2023-06-14   Køb af grov arbejdsbeklædning - KomUdbud - Juni 2023 (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører grov arbejdsbeklædning til ordregiver, herunder klassificeret arbejdstøj (kategori 1), arbejdstøj til tekniske områder som tekniske serviceledere, rengøringspersonale, rådhusbetjente m.fl. (kategori 2) samt arbejdsbeklædning til ordregivers jobcentre som anvender tøjet i forbindelse med jobafklaringsforløb (kategori 3). Under hver kategori hører også enkelte tilbehørsdele.  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Orloff Erhverv A/S
2023-06-01   Glatførebekæmpelse på fortove, trapper m.m (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører glatførebekæmpelse af fortove, trapper, gangarealer og busstoppesteder i Kolding Kommune som på forhånd er udvalgt. Glatførebekæmpelse omfatter snerydning, saltspredning og kombikørsel. Leverandøren forpligter sig ved indgåelse af aftale under dette udbud til at glatførebekæmpe de udvalgte ruter når Ordregiver anmoder leverandøren herom.

Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Tolstrup A/S
2023-04-24   Køb af grov arbejdsbeklædning - KomUdbud - April 2023 (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører grov arbejdsbeklædning til ordregiver, herunder klassificeret arbejdstøj (kategori 1), arbejdstøj til tekniske områder som teknisk serviceledere, rengøringspersonale, rådhusbetjente m.fl. (kategori 2) samt arbejdsbeklædning til ordregivers jobcentre som anvender tøjet i forbindelse med jobafklaringsforløb (kategori 3). Under hver kategori hører også enkelte tilbehørsdele.  Se udbuddet »
2023-03-03   Genudbud: Vask- og lejeordning af grov arbejdsbeklædning 2023 (Kolding Kommune)
Udbuddet omfatter vask- og lejeordning af grov arbejdsbeklædning til Kolding Kommune, herunder klassificeret arbejdsbeklædning.Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 , hvilket betyder, at enhver som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, opfylder eventuelle mindstekrav og egnethedskrav, kan afgive tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2023-02-27   Køb af grov arbejdsbeklædning til deltagende kommuner i KomUdbud (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører grov arbejdsbeklædning til ordregiver, herunder klassificeret arbejdstøj (kategori 1), arbejdstøj til tekniske områder (teknisk serviceledere, rengøringspersonale, rådhusbetjente m.fl., kategori 2) samt arbejdsbeklædning til ordregivers jobcentre som anvender tøjet i forbindelse med jobafklaringsforløb (kategori 3). Herunder hører også enkelte tilbehørsdele.  Se udbuddet »
2023-02-01   Vask- og lejeordning af grov arbejdsbeklædning 2023 (Kolding Kommune)
Udbuddet omfatter kontrakt på vask- og lejeordning af grov arbejdsbeklædning til Kolding Kommune, herunder klassificeret arbejdsbeklædning. Ydelsen vil blive anvendt af Ordregivers Entreprenørafdeling, som står anført i udbudsbetingelserne afsnit 3. Der udbydes en 4 årige kontrakt, med mulighed for option på 2x12 måneder, til ikrafttrædelse den 1. november 2023.
Ydelserne skal opfylde kravene i kravspecifikationen, tilbudslisten og Leverandørens tilbud.


