Indkøb: Odsherred Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Odsherred Kommune

2023-09-07   Revisionsydelser til Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Ordregiver udbyder sit behov for lovpligtig revision, herunder finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision i henhold til den relevante lovgivning. Tilbudsgiver vil blive afregnet med ét fast årligt honorar for den lovpligtige revision. Endvidere udbyder Ordregiver sit behov for supplerende ydelser, dette omfatter pris for fast defineret ydelser samt ydelser som vil være opgaveafhængigt og honoreres i henhold til Tilbudsgivers tilbudte timepriser for de forskellige … Se udbuddet »
2023-03-17   Odsherred Kommune – Udbud af computere, tablets og tilbehør (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter rammeaftale på levering af computere, tablets, tilbehør og tilknyttede serviceydelser til Odsherred Kommune. Rammeaftalen vil omfatte levering af både produkter og serviceydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dustin A/S
2023-03-07   Odsherred Kommunes rammeaftale vedr. ejendomsmæglerydelser (Odsherred Kommune)
Udbuddet vedrører Odsherred Kommunes forbrug af ejendomsmæglerydelser Se udbuddet »
2023-02-14   Totalrådgivning ifm. om- og tilbygning af Nykøbing Skole (Odsherred Kommune)
Nærværende EU-udbud omfatter en aftale om totalrådgivning vedrørende om- og tilbygning af Nykøbing Skole, som er beliggende på A. Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Aftalen om totalrådgivning omfatter både projektering af udbudsprojekt og udbuddet af samme i hovedentreprise samt projektering af udførelsesprojektet. Formålet med projektet er at samle Nykøbing Skole på én matrikel. Indtil for nyligt var eleverne i Nykøbing fordelt på to afdelinger. På afdeling A.Ladingsvej var eleverne fra 0. til 6.klasse og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GPP Arkitekter A/S
2023-01-06   Odsherred Kommunes udbud af kontrakt om renhold og ukrudtsbekæmpelse (Odsherred Kommune)
Kontrakt om udførelse af renhold og ukrudtsbekæmpelse i Odsherred Kommune. Dette er et genudbud. Kontrakten er tidligere offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2022/S 187-529817. Der er foretaget ændringer af udbudsmaterialet, og tilbudsgiver opfordres derfor til at læse materialet nøje. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2022-10-28   Odsherred Kommunes udbud af rammeaftale om drift af vandløb og strande (Odsherred Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på renhold af vandløb og strande Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenørfirmaet Schak Gaarde ApS
2022-09-23   Odsherred Kommunes udbud af kontrakt om renhold og ukrudtsbekæmpelse (Odsherred Kommune)
Kontrakt om udførelse af renhold og ukrudtsbekæmpelse i Odsherred Kommune. Se udbuddet »
2022-09-23   Odsherred Kommunes udbud af rammeaftale om drift af afvanding (Odsherred Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på drift af afvanding. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Terranor A/S
2022-09-05   Odsherred Kommune - genudbud af netværksudstyr (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter etablering af en ny netværksløsning. Kontrakten indeholder rammeaftalelignende elementer, idet det er muligt at tilkøbe nærmere angivne enheder og ad hoc-ydelser til fastsatte enheds- og timepriser. Se udbuddet »
2022-08-26   Udbud af rammeaftale om drift og vedligeholdelse af sidearealer og udstyr (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune udbyder en rammeaftale om drift og vedligeholdelse af sidearealer samt udstyr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S
2022-08-26   Udbud af rammeaftale om drift og vedligehold af grønne områder (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune udbyder en rammeaftale om vedligehold af grønne områder, herunder belægninger og renhold i områderne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S
2022-08-01   Odsherred Kommune - udbud af netværksudstyr og -ydelser (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter etablering af en ny netværksløsning. Kontrakten indeholder rammeaftalelignende elementer, idet det er muligt at tilkøbe nærmere angivne enheder og ad hoc-ydelser til fastsatte enheds- og timepriser. Se udbuddet »
2022-07-12   Kontrakt om vintertjenester (Odsherred Kommune)
Kontrakt om udførelse af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse i Odsherred Kommune. Kontrakten omfatter 35 ruter. Ruterne er nærmere beskrevet i bilag 5 (Rutekort). Udbuddet er et genudbud. Det tidligere udbud offentliggjort med udbudsbekendtgørelse 2022/S 103-289572 er annulleret den 11. juli 2022. Der er foretaget ændringer af udbudsmaterialet i forbindelse med nærværende genudbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2022-06-01   Kontrakt om belægningsarbejder og kørebaneafmærkninger (Odsherred Kommune)
