2023-06-09   Udbud af polymer til slamafvanding til Søndersø renseanlæg (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til Søndersø Renseanlæg, beliggende på Gørtlervej 5, 5471 Søndersø. Søndersø renseanlæg drives af VandCenter Syd A/S. I kravspecifikationen er der en kortfattet beskrivelse af renseanlægget samt kravene til rammeaftalens opfyldelse. Rammeaftalens anslåede mængde i aftaleperioden, inkl. optioner, er: 80 ton.  Rammeaftalens maksimale mængde, i aftaleperioden, inkl. optioner, er: 150 ton Se udbuddet »
2023-05-25   Indkøb og levering af analysekits til spildevand (VandCenter Syd A/S)
Denne rammeaftale omfatter indkøb og levering af analysekits til spildevand. Derudover skal der være mulighed for at leje og evt. købe spektrometer og varmeblokke og andet udstyr i aftaleperioden. Desuden skal der tilbydes en rabat ved køb af øvrigt laboratorieudstyr (pipettespidser, foldefiltre mv.). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FRISENETTE ApS
2023-05-01   Indkøb og levering af analysekits til spildevand (VandCenter Syd A/S)
Denne rammeaftale omfatter indkøb og levering af analysekits til spildevand. Derudover skal der være mulighed for at leje og evt. købe spektrometer og varmeblokke og andet udstyr i aftaleperioden. Desuden skal der tilbydes en rabat ved køb af øvrigt laboratorieudstyr (pipettespidser, foldefiltre mv.). Se udbuddet »
2023-03-22   Udbud på installation af vandmålere (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet omhandler samarbejde med VandCenter Syd om projektets gennemførsel ifm. installation af fjernaflæste vandmålere. Rammeaftalen har en løbetid indtil 31.12.2024 og en option på forlængelse i 1 x 6 måneder.
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Nordic Meter Replacement A/S
2023-03-16   Levering af spildevandspumper, reservedele og tilbehør til spildevandspumper (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper til ordregiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grundfos DK A/S Xylem Water Solutions Denmark
2023-03-09   Udbud af polymer til slamafvanding til Ejby Mølle renseanlæg og Søndersø renseanlæg (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til to af VandCenter Syds renseanlæg. Det drejer sig om Ejby Mølle renseanlæg, som er placeret centralt i Odense, og Søndersø renseanlæg, som er placeret på Nordfyn. Rammeaftalen er delt op i en delaftale for hvert renseanlæg. En beskrivelse af renseanlægget samt kravene til rammeaftalens opfyldelse fremgår af kravspecifikationen. Rammeaftalens anslåede mængde over hele aftalens løbetid inkl. optioner er:- Ejby Mølle renseanlæg: 400 ton- Søndersø … Se udbuddet »
2023-02-24   Udbud på foring af afløbsledninger (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører foringer af afløbsledninger, inkl. materialer. Foringerne skal foretages på hoved- og stikledninger samt tilhørende renovering af brøndbunde inden for spildevandsforsyninger. Rammeaftalerne omhandler opgaver med foringer i dimensionerne Ø150-Ø1200. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S Per Aarsleff Holding A/S
2023-01-23   Separatkloakering Stige Vest (VandCenter Syd A/S)
Entreprisen omfatter separatkloakering af eksisterende fælleskloakeret boligområde beliggende i Stige Vest omfattende ca. 230 ejendomme, ved udførelse af nyt 2 strengs afløbssystem og nye stikledninger til berørte ejendomme. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2022-12-16   Separatkloakering Stige Vest (VandCenter Syd A/S)
Entreprisen omfatter separatkloakering af eksisterende fælleskloakeret boligområde beliggende i Stige Vest omfattende ca. 230 ejendomme, ved udførelse af nyt 2 strengs afløbssystem og nye stikledninger til berørte ejendomme. Se udbuddet »
2022-12-07   Udbud på arbejdstøj og profiltøj (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af arbejdstøj, sikkerhedstøj og profilbeklædning til ordregiverne.Sko, almindeligt fodtøj og sikkerhedssko kan købes på aftalen, hvis den enkelte forsyning vælger at udnytte optionen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stadsing A/S
2022-10-13   Udbud af forsikringsmæglerydelser (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb af forsikringsmæglerydelser til Ordregiverne, der er forsyningsselskaber inden for Vand, Spildevand, Affald og Fjernvarme. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RTM A/S
2022-09-08   Udbud af tømninger af bundfældnings- og samletanke (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører Tømning af bundfældnings- og samletanke til VandCenter Syd, Assens Forsyning, Nyborg Forsyning og Service, Langeland Forsyning, BlueKolding, Provas, Middelfart Spildevand og Kerteminde Forsyning.Udbuddet er opdelt i ti delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S Haderslev Slamsugerservice A/S
2022-06-30   Udbud på måtteservice (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af måtteservice, herunder leje af måtter samt afhentning og udlægning på anvist sted, transport til vaskeri, vask på tilbudsgivers vaskeri. Udbuddet omfatter også afhentning og udlægning på anvist sted, transport til vaskeri, vask på tilbudsgivers vaskeri af Ordregivers egne måtter.
