2023-10-06   Udbud af reparation og service af store køretøjer til Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører reparation og service af kommunens store køretøjer (kassevogne og minibusser, med og uden lift). Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) servicerer og vedligeholder kommunens samlede vognpark, men grundet arbejdsmiljøkrav er der opgaver vedrørende de store køretøjer MSBR ikke kan håndtere, hvorfor disse bliver foretaget af eksterne samarbejdspartnere. Udover service og reparation af kommunens store køretøjer, som udgør ca. 90 styks, kan der, såfremt MSBR ikke kan håndtere den … Se udbuddet »
2023-10-03   Udbud af Digital tilsyn (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrør en Kontrakt med en Leverandør vedr. Digital Tilsyn (herefter Systemet). Systemet skal hjælpe/understøtte Næstved Kommune med at allokere Kommunens ressourcer bedst muligt, her vil Systemet understøtte Kommunens medarbejdere og frigive ressourcer til gavn for velfærden. Systemet skal være en totalløsning til monitorering af plejekrævende borgere, dvs. både hardware og software, der muliggør intelligent udnyttelse af data, som skal hjælpe plejepersonalet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Teton.ai ApS
2023-09-22   Udbud af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge (1) (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører levering af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge til Næstved Kommune Se udbuddet »
2023-09-21   Udbud af indkøb og levering af kød til Næstved Madservice (Næstved Kommune)
Udbud af indkøb og levering af kød til Næstved Madservice. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BC Catering Roskilde A/S
2023-09-19   Udbud af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører levering af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge til Næstved Kommune Se udbuddet »
2023-06-30   Udbud på indkøb og levering af adgangs- og billetteringssystem, samt omklædningsskabe og skranker (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af adgangs- og billetteringssystem, samt omklædningsskabe og skranker til Næstved Kommunes nye vand- og svømmefaciliteter. Se udbuddet »
2023-04-19   Udbud af rottebekæmpelse i Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet omfatter rottebekæmpelse i Næstved Kommune i overensstemmelse med til de til enhver tid gældende love, regler og bestemmelser. Opgaven omfatter al kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter kommunen. a) Bekæmpelse og forebyggelse af rotter året rundt overalt i Næstved Kommune efter anmeldelse. b) Tilsyn på tilsynspligtige ejendomme, hvor tilsynet gennemføres minimum én gang årligt i perioden 1. oktober til og med den efterfølgende februar måned. c) Tilsyn i weekender og på helligdage i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nomus A/S
2023-03-16   Genudbud af asfaltarbejder i Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Næstved Park og Vej byder hermed velkommen til deltagelse i udbuddene vedrørende rammeaftaler på asfaltarbejder i Næstved kommune. Entrepriserne på hhv. varmblandet asfalt (Delaftale 1) og overfladebehandling (Delaftale 2) er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på offentlige veje i Næstved Kommune. Arbejderne udbydes som 2-årige rammeaftaler med mulighed for 2x12 måneders forlængelse, ét år af ad gangen og efter gensidig aftale. Rammeaftalerne er gældende indenfor Næstved Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Overfladebehandling I/S Munck Asfalt A/S
2023-02-22   Produktion og Udbringning af mad til visiterede borgere i Faxe Kommune (1) (Næstved Kommune)
Dette udbud vedrører produktion og udbringning af mad (normalkost og diætkost i almindelig, lille samt ekstra lille portion) til visiterede hjemmeboende borgere i Faxe Kommune (frit-valgsområdet), i henhold til lov om social service § 83. LBK nr. 1284 af 17/11/2015 Da borgerne har frit valg mellem leverandører, er omfanget af ydelser efter kontrakten, dels afhængigt af, hvor mange borgere der er berettiget til en visitation til madservice, og dels af borgernes konkrete valg af leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sæsonens Madleverandør ApS
