2023-09-06   Udbud af madservice til visiterede borgere i eget hjem (Brøndby Kommune)
Udbud af madservice til visiterede borgere i eget hjem i Albertslund kommune og Brøndby kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus A/S cvr. 27385354 Sæsonens Madleverandør ApS
2023-08-28   Udbud af Tøjvask til visiterede borgere i eget hjem (Brøndby Kommune)
Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem i Albertslund kommune og Brøndby Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S TRASBO A/S
2023-08-21   Udbud af indkøbsordning (Brøndby Kommune)
Udbud af indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egebjerg Købmandsgård Intervare A/S
2023-07-11   Udbud af Vask og leje af arbejdsbeklædning og linned (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Brøndby kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S
2023-03-06   Udbud af ledsagerordning (Brøndby Kommune)
Udbud af ledsagerordning til visiteret borgere i Brøndby Kommune, i henhold til Lov om social service § 97. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Duos A/S
2022-12-19   Udbud på opsætning og drift af ladestandere (1) (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune udbyder hermed retten til at opsætte og virke som operatør for ladestandere på udvalgte offentlige arealer til op til tre ladeoperatører. Det drejer sig om parkeringsarealer ved en række kommunale ejendomme samt andre relevante steder i det offentlige rum, bl.a. ved S-togstationer, Brøndby Stadion og steder med høj grad af færdsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EDF DANMARK A/S OK A.M.B.A
2022-10-19   Udbud af telefonsystem (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune har besluttet at udbyde levering af telefonsystem. Telefon systemet i Brøndby består både af fastnettelefoni og softphones. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miralix A/S
2022-10-10   Udbud på opsætning og drift af ladestandere (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune udbyder hermed retten til at opsætte og virke som operatør for ladestandere på udvalgte offentlige arealer til op til tre ladeoperatører. Det drejer sig om parkeringsarealer ved en række kommunale ejendomme samt andre relevante steder i det offentlige rum, bl.a. ved S-togstationer, Brøndby Stadion og steder med høj grad af færdsel. Se udbuddet »
2022-07-29   Totalrådgivning vedr. projektet "Den grønne ankomstplads, LAR og P-pladsarealet i Kirkebjerg på Elementfabrikken 7" (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører totalrådgivning (landskabsarkitekt, samt ingeniør- og arkitektydelser) vedrørende projektering, udbud i hovedentreprise og gennemførelse af projektet: Den grønne ankomstplads, LAR og P-plads beliggende på areal i Kirkebjerg beliggende Elementfabrikken 7, Brøndby - matr. 33fg. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen https://rib-software.dk/udbudsportal (RIB) under Byggewebnr.” TN232564A”. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Opland Landskabsarkitekter ApS
2022-06-03   Udbud af genbrugshjælpemidler (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering genbrugshjælpemidler, som ikke er omfattet af SKI 50.98 eller 50.99 til Kommuner i Vestegnens Indkøbsforum. Se udbuddet »
2022-04-13   Totalrådgivning til renovering af Nørregård svømmehal (Brøndby Kommune)
Der efterspørges totalrådgivning til renovering af Nørregård svømmehal. Totalrådgiver skal varetage rådgivning i hele projektet, projektering af alle faser fra projektforslag og frem til udførelsesprojekt. Herudover skal totalrådgiveren varetage fagtilsyn og byggeledelse under udførelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A_S
2022-04-08   Kirkebjerg Børnehus (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune ønsker at etablere en ny daginstitution i det nye byudviklingsområde Kirkbjerg, hvor der over en årrække forventes etableret ca. 2000 nye boliger. Nærværende udbud i totalentreprise omfatter projektering og opførelse af en ny daginstitution: Kirkebjerg Børnehus, som vil være beliggende på Elementfabrikken 7, 2605 Brøndby. Daginstitutionen udføres i hhv. 1 og 2 plan og forudsættes at huse 180 børn med tilhørende personale. Den nye daginstitution har et bruttoetageareal på ca. 2000 m2 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tilbudsgiver registreret som vinder:...
