper, men ikke til øvrige kompressionsprodukter. Sygeplejen i de resterende kommuner foretager ingen opmåling på kompressionsområdet. Se udbuddet »
2022-04-21   Madservice (Solrød Kommune)
Udbuddet omfatter madservice til hjemmeboende visiterede borgere samt døgnkost til Rehabiliteringsafdelingen på Plejecenter Christians Have. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus
2022-04-20   Vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere (Solrød Kommune)
Aftalen består af: Udlån af vasketøjssække Afhentning af vasketøjssæk, på borgerens bopæls adresse Sortering, vask og tørring af vasketøj i henhold til vaskeanvisning Sammenlægning og emballering af det vaskede tøj Aflevering af vasket tøj på borgerens bopæls adresse Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TRASBO A/S
2022-01-21   Madservice (Solrød Kommune)
Udbuddet omfatter madservice til visiterede borgere samt døgnkost til Rehabiliteringsafdelingen på Plejecenter Christians Have. Se udbuddet »
2022-01-04   Tøjvask til visiterede borgere (Solrød Kommune)
Aftalen består af: Udlån af vasketøjssække Afhentning af vasketøjssæk på borgerens bopæls adresse Sortering, vask og tørring af vasketøj i henhold til vaskeanvisning Sammenlægning og emballering af det vasketøj Aflevering af vasket tøj på borgerens bopæls adresse Se udbuddet »
2021-07-09   Ny idrætshal i Solrød (Solrød Kommune)
Solrød Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse af ny hal/ idrætsfaciliteter med omklædning m.v. og tilhørende udenomsarealer og parkering i Solrød. Der gennemføres en begrænset licitation med prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 4 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen. Se udbuddet »
2021-06-30   Rengøringsservice og vinduespolering (Solrød Kommune) (Solrød Kommune)
Den udbudte ydelse vedrører løbende rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 45 lokationer i Solrød Kommune. Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, daginstitutioner, ungdomsskole, biblioteker, biograf, plejecenter, genoptræning, rådhus og øvrige lokationer med aktivitets- og rådgivningsformål mv. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800 og som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ProfilService A/S
2021-05-05   Vaske og lejeaftale på arbejdsbeklædning til plejen (Solrød Kommune)
Udbuddet vedrører en vaske og lejeaftale på arbejdsbeklædning til plejen i Solrød Kommune. Aftalen omfatter hjemmeplejen og sygeplejen, plejepersonalet på den kommunal drevne del Plejecenter Christian Have samt genoptræningen. Svarende til ca. 400 ansatte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S
2020-08-17   Solrød Kommune - Indkøb af forsikringer (Solrød Kommune)
Solrød Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Ansvar for plejeanbragte børn - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning - Kollektiv ulykkesforsikring, frivillige - Kollektiv ulykkesforsikring, byråd - Rejseforsikring - All risk forsikring - Kommunal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe... Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2020-03-03   Udbud - Drift af genbrugshjælpemiddeldepot (Solrød Kommune)
Udbuddet omfatter opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere, montering og/eller indstilling af hjælpemidler så de umiddelbart kan tages i brug, samt andre opgaver som naturligt hører til den udbudte opgave, såsom vask/rengøring, lovpligtige serviceeftersyn og reparation af hjælpemidler. Det udbudte område omhandler drift af hjælpemiddeldepot, med kommunalt ejede hjælpemidler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zealand Care A/S
2019-11-05   Social- og Sundhedsfaglige vikarydelser (Solrød Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Social- og sundhedsfaglige vikarydelser til 6 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Kommunerne ønsker med udbuddet tilbud på levering af vikarer indenfor følgende faggrupper: SPL–autoriseret sygeplejerske, SSA–autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ–sygehjælper, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte– andre vikarer med erfaring indenfor det social- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SOS Vikar A/S
2019-05-03   Indkøb af affaldsbeholdere til Solrød Kommune (Solrød Kommune)
Solrød Kommune ændrer i foråret 2020 sit renovationssystem, så derfor udbyder Solrød Kommune indkøb af affaldsbeholdere. Varekøbet udbydes som 2 selvstændige leverancer, som omfatter følgende: - Leverance 1: Indkøb af ét- og tokammer 240 liter beholdere samt 660-770 liter beholdere inkl. klargøring og udbringning, - Leverance 2: Indkøb af 3-hjulede ét- og tokammer 360/370 liter beholdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca Trading a/s PWS Danmark A/S
2018-10-09   Indsamling af affald (Solrød Kommune)
Udbud vedrører indsamling af affald i Solrød Kommune, som nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen, jf. Bilag 5 og det øvrige udbudsmateriale. Entreprisen udbydes som offentligt udbud i henhold til bestemmelserne i Udbudsloven. Begrebet affald omfatter samtlige affaldsfraktioner herunder genanvendelige materialer og farligt affald mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordren AB