Se udbuddet »

2022-12-05   MC-E4 Kystlinie og Marinaplads (slæbested og diger) (Kolding Kommune)
Den udbudte kontrakt vedrører udførelse af arbejder i eksisterende del af Kolding Marina Syd, som er del af byudviklingsprojektet Marina City. Der skal udføres nyt dige mod vest fra udløb af Kolding Å til indre del af marinaen, samt nedbrydes eksisterende slæbesteder, bådebroer mm. inden udførelse af nyt slæbested. Arbejderne omfatter udførelse af arbejder vedr. nedbrydning, spunsning, jord, dige, belægninger, pæle, stræk og ankerarbejder, bundsikringslag mm., samt levering og montering af to mindre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Danmark A/S (Hercules Fundering)
2022-11-04   Kloak -og slamsugningsudbud 2023 (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører udførelse af kloakspuling- og slamsugningsopgaver for hele Kolding Kommune, herunder samtlige af Ordregivers enheder og institutioner. Herunder omfattes bl.a.:• 1 årlig tømning af ca. 20.500 rendestensbrønde i Kolding Kommune samt ad hoc opgaver forbundet med tømning af disse brønde. Udvalgte brønde skal tømmes 2 gange.• 2 årlige rensninger på udvalgte linjeafvandingssystemer, inklusiv tømning af tilhørende sandfang.• Enhver udkalds/ad hoc opgave forbundet med kloak –og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Leif M. Jensen A/S
2022-10-31   Tolkebistand 2023 (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører levering af tolkebistand i form af telefontolkning, telefonbeskeder, videotolkning, fremmødetolkning samt halv/heldagstolkning.Desuden skal udbuddet omfatte et for Ordregiver uforpligtende tilbud på skriftlige oversættelser, som alle Ordregivers medarbejdere og institutioner frit skal kunne gøre brug af efter behov, uden at dette hindrer Ordregiver i at anvende andre leverandører til skriftlige oversættelser.Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § 58 (Lov nr. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ViTolker ApS
2022-10-27   Behandling og afsætning af plastaffald fa Kolding KOmmune (Kolding Kommune)
Ordregiver udbyder herved ”Behandling og afsætning af plastaffald" i offentligt udbud efter Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med efterfølgende ændringer). Opgaven er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, samt det øv-rige udbudsmateriale. Opgaven består af 4 delopgaver, hvor der udarbejdes se-parate kontrakter. Der kan bydes på én eller flere delopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Damifo Vojens A/S Marius Pedersen A/S Ragn-Sells Danmark A/S
2022-09-05   Tolkebistand 2023 (Kolding Kommune)
Udbud på tolkeydelser hos Kolding kommune i perioden 01.05.2023 - 30.04.2027. Udbuddet omfatter tolkning på alle sprog og er både tele, video -og fremmødetolkning. Skriftlige oversættelser skal inkluderes i tilbuddet som et tilbud Kolding kommunes personale frit og uden binding må anvende. Se udbuddet »
2022-08-08   Glatførebekæmpelse til deltagende institutioner i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører glatførebekæmpelse, dvs. snerydning og saltspredning, på nedenstående oplistede deltagende institutioner i Kolding Kommune, således at der sikres fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte.Glatførebekæmpelsen og vagt ledes og koordineres af leverandøren selv.Ordregiver forpligter sig til at anvende leverandøren til saltning af de pågældende institutioner, hvilket som udgangspunkt sker ved præventiv saltning, dog kan udkald ske når glatføre er indtrådt. Ordregiver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tolstrup A/S
2022-07-08   MC-E2B Rammeaftale på levering af pæle (Kolding Kommune)
Kolding Kommune planlægger anlæg af en stor, ny lystbådehavn som en del af byudviklingsprojektet Marina City. I denne forbindelse er der brug for et større antal pæle til brug for marine konstruktioner i form af molekonstruktioner, faste broer, fortøjning og forankring af flydebroer. Se udbuddet »
2022-07-06   Genudbud Glatførebekæmpelse til A-ruter i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder 4 delaftaler på glatførebekæmpelse, dvs. snerydning og saltspredning til en række A-ruter i kommunen.Glatførebekæmpelsen har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje, cykelstier og fortov under ringe vejrforhold. Ordregiver forpligter sig til at anvende leverandøren til saltning af de pågældende A-ruter, hvilket som udgangspunkt sker ved præventiv saltning, dog kan udkald ske når glatføre er indtrådt. Ordregiver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: City Container Jylland A/S Preben Jørgensen Christiansfeld A/S