Rammeaftale om udførelse af belægningsarbejder og kørebaneafmærkninger i Odsherred Kommune. Kontrakten er en rammeaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gundsø Entreprenør Forretning A/S
2022-05-25   Kontrakt om vintertjenester (Odsherred Kommune)
Kontrakt om udførelse vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse i Odsherred Kommune. Kontrakten er opdelt i 35 ruter. Ruterne er nærmere beskrevet i bilag 5 (Oversigtskort/Rutekort/Rutebeskrivelser). Se udbuddet »
2022-05-02   Odsherred Kommune - udbud af økonomi- og lønsystem (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter anskaffelse af økonomi- og lønsystemer som en Service opdelt i to delaftaler. Der kan afgives ansøgning til og opnås prækvalifikation på én eller begge delaftaler. Det er muligt at få tildelt begge delaftaler. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med hjemmel i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 1, litra, da ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger. Der er således især behov for tilpasning af de eksisterende systemer til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EG Danmark A/S KMD A/S
2022-04-20   Indsamling af genanvendelige materialer - Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune udbyder hermed indsamling af diverse genanvendelige affaldsfraktioner ved helårsboliger, sommerhuse samt ved kommunale enheder og boliger/sommerhuse med fællesløsninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2021-05-19   Mad til borgere i eget hjem (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Odsherred Kommunes udbud på madservice med udbringning til hjemmeboende borgere i Odsherred Kommune, i medfør af lov og social service § § 83 og 91, LBK nr. 1284 af 17. november 2015, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger (herefter kaldet serviceloven). Se udbuddet »
2021-03-15   Rottebekæmpelse til Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Leverandøren skal gennemføre rottebekæmpelse i Odsherred kommune i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, regler og bestemmelser om kommunal rottebekæmpelse. Den kommunale rottebekæmpelse i Odsherred kommune omfatter: - Bekæmpelse og forebyggelse af rotter året rundt overalt i Odsherred kommune på grundlag af anmeldte rotter. - Tilsynsbesøg på tilsynspligtige ejendomme, hvor der skal undersøges for forekomst af rotter, i perioden 1. oktober til og med den efterfølgende februar måned. - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SSG A/S
2021-03-01   Kompressionsstrømper til Fælles Udbud Sjælland (1) (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter 2 rammeaftaler vedrørende levering og måltagning af kompressionsstrømper bevilget efter servicelovens § 112 (LBK nr. 798 af 7.8.2019 med senere ændringer) til borgere med behov for kompression. Formålet med nærværende udbudsproces er at finde de(n) tilbudsgiver(e), der løbende kan levere et stort udvalg af de kompressionsstrømper, som borgerne har brug for til laveste mulige pris. Det er ordregivers målsætning, at sortimentet på rammeaftalerne er bredt og dynamisk, således at de nyeste … Se udbuddet »
2020-11-24   Kompressionsstrømper til Fælles udbud Sjælland (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter 2 rammeaftaler vedrørende levering og måltagning af kompressionsstrømper bevilget efter servicelovens § 112 (LBK nr. 798 af 7.8.2019 med senere ændringer) til borgere med behov for kompression. Formålet med nærværende udbudsproces er at finde de(n) tilbudsgiver(e), der løbende kan levere et stort udvalg af de kompressionsstrømper, som borgerne har brug for til laveste mulige pris. Det er ordregivers målsætning, at sortimentet på rammeaftalerne er bredt og dynamisk, således at de nyeste … Se udbuddet »
2020-11-16   Færdiglavet mad på køl, med udbringning til hjemmeboende borgere i Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Madservice omfatter de ydelser som der står beskrevet i bilag 2 - madservice - færdiglavet mad på køl og kravspecifikationen. I bilag 2 står følgende: "Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan få madservice. Ydermere skal du have et ernæringsmæssigt behov, som sundhedsfagligt vurderes kun kan dækkes af madsservice. Madservice kan bevilliges til dig, hvis du har brug for støtte til at opretholde din ernæringsstatus i en kortere … Se udbuddet »
2020-10-12   Praktisk hjælp til visiterede borger (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune udbyder rengøring og anden praktisk hjælp for hjemmeboende borgere i Odsherred Kommune, som er visiteret til hjælp i medfør af lov om social service § 83 og § 91, LBK nr. 254 af 20. marts 2014. Rengøring og praktisk hjælp omfatter de ydelser som der står beskrevet i henholdsvis bilag 2 - Kvalitetsstandard - Rengøring og bilag 3: Kvalitetsstandard - Anden praktisk hjælp. Pr. d. 14 maj 2020 havde Odsherred Kommune i alt 808 borgere visiteret til rengøring og praktisk hjælp. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egebjerg Rengøring Yrsas rengøring A/S