2018-08-29   Indsamling af affald i Solrød Kommune (Solrød Kommune)
Udbud vedrører indsamling af affald i Solrød Kommune, som nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen, jf. Bilag 5 og det øvrige udbudsmateriale. Entreprisen udbydes som offentligt udbud i henhold til bestemmelserne i Udbudsloven. Begrebet affald omfatter samtlige affaldsfraktioner herunder genanvendelige materialer og farligt affald mv. Se udbuddet »
2018-02-27   Drift af vej og parkområdet (Solrød Kommune)
Den udbudte opgave består af 2 delopgaver/-aftaler. Delaftale 1 udgør hovedleverancen og består af drift, vedligehold og renhold af kommunens veje og grønne områder, pleje af naturområder og en række opgaver vedrørende vandløb samt en række akutopgaver og øvrige serviceopgaver. Delaftale 2 omfatter udførelsesopgaven vedrørende vintertjeneste. Der vælges én leverandør til at udføre begge delopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S
2017-12-13   Ventilationsservice (Solrød Kommune)
Udbuddet omfatter service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg på Solrød Kommunes institutioner og skoler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coromatic A/S
2017-09-25   Udbud af befordring i Solrød Kommune (Solrød Kommune)
Udbuddet omhandler befordring af borgere i Solrød Kommune der er visiteret hertil. Udbuddet omhandler befordring af borgere i alle aldersgrupper, samt borgere med specielle behov. Udbuddet er delt op i 7 delaftaler, der kan afgives tilbud på 1, flere eller alle delaftalerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bedre Bus Service ApS Gadstrup Bustrafik A/S Taxivognmand Per Saabye
2017-02-27   Plejecenterdrift og levering af hjemmepleje (Solrød Kommune)
Drift af 52 plejeboliger på Plejecentret Christians Have og levering af hjemmepleje i Solrød Kommune. Formålet med udbuddet er dels et ønske om at skabe størst mulig valgfrihed i tilbuddene på ældreområdet, dels et ønske om at finde en partner, der i samarbejde med kommunen kan videreudvikle ældreplejen til gavn for borgerne, og endeligt et ønske om sikre at opgaven bliver løst på konkurrencedygtige vilkår uden at gå på kompromis med kvaliteten. Se udbuddet »
2016-07-04   Udvidelse af Christians Have Plejecenter — Totalentreprise (Solrød Kommune)
Solrød Kommune har besluttet at udvide Christians Have Plejecenter med etablering af nye plejeboliger (30 stk.) inkl. servicearealer, etablering af nye rehabiliteringsboliger (24 stk.) inkl. servicearealer samt udforme en planløsning for et evt. fremtidigt projekt vedr. orangeri, legeplads og sansehave. Se udbuddet »
2015-12-16   Udbud af vaske- og lejeordning af beklædning i Solrød Kommune (Solrød Kommune)
Tilbudsindhentningen omfatter den komplette opgave, herunder leje af tøj, vask af tøj på tilbudsgivers vaskeri, afhentning og tilbagelevering af tøj samt logistikken mellem vaskeriet og Solrød Kommunes afhentningssted. Herudover ønskes et elektronisk ressourcestyringssystem, der gør det nemmere at styre, kontrollere og løbende tilpasse beholdningen af beklædning. Omkring 190 medarbejdere er omfattet af tilbudsindhentningen. Målet med tilbudsindhentningen er, at opnå en høj kvalitetsmæssig løsning, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A-Vask A/S
2015-09-01   EU-udbud af revisionsydelser i Solrød Kommune (Solrød Kommune)
Solrød Kommune udbyder hermed den samlede lovpligtige eksterne revisionsopgave samt erklæringspligtige revisionsydelser og rådgivningsydelser som nærmere beskrevet i kravspecifikationen. Den kommunale styrelseslov og kommunens revisionsregulativ sætter rammerne for den eksterne revision, hvilket omfatter: — finansiel revision — juridisk-kritisk revision — forvaltningsrevision — rådgivningsydelser i øvrigt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte
2015-06-12   Prækvalifikation på rengøring og vinduespolering i Solrød Kommune (Solrød Kommune)
For Solrød Kommune udbyder M2konsulenten ApS rengøring og vinduespolering i kommunens bygninger. Der er tale om institutioner, skoler med fritidsordninger, fællesarealer på plejecenter, bibliotek, rådhus etc. Rengøring og vinduespolering vil blive udbudt i hver sin delaftale bestående af ca. 39 adresser. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Service A/S Profil Service A/S
2015-05-21   Udbud af ca. 20 gylletanke (Solrød Kommune)
Udbud af etablering af ca. 20 gylletanke placeret hos de forskellige landmænd der leverer gylle til Solrød Biogas A/S. Arbejdet omfatter udgravning for tank, støbning af bundplade, levering og montering af elementer for tanken, samt tilfyldning og regulering af terræn omkring tankene. Tankene har et volumen fra 3 000 til 6 000 m³. Tankene skal udføres med afdækning/lukning med en PVC dug som kegle. Se udbuddet »
2015-05-18   Indkøb af forsikringer (Solrød Kommune)