2021-09-09   Parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Brøndby Kommune ønsker med gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre forslag til, hvordan det politisk vedtagne program kan omsættes til en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand og efterfølgende realiseres. De tre tværfaglige teams - som udvælges ved nærværende udbud - skal deltage i en proces, hvor borgere og interessenter i første del af … Se udbuddet »
2021-08-10   Brøndby Kommune - indkøb af forsikringer (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsskadesforsikring - Kollektiv ulykkesforsikring, kommunal bestyrelse - Kollektiv ulykkesforsikring, frivillig indsats - Rejseforsikring - Lystfartøjsforsikring - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axa Forsikring, Filial af Axa... Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2021-06-16   Strandboligerne bygherrerådgivning (Brøndby Kommune)
Som erstatning for det eksisterende botilbud Lionslund, opføres nyt botilbud bestående af 38 stk. almene boliger med tilhørende servicefaciliteter. Botilbuddet skal indrettes i 2 bygninger, hovedbygningen med 24 boliger og servicearealer, rækkehusene med 14 boliger og servicearealer endvidere arbejder i terræn, herunder etablering af mindre skure, støjskærm samt vejtilslutning og parkering. Brøndby Kommune kan generelt købe ydelser inden for rammerne af ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning (FRI, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MOE A/S
2021-04-12   Strandboligerne (Brøndby Kommune)
Som erstatning for eksisterende botilbud Lionslund, opføres nyt botilbud bestående af 38 stk. almene boliger/ ældreboliger med tilhørende servicefaciliteter. Der udbydes en totalentreprisekontrakt med en totalentreprenør, der skal bistå bygherre med projektering og opførelse af de nye handicapboliger (Strandboligerne) med tilhørende fællesarealer, servicearealer m.v. Totalentreprisekontrakten udbydes på baggrund af dispositionsforslag udarbejdet af bygherrerådgiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenør Morten C. Henriksen A/S
2021-02-08   BIF Ny Klubhus - Bygherrerådgivning i udførelsesfasen (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune har igangsat opførelse af et nyt Klubhus til Brøndby IF. Byggeprogram og udbud af totalentreprise er gennemført. Den resterende del af projektet omfatter hele udførelsesfasen, der dog af hensyn til fremdriften af byggeprojektet igangsættes i henhold til hovedtidsplanen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2021-02-04   Affaldsindsamling i Brøndby Kommune (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune har løbende behov for indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune. På den baggrund ønsker Brøndby Kommune at indgå en kontrakt med én leverandør om varetagelsen af indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune. Udbuddet vedrører indsamling af affald fra alle ejendomme i Brøndby Kommune, herunder indsamling af affald fra boliger, kolonihaver samt kommunale institutioner og nyttehaver mv., der er omfattet af de til enhver tid gældende regulativer for husholdningsaffald og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2020-09-11   Udbud af revision (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune har besluttet at udbyde henholdsvis lovpligtig og supplerende revisionsydelser. Revisionsopgaven omfatter alle under Brøndby Kommune hørende regnskab og regnskabsområder, herunder bl.a. fonde legater mv., for hvem Brøndby Kommune er regnskabsførende. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2020-09-07   Affaldsindsamling i Brøndby Kommune (Brøndby Kommune)
Nærværende udbud vedrører indsamling af affald i Brøndby Kommune. Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast, samt tilhørende bilag. Kontrakten er 6 årig med mulighed for forlængelse som option, på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår. Den valgte leverandør skal indsamle de faktiske mængder affald der genereres i kommunen. Disse mængder kan svinge op eller ned i takt med ændringer i antal boliger/borgere samt … Se udbuddet »