2020-09-02   Buskørsel til idræts- og svømmehaller (Odsherred Kommune)
Buskørsel til idræts- og svømmehaller for skolerne i Odsherred Kommune. Opgaven består af kørsel på 14 ruter, som variere i længde fra 6,4 km til 21 km i skoleåret 2020 / 2021. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DitoBus Excursions A/S
2020-06-11   Praktisk hjælp til visiterede borger (Odsherred Kommune)
Rengøring og anden praktisk hjælp til visiterede borger i Odsherred Kommune. Udbuddet gennemføres som et Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien jf. afsnit III, kap. 16 i udbudsloven. Jf. § 186 vælger Odsherred Kommune er gennemføre indkøbet, som en offentligt udbud, med mulighed for forhandling. Odsherred Kommunens mulighed for forhandlinger, følger de samme vilkår som fremgår af § 62, stk. 2 og § 64, stk. 1, 4. pkt. Da opgavens karakter er hjemmehørende under afsnit … Se udbuddet »
2020-05-27   Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold og modernisering af kommunens vejbelysningsanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Kommunen har tilbagekøbt vejbelysningsanlægget og Kommunens eksisterende driftskontrakt med SEAS-NVE udløber. Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 6 668 armaturer. Disse er primært placeret på offentlige veje og stier samt private fælles veje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Citelum Denmark A/S
2019-09-02   Udbud af fødevarer til Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Udbud af fødevarer til Odsherred Kommune. Udbuddet er delt op i 2 rammeaftaler. Rammeaftale 1 omfatter: Kolonial, mejeri, frisk frugt og grønt, frisk fisk, frostvarer, konserves m.v. Estimeret forbrug årligt 5 500 000 DKK. Rammeaftale 2: Fersk og frosset kød samt kødpålæg. Estimeret forbrug årligt 1 500 000 DKK. Se udbuddet »
2019-04-15   Daglig bankforretning og kapitalforvaltning (Odsherred Kommune)
Udbuddet vedrører levering af daglig bankforretning og kapitalforvaltning til Odsherred Kommune. Se udbuddet »
2018-09-20   Odsherred Kommune, udbud af vandløbsvedligeholdelse (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter vandløbsvedligeholdelse i Odsherred Kommune ("Ordregiver") med en udførelsesperiode fra 2018 til 2022 (4 år). Kontrakten indeholder en option på forlængelse på 2 gange 1 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schak Gaards ApS
2018-09-17   Indkøb af affaldsbeholdere samt udkørsel m.m (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune udbyder hermed indkøb af, montering af, udkørsel og hjemtagning af affaldsbeholdere i offentligt EU udbud. Som hovedleverance leveres ca. 23 700 stk. 240 l 2-delte beholdere inklusiv levering, montering, udbringning og hjemtagning af eksisterende materiel. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2018-09-14   Kopi af Odsherred Kommune, udbud af renhold inkl. graffiti (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter Renhold inkl. graffiti i Odsherred Kommune. Se udbuddet »
2018-08-17   Indsamling af rest- og bioaffald fra ca. 15 000 husstande og 24 000 sommerhuse i Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Indsamling af rest- og bioaffald fra ca. 15 000 husstande og 24 000 sommerhuse i Odsherred Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NordRen A/S
2018-07-26   Odsherred Kommune, Udbud af vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) i Odsherred Kommune. Kontraktperioden forventes at løbe fra oktober 2018 til oktober 2022 (4 år), med en option på forlængelse på 2 år (2 x 1 år). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2018-07-13   Odsherred Kommune, udbud af vandløbsvedligeholdelse (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter vandløbsvedligeholdelse i Odsherred Kommune ("Ordregiver") med en udførelsesperiode fra 2018 til 2022 (4 år). Kontrakten indeholder en option på forlængelse på 2 gange 1 år. Se udbuddet »
2018-07-10   Odsherred Kommune, udbud af drift og vedligeholdelse af afvandingselementer (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af afvandingselementer i Odsherred Kommune Se udbuddet »
2018-07-09   Odsherred Kommune, udbud af renhold inkl. graffiti (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter Renhold inkl. graffiti i Odsherred Kommune Se udbuddet »
2018-07-06   Odsherred Kommune, udbud af renhold af offentlige toiletter (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter renhold af offentlige toiletter i Odsherred Kommune. Se udbuddet »
2018-07-06   Odsherred Kommune, udbud af drift ved vedligehold på kulturområdet (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter drift og vedligehold af idrætsanlæg for kulturområdet i Odsherred Kommune. Se udbuddet »