Solrød Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder (dog ikke begrænset til): 1 bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring 2 arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning 3 motorkøretøjsforsikring 4 erhvervs- og produktansvarsforsikring 5 ansvarsforsikring for plejeanbragte børn 6 kommunal ledelsesansvarsforsikring 7 kriminalitetsforsikring 8 rejseforsikring 9 kollektiv ulykkesforsikring 10 erhvervsforsikring, all-risk (kunst) 11 søloven. Tilbudsgiver skal samarbejde … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Gjensidige Gjensidige (Gouda) Protector
2013-10-15   Levering og vedligeholdelse af telefonsystem (Solrød Kommune)
Solrød Kommune ønsker at indgå en kontrakt om levering og vedligeholdelse af telefonsystem. Telefonsystemet skal understøtte medarbejdere på rådhuset og 47 decentrale institutioner. Nærværende udbud omfatter følgende ydelser: Telefonsystem herunder — Telefonapparater (soft- og hardware baseret) — Omstillings- og kontaktcenterfunktionalitet — Implementering — Vedligeholdelsesaftale. Se udbuddet »
2013-05-30   13/9870 - Prækvalifikation - Udbud af totalrådgivning vedrørende etablering af nyt indskolingshus (Solrød Kommune)
Totalrådgivning i forbindelse med etablering af nyt indkolingshus på ca. 1 500 m med tilknytning til Uglegårdsskolen. Se udbuddet »
2013-04-24   3918 Solrød Biogasanlæg - Totalentreprise anlæg og drift (Solrød Kommune)
Solrød Kommune planlægger opførelse af et biogasanlæg baseret på tang fra strandrensning, rest-produkter fra pektin- og carrageenan produktion samt husdyrgødning. Biogasanlægget skal omsætte ca. 200.000 tons biomasse per år. Ud over de nævnte materialer skal anlægget kunne modtage andre industrielle biomasser samt dybstrøelse og energiafgrøder. Den samlede biogasproduktion forventes at blive ca. 10 mio. Nm3/år. Den producerede biogas sendes til Solrød Fjernvarme, som anvender biogassen til produktion af … Se udbuddet »
2013-03-19   Drift af genbrugshjælpemiddeldepot (Solrød Kommune)
Kontrakten omfatter drift af genbrugshjælpemiddeldepot for Solrød Kommune, herunder opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere, montering og/eller indstilling af hjælpemidler så de umiddelbart kan tages i brug, samt andre opgaver som naturligt hører til den udbudte opgave, såsom vask/rengøring og reparation af hjælpemidler. Der er tale om genbrugshjælpemidler og hjælpemidler uden genbrugsværdi, der bevilges efter § 112 og § 113 i Lov om Social Service. Herudover er der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falvk Hjælpemidler A/S
2013-02-14   Udbud af driften på vej- og parkområdet i Solrød Kommune (Solrød Kommune)
Kontrakten vedrører en hovedleverance (delaftale 1) på drift, vedligeholdelse og renholdelse af kommunens grønne områder og veje, pleje af beskyttede naturområder, en række opgaver vedrørende vandløb samt en række akutopgaver og øvrige serviceopgaver. Derudover udførelsesopgaven vedrørende vintertjeneste (delaftale 2) samt en option på pleje af grønne områder omkring kommunens bygninger (delaftale 3) og en option på pleje af grønne områder og boldbaner på idrætsanlæg (delaftale 4). Der vælges kun én … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2012-11-30   Rengøringsservice (Solrød Kommune)
Rengøringsservice på ca. 16 folkeskoler/SFO/klubber, 10 administrative områder og 12 daginstitutioner. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes i 2 delaftaler. Der indgås en kontrakt pr. delaftale. Der er mulighed for at ansøge om prækvalifikation på en eller begge delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal på ansøgningsskemaet i CTM systemet (se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger) angive, hvilke delaftaler der ansøges om … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Compass Group Danmark A/S
2012-06-12   Solrød Biogas (Solrød Kommune)
Prækvalifikationen vedrører proces- og byggeteknisk rådgivning som bygherrerådgiver i forbindelse med opførelse af Solrød Biogasanlæg. Beskrivelse af projektet. Solrød Kommune opfører et biogasanlæg i Lille Skensved, 40 km syd for København. Biogasanlægget placeres på Åmarken 6 i Lille Skensved, matr. Nr. 13a, Jersie By, Jersie. Byggeomkostninger: ca. 105 000 000 DKK. Byggegrund. Anlægget opføres på en ca. 3,5 ha stor grund ved Åmarken. Det forventes, at anlægget har brug for ca. 2 ha, og det resterende … Se udbuddet »
2012-02-28   Udbud af rammeaftale på føde- og drikkevarer til mindre køkkener i Solrød-, Greve- og Sorø Kommune (Solrød Kommune)
På vegne af kommunerne i Fællesudbud Sjælland udbyder Solrød Kommune en totalleverandør-rammeaftale om levering af føde- og drikkevarer til mindre køkkener og institutionskøkkener. Følgende 3 kommuner har forpligtet sig til at anvende den kommende totalleverandørrammeaftale: — Solrød Kommune. — Greve Kommune. — Sorø Kommune. De øvrige kommuner i Fællesudbud Sjælland har mulighed for på et senere tidspunkt at tilslutte sig rammeaftalen, men de er ikke forpligtet hertil. Den udbudte kontrakt vedrører en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BC Catering Roskilde A/S