2020-07-03   BIF Klubhus (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune skal udvide klubfaciliteterne til Brøndbyernes Idrætsforening (Brøndby IF) i tilknytning med eksisterende stadionanlæg. Opgaven består i renoveringen af eksisterende klubhus med ny glasindgang mod vest og opførelse af et nyt klubhus øst for eksisterende klubhus, og forbundet med dette, via en ny glasfoyer. De nye klubfaciliteter skal optimere og fremtidssikre rammerne for et socialt klubliv for alle klubbens spillere på tværs af niveau, alder og køn. Samtidig skal de nye funktioner styrke … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Base Erhverv A/S
2020-05-18   Udbud af rengøring på Langbjerg (Brøndby Kommune)
Udbuddet består af udførelse af rengøring til Langbjerg, som huser flere forskellige enheder, såsom job & aktivitetscenter, jobcenter, idrætshal og børneinstitution mm. Det drejer sig om ca. 11 000 kvadratmeter, der skal rengøres. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kongsvang Cleaning & Facility A/S
2020-03-30   Udbud af drift og vedligehold af signalanlæg - Brøndby Kommune (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører drift og vedligehold af Brøndby Kommunes signalanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Swarco Danmark A/S
2020-03-25   Udbud af drift og vedligehold af vejbelysning - Brøndby Kommune (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører drift og vedligehold af Brøndby Kommunes vejbelysning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ørsted City Light A/S
2019-10-03   Udbud af Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem (Brøndby Kommune)
Udbud af indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem. Udbuddet omhandler indkøb til private borgere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egebjerg Købmandsgård Intervare A/S
2019-10-03   Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem (Brøndby Kommune)
Udbud af tøjvask til visitrede borgere i eget hjem. Udbuddet gælder tøjvask af borgeres private tøj og linned. Vaskene består af hhv. 8 kg og 12 kg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S TRASBO A/S
2019-08-30   Udbud af indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem (Brøndby Kommune)
Udbuddet omhandler levering af indkøbsordning til ældre borgere i eget hjem, der er visiterede til ydelsen. Det gælder borgere i Vallensbæk og Brøndby Kommune. Aftalen er udbudt som en rammeaftale og der ønskes 2 leverandører, da borgeren skal have frit valg og derfor selv skal kunne bestemme hvilken leverandør de ønsker indkøb fra. Se udbuddet »
2019-08-30   Udbud af tøjvask og linnedservice til visiterede borgere i eget hjem (Brøndby Kommune)
Udbuddet omhandler tøjvask og linnedservice til borgere i eget hjem, der er visiterede til ydelsen. Det gælder tøjvask af privat tøj og leje og vask af linned. Det gælder borgere i Albertslund og Brøndby Kommune. Aftalen er udbudt som en rammeaftale og der ønskes 2 leverandører, da borgeren skal have frit valg og derfor selv skal kunne bestemme hvilken leverandør de ønsker ydelsen udført af. Se udbuddet »
2019-08-30   Udbud af madserviceordning til visiterede borgere i eget hjem (Brøndby Kommune)
Udbuddet omhandler levering af færdiglavet mad til ældre borgere i eget hjem, der er visiterede til ydelsen. Det gælder borgere i Albertslund og Brøndby Kommune. Aftalen er udbudt som en rammeaftale og der ønskes 2 leverandører, da borgeren skal have frit valg og derfor selv skal kunne bestemme hvilken leverandør de ønsker mad fra. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus A/S cvr. 27385354
2019-04-05   Ældrecenter i Vesterled - Totalrådgiverudbud (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune har vedtaget at bygge et nyt ældrecenter, Ældrecenter i Vesterled. Ældrecenteret skal rumme 152 boliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer, herunder 104 plejeboliger, hvoraf 30 boliger indrettes i et demensafsnit, 30 flex- og akutpladser og 18 avancerede døgnrehabiliteringspladser. Bebyggelsen skal opføres som støttet byggeri efter Lov om almene boliger § 105. Forventet samlet etageareal på 15 200m. Nærværende udbud omhandler totalrådgivning for projektering, udbud og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RUBOW arkitekter A/S