2018-07-06   Odsherred Kommune, Udbud 2018, mindre asfaltarbejder (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter udførelse af mindre asfaltarbejder i Odsherred Kommune Se udbuddet »
2018-07-05   Odsherred Kommune, Udbud 2018, Udbud af Grønne områder og belægninger (Odsherred Kommune)
Udbud af pleje og vedligehold af grønne områder, renhold af inventar samt mindre brolægningopgaver og vedligehold af grusveje. Se udbuddet »
2018-06-01   Udbud af vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) (Odsherred Kommune)
Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) i Odsherred Kommune. Kontraktperioden forventes at løbe fra oktober 2018 til oktober 2022 (4 år), med en option på forlængelse på 2 år (2 x 1 år). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Se udbuddet »
2018-06-01   Rammeaftale om levering af telefoni, mobiltelefoner, mobiltilbehør, mobilt bredbånd, mobile modemmer og tilknyttede... (Odsherred Kommune)
Rammeaftalen omfatter følgende ydelser, som Ordregiver forpligter sig til at købe via denne aftale: — Telefoni, herunder fastnettelefonitjenester, abonnement på analoge linjer, ISDN BRI og ISDN PRI, redundante fremføringer, mobiltelefoni, nummerserier, dækningsanlæg, samtaletjenester mv. for både indlands og udlandstelefoni i kombinationer af fastnet og mobilnet samt kombinationsydelser af telefonitjenester mv, — Mobilt bredbånd, — Indkøb af mobiltelefoner og mobile modemmer, herunder indkøb af … Se udbuddet »
2018-04-06   Transport af affald fra genbrugsstationer samt tømning af glas/flaskebobler og molokker i Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Afhentning af containere og grenaffald, interne containerflytninger, samt tømning af bobler og molokker med papir, glas/flasker og metal. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axel Hansen Transport A/S Olaf Jensen A/S
2017-12-12   Rammeaftale om levering af telefoni, mobiltelefoner, mobiltilbehør, mobilt bredbånd, mobile modemmer og tilknyttede... (Odsherred Kommune)
Rammeaftalen omfatter følgende ydelser, som Ordregiver forpligter sig til at købe via denne aftale: — Telefoni, herunder fastnettelefonitjenester, abonnement på analoge linjer, ISDN BRI og ISDN PRI, redundante fremføringer, mobiltelefoni, nummerserier, dækningsanlæg, samtaletjenester mv. for både indlands og udlandstelefoni i kombinationer af fastnet og mobilnet samt kombinationsydelser af telefonitjenester mv, — Mobilt bredbånd, — Indkøb af mobiltelefoner og mobile modemmer, herunder indkøb af … Se udbuddet »
2017-11-20   Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren (Odsherred Kommune)
Levering af beklædningsordning for ca. 8 500 medarbejdere på de tilsluttede kommuners plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2017-05-16   Indsamling af diverse affaldsfraktioner (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune udbyder indsamling af aviser, metal, batterier, storskrald, haveaffald og grene ved private husstande. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RenoNorden A/S
2016-07-14   Borren — Højby Kultur- og Idrætsanlæg (Odsherred Kommune)
Opførelse af nyt Kultur- og Idrætsanlæg med et areal på ca. 3 000 m². Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B. Nygaard Sørensen A/S
2016-06-23   Drift, vedligeholdelse og support af webbaseret løsning for gennemførelse af udbud (Odsherred Kommune)
Odsherred Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud vedrørende drift, vedligeholdelse og support af webbaseret udbudssystem. FUS er et indkøbsfællesskab, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fællesudbud og skaber fælles rammer for indkøb. FUS-samarbejdet repræsenterer i alt 786 000 borgere. Odsherred Kommune gennemfører udbuddet på vegne af de kommuner i Fællesudbud Sjælland, som har forpligtet sig til at benytte den kommende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EU-Supply, Filial af EU-Supply Holding AB, Sverige
2016-03-21   Forsikringsdækning for Odsherred kommune (Odsherred Kommune)
Forsikringsdækning for bygning, løsøre entreprise, All Risk forsikringer, Kommunal Ledelsesansvar, professionelt ansvar, Auto, Katastrofedækning på arbejdsulykker, arbejdsskadeforsikring, Kollektiv ulykke, Kriminalitet, Cyperrisk, Sø fartøjsforsikring, Skovbrandsforsikring, Patientskadeforsikring, Årsrejse og passageransvarsforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Forsikring Europæiske Rejseforsikring Gjensidige Forsikring Protector Forsikring Riskpoint
2015-09-17   Rammeaftale vedrørende indkøb af intelligente låsesystemer til ældre, plejekrævende borgeres hjem i Odsherred Kommune (Odsherred Kommune)
Rammeaftale vedrørende indkøb af intelligent låsesystem til ældre plejekrævende borgeres hjem i Odsherred Kommune, inkl. låseenheder, adgangsgivende enheder m.m. samt nødvendige IT- og datamæssige foranstaltninger for at løsningen kan være i drift. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Access Technology