2022-06-01   Udbud på afhentning af virksomheden Kolding Kommunes erhvervsaffald (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører afhentning af virksomheden Kolding Kommunes erhvervsaffald. Alle ordregivers enheder og institutioner er omfattet af kontrakten, her forstået som kommunens afdelinger, institutioner og enheder, samt muligheden for selvejende institutioner og aktiviteter som foregår i kommunens bygninger.Kontrakten omfatter afhentning og transport af følgende affaldsfraktioner: Restaffald, Blandet pap- og papiraffald, Papiraffald, Plastaffald (hård og blød), Glasaffald, Metalaffald, Mad- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: City Container Jylland A/S
2022-06-01   Glatførebekæmpelse til A-Ruter i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder 4 delaftaler på glatførebekæmpelse, dvs. snerydning og saltspredning til en række A-ruter i kommunen.Glatførebekæmpelsen har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje, cykelstier og fortov under ringe vejrforhold.Ordregiver forpligter sig til at anvende leverandøren til saltning af de pågældende A-ruter, hvilket som udgangspunkt sker ved præventiv saltning, dog kan udkald ske når glatføre er indtrådt. Ordregiver … Se udbuddet »
2022-05-30   indkøb af vejskilte til et antal KomUdbud-kommuner (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører Vejskilte med tilhørende jernvarer (standere og galger), baggrundafmærkning samt gadenavneskilte til ordregiver.Udbuddet vedrører Vejskilte til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Seri Q Sign A/S
2022-04-22   EU-Udbud på krantømning af mad- og restaffald, hård plast, metal, papir og glas mv. fra nedgravede affaldsløsninger... (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder krantømning af restaffald, madaffald, glas, metal, papir og hård plast mv. fra kommunens nedgravede affaldsløsninger og Genbrugs-Øer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: City Container Jylland A/S
2022-03-01   EU-Udbud Indkøb af plastposer (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af grønne poser til indsamlingsordning for madaffald i Kolding Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Lux Flexible A/S
2022-02-18   Marina Syd - Bådoplagsplads (Kolding Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker Kolding Kommune, at indhente tilbud på entreprenørydelser i forbindelse med etablering af Marina Syd - Bådoplagsplads. Arbejderne omfatter jord, grus, kloak og belysningsarbejder forbundet med etableringen af en bådoplagsplads, hvor rekreative både kan vinteropbevares. Entreprenøren skal være autoriseret kloakmester. Entreprisestørrelsen for denne udbudte opgave er under tærskelværdien. Udbudsloven anvendes dog, da arbejderne jf. udbudslovens §30 stk. 2 kan betragtes som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gustav H. Christensen A/S
2022-01-25   Ved Tankedalsvej (Kolding Kommune)
Projektet Ved Tankedalsvej omfatter opgraderingen af de infrastrukturelle forhold forbundet med et nyt erhvervsområde nær motorvej vest for Kolding. Områdets beliggenhed i nærhed af by og motorvejsafkørsel 65 gør det attraktivt logistisk for flere forskellige erhvervstyper. Som forudsætning for at erhvervet kan trives i området kræves dog at infrastrukturen opgraderes. Både ift. adgangsforhold hvor den eksisterende Tankedalsvej er tungt trafikbelastet og internt i området hvor nye fordelingsveje skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2021-12-16   Kolding Å - Pumpe og Sluse (Kolding Kommune)
Projektet Kolding Å – Pumpe og Sluse er et klimatilpasningsprojekt der omfatter etablering af en sluse og en pumpestation ved udmundingen af Kolding Å, samt Å samt sikringsvægge langs havneområde. Konceptet for projektet er etableringen af en 2-funktionsløsning for åen, således at der både klimatilpasses for regn over land samt for forhøjet vandstand i havet. Med nærværende udbud ønskes at finde en totalrådgiver, som bl.a. kan forestå projekteringen af samtlige emner i projektet, gennemføre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2021-11-11   Visiteret personbefordring ad hoc kørsel (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører ad hoc kørsel til visiterede borgere i Kolding Kommune herunder skolekørsel, lægekørsel, genoptræning mv., som ikke kan varetages af kommunens faste busser. Der vil være tale om borgere i alle aldre og ofte er borgeren kørestolsbruger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Taxa Syd a.m.b.a.