Aftalen omfatter også rådgivning i forbindelse med valg af måttetype, størrelse og skiftefrekvens. Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S
2022-06-15   Udbud på arbejdstøj- og sko (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af arbejdstøj, sikkerhedstøj og profilbeklædning, til ordregiver.Sko, almindeligt fodtøj og sikkerhedssko kan købes på aftalen hvis den enkelte forsyning vælger at udnytte optionen.
Se udbuddet »

2022-04-26   Udbud af polymer til slamafvanding (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til slamafvanding til 11 forsyningsselskaber, beliggende på Fyn og i den sydlige del af Jylland. De til udbuddet omfattede forsyningsselskaber ønsker at indgå en rammeaftale på levering af polymer til forafvanding og slutafvanding til de renseanlæg, som er nævnt i nærværende udbudsmateriale.Udbuddet er opdelt i 24 delaftaler. Som en del af tilbudsafgivelsen skal der på udvalgte renseanlæg gennemføres en fuldskalatest i overensstemmelse med det i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Afridana A/S Alumichem A/S Alumichen A/S Dansk Aquakemi A/S
2022-04-06   Etablering af udløbs- og overløbsfilter på Søndersø Renseanlæg (VandCenter Syd A/S)
Etablering af filtrering af overløb og udløb fra Søndersø renseanlægget Se udbuddet »
2022-02-28   Etablering af MABR (Membrane Aerated Biofilm Reactor) anlæg på Søndersø Renseanlæg (VandCenter Syd A/S)
VandCenter Syd (VCS) har testet MABR teknologi som alternativ til konventionel aktiv slam anlæg til biologiske rensning af spildevand. Med nærværende projekt som er støttet af EU under LIFE programmet ønskes der yderligere implementering af teknologien. Det er hensigten at en af to luftningstanke ombygges til drift med MABR som det væsentligste element i kvælstofomsætningen. Anlægget vil blive udformet så en del eller hele beluftningskapaciteten bibeholdes i den berørte tank, men at der samtidig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SUEZ Water A/S
2021-04-09   Smedeentreprise for renovering af pumpestationer for VandCenter Syd (genudbud) (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører smedeentreprisen på en række pumpestationsrenoveringer for VandCenter Syd, som er planlagt til udførelse i løbet af 2021 og 2022. I smedeentreprisen indgår en række leverancer og arbejder i forbindelse med installation af materiel i pumpestationsrenoveringerne, som er specificeret i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/153398743.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Xylem Water Solutions Denmark Aps
2021-01-11   Smedeentreprise for renovering af pumpestationer for VandCenter Syd (prækvalifikation) (VandCenter Syd A/S)
Udbuddet vedrører smedeentreprisen på en række pumpestationsrenoveringer for VandCenter Syd, som er planlagt til udførelse i løbet af 2021. I smedeentreprisen indgår en række leverancer og arbejder i forbindelse med installation af materiel i pumpestationsrenoveringerne, som er specificeret i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/143881005.aspx Se udbuddet »
2020-12-15   Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (prækval) - genudbud (VandCenter Syd A/S)
Mængderne der er oplyst i tilbudsliste (Bilag 1), er et skønnet behov i henhold til det historiske indkøb samt planlagte projekter. Det forventede forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. VandCenter Syd A/S har ca. 1 100 km forsyningsledning i dimensioner fra 50 mm til 700 mm og ca. 36 000 stikledninger i dimensioner fra 32 mm til 63 mm. Tryk her https://permalink.mercell.com/145493373.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Forsyningsledninger A/S
2020-12-14   Udskiftning og installation af vandmålere for VandCenter Syd (VandCenter Syd A/S)
VandCenter Syds har igangsat processen med at udskifte de nuværende mekaniske målere til elektroniske og fjernaflæste målere hos forsyningens kunder. I den forbindelse ønsker VandCenter Syd at indgå i et samarbejde med en ekstern installatør, som kan håndtere en del af udskiftningerne hos kunderne og samarbejde med forsyningen om kundehåndteringen. Tryk her https://permalink.mercell.com/140214918.aspx Se udbuddet »
