2023-06-09   Nationalt Varslingssystem - udbud af geoteknik 2023-2025 (Kystdirektoratet)
Formålet med kontrakten er at tilvejebringe geotekniske parametre og viden om opbygningen af diger i Danmark, som primært er beliggende i et af de risikoområder udpeget jf. Oversvømmelsesdirektivet. Disse data skal anvendes i forbindelse med styrkevurderinger af digerne. Opgaven består af geotekniske boringer, undersøgelser og analyser til bestemmelse af geotekniske parametre for digernes opbygning. Udbuddet er opdelt i fire geografiske delområder (Jylland, Fyn, Lolland og Sjælland). Det forventes, at … Se udbuddet »
2023-05-12   Kontrakt om udskiftning af boosterstation i Hvide Sande (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet udbyder en kontrakt om udskiftning af eksisterende boosterstation i Hvide Sande. Kontrakten omfatter bortskaffelse af eksisterende boosterstation og etablering af ny boosterstation. Den nye boosterstation skal opstilles og installeres på samme lokation som den eksisterende i Hvide Sande. Den eksisterende el-drevne boosterstation benyttes til at transportere sand fra oprensningsfartøjet og ned ad kysten. Boosterstationen pumper vand iblandet sand via en ø 400 mm rørledning. Den totale … Se udbuddet »
2022-12-14   Genudbud: Indkøb af stålrør til booster i Hvide Sande (Kystdirektoratet)
Indkøb af Ø400 mm flangede stålrør á 12 meters længde til brug for kystbeskyttelsesopgaver syd for Hvide Sande havn. Dette udbud vedrører ca. 1500 lb.m. stålrør. Se udbuddet »
2022-08-23   Kontrakt om udarbejdelse af VVM for kystbeskyttelse (Kystdirektoratet)
Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakt med rådgiver om udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering samt ansøgning om kystbeskyttelse for udvalgte kystbeskyttelsesprojekter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2022-07-29   Kystdirektoratets indkøb af UAV båren rød LiDAR 2022 (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet foretager egne land- og søopmålinger på bl.a. den jyske vestkyst og i de danske, indre farvande. Opmålingerne udføres både med ekkolod mv., som positionsbestemmes vha. RTK-GNSS-udstyr, totalstationer, nivellementer og opmåling med GNSS. Senest har Kystdirektoratet arbejdet med drone-teknologien, til i første omgang at lave landmålinger. KDI ønsker at udvide værktøjskassen på dronerne med inklusion af UAV (Unmanned Aerial Vehicle) båren Light Detevtion And Ranging (LiDAR) system - rød … Se udbuddet »
2022-01-26   Indkøb af stålrør til booster i Hvide Sande (Kystdirektoratet)
Indkøb af Ø400 mm flangede stålrør á 12 meters længde til brug for kystbeskyttelsesopgaver syd for Hvide Sande havn. Dette udbud vedrører ca. 1500 lb.m. stålrør. Se udbuddet »
2021-05-17   Teknisk rådgivning og bistand til levetidsvurderinger på vandbygninger og andre infrastrukturelle anlæg og konstruktioner (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet har ansvaret for en række anlæg og konstruktioner af infrastrukturelle karakter, primært på den jyske vestkyst. Kystdirektoratet ønsker at igangsætte levetidsvurderinger af samtlige af de anlæg og konstruktioner, som Kystdirektoratet har ansvaret for. Levetidsvurderingerne skal tage udgangspunkt i værkernes nuværende tilstand, samt forholde sig til elementer som restlevetid, udskydelse af behov for hovedistandsættelse ved fortsat kapitalbevarende vedligehold og eventuelt funktionsophør … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2021-03-05   Indkøb af GNSS-udstyr 2021 (Kystdirektoratet)
Til brug for Kystdirektoratets opmålingsopgaver skal det eksisterende GNSS-udstyr udskiftes. Det nuværende udstyr er aldrende og udskiftes for at opnå driftssikkerhed og opdatering af teknologiske muligheder. GNSS-udstyret skal anvendes sammen Kystdirektoratets øvrige udstyr i permanente og installationer, på bevægende materiel både til lands og til vands samt til traditionel landmåling. Kystdirektoratet udbyder derfor indkøb af GNSS-udstyr med tilhørende udstyr til kommunikation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Geoteam A/S
2020-12-10   Kontrakt om nybygning af hydrografisk opmålingsfartøj (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet udbyder en kontrakt om nybygningen af et nyt hydrografisk opmålingsfartøj. Skibet er kravspecificeret, men skal projekteres, bygges, udrustes, herunder med hydrografisk multibeamsystem, samt leveres på ordregivers sted i Lemvig Danmark. Opmålingsfartøjet skal primært operere ved den jyske vestkyst og i de danske indre farvande, sejlløb og havne. Fartøjet skal udføres i letvægtsmaterialer og have en længde mellem 11,0 og 14,99 meter og en minimumsfart på 21 knob. I fartøjet skal der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tuco Yacht Værft ApS
2019-12-17   Kystfodring og oprensning (Kystdirektoratet)
Arbejdet omfatter kystfodring på den jyske Vestkyst og oprensning i havnebassiner, indsejlinger og sejlløb primært langs den jyske Vestkyst og i Limfjorden. Årlig mængde sand til levering som kystfodring er ca. 4 000 000 m3. Årlig mængde sand og sediment til oprensning er ca. 1 700 000 m3 og 380 000 TDS. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2019-08-13   Genudbud af teknisk rådgivning og bistand til udbud af og gennemførelse af en oprydningsentreprise i Erdkehlgraven... (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet har efter Kystbeskyttelsesloven meddelt varsling af påbud om fjernelse af fartøjer og anlæg mv. på søterritoriet. Såfremt ejerne ikke indenfor et specifikt tidsrum har fjernet sig, har Kystdirektoratet som myndighed på søterritoriet hjemmel til at fjerne anlæg, fartøjer, vrag mv., som staten ønsker fjernet. I den forbindelse genudbydes opgaven med totalrådgivning i forhold til udarbejdelse af Udbudsmateriale, klarlægning og indhentning af nødvendige tilladelser, samt føre tilsyn mv. med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S (Miljø, geoscience, spildevand,...
