2023-05-10   Etablering af ny rentvandsledning fra Sjælsø Vandværk til Hillerød Vand A/S’ ledningsnet - EU-Udbud af rådgiverydelse (Hillerød Vand A/S)
Hillerød Vand A/S (i det følgende benævnt HV) skal have etableret en ny rentvandsledning fra Novafos’ Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune til HV’ ledningsnet i Hillerød. HV ønsker i den forbindelse en rådgiver (i det følgende benævnt Tilbudsgiver), der kan bistå med rådgivning omkring valg af tracé, detailprojektering, håndtering af myndighedsforhold, udbud af anlægsentreprisen samt byggeledelse og tilsyn under anlægsarbejdet og afleveringsforretning. Nærværende udbud omfatter således: - Del A Rådgivning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2022-10-17   Udbud af Solrødgård Vandværk (Hillerød Vand A/S)
Hillerød Vand A/S (Hillerød Vand) gennemfører et udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud af en totalentreprisekontrakt med partnering om projektering, opførelse og igangsætning af et nyt vandværk, benævnt Solrødgård Vandværk. Det nye vandværk skal placeres på Solrødgårds Allé, 3400 Hillerød. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LM Byg og Vand & Teknik konsortiet I/S
2017-10-09   Totalentreprise vedr. Solrødgård Vandværk (Hillerød Vand A/S)
Solrødgård Vandværk etableres som erstatning for de nuværende Stenholt Vandværk og Frederiksgade Vandværk. Det nye vandværk skal placeres på en ubebygget grund. Grunden indgår i et større sammenhængende byudviklingsområde (Solrødgård), som når det er færdigt udbygget vil rumme ny energi-, klima- og miljøpark med renseanlæg, genbrugsstation, vandværk, klima- og miljøcenter samt vådområder mv. Solrødgård Vandværk skal placeres på matr. 1mg, Favrholm, Hillerød Jorder. Solrødgård Vandværk etableres til en … Se udbuddet »
2016-02-03   Indkøb af fjernaflæselige vandmålere — prækvalifikation (Hillerød Vand A/S)
Prækvalifikation vedr.: Indkøb af vandmålere med tilhørende software og håndterminaler til fjernaflæsning. Rammeaftale med indkøb af ca. 2 500 målere over 4 år. Den samlede målerpark på ca. 6 500 målere forventes udskiftet over maks. 12 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brødrene Dahl, A/S