2018-11-19   Anskaffelse af økonomi- og lønsystemer som en Service (Brøndby Kommune)
Udbud af anskaffelse af økonomi- og lønsystemer som en Service. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S
2018-08-06   Vask og leje af arbejdsbeklædning og linned (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører vask og leje af let arbejdsbeklædning og linned til Brøndby Kommune. Udbuddet er delt i 2 delaftaler: - Delaftale 1 - Vask og leje af arbejdsbeklædning, - Delaftale 2 - Vask og leje af linned. Der kan afgives tilbud på en eller begge delaftaler. Delaftalerne evalueres individuelt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2018-06-19   Vask og leje af let arbejdsbeklædning samt linned (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører vask og leje af let arbejdsbeklædning samt linned til Brøndby Kommune. Se udbuddet »
2018-02-01   Udbud af ledsageordning efter Servicelovens § 97 til Brøndby Kommune (Brøndby Kommune)
Disse udbudsbetingelser gælder for Brøndby Kommunes udbud på levering af ledsageordning til brugere der visiteres til ydelsen i henhold til Lov om Social Service § 97 (voksne). Ledsageordningen efter Servicelovens § 97 er en ordning, der giver fysisk og psykisk handicappede mellem 18 og 67 år mulighed for at få bevilliget op til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter uden for hjemmet. Ledsagelse bevilges både til brugere i private hjem og på institutioner. Med en ledsageordning behøver brugeren … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bruger - Hjælper Formidlingen A/S
2017-10-05   Udbud af teststrimler til borgere med bevilling (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører en leverandøraftale i henhold til servicelovens § 112, stk. 2, om teststrimler til borgere med bevilling på diabetesartikler til kommunerne: — Albertslund Kommune — Brøndby Kommune — Dragør Kommune — Glostrup Kommune — Hvidovre Kommune — Høje-Taastrup Kommune — Ishøj Kommune — Rødovre Kommune — Vallensbæk Kommune — Tårnby Kommune Udbuddet omfatter levering af teststrimler, der passer til blodsukkermålere til diabetikere med de typer insulinpumper, der bevilges af regionerne, herunder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Reamed (et forretningsområde for A/S Tødin)
2016-11-11   På levering af administration af pleje- og ældreboliger til Brøndby Kommune (Brøndby Kommune)
Udbuddet angår administrationen af Brøndby Kommunes administration af pleje- og ældreboliger, herunder drift og vedligeholdelse af boliger, servicearealer samt udenomsarealer fordelt på 3 ældrecentre, 1 ældreboligbebyggelse samt 1 bofællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FA09
2016-09-01   Indkøb af forsikringer (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune ønsker at indgå 1 eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1. Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring 2. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 3. Motorkøretøjsforsikring 4. Arbejdsulykkesforsikring 5. Kollektiv ulykkesforsikring 6. Ansvarsforsikring for plejeanbragte 7. Rejseforsikring 8. Lystfartøjsforsikring 9. All-risk forsikring 10. Passageransvarsforsikring 11. Kommunal ledelsesansvarsforsikring 12. Kriminalitetsforsikring 13. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Europæiske Gjensidige Protecctor Protector
2015-11-04   Udbud af taxikørsel — (levering af Taxikørsel til Brøndby og Hvidovre Kommune) (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommunes visiteret kørsel er pr. 1.8.2015 overgået til Movia. Hvidovre Kommunes visiteret kørsel overgår til Movia pr. 1. oktober. Udbuddet omfatter derfor ikke visiteret kørsel af kommunens borgere. Udbuddet omfatter: — almindelig taxikørsel bestilt via booking eller hyret direkte på gaden — i enkelte tilfælde bevillingskørsel med små og store hyrevogne på alle ugedage og alle døgnets timer til kørsel af borgerne i de deltagende kommuner. Brugerne vil være (listen er ikke udtømmende): — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Taxinord, Taxa 4x48