2019-02-27   Udbud af teknisk rådgivning og bistand til oprydningsentreprise i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet har efter Kystbeskyttelsesloven meddelt varsling af påbud om fjernelse af fartøjer og anlæg mv. på søterritoriet. Såfremt ejerne ikke indenfor et specifikt tidsrum har fjernet sig, har Kystdirektoratet som myndighed på søterritoriet hjemmel til at fjerne anlæg, fartøjer, vrag mv., som staten ønsker fjernet. I den forbindelse udbydes opgaven med totalrådgivning i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale, klarlægning og indhentning af nødvendige tilladelser, samt føre tilsyn mv. med … Se udbuddet »
2018-05-25   Kontrakt om udarbejdelse af miljøvurderinger og ansøgninger om kystbeskyttelse i forbindelse med fælles... (Kystdirektoratet)
Staten arbejder på at indgå 4 aftaler om kystbeskyttelse med en række kystkommuner gældende for perioden 2019-2023 (fælles aftaler). Udbuddet vedrører udarbejdelse af henholdsvis 4 miljørapporter, 4 miljøkonsekvensrapporter og 4 ansøgninger om kystbeskyttelse på de 4 fællesaftalestrækninger: Lodbjerg – Nymindegab, Skagen, Lønstrup og Blåvand. Senest er der indgået fem-årige fællesaftaler fra 2014-2018. I forbindelse med nye fællesaftaler i perioden 2019-2023, skal der foretages miljøvurderinger af de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2015-12-16   Esbjerg Havn — Optagning/klapning/ekstern deponering af sedimenter fra havnebassiner — Genudbud (Kystdirektoratet)
Oprensning af op til ca. 440 000 m forurenet sediment i 1., 2., 5. og 6. bassin med forhavne samt i beddingsløbet og beddingsområdet i Esbjerg Havn. Lagtykkelsen varierer fra ca. 0,3 til ca. 4 m. Der skal anvendes backhoe dredger/grab, i nogle tilfælde bag boblegardiner. Op til ca. 250 000 m forventes klappet på anviste klapplads(er) i Nordsøen beliggende op til 15 sømil fra havnen. Op til ca. 190 000 m TBT belastet materiale skal sejles/køres til godkendt deponi for tilbudsgivers regning inc. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2015-07-17   Esbjerg Havn — Nedlukning af tørrefelter (Sirius Havnedepot) (Kystdirektoratet)
Et ca. 78 000 m stort tørrefelt for indskyllede havnesedimenter — opdelt i 4 delområder af ren jords dæmninger — skal stabiliseres og nedlukkes som godkendt havnedepot. Tørrefeltet er beliggende i Esbjerg Østhavn på grænsen til den seneste havneudvidelse. Arbejdet består i omflytning inc. udjævning af ca. 42 000 m sediment fra felt 4 til felterne 1, 2 og 3. Der udlægges ca. 31 000 m sand i felterne 1, 2 og 3. samt ca. 14 000 m sand i felt 4. Sandet leveres frit ved kajkant eller mellemdepot i Østhavnen. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M.J. Eriksson A/S
2015-05-13   Esbjerg Havn — Optagning/klapning/ekstern deponering af sedimenter fra havnebassiner (Kystdirektoratet)
Oprensning af op til ca. 400 000 m forurenet sediment i 1., 2., 5. og 6. bassin med forhavne samt i beddingsløbet og beddingsområdet i Esbjerg Havn. Lagtykkelsen varierer fra ca. 0,3 til ca. 4 m. Der må påregnes restriktioner ved optagning i form af boblegardiner, som skal være indeholdt, og/eller oprensning alene ved stigende vandstand. Op til ca. 200 000 m forventes klappet på anvist klapplads(er) i Nordsøen. Op til ca. 200 000 m TBT belastet materiale skal sejles/køres til godkendt deponi for … Se udbuddet »
2013-11-14   Coastal nourishment and maintenance dredging (Kystdirektoratet)
The total work related to this procurement will be awarded to one sole Tenderer in order that only one Contractor becomes contracting party. However, for practical reasons the assignment will be split in two or more sub-contracts. The work comprises of both coastal nourishment at the West Coast of Jutland and maintenance dredging in pre defined port and harbour basins, entrances and navigation channels primarily along the West Coast of Jutland and in Limfjorden. The Contract will be entered for a 5 year … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2012-10-25   Rammeaftale for analyser af sedimentprøver fra sejlrender og havne 2013-2016 (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet (KDI) ønsker en rammeaftale for analyser af sedimentprøver. Tilbuddet skal indeholde priser på alle de i tilbudslisten nævnte parametre. Dette betyder også, at har tilbudsgiver ikke afgivet pris på alle parametre, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Tilbudslisten forefindes på ordregivers hjemmeside på http://omkystdirektoratet.kyst.dk/jura/offentliggoerelser.html. Her kan i øvrigt findes formularen for tro- og love erklæringen (se senere), samt eventuelle spørgsmål og svar i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ALcontrol AB
2012-10-17   Køb af GNSS RTK-udstyr til landmåling og søopmåling (Kystdirektoratet)
Køb af 16 stk. GNSS (Global Navigation Satellite System) RTK-receivere med PPS-puls og antenner. Udstyret skal kunne sende og modtage korrektionssignaler via GPRS og via radiosignal. 5 receivere skal monteres fast i opmålingsfartøjer mens 9 receivere skal anvendes som hhv. faste og mobile basestationer og sende i frekvensområdet 449,400 - 449,750 MHz. 2 receivere skal anvendes til traditional håndholdt landopmåling monteret på stang. Alle receivere skal kunne modtage signaler fra GPS, Glonass og Galileo … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SITECH Danmark A/S
2012-04-02   Rammeaftale for analyser af vand- og sedimentprøver fra sejlrender og havne 2012-2016 (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet (KDI) ønsker en rammeaftale for analyser af vand- og sedimentprøver. Tilbuddet skal indeholde priser på alle de i tilbudslisten nævnte parametre. Dette betyder også, at har tilbudsgiver ikke afgivet pris på alle parametre, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Tilbudslisten forefindes på ordregivers hjemmeside på http://borgere.kyst.dk/rammeaftale-for-analyser-af-vand-og-sedimentproever-fra-sejlrender-og-havne-2012-2016.html. Her kan i øvrigt findes formularen for tro- og love … Se udbuddet »
2011-12-23   Kystfodring Vestkysten 2012-2013, Oprensning Sejlløb Esbjerg 2012-2014 og Oprensning Indsejling Hanstholm 2012-2014 (Kystdirektoratet)
Arbejderne omfattet af dette udbud er opdelt i 3 delaftaler (entrepriser): Delaftale 1, Kystfodring Vestkysten 2012-2013: Entreprisen omfatter indvinding og levering af ialt ca. 3,7 mio. m3 sand i 2012 og 2013 på flere strækninger på den jyske Vestkyst. Sandet skal indvindes i særlige indvindingsområder i Nordsøen og i Thyborøn kanal. Sandet skal leveres som både strandfodring, strandnær fodring og som revlefodring. Delaftale 2, Oprensning sejlløbet til Esbjerg 2012-2014: Entreprisen omfatter oprensning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2011-05-11   Materialer til ca. 650 meter ny rørledning i stål til indpumpning af sand (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet ønsker at etablere ca. 650 meter stålrørledning, som skal anvendes til indpumpning af sand på stranden syd for Hvide Sande, Indkøbet omfatter levering af: 54 stk. stålrør, 406 mm x 12,5 mm, ca. 12 m længde, skal opfylde EN10219 samt 108 stk. flanger PN6 efter DIN2573. Rør og flanger skal leveres på Kystdirektoratets oplagsplads i Hvide Sande efter nærmere aftale. Leveringen skal ske så hurtigt som muligt og skal være afsluttet senest den 1.9.2011. Leverandøren skal senest samtidig med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lemvigh-Müller A/S
2011-01-26   Kystfodring Vestkysten 2011 samt oprensning af sejlløbet til Esbjerg og indsejlingen til Hanstholm 2011-2012 (Kystdirektoratet)
Arbejderne omfattet af dette udbud er opdelt i 4 partier (entrepriser), jf. bilag B: Parti 1: Kystfodring Vestkysten Syd: Entreprisen omfatter indvindning og levering af ca. 0,66 mio. m3 sand. Sandet skal indvindes i den kystnære zone nord for indsejlingen til Hvide Sande havn og leveres som revlefodring med splitfartøj på kysten syd for Hvide Sande. Parti 2: Kystfodring Vestkysten Nord: Entreprisen omfatter indvinding og levering af ca. 0,6 mio. m3 sand som strandnær fodring på to strækninger ved Agger … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S