2023-02-14   Udbud af asfaltarbejder i Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Næstved Park og Vej byder hermed velkommen til deltagelse i udbuddene vedrørende rammeaftaler på asfaltarbejder i Næstved kommune. Entrepriserne på hhv. varmblandet asfalt (Delaftale 1) og overfladebehandling (Delaftale 2) er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på offentlige veje i Næstved Kommune. Arbejderne udbydes som 2-årige rammeaftaler med mulighed for 2x12 måneders forlængelse, ét år af ad gangen og efter gensidig aftale. Rammeaftalerne er gældende indenfor Næstved Kommune. Se udbuddet »
2023-02-08   Udbringning af mad til visiterede borgere (Næstved Kommune)
Dette udbud vedrører produktion og udbringning af mad (normalkost og diætkost i almindelig, lille samt ekstra lille portion) til visiterede hjemmeboende borgere i Faxe Kommune (frit-valgsområdet), i henhold til lov om social service § 83. LBK nr. 1284 af 17/11/2015 Da borgerne har frit valg mellem leverandører, er omfanget af ydelser efter kontrakten, dels afhængigt af, hvor mange borgere der er berettiget til en visitation til madservice, og dels af borgernes konkrete valg af leverandør. Se udbuddet »
2022-11-16   Udbud af Vandløbsvedligehold i Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Dette udbud vedrører vandløbsvedligehold/grødeskæring af offentlige vandløb i Næstved Kommune, som nærmere beskrevet i kravspecifikationen og det øvrige udbudsmateriale. Udbuddet er delt i 3 separate entrepriser, der alle har en varighed på 3 år og med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. Entreprenøren kan byde på mere end én entreprise, og én entreprenør kan godt opnå at vinde flere entrepriser. En nærmere beskrivelse af opgavens omfang og udførelse samt generelle krav og pligter er beskrevet i … Se udbuddet »
2022-10-14   Udbud af Hovedentreprise – Ny daginstitution ved Stenlængegården (Næstved Kommune)
Næstved Kommune skal etablere en ny daginstitution ved Stenlænge-gårdsområdet. Byggeriet forventes opført i perioden marts 2023 – juni 2024. Nybyggeriet skal have plads til ca. 120 vuggestue- og børnehavebørn i alderen 0-6 år. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter udbudslovens §§ 61-66. Se udbuddet »
2022-07-25   Luftrensere samt servicering af luftrensere (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af luftrensere med det formål er at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så de kan yde den visiterede pleje i de hjem hvor der ryges meget. Luftrenseren skal hermed være hurtig og effektiv til at indfange de skadelige partikler fra røgen. Næstved kommune ønsker at indgå 10-årige offentlige kontrakter Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danoffice IT Aps
2022-07-21   Vintertjenester Næstved Komune - Lastbil (Næstved Kommune)
Vintertjenesten omfattet af nærværende udbud omfatter snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil på kørebaner, herunder parkeringspladser, buslommer o.l., på de overordnede veje i Næstved Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frede Andersen og Søn
2022-07-21   Vintertjenester Næstved Komune - Traktor (Næstved Kommune)
Vintertjenesten omfattet af nærværende udbud omfatter snerydning og glatførebekæmpelse med traktor på kørebaner, herunder parkeringspladser, buslommer o.l., på de overordnede veje i Næstved Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JHH Entreprenør
2022-04-13   Indsamling af husholdningsaffald i Næstved Kommune. (1) (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører indsamling af husholdningsaffald i Næstved Kommune. Vindende tilbudsgiver skal indsamle kildesorteret husholdningsaffald fra de ejendomme, der er tilmeldt renovationsordningen i Næstved Kommune. Fraktionerne skal holdes adskilt under indsamlingen og må ikke sammenblandes efterfølgende. Renovatøren skal kun tømme det indsamlingsmateriel som er tilmeldt og stilles til rådighed eller er accepteret af Ordregiver. For hele kontraktperioden gælder, at Renovatøren skal være indstillet på at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2022-04-08   Kørsel af ældre borgere i Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører visiteret kørsel af Næstved Kommunes ældre borgere til hhv. dagcenter og -træning, læge og speciallæge, sundhedscenter og genoptræning samt Hjælpemiddelsvisitationen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HB Care A/S Næstved Taxa
2022-03-08   Luftrensere som APV i ryger hjem (Næstved Kommune)
Udbuddet omfatter luftrensere som APV i ryger hjem. Luftrenserens formål er at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så de kan yde den visiterede pleje i de hjem hvor der ryges meget. Luftrenseren skal hermed være hurtig og effektiv til at indfange de skadelige partikler fra røgen. Se udbuddet »