2020-11-20   Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (prækval) (VandCenter Syd A/S)
Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at benytte de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. Det forventelige forbrug af entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, kan ses i tilbudsliste (Bilag 1). Tryk her https://permalink.mercell.com/143643392.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: N.C. Johansen og Søn, Odense ApS
2020-11-06   Områdefornyelse Bolbro - Bystrøg langs Middelfartvej (VandCenter Syd A/S)
Anlægsprojekt i forbindelse med etablering af bystrøg langs Middelfartvej, herunder opgradering af afløbstekniske anlæg i området, rensning af vejvand samt etablering af hastighedsdæmpende effekter, opholdsarealer, begrønning, lyskunst, regnbede og synliggørelse af gangpassage. Se udbuddet »
2020-10-21   Entreprenørydelser for vandledningsarbejder og spildevandtrykledninger 2021 (prækval) (VandCenter Syd A/S)
Mængderne der er oplyst i tilbudsliste (Bilag 1), er et skønnet behov i henhold til det historiske indkøb samt planlagte projekter. Det forventede forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. VandCenter Syd A/S har ca. 1 100 km forsyningsledning i dimensioner fra 50 mm til 700 mm og ca. 36 000 stikledninger i dimensioner fra 32 mm til 63 mm. Tryk her https://permalink.mercell.com/141139521.aspx Se udbuddet »
2020-09-15   Fjernaflæste vandmålere, kommunikationsnetværk og målerhåndteringssystem til VandCenter Syd (VandCenter Syd A/S)
VandCenter Syd udbyder kontrakten på levering af fjernaflæste elektroniske vandmålere og etablering af et leverandørejet og driftet datakommunikationsnetværk til hjemtagning af data til et leverandørhostet målerhåndteringssystem, som stilles til rådighed for VandCenter Syd. Projektet med etablering af fjernaflæste elektroniske vandmålere hos kunderne er rammesat som et 4-årigt projekt. Både hjemtagningsaftalen og aftalen om målerhåndteringssystem indgås for en periode på 12 år med mulighed for … Se udbuddet »
2020-05-20   Udbud af el-entreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg (VandCenter Syd A/S)
Udbud af el-entreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg. Se udbuddet »
2020-05-15   Udbud af anlæg til produktion af biokoks gennem tørring og termisk behandling (VandCenter Syd A/S)
VCS ønsker at etablerer et alternativ til slamudbringning på landbrugsjord eller kompostering, som det foregår i dag. Nuværende håndtering af slam har en række usikkerheder: — slammet er ikke hygiejniseret — slammet indeholder reststoffer i form af mikroplast og andre organiske forbindelser, som ikke er optimalt at udlede i naturen. Der søges efter en løsning, der anvender en del af det kulstof, der findes i slammet, som energikilde til tørring og samtidigt potentielt fjernelse/omdannelse af uønskede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AquaGreen ApS
2020-03-20   Udbud af tavleentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg (VandCenter Syd A/S)
Udbud af tavleentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg Se udbuddet »
2020-01-13   Regnvandshåndtering omkring Føtex, Bolbro - Tunneleringsentreprise (VandCenter Syd A/S)
Nærværende udbud omfatter tunneleringsentreprisen omkring Føtex ved Bolbro i Odense, som blandt andet indeholder følgende: - Etablering af presse- og modtagegruber for tunnelering, - Udførelse af en ca. 600 m lang tunnelering af et ø 1 400 rør, - Tilslutninger til eksisterende afløbsanlæg i slutpunktet for tunneleringen, - Levering og etablering af brønd i slutpunktet, - Krydsning af tunnelrør under Odense letbane. m.v. Tryk her https://permalink.mercell.com/121434182.aspx Se udbuddet »
2020-01-13   Regnvandshåndtering omkring Føtex, Bolbro - Ledningsentreprise (VandCenter Syd A/S)
Nærværende udbud omfatter ledningsentreprisen omkring Føtex ved Bolbro, som blandt andet indeholder følgende: - Etablering af ca. 1 100 m ledningsarbejder (dim ø 300- ø 1 400), - Udførelse af ca. 140 m styret underboring, - Etablering af 3 bygværker/større brønde, - Etablering af ca. 9 ø 1 250 brønde, - Diverse tilslutningsarbejder til eksisterende systemer. m.v. Tryk her https://permalink.mercell.com/121624813.aspx Se udbuddet »
