Indkøb: Frederiksberg Forsyning A/S

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Frederiksberg Forsyning A/S

2023-10-26   Nyt inventar & upcycling til FF (Frederiksberg Forsyning A/S)
I forbindelse med renovering på Frederiksberg forsyning A/S er der behov for indkøb af nyt inventar. Indkøbet omfatter levering og montering / samling af nyt inventar, samt upcycling af eksisterende skriveborde mm. Se udbuddet »
2022-08-23   Indkøb af forsikringer til Frederiksberg Forsyning A/S (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - All risks forsikring, bygning, løsøre og maskinkasko - Årsentrepriseforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. prof. ansvar - Arbejdsskadeforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Rejseforsikring - Kollektiv ulykkesforsikring Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring HDI Danmark, Filial AF HDI Global SE, Tyskland
2019-07-29   Framework Agreement for condition assessment of water supply mains (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning are planning a conditions assessment of water supply mains. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Breivoll Inspection Technologies AS
2019-07-12   Aftale om rådgivning vedrørende etablering af nyt fjernkøleanlæg i Køge (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører rådgivningsaftale vedrørende etablering af køleanlæg til produktion af kølevand i Køge. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2019-05-14   Rammeaftale om teknisk rådgivning på områderne Vand, Kloak- og klimatilpasninger, Fjernvarme og Fjernkøling (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om teknisk rådgivning fordelt på 4 områder. Rammeaftalen er opdelt i 4 delaftaler: Teknisk rådgivning (Vand), Teknisk rådgivning (Kloak- og klimatilpasninger), Teknisk rådgivning (Fjernvarme) og Teknisk rådgivning (Fjernkøling). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S EnviDan A/S Kruger A/S MOE A/S NIRAS ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Orbicon Rambøll Danmark A/S Viegand Maagøe
2019-05-03   Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med projektering, udførelse og indkøring af nyt vandværk med blødgøring i... (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører rådgivningsaftale om bygherrerådgivning i forbindelse med projektering, udførelse og indkøring af nyt vandværk med blødgøring i totalentreprise. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2019-03-08   Totalrådgivning vedrørende Opland til skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører totalrådgivningsaftale om projektet "Oplandet til skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EnviDan A/S
2018-01-03   Rammeaftale om spuling og TV-inspektion af afløbsledninger (Frederiksberg Forsyning A/S)
Rammeaftale om spuling og TV- inspektion af afløbsledninger. Se udbuddet »
2017-10-09   Rammeaftale om jorddeponering og tilfyldningsmaterialer (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S udbyder rammeaftale om jorddeponering og tilfyldningsmaterialer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sten & Prøvestenen A/S
2017-09-18   Indkøb af forsikringer — Frederiksberg Forsyning A/S (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S ønsker at indgå 1 eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1) Bygning- og løsøre- og maskinkaskoforsikring, all risks 2) Entrepriseforsikring 3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring samt professionelt ansvarsforsikring 4) Arbejdsskadeforsikring 5) Motorkøretøjsforsikring 6) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring 7) Kollektiv ulykkesforsikring 8) Rejseforsikring 9) Passageransvarsforsikring. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Frederiksberg Forsyning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring Tryg Forsikring A/S
2017-02-24   Rammeaftale om levering af arbejdstøj, værktøj, bygningsmaterialer samt befæstelses- og forbrugsmaterialer (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S har et løbende behov for, at indkøbe arbejdstøj (med logotryk), værktøj, bygningsmaterialer samt befæstelses- og forbrugsmaterialer. Derfor ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftaler med tilbudsgivere om levering af produkter inden for ovennævnte områder. Se udbuddet »
2016-03-01   Etablering af solcelleanlæg (Frederiksberg Forsyning A/S)
Kontrakten vedrører etablering af solcelleanlæg på Frederiksberg Forsyning A/S' lagerbygning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SOLAR A/S
2015-12-18   Materieludlejning (Frederiksberg Forsyning A/S)
