2024-01-02   HCR Syd 2.0 Systemleverance GAK og Ozon (Hillerød Spildevand A/S)
Med nærværende udbud ønsker Hillerød Spildevand A/S at udbyde en systemleverance til projekt (ii) rensning af medicinrester/miljøfremmede stoffer (MFS) omfattende renseteknologierne Ozon og GAK (Granuleret Aktiveret Kul) Se udbuddet »
2023-12-13   HCR Syd 2.0 Systemleverance Slamtransport (Hillerød Spildevand A/S)
Opgaven omfatter en systemleverance for slamtransport i forbindelse med udbygning af eksisterende HCR Syd. Se udbuddet »
2023-11-17   HCR Syd 2.0 Systemleverance Slamtørring (Hillerød Spildevand A/S)
Opgaven omfatter en systemleverance for slamtørring i forbindelse med udbygning af eksisterende HCR Syd. Se udbuddet »
2023-11-03   HCR Syd 2.0 Systemleverance IFAS (Hillerød Spildevand A/S)
Opgaven omfatter udvidelse af kapaciteten til fjernelse af kvælstof gennem etablering af IFAS i forbindelse med udbygning af eksisterende HCR Syd. Se udbuddet »
2023-08-29   Udbud commissioning HCR Syd 2.0 (Hillerød Spildevand A/S)
Dette udbud dækker commissioning rådgivningsydelser. Hillerød Centralrenseanlæg Syd bliver de kommende år yderligere belastet med større mængder af spildevand. Derfor skal Hillerød Spildevand A/S udvide renseanlægget. Udvidelsen gælder yderligere rensning for kvælstof og fosfor, samt fjernelse af miljøfarlige stoffer. Til at dimensionere og projektere er der lavet en aftale om totalrådgivning med firmaet Envidan. Hillerød Spildevand A/S ønsker en commissioning rådgiver til at sætte fokus på … Se udbuddet »
2023-07-07   HCR Syd 2.0 Byggeri og anlæg (Hillerød Spildevand A/S)
Storentreprise med partnering for bygninger og anlægsarbejder vedrørende udbygning, ombygning og nybygning af renseanlæg HCR Syd. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne & Anlæg A/S
2023-07-07   HCR Syd 2.0 El-arbejder (Hillerød Spildevand A/S)
Storentreprise med partnering for el-arbejder vedrørende udbygning, ombygning og nybygning af renseanlæg HCR Syd. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Strøm Hansen A/S
2023-07-07   HCR Syd 2.0 Maskine og smedearbejder (Hillerød Spildevand A/S)
Storentreprise med partnering for maskine og smedearbejder vedrørende udbygning, ombygning og nybygning af renseanlæg HCR Syd. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holmskov Rustfri A/S
2023-06-30   Bortskaffelse af spildevandsslam ved termisk behandling (Hillerød Spildevand A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Bortskaffelse af spildevandsslam ved termisk behandling bestående af- Transport af vådt spildevandsslam i ordregivers containere fra ordregivers renseanlæg (HCR Syd) til tilbudsgivers termiske behandling (Option)- Modtagelse og termisk behandling af afvandet spildevandsslam- Evt. opbevaring- Slutdisponering af restproduktOrdregiver indsamler spildevandsslam fra driftsselskabets renseanlæg i Hillerød Kommune på HCR Syd hvor slammet udrådnes og … Se udbuddet »
2023-03-08   Rammeaftale på totalrådgivning i partnering af Hillerød Centralrenseanlæg Syd (Hillerød Spildevand A/S)
Med dette udbud ønsker Hillerød Spildevand A/S at udbyde en 4 årig rammeaftale på totalrådgivningsaftale i partnering. Hillerød Spildevand A/S ønsker med dette udbud at skabe en bedre samarbejdsform med udgangspunkt i partnering tankegangen. Hensigten med udbuddet er at indgå en Rammeaftale, som Hillerød Spildevand A/S kan trække på i forbindelse med igangsætning af Projekter inden for udbygning, ombygning samt nybygning af HCR Syd. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EnviDan A/S