2015-05-21   Drift, vedligeholdelse og renovering af vejbelysning (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune forventer at overtage ejerskabet af vejbelysningsanlægget i Brøndby Kommune den 1.1.2016. Brøndby Kommune skal i den forbindelse indgå kontrakt/samarbejde med en leverandør om drift, vedligeholdelse og energirenovering af vejbelysningsanlægget. Den udbudte kontrakt indeholder enkelte elementer af en rammeaftale. Det er dog Brøndby Kommunes vurdering, at kontraktens primære genstand skal kategoriseres som en offentlig kontrakt. Vejbelysningsanlægget består af cirka 7 800 armaturer og cirka … Se udbuddet »
2015-03-05   Rengøring på Brøndbyøster Skole (Brøndby Kommune)
Ydelsen omfatter rengøring på Brøndbyøster Skole samt de tilhørende SFOer, byggelegeplads og idrætshallen. Rengøringen består af daglig-, ugentlig og periodisk rengøring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Serenex Rengøring ApS
2014-11-20   Udbud af rengøring på Brøndbyøster Skole (Brøndby Kommune)
Disse udbudsbetingelser gælder for Brøndby Kommunes udbud af kontrakt om anskaffelse af rengøring til Brøndbyøster Skole. Brøndbyøster Skole består af ca. 13 700 km², fordelt over skolen, SFO, byggelegepladsen samt en idrætshal. Se udbuddet »
2014-08-07   Udbud af voksenbleer (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører levering af voksenbleer samt konsulentydelser i tilknytning hertil (bl.a. undervisning og rådgivning) til Brøndby Kommune (i det følgende benævnt ordregiver). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SCA Hygiene Products A/S
2014-04-30   Praktisk hjælp og personlig pleje (Brøndby Kommune)
Annonceringen vedrører levering af praktisk hjælp og personlig pleje til Brøndby Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: »Konsortiet Dk-pleje ApS og Omsorgsplejen...
2014-04-08   Udbud af voksenbleer (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører levering af voksenbleer samt konsulentydelser i tilknytning hertil (bl.a. undervisning og rådgivning) til Brøndby Kommune (i det følgende benævnt udbyder). Udbuddet omfatter levering direkte til borgere med bevilling i henhold til servicelovens §§ 112 og 122 samt levering til depoter på ældrecentre samt bosteder. Der er på nuværende tidspunkt 800 §§ 112 og 122-bevillinger hos udbyder. Se udbuddet »
2013-11-15   Kontrakt vedrørende levering af sygeplejeartikler (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Onemed A/S
2013-09-26   Affaldsindsamling til Brøndby Kommune (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører affaldsindsamling. Opdelt i kildesorterede fraktioner, indsamlet fra ville, rækkehuse, etageboliger samt institutioner. Ca. 16 750 enheder er tilmeldt renovationsordninger i Brøndby Kommune. Se udbuddet »
2013-07-29   Kontrakt vedrørende levering af sygeplejeartikler (Brøndby Kommune)
Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler. Se udbuddet »
2013-05-21   Kontrakt vedrørende levering af stationær personløfter (loftlift) (Brøndby Kommune)
Nærværende udbud omfatter levering af stationær personløfter (loftlift). Se udbuddet »
2013-03-01   Kontrakt om anskaffelse, implementering og service af telefoniplatform (Brøndby Kommune)
Brøndby Kommune har i dag en telefoniplatform baseret på MD 110 platformen med fremskudte LIM på egne fiberforbindelser. MD110 telefonsystemet dækker rådhuset samt flere eksterne adresser. På øvrige eksterne adresser er der mindre telefonsystemer af varierende fabrikat og størrelse. Hensigten med dette udbud er en udskiftning af telefoniplatformen til en ny, moderne og fremtidssikret løsning, der understøtter samtlige ca. 145 kommunale adresser med i alt 1700 brugere med enten fastnet- og/eller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eltel Networks A/S
2012-12-13   Brøndby Kommune - udbud af rengøring 2012 (Brøndby Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Brøndby Kommune. Opgaven omfatter rengøring af Brøndbyøster Skole & SFO (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) samt byggelegeplads - i alt ca. 9 000 m² beliggende på følgende adresser: — Bredager 160, 2605 Brøndby — Højkær 41A, 2605 Brøndby. Opgaven er ikke inddelt i delaftaler. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/36645113.aspx Her tilmelder du … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S