I forbindelse med anlægsopgaver har Frederiksberg Forsyning behov for at kunne leje materiel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G.S.V. Materieludlejning A/S
2015-07-19   Højtryksspuling og TV-inspektion af store ledninger (kloak) (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Kloak A/S) har et løbende behov for at få spulet og undersøgt eksisterende kloakledninger. Se udbuddet »
2015-06-19   Indkøb af gateways (Frederiksberg Forsyning A/S)
I forbindelse med Frederiksberg Forsyning A/S' fjernaflæsningsprojekt vil der være behov for at indkøbe gateways. Fjernaflæsningsprojektet omfatter udskiftning af eksisterende vand- og fjernvarmemålere til målere som kan fjernaflæses. For at disse kan kommunikere med trådløse AP'er, vil der være behov for at opsætte gateways i nærheden af disse målere. Se udbuddet »
2015-05-18   Rammeaftale om renovering af afløbsledninger (no dig) på Frederiksberg (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Kloak A/S) har et løbende behov for, at der skal udføres stikrenovering samt hovedkloakrenovering af enkelte brøndstrækninger og mindre opgravninger. For at sikre løsningen af denne opgave ønsker ordregiver at indgå en rammeaftale med en tilbudsgiver om varetagelsen af disse opgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2015-04-30   Levering af håndværkerydelser indenfor fagentrepriserne elinstallationsarbejder og VVS (Frederiksberg Forsyning A/S)
I forbindelse med et større projekt hvor der skal udskiftes vand- og fjernvarmemålere og opsættes diverse kommunikationsudstyr har FF behov for at kunne få leveret håndværkerydelser inden for fagentrepriserne el-installationsarbejder og VVS. Projektet vedrører udskiftning af ca. 4-5000 vandmålere, ca. 700 fjernvarmemålere og opsætning af diverse kommunikationsudstyr. Derudover kan der være et behov for tjek af eksisterende rørinstallationer (stik og stophaner). Se udbuddet »
2015-04-08   Indkøb af elbiler i segmenterne personbil og varebil (Frederiksberg Forsyning A/S)
Indkøb af elbiler til brug i administrationen og i driften. Til brug i administrationen kan der opstå et behov for anskaffelse af elektrisk personbil. Til driften/produktionen er der behov for mindre varebiler (ca. 4 m³ varerum). Se udbuddet »
2015-03-24   Indkøb af fjernaflæste fjernvarmemålere (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning står overfor at skulle udskifte eksisterende fjernvarmemålere, med målere som kan fjernaflæses. Se udbuddet »
2015-03-24   Indkøb af fjernaflæste vandmålere (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning står overfor en udskiftning af eksisterende vandmålere til vandmålere som kan fjernaflæses. Se udbuddet »
2015-03-19   Indkøb af elbiler (Frederiksberg Forsyning A/S)
Indkøb af elbiler til brug i administrationen og i driften. Til brug i administrationen kan der opstå et behov for anskaffelse af elektrisk personbil. Til driften/produktionen er der behov for mindre varebiler (ca. 4 m³ varerum). Se udbuddet »
2015-03-18   Indkøb af person- og arbejdsbiler (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning udbyder rammeaftale vedrørende levering af forskellige person- og arbejdsbiler. Med arbejdsbiler forstås vans, vare- og kassebiler, ladbiler og mandskabsvogne. Indkøb af forskellige biler. Primært kassebiler, vans, ladbiler og personbiler. Udbuddet bliver gennemført som udbud med forhandling. Det indebærer, at man som leverandør skal søge om prækvalifikation for at deltage i udbuddet. Under punkt III) og VI) er det nærmere beskrevet, hvorledes man søger prækvalifikation. … Se udbuddet »
2015-01-12   Spuling og TV-inspektion (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører en 1 årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 12 måneder, der omfatter spuling og TV-inspektion af brønd-, hoved- og stikledninger samt aflevering af data i XML format. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JK Kloakservice A/S
2014-12-18   Indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning (Frederiksberg Forsyning A/S)
Ordregiver udbyder en rammeaftale omfattende indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning. Ud over levering af aktivt kul omfatter rammeaftalen også tømning af ordregivers anlæg, bortskaffelsen af det brugte kul og ilægning af nyt kul i samme anlæg. Rammeaftalen løber i en periode på 2 år fra kontraktindgåelse, dog således at ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder (i alt 2 år). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kruger A/S
2014-11-10   Indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning (Frederiksberg Forsyning A/S)