2022-12-15   Rammeaftale på totalrådgivning i partnering af Hillerød Centralrenseanlæg Syd (Hillerød Spildevand A/S)
Med dette udbud ønsker Hillerød Spildevand A/S at udbyde en 4 årig rammeaftale på totalrådgivningsaftale i partnering. Hillerød Spildevand A/S ønsker med dette udbud at skabe en bedre samarbejdsform med udgangspunkt i partnering tankegangen. Hensigten med udbuddet er at indgå en Rammeaftale, som Hillerød Spildevand A/S kan trække på i forbindelse med igangsætning af Projekter inden for udbygning, ombygning samt nybygning af HCR Syd. Se udbuddet »
2022-03-18   Rådgiverudbud til separatkloakeringsprojekter og større byudviklingsprojekter (Hillerød Spildevand A/S)
Dette udbud vedrører to rammeaftaler om rådgivning i forbindelse med separatkloakeringsprojekter og større byudviklingsprojekter i Hillerød. En tilbudsgiver kan ikke få tildelt begge rammeaftaler. Ordregiver er Hillerød Spildevand, Hillerød Vand og Hillerød Varme. Værdien af rådgivningshonorar udført på rammeaftalerne vurderes som udgangspunkt at være gennemsnitlig kr. 9.500.000 ekskl. moms pr. år (50 % for hver rammeaftale) svarende til en samlet værdi af kr. 57.000.000 ekskl. moms i Rammeaftalernes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S (Miljø, geoscience, spildevand,... EnviDan A/S
2022-03-02   Renovering og nyetablering af spildevandsledninger (Hillerød Spildevand A/S)
Med dette udbud ønsker Hillerød Spildevand A/S og Halsnæs Spildevand A/S at udbyde 2 Rammeaftaler hver til to entreprenører (4 Rammeaftaler i alt) med henblik på udførelse af renovering og nyetablering af spildevandsledninger. Både Hillerød Spildevand A/S og Halsnæs Spildevand A/S vil indgå 2 Rammeaftaler hver med de 2 entreprenører, der afgiver de 2 økonomisk mest fordelagtige tilbud, identificeret på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet ”. Ordregiver ønsker at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S NCC DANMARK AS
2021-06-25   Udbud af rammeaftaler på renovering og nyetablering af spildevandsledninger (Hillerød Spildevand A/S)
Hensigten med udbuddet er at indgå rammeaftale med 2 entreprenører, som Hillerød Spildevand A/S og Halsnæs Spildevand A/S kan anvende i forbindelse med forskellige projekter for renovering og etablering af spildevandsledninger. Både Hillerød Spildevand A/S og Halsnæs Spildevand A/S vil således indgå 2 rammeaftaler hver med de 2 entreprenører. Rammeaftalerne vil aftalemæssigt blive tilknyttet en partneringaftale, idet rammeaftalerne, på grund af de særlige omstændigheder omkring ønsket om et … Se udbuddet »
2019-05-02   Udbud om indkøb af slamsuger 2019 (Hillerød Spildevand A/S)
Levering af slamsuger komplet med chassis montering og test inklusiv overtagelse af gammel slamsuger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: J. Hvidtved Larsen A/S
2017-06-13   Levering af ny slamsuger (Hillerød Spildevand A/S)
Levering af ny slamsuger. Komplet med chassis, montering, tests. Undervisning og supervision af personalet 5 års servicepakke. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scania Danmark A/S
2017-04-05   Trykledninger fra HCR til Pst. Munkeengen (Hillerød Spildevand A/S)
Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af trykledninger, inkl. maskinelle installationer og el-arbejder. Se udbuddet »
2017-03-30   Levering af komplet slamsugeranlæg (Hillerød Spildevand A/S)