2021-09-22   Graffiti-fjernelse Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Graffiti-fjernelse på udvalgte lokationer i Kolding Kommune. Omfatter overvågning samt afrensning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C Rengøring & Facility ApS
2021-05-06   Udbud af vikarydelser til seniorområdet i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vikarydelser til seniorområdet i Kolding Kommune, fordelt på 2 delaftaler på henholdsvis almindelig sundhedsfaglig vikardækning og vikarydelser til specialopgaver angående støtte, pleje og skærmning af borgere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CareLink A/S SOS Vikar A/S
2021-04-22   Sorteringsanlæg til biblioteksmaterialer (Kolding Kommune)
Sorteringsanlæg til biblioteksmaterialer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nexbib ApS
2021-03-24   EU-udbud af geoteknisk undersøgelse (Kolding Kommune)
Nærværende udbud vedrører marine geotekniske undersøgelser for yderværker og broanlæg til ny lystbådehavn Marina City Kolding til Kolding Kommune (herefter betegnet Bygherre). Opgaven består af udførelse af geotekniske boringer og CPT. Rambøll udfører prøvebedømmelse og afrapportering. AB92 danner aftalegrundlag og forudsættes kendt. Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2021-03-03   Indkøb, levering og udbringning af plastkasser til farligt affald (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb, levering og udbringning af plastkasser til farligt affald til Kolding Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2021-01-06   Behandling og afsætning af isolering, keramik & sanitet, samt affald til sortering (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder hermed behandling og afsætning af 3 affaldsfraktioner fra kommunens genbrugspladser i offentligt EU udbud. Udbuddet er opdelt i 3 selvstændige delopgaver. Entreprenøren skal afgive separat bud på hver delopgave. Der kan bydes på én eller flere delopgaver. Udbuddet opdeles i følgende delopgaver: 1) Isolering 2) Keramik og sanitet 3) Affald til sortering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S Norrecco A/S RGS Nordic A/S
2020-11-13   Stomiprodukter til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af stomiprodukter til Kolding Kommunes borgere, som er bevilliget efter servicelovens § 112. Udbuddet består af kategorierne 1-delt, 2-delt samt tilbehør til stomi. Der stilles blandt andet krav om at leverandøren har en sygeplejefaglig konsulent samt et bevillingssystem som kan anvendes af ordregiver i kontraktperioden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kirstine Hardam A/S
2020-10-30   Behandling og afsætning af plastaffald fra Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Behandling og afsætning af plastaffald fra Kolding Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RagnSells Danmark A/S
2020-10-09   Udbud af el-kørestole til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet omfatter levering af el-kørestole til Kolding Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1 - Forhjulsdrevne el-kørestole og - Delaftale 2 - Centerdrevne el-kørestole. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1 og/eller delaftale 2. En delaftale indgås med én leverandør. Tilbud afgives i samme tilbudsliste, bilag 1. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til bilag 1 – tilbudsliste og kravspecifikation Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Roltec el-kørestole A/S
2020-09-28   Offentligt udbud vedrørende indkøb af servere, storage, backup til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Nærværende udbud vedrører levering af server-/storage-/backup hardware og -software inkl. opsætning, migrering og efterfølgende service af Kolding Kommunes datacenter. Den vindende tilbudsgiver skal levere, opsætte, installere og deltage i migreringsarbejdet i forhold til levering af leverancen samt tilbyde en 3-årige serviceaftale som en del af leverancen. Se udbuddet »
2020-09-18   Udbud på behandling og afsætning af affald fra genbrugspladser i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder hermed behandling og afsætning af 13 affaldsfraktioner fra kommunens genbrugspladser i offentligt EU udbud. Udbuddet er opdelt i 10 selvstændige delopgaver. Entreprenøren skal afgive separat bud på hver delopgave. Der kan bydes på én eller flere delopgaver. Udbuddet opdeles i følgende delopgaver: 1) Beton, tegl og mursten 2) Jord 3) Stort brændbart til sortering 4) Vinduer og døre 5) Gips 6) Husholdningsglas og isomix 7) Papir, bøger og pap 8) Rent træ 9) Imprægneret træ 10) Have- … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DanBørs A/S Marius Pedersen A/S meldgaard MILJØ A/S Norrecco A/S RagnSells Danmark A/S RGS Nordic A/S
2020-08-31   Udbud på behandling af madaffald indsamlet i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder modtagelse og behandling af madaffald fra Kolding Kommunes indsamlingsordning for madaffald. Det anslås, at mængden af madaffald udgør ca. 7 000 tons årligt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gemidan Komtek A/S
2020-05-06   Indkøb og levering af vagttjenesteydelser til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Indkøb og levering af vagttjenesteydelser til Kolding Kommune. Kontrakten udbydes på 2 delaftaler på hhv. servicevagtydelse og alarm- og vægterkørsel. Tilbudsgiver kan byde på en eller begge delaftaler. Se udbuddet »