2019-05-31   Udbud af smedeentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg (VandCenter Syd A/S)
Udbud af smedeentreprise vedr. renovering af indløbsbygværk på Ejby Mølle Renseanlæg. Se udbuddet »
2017-11-06   Etablering af bassin ved Højstrupvej (VandCenter Syd A/S)
I nærværende entreprise skal der etableres et ca. 5 300 m³ stort underjordisk instustøbt betonbassin i p-pladsen ved Israels Plads i Odense. Tryk her https://permalink.mercell.com/75613268.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2015-07-10   Långivning til VandCenter Syd a/s på modværdien af indtil 63 000 000 DKK (VandCenter Syd A/S)
Kategori 6b) Finansielle ydelser CPC 811, Bank og investeringsydelser. Den udbetalte ydelse omfatter långivning til VandCenter Syd a/s på modværdien af indtil 63 000 000 DKK. De nærmere forudsætninger for lånevilkår og proceduren for tilbudsgivning vil fremgå af det materiale, der sendes til de prækvalificerede tilbudsgivere. VandCenter Syd stiller med kommunal lånegaranti for hele beløbet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kommunekredit
2015-05-22   Omlægning af afløbssystem i Odense centrum (VandCenter Syd A/S)
Projektet omfatter bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med omlægning af kloakledninger i Odense centrum, med henblik på at give plads til et kommende kælderbyggeri i det tidligere område for Thomas B. Thriges Gade — se evt. www.fragadetilby.dk Arbejdet omfatter etablering af nye gravitationsledninger og dykkerledninger, hovedsagligt ved hjælp af NO-dig metoder og en mindre del ved opgravning. Til ledningerne udføres tilhørende bygværker. Til dykkerledningerne vil der være bygherreleverancer i form af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarsleff A/S
2015-01-29   Långivning til VandCenter Syd as på modværdien af indtil 65 mio. DKK (VandCenter Syd A/S)
Kategori 6b) Finansielle ydelser CPC 811, Bank og investeringsydelser. Den udbetalte ydelse omfatter långivning til VandCenter Syd as på modværdien af indtil 65 mio. DKK. De nærmere forudsætninger for lånevilkår og proceduren for tilbudsgivning vil fremgå af det materiale, der sendes til de prækvalificerede tilbudsgivere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kommunekredit
2014-08-26   VandCenter Syd A/S med relaterede selskaber — udbud af forsikringsaftaler (VandCenter Syd A/S)
VandCenter Syd A/S med relaterede selskaber ønsker med virkning fra den 1.1.2015 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for områderne: — property — erhvervs- og produktansvarsforsikring, inkl. rådgiveransvarsforsikring — motorkøretøjsforsikring — arbejdsskadesforsikring — løsøreforsikring, teknisk udstyr — direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring — rejseforsikring. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
2013-08-27   Långivning til VandCenter Syd as på modværdien af indtil 75 000 000 DKK (VandCenter Syd A/S)
Kategori 6b) Finansielle ydelser CPC 811, Bank og investeringsydelser. Den udbetalte ydelse omfatter långivning til VandCenter Syd as på modværdien af indtil 75 000 000 DKK. De nærmere forudsætninger for lånevilkår og proceduren for tilbudsgivning vil fremgå af det materiale, der sendes til de prækvalificerede tilbudsgivere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kommunekredit
2011-02-23   Nedrivning i forbindelse med ombygning af Nordvest renseanlægget (VandCenter Syd A/S)
VandCenter Syd ønsker at foretage en ombygning af Nordvest renseanlægget, for at kunne behandle markantstørre vandmængder. Dette udbud omfatter alene nedrivning af en række eksisterende bygværker. Arbejdet inkluderer: — nedtagning og fjernelse af mekanisk og elektrisk udstyr, — nedrivning og knusning af beton- og murede konstruktioner, — nedrivning og fjernelse af stålkonstruktioner, — optagning eller tilfyldning af rørsystemer m.v. Der kan i forbindelse med nedrivningsarbejdet være asbestholdigt og … Se udbuddet »