Levering af komplet slamsugeranlæg inkl. montering på chassis. Undervisning og supervision af personale 5 års servicepakke. Chassis indkøb af ordregiver i separat aftale og leveres. Se udbuddet »
2017-03-28   Indkøb af chassis til slamsuger (Hillerød Spildevand A/S)
Indkøb af 4-akslet tridem chassis til slamsugeranlæg inkl. 5 års servicepakke. Se udbuddet »
2015-09-03   Kloakseparering i Uvelse og Lystrup (Hillerød Spildevand A/S)
Opgaven består i at detailprojektere, udbud og tilsyn med separatkloakeringen Uvelse og Lystrup som skal separatkloakeres jf. Hillerød Kommunes spildevandsplan 2013-2016. Projektområdet er spildevandsplanens kloakopland R2, R3a og R3b, kan karakteriseres som landsbyer og rummer ca. 307 ejendomme. Det forsøges i videst muligt omfang at udføre separatkloakeringen med LAR løsninger, men i dele af projektområdet er der problemer med at nedsive. Der foreligger et projektforslag som grundlag for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Envidan
2015-09-01   Indkøb af ny TV vogn, komplet med udstyr samt undervisning og service (Hillerød Spildevand A/S)
Indkøb af TV inspektionsvogn. Der ønskes en komplet TV bil, dvs. en kassevogn med totalvægt på minimum 4050 kg med relevant udstyr — som minimum skubbesystem, TV kamerasystem (til Ø110 til Ø1700), kontrolbokse, software, kabelsøger, samt alle nødvendige kabler, kabeltromle, ekstern A/C, og andet hjælpeudstyr. Bilen skal desuden udstyres med diverse velfærdsudstyr samt trækkrog til min. 2 000 kg. Tilbuddet skal indeholde undervisning, supervision og 3 års service. Se udbuddet »
2014-06-02   Oprensning af regnvandsbassiner (Hillerød Spildevand A/S)
Oprensning af tørre og våde regnvandsbassiner efter forudgående screening,fastlæggelse af forureningsgrad samt information af borgere samt efterfølgende dokumentation af bassinernes volumen, tilløb, afløb samt retableringer og håndtering af evt. borgerklager. Se udbuddet »
2013-08-19   Nyt renseanlæg på Solrødgård med kapacitet på ca. 100 000 PE (Hillerød Spildevand A/S)
Opgaven udbydes i en totalentreprise på baggrund af kravspecifikationer og med brug af partnering. Totalentreprenøren vil foruden udførelsen af renseanlægget blive inddraget i projektforslaget og har ansvaret for udførelse af detailprojekteringen. Se udbuddet »
2012-11-02   Strukturanalyse og bygherrerådgivning for etablering af nyt renseanlæg (Hillerød Spildevand A/S)
Strukturanalyse, bygherrerådgivning, projektforslag, udbudsmateriale (totalentreprise) og deltagelse i partneringprocessen for projektering af et nyt renseanlæg med en kapacitet på ca. 125 000 PE. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EnviDan A/S
2012-09-03   Tømning af bundfældningstanke og samletanke for Hillerød Spildevand A/S (Hillerød Spildevand A/S)
Arbejdet i forbindelse med tømning af husspildevandstanke i Hillerød Kommune. Der skal ske elektronisk indberetning. Der er ca. 1 000 bundfældningstanke og ca. 20 samletanke. der udbydes en aftale på 3 år, med mulighed for option 2 gange 1 år. Tømning af tanke skal ske fra den 1.1.2013. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Kloak & Industriservice A/S
2011-03-24   Levering og vedligeholdelse af slamsuger - Hillerød Spildevand A/S (Hillerød Spildevand A/S)
Hillerød Spildevand A/S ønsker at indkøbe en slamsuger. Efterfølgende ønsker Hillerød Spildevand A/S at indgå en 3 årig serviceaftale vedrørende slamsugeren. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Simon Moos Maskinfabrik a/s