Ordregiver udbyder en rammeaftale omfattende indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning. Ud over levering af aktivt kul omfatter rammeaftalen også tømning af ordregivers anlæg, bortskaffelsen af det brugte kul og ilægning af nyt kul i samme anlæg. Rammeaftalen løber i en periode på 2 år fra kontraktindgåelse, dog således at ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder (i alt 2 år). Se udbuddet »
2014-05-30   Løbende levering af aktivt kul til vandrensning (Frederiksberg Forsyning A/S)
Ordregiver udbyder en rammeaftale omfattende indkøb og levering af aktivt kul til vandbehandling og vandrensning. Ud over leveringen af aktivt kul omfatter rammeaftalen også tømning af ordregivers anlæg, bortskaffelse af det brugte kul og ilægning af nyt kul i samme anlæg. Rammeaftalen løber i en periode på 2 år for kontraktindgåelse, dog således at ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder (i alt 2 år). Se udbuddet »
2014-04-30   Bassinledninger i området ved Femte Juni Plads (Frederiksberg Forsyning A/S)
Total ingeniørrådgivning vedrørende hydrauliske modelberegninger, forundersøgelser, projektforslag, hovedprojekt, udbud, tilbudsvurdering, kontrahering, tilsyn og idriftsætning af bassinledninger og bassin. Projektets formål er at reducere graden af oversvømmelser ved skybrud og forberede udledning af overfladevand til en kommende genåbnet Grøndals Å. Bassinledningerne anlægges under vej i villaområde og byområde, hvor der i forvejen er mange forskellige typer ledninger og kabler. Bygherren har … Se udbuddet »
2014-01-15   Rammeaftale vedr. indkøb af PE-ledninger til vandforsyning og fjernkøling (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører en rammeaftale med en varighed på 2 år vedr. indkøb af PE-ledninger for Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Fjernkøling A/S. Den udbudte rammeaftale omfatter løbende indkøb af PE-ledninger i forbindelse med vandforsyning og fjernkøling. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AO
2013-08-16   Bassinledninger i området ved Femte Juni Plads (Frederiksberg Forsyning A/S)
Total ingeniørrådgivning vedrørende hydrauliske modelberegninger, dispositionsforslag, forundersøgelser, projektforslag, udbud, projektudvikling, hovedprojekt, tilsyn og idriftsætning af bassinledninger og bassin. Projektets formål er at reducere graden af oversvømmelser ved skybrud på en bæredygtig måde. Bassinledningerne anlægges under vej i villaområde og byområde, hvor der i forvejen er mange forskellige typer ledninger og kabler. Bygherren har udarbejdet foreløbigt dispositionsforslag, som … Se udbuddet »
2012-10-02   Frederiksberg Forsyning A/S - Udbud af forsikringsaftaler (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S ønsker med virkning fra den 1.1.2013, at indgå en forsikringskontrakt inden for området: a: Motorkøretøjsforsikring, b: Arbejdsskadesforsikring. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring If... Forsikring
2012-10-02   Frederiksberg Forsyning A/S - Udbud af forsikringsaftaler (Frederiksberg Forsyning A/S)
Frederiksberg Forsyning A/S ønsker med virkning fra den 1.1.2013, at indgå en forsikringskontrakt inden for området: a: Bygning-, entreprise- og løsøreforsikring, b: Erhvervs- og produktansvar Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring Gjensidige Forsikring
2012-03-30   Rammeaftale vedr. stikrenovering samt hovedkloakrenovering af enkelte brøndstrækninger og mindre opgravninger for... (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører en rammeaftale vedr. stikrenovering samt hovedkloakrenovering af enkelte brøndstækninger og mindre opgravninger for Frederiksberg Forsyning A/S. Den udbudte rammeaftale omfatter. — Spuling og TV-inspektion af hoved- og stikledninger i forbindelse med forarbejde, TV-inspektion efter renovering samt lokalisering af brønde og stikledninger. — Renovering af kloakstikledninger, herunder overgangsprofiler, råskud og fjernelse af interceptor. — Renovering af enkelte hovedkloakledninger. — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarsleff
2012-02-27   Rammeaftale vedr. stikrenovering samt hovedkloakrenovering af enkelte brøndstækninger og mindre opgravninger for... (Frederiksberg Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører en rammeaftale vedr. stikrenovering samt hovedkloakrenovering af enkelte brøndstækninger og mindre opgravninger for Frederiksberg Forsyning A/S. Den udbudte rammeaftale omfatter. — Spuling og TV-inspektion af hoved- og stikledninger i forbindelse med forarbejde, TV-inspektion efter renovering samt lokalisering af brønde og stikledninger. — Renovering af kloakstikledninger, herunder overgangsprofiler, råskud og fjernelse af interceptor. — Renovering af enkelte hovedkloakledninger. — … Se udbuddet »