2021-12-02   Indsamling af husholdningsaffald til Næstved Kommune. (1) (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører indsamling af husholdningsaffald i Næstved Kommune, omfattende indsamling af affald fra alle tilmeldte ejendomme i Næstved Kommune. Kontrakten indgås med én leverandør. For nærværende er tilmeldte ejendomme: Villaer/rækkehus/klyngehuse inkl. institutioner 29.261 Etageboliger inkl. Institutioner 11.885 Sommerhuse 2.000 Se udbuddet »
2021-11-19   Indsamling af husholdningsaffald til Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører indsamling af husholdningsaffald i Næstved Kommune, omfattende indsamling af affald fra alle tilmeldte ejendomme i Næstved Kommune. Kontrakten indgås med én leverandør. Renovatøren skal indsamle kildesorteret husholdningsaffald fra de ejendomme, som der til enhver tid er tilmeldt renovationsordningen i Næstved Kommune. Indsamlingen skal tilpasses de angivne driftstider for de enkelte indsamlingsordninger. Se udbuddet »
2021-09-13   Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Næstved Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. droneansvar - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning - Kollektiv ulykkesforsikring, kommunalbestyrelse - Rejseforsikring - Lystfartøjsforsikring - All-risk forsikring, kunst - Kommunal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axa Forsikring, Filial af Axa... Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2021-08-12   Kørsel af ældre borgere i Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet omfatter kørsel af ældre og handicappede borgere mellem deres bopæl og hhv. dagcenter, læge/speciallæge, Sundhedscentret eller Hjælpemiddelsvisitationen. Se udbuddet »
2021-07-28   Vinduespolering i Næstved (Næstved Kommune)
Udbuddet omfatter vinduespolering af Næstved Kommunes ca. 170 lokationer. Udbuddet er inddelt i 8 delaftaler. Oversigten over de omfattede lokationer fremgår af bilag 1. Tildelingskriteriet vil være ”laveste pris” vurderet på baggrund af de i tilbudslisterne angivne priser. Der indgås én kontrakt pr. delaftale, også selvom leverandøren måtte tildeles flere delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S ISS Facility Services A/S MTM Service A/S Team Rengøring A/S
2021-03-10   EU-udbud af totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny dag-institution ved Stenlængegårdsområdet (Næstved Kommune)
Dette udbud vedrører indgåelse af en rådgiveraftale om levering af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af dagsinstitution i Næstved Kommune. Dagsinstitutionen skal bygges på Stenlængegårdsområdet i Næstved Nord. Nærmere beskrivelse af projektet kan findes i udbudsdokumenterne via udbudsportalen EU-Supply.dk jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit I.3). Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § 56. Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CASA Arkitekter ApS
2020-12-22   Vinduespolering til Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet omfatter vinduespolering af Næstved Kommunes ca. 150 lokationer. Udbuddet er inddelt i 9 delaftaler. Oversigten over de omfattede lokationer fremgår af bilag 1. Tildelingskriteriet vil være ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, vurderet på baggrund af de kriterier, som følger af udbudsmaterialet. Der indgås én kontrakt pr. delaftale, også selvom leverandøren måtte tildeles flere delaftaler. Se udbuddet »
2020-12-04   Vinduespolering til Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet omfatter vinduespolering på Næstved Kommunes ca. 150 lokationer. Udbuddet er inddelt i 9 delaftaler. Oversigten over de omfattede lokationer fremgår af bilag 1. Tildelingskriteriet vil være ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, vurderet på baggrund af de kriterier, som følger af udbudsmaterialet. Der indgås én kontrakt pr. delaftale, også selvom leverandøren måtte tildeles flere delaftaler. Se udbuddet »
2020-10-28   Nye vand- og svømmefaciliteter til Næstved Kommune - udbud af totalentrepriseaftale (Næstved Kommune)
Opgaven vedrører opførelse af nye vand- og svømmefaciliteter til Næstved Kommune. Byggeriet skal udføres på beliggende Stenlængegårdområdet i Næstved Nord. Visionen samt de funktionelle og tekniske krav til de nye vand- og svømmefaciliteter er beskrevet i byggeprogrammet vedlagt det samlede udbudsmateriale, jf. pkt. I.3). Opgaven skal udføres i totalentreprise med en indledende samarbejdsfase mellem Næstved Kommune og totalentreprenøren, hvor projektforslaget udarbejdes. Samarbejdsfasen er beskrevet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenør Morten C Henriksen