2020-05-01   Udbud med forhandling vedrørende indkøb af servere og storage til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Nærværende udbud vedrører levering af server/storage hardware inkl. opsætning, migrering og efterfølgende service til et 2-sites datacenter til Kolding Kommunes IT-afdeling. Den vindende tilbudsgiver skal levere, opsætte, installere og deltage i migreringsarbejdet i forhold til leveringen af leverancen samt tilbyde en serviceaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Edgemo A/S
2020-02-28   Marina City – E1 Marine anlægsarbejder (Kolding Kommune)
På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel "Marina City". Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina, som bliver den største udenfor hovedstadsområdet med 1 000 bådpladser. Baggrunden for projektet er, at det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn Marina Syd, da den nordlige Lystbådehavn Nord skal flytte. Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne og Anlæg A/S
2020-02-18   Totalrådgivning i forbindelse med klimaprojekt Vifdam og Slotssøen (Kolding Kommune)
Ordregiver ønsker at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med klimasikring af områder omkring Vifdam og Slotssøen i Kolding. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Orbicon A/S
2020-01-22   Udførelse af vinduespolering til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet vedr. udførelse af vinduespolering til Kolding Kommune på de 13 bygninger, der er anført i tilbudslisten (bilag 3). Kolding Kommune har til hensigt at indgå kontrakt med én leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erhvervspolereren ApS
2019-11-21   Udbud af drift af hjælpemiddeldepot (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder drift af hjælpemiddeldepot. Driftsopgaven består i at stille et egnet lokale til rådighed for lagerføring af Kommunens hjælpemidler, udføre kørsel med levering af hjælpemidler, foretage reparation, udføre eftersyn, håndtere nødkald samt tilhørende administrative opgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PreMed A/S
2019-09-19   Udbud af drift af hjælpemiddeldepot (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder drift af hjælpemiddeldepot. Driftsopgaven består i at stille et egnet lokale til rådighed for lagerføring af Kommunens hjælpemidler, udføre kørsel med levering af hjælpemidler, foretage reparation, udføre eftersyn, håndtere nødkald samt tilhørende administrative opgaver. Se udbuddet »
2019-08-26   Vask og leje af arbejdsbeklædning til medarbejdergrupper i Seniordrift mv (Kolding Kommune)
Kolding Kommune vil udbyde vask og leje af arbejdsbeklædning. Udbuddet vedrører levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende afdelinger i Kolding Kommune: - Seniordrift (1 414 personaler), - Tandplejen (67 personaler), - Køkkener (74 personaler). - Teknisk Service hos senior (13 personaler) Der er tale om tøj til i alt 1 572 personaler, fordelt på 23 adresser. Udbuddet gennemført som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2019-08-15   Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere (Kolding Kommune)
Kolding Kommune udbyder varetagelse af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere (fritvalgsområdet). Udbuddet og kontrakten omfatter følgende ydelser: - Personlig hjælp og pleje, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1, - Praktisk hjælp, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, - Rehabiliteringsforløb, jf. serviceloven § 83a, - Afløsning i hjemmet, jf. serviceloven § 84, stk. 1, - Videredelegerede sygeplejeydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kære Pleje ApS Svane Bogdol Holding ApS Svane Pleje, Syd ApS
2019-07-18   Forsikringsudbud for Kolding kommune (Kolding Kommune)
Forsikringsudbud Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige
2019-06-28   Vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) på de kommunale cykelstier i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) på de kommunale cykelstier i Kolding Kommune. Udbuddet er opdelt i fire (4) delaftaler. Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Rammeaftalen har en løbetid på fire (4) år og træder i kraft den 15.10.2019. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S OKNygaard A/S Tolstrup A/S
2019-06-28   Vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) på de kommunale fortove i Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) på de kommunale fortove i Kolding Kommune. Udbuddet er opdelt i elleve (11) delaftaler. Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Rammeaftalen har en løbetid på fire (4) år og træder i kraft d. 15.10.2019. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FMT A/S HedeDanmark HedeDanmark A/S OKNygaard A/S Tolstrup A/S
2019-05-16   Beskyttet beskæftigelsestilbud i "Medie og Design" (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 til Socialforvaltningen. Det nye tilbud for beskyttet beskæftigelse skal fokusere på medie og design. Der er tale om et forventet behov på 14 fuldtidspladser, men det gøres opmærksom på at dette ikke nødvendigvis indebærer beskæftigelse af kun 14 borgere ad gangen. Dette skyldes at en fuldtidsplads skal kunne besættes af 2 deltidspladser. I kommunens eksisterende tilbud er ca. 1/3 på deltid. Deltids- og fuldtidspladser defineres som … Se udbuddet »
2019-04-10   Genudbud: Vask og leje af måtter til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vask og leje af måtter til ordregivers enheder og institutioner som ønsker vask og leje af måtter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2019-03-11   Vask og leje af måtter til Kolding Kommune (Kolding Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vask og leje af måtter til ordregivers enheder og institutioner som ønsker vask og leje af måtter Se udbuddet »