Indkøb: Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg

11 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg

2023-09-18   Kolt - Nyt dagcenter, begrænset udbud af Totalrådgivning, Aarhus Kommune (Prækvalifikation) (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
I Sundhed og Omsorg har der i de seneste år været et stærkt fokus på at tilpasse indholdet, fagligheden og de fysiske rammer til den borgergruppe, som benytter dagcentre. Næste skridt i den proces består i at sammenlægge 7 dagcentre til 3 (nord, midt og syd) og i den forbindelse har byrådet afsat budgetmidler til udvidelse af det eksisterende dagcenter i Kolt-Hasselager, da det er blevet besluttet, at det skal udgøre dagcenteret i syd. Det nye dagcenter (ca. 700 m2) skal placeres og sammenbygges med det … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LINK arkitektur A/S
2022-05-11   Udbud af kontrakt vedrørende anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en løsning til Virtuelle besøg (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Aarhus Kommune ønsker at indkøbe software til at understøtte kommunens tilbud af Virtuelle besøg. Indkøbet skal sikre, at der til Aarhus Kommune leveres en Løsning, som bedst muligt understøtter en smidig gennemførelse af de Virtuelle besøg hos Borgere, der er visiteret til sundhedslovs- og servicelovsydelser af Aarhus Kommune og hvor det fagligt er vurderet relevant, at en ydelse kan leveres virtuelt. Aarhus Kommune ønsker med dette indkøb, at skabe rammerne for levering, drift, vedligeholdelse og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Applikator Aps
2019-12-18   Begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende Plejecentret Hørgården - 27 nye plejeboliger (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg udarbejder cirka hvert andet år en boligplan der på baggrund af udviklingen i demografi og udvikling i de ældres sundhed fastlægger behovet på bygningsområdet. Antallet af ældre er stigende og de ældre lever længere. Der er derfor et behov for at udvide kapaciteten af plejeboliger hvis kommunens serviceniveau skal fastholdes og plejeboliggarantien overholdes. I boligplan 2017 blev det besluttet at Plejecentret Hørgården i Risskov skal udvides med 27 nye … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Friis & Moltke A/S
2018-11-01   Udbud med forhandling vedrørende madservice med udbringning i Aarhus Kommune (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Nærværende udbud vedrører produktion og udbringning af mad til visiterede hjemmeboende borgere i Aarhus Kommune i henhold til lov om social service § 83. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus
2015-03-31   Kontrakt om anskaffelse af elektroniske låseenheder og administrationssystem hertil (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse og levering af elektroniske låseenheder med tilhørende udstyr og et tilhørende administrationssystem til Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune, samt levering af support og relaterede ydelser. Leverandøren vil tillige skulle levere undervisning og instruktion til Kunden, herunder instruktion og oplæring i opsætning, montering og konfigurering af de elektroniske låseenheder på borgernes adresser. Ordregiver forventer selv at varetage en række … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2014-08-18   Kontrakt om etablering, vedligeholdelse og service af elektronisk låsesystem (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse, etablering, drift, vedligeholdelse og service af et elektronisk låsesystem til Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune, herunder bl.a.: — opsætning og demontering af elektronisk låsesystem samt reetablering af borgerens låsesystem Udbudsmaterialet vil indeholde en nærmere beskrivelse af leverandørens forpligtelser til at levere relaterede håndværksydelser, herunder elektrikerydelser, til opsætning, demontering, reetablering m.v. — løbende … Se udbuddet »
2014-04-07   Elektronisk låsesystem med tilhørende serviceydelser (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Udbuddet vedrører varekøb på elektronisk låsesystem med tilhørende serviceydelser (levering, montering, instruktion, test, reparation/udskiftning, teknisk support, genbrug) for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Varekøbet omhandler opsætning af elektroniske låsesystem i visiterede borgeres eget hjem samt i aflåste opgange, hvor der måtte bo borgere, som kommunen eller de private leverandører leverer pleje ved. Systemet skal kunne skaffe sikker adgang til borgers bolig uden brug af nøgle. Indkøbet … Se udbuddet »
2013-12-18   Elektronisk låsesystem med tilhørende serviceydelser (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Udbuddet vedrører varekøb på elektronisk låsesystem med tilhørende serviceydelser (levering, montering, instruktion, test, reparation/udskiftning, teknisk support, genbrug) for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Varekøbet omhandler opsætning af elektroniske låsesystem i visiterede borgeres eget hjem samt i aflåste opgange, hvor der måtte bo borgere, som kommunen eller de private leverandører leverer pleje ved. Systemet skal kunne skaffe sikker adgang til borgers bolig uden brug af nøgle. Indkøbet … Se udbuddet »
2012-08-31   Udbud af Borgerjournalen (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Udbuddet omfatter et samlet EOJ – system, der indeholder funktionalitet til dokumentation samt planlægning og booking af Aarhus Kommunes indsatser og ydelser på ældre- og sundhedsområdet. For en nærmere beskrivelse af de funktionelle krav til systemet henvises til kravspecifikationen. Herudover omfatter udbuddet den løbende drift, vedligeholdelse og support af systemet som beskrevet i kontrakten og bilagene til kontrakten. Udbuddet omfatter endvidere bl.a. bistand til at udarbejde reviderede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CSC Scandihealth A/S
2012-03-09   Udbud af Borgerjournalen (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Udbuddet omfatter et samlet EOJ – system, der indeholder funktionalitet til dokumentation samt planlægning og booking af Aarhus Kommunes indsatser og ydelser på ældre- og sundhedsområdet. For en nærmere beskrivelse af de funktionelle krav til systemet henvises til kravspecifikationen. Herudover omfatter udbuddet den løbende drift, vedligeholdelse og support af systemet som beskrevet i kontrakten og bilagene til kontrakten. Udbuddet omfatter endvidere bl.a. bistand til at udarbejde reviderede … Se udbuddet »
2011-03-30   Levering af briller til Aarhus kommune (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
Udbuddet omfatter levering af briller og læsebriller til borgere i Aarhus kommune. Ved briller og læsebriller forstås en standardbrille, hvor der ydes tilskud til stel og hen-holdsvis enkeltstyrkeglas og bifokale glas, fremstillet af enten mineralglas eller plast. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Louis Nielsen