2020-10-02   Genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave (Næstved Kommune)
Genudbud af Næstved kommunes rammeaftale vedr. håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave, fagentreprisen murer, maler & gulv. Se udbuddet »
2020-09-03   Udbud af sports- og motorikartikler (Næstved Kommune)
Næstved Kommune udbyder på vegne af 14 sjællandske kommuner rammeaftale vedr. indkøb af sports- og motorikartikler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A-sport A/S
2020-08-20   Kørsel af mad, Næstved Kommune / Næstved Madservice (Næstved Kommune)
Næstved Kommune, Næstved Madservice Tommerupvej 7 får transporteret kørsel af varm og kølet mad til ældrecentre og den kommunale madservice, samt andre institutioner og kantiner i Næstved Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Svend Aage´s Varetrans ApS
2020-07-06   Genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - murer - delaftale 7 (Næstved Kommune)
Genudbud af Næstved kommunes rammeaftale vedr. mindre håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave, fagentreprisen murer, delaftale 7. Se udbuddet »
2020-07-06   Genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - gulventreprenør - delaftale 24 (Næstved Kommune)
Næstved Kommune genudbyder rammeaftale af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - gulventreprenør - delaftale 24. Se udbuddet »
2020-07-06   Genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - tagdækker - delaftale 33 (Næstved Kommune)
Næstved Kommune genudbyder rammeaftale vedr. mindre håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - tagdækker - delaftale 33. Se udbuddet »
2020-06-02   Rengøringsservice til Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Udbuddet omfatter rengøringsservice på Næstved Kommunes ca. 137 lokationer og har et omfang af ca. 249 224 m2. Udbuddet er inddelt i 7 delaftaler. Oversigten over de omfattede lokationer fremgår af bilag 1. Tildelingskriteriet vil være ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, vurderet på baggrund af de kriterier, som følger af udbudsmaterialet. Der indgås én kontrakt pr. delaftale, også selvom leverandøren måtte tildeles flere delaftaler. Hver leverandør kan maximalt tildeles 2 delaftaler. Se udbuddet »
2020-05-15   Udbud af kørsel af mad (Næstved Kommune)
Næstved Kommune, Næstved Madservice Tommerupvej 7, får transporteret kørsel af kølet mad til ældrecentre og den kommunale madservice, samt andre institutioner og kantiner i Næstved Kommune. Se udbuddet »
2020-04-23   Udbud af tilsyn med Næstved Kommunes offentlige standpladser (Næstved Kommune)
I Næstved kommune findes pt. 103 standpladser hvor der foretages tilsyn. Det samlede antal tilsyn på standpladserne er opgjort til 5 926 pr. år. Antallet af tilsyn på de enkelte standpladser kan variere fra 2-3 gange pr. uge, ugentligt eller hver fjortende dag. Ændringer i tilsyn aftales mellem tilbudsgiver og Næstved Kommune. Tilsyn skal udføres på den anførte dag i tidsrummet fra kl. 06.00 til 16.00. Der skal føres tilsyn på alle anførte dage. Se udbuddet »
2020-04-22   Udbud af tilsyn med Næstved Kommunes offentlige standpladser (Næstved Kommune)
I Næstved kommune findes pt. 118 genbrugsøer hvor der foretages tilsyn. Det samlede antal tilsyn på standpladserne er opgjort til 5 296 pr. år. Antallet af tilsyn på de enkelte standpladser kan variere fra 2-3 gange pr. uge, ugentligt eller hver fjortende dag. Tilsyn skal udføres på den anførte dag i tidsrummet fra kl. 06.00 til 16.00. Se udbuddet »
2020-03-06   Genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - el-installationsarbejde - delaftale 19 (Næstved Kommune)
Næstved Kommune genudbyder håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - El-installationsarbejde - delaftale 19. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Insta A/S
2020-03-06   Genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - udskiftning af glas og ruder - delaftale 31 (Næstved Kommune)
Næstved Kommune genudbyder delaftale 31 vedr. håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - udskiftning af glas og ruder. Delaftale 31 dækker distrikt øst. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ApS Korsør Glarmesterforretning
2020-02-25   Udbud af tandlæge-, svømme- og lukket skolebuskørsel (Næstved Kommune)
Udbuddet indeholder 3 delaftaler om kørsel af folkeskoleelever til henholdsvis tandlæge og svømmeundervisning samt lukket skolebuskørsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Busselskabet Pletten ApS Egons A/S Ørslev Servicetrafik
2020-02-21   Rengøringsservice til Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Nærværende udbud omhandler rengøringsservice i Næstved Kommune. Opgaven udbydes i 7 delaftaler, og hver tilbudsgiver kan maximalt tildeles 2 delaftaler. Se udbuddet »
2020-02-14   Udbud af Specialkørsel (Næstved Kommune)
Nærværende udbud vedrører indkøb af special kørsel med skole- og daginstitutionsbørn, hvor det ikke er muligt at benytte offentlige transportmidler. Kørslen administreres af Næstved Kommune i samarbejde med skoler og daginstitutioner. Nogle kørselstyper har helt særlige krav til chaufførens indlevelsesevne og forståelse for børns forskellighed og handicaps.. Udbuddet er opdelt i følgende 5 delaftaler: - Delaftale 1: Kørsel til og fra undervisning af skoleelever til special klasser, - Delaftale 2: Kørsel … Se udbuddet »
2020-01-24   Genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - maler - delaftale 9 (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører levering af mindre håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdsopgaver af kommunens bygningsmasse. Der er tale om et genudbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - maler - delaftale 9 - distrikt nord. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Malermester Björn Forsberg A/S
2020-01-23   Udbud på levering af dagligvarer til Vordingborg og Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Vordingborg og Næstved Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på offentligt EU-udbud på levering af dagligvarer, herunder fødevare såvel økologiske som konventionelle, til institutionerne i Vordingborg og Næstved Kommune. Der er således tale om en aftale, hvor institutionerne køber ind for mindre end 1 500 DKK per ordre, da de ellers vil være forpligtet til at handle på vores forpligtende SKI aftale 50.90. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § … Se udbuddet »
2019-12-16   Bygherrerådgiver til nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune (Næstved Kommune)
Dette udbud vedrører indgåelse af en rådgiveraftale om levering af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune. Anlægget skal bygges på Stenlængegårdsområdet i Næstved Nord. Nærmere beskrivelse af projektet kan findes i udbudsdokumenterne via udbudsportalen EU-Supply.dk jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit I.3). Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § 56. Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll – Transport – Bane
2019-12-02   Kommunal rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune (Næstved Kommune)
Udbud af kommunal rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rentokil Initial
2019-11-05   Udbud af bisættelser i Vordingborg Kommune (Næstved Kommune)
Vordingborg Kommune ønsker tilbud på levering af en enkel og anstændig bisættelse. Begravelse sker kun i de tilfælde, hvor afdøde har ytret ønske herom i testamente eller anden skriftlig form. Begravelser er derfor ikke omfattet af dette udbud. Tilbudsgiveren skal levere alle de administrative og praktiske ydelser som er nødvendige og sædvanlige ved udførelsen af en bisættelse og som normalt udføres af bedemænd. En nærmere beskrivelse heraf fremgår af kravspecifikationen. Det er en naturlig forudsætning, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Begravelsesforretningen A/S
2019-10-10   Udbud af service og reparation af store køretøjer (Næstved Kommune)
Udbuddet vedrører reparation og service af kommunens store køretøjer (kassevogne og minibusser). Udover service og reparation af kommunens store køretøjer, som udgør ca. 80 styks, kan der såfremt MSBR ikke kan håndtere den specifikke opgave, komme almindelige personbiler og små varevogne ind. Den udbudte opgave inkluderer en tilbudsliste hvori der anmodes om fastpris på følgende: Hjulskifte, af- og på montering af dæk inkl. afbalancering, styretøjsudmåling, lifteftersyn, aircondition eftersyn. Herudover … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stabil A/S
2019-09-16   Genudbud af genbrugshjælpemidler (Næstved Kommune)
FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner. Genudbuddet gennemføres samlet for 5 delaftaler med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Etac A/S HMN A/S INVACARE A/S V. Guldmann A/S