2023-10-09   Udbud af laboratorieydelser, herunder prøvetagning, analyse og rapportering (Herning Vand A/S)
Ordregiver udbyder opgaven med Laboratorieanalyser, herunder prøvetagning, analyse og rapportering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurofins Miljø A/S Eurofins Miljø Vand A/S
2022-10-20   Herning Vand A/S: Forsikringsudbud (Herning Vand A/S)
Herning Vand A/S ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Erhverv all risk bygning-, løsøre- og meromkostningsforsikring og Maskinkasko- og maskin- og branddriftstabsforsikring. Delaftale 2: Entrepriseforsikring Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvarsforsikring Delaftale 4: Arbejdsskadeforsikring Delaftale 5: Motorkøretøjsforsikring Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2023. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring Danmark
2021-10-13   Køb og levering af brøndgods (Herning Vand A/S)
Brøndgods til regn- og spildevandsledninger Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sanistål A/S
2021-08-20   Køb og levering af brøndgods (Herning Vand A/S)
Brøndgods til regn- og spildevandsledninger Se udbuddet »
2018-11-01   EU-udbud med forhandling af grønt vedligehold for Herning Vand (Herning Vand A/S)
Den udbudte Kontrakt omfatter varetagelse af pleje og renhold af grønne områder som beskrevet i kvalitetsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelsen på de til enhver tid omfattede adresser/lokationer. Der er fortrinsvis tale om grøn vedligehold af arealer i tilknytning til tekniske installationer og anlæg som fx vandværker, rensningsanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNyggard A/S
2016-12-02   Tømning af bundfældningstanke (Herning Vand A/S)
Nærværende udbud vedrører tømning af bundfældningstanke i Herning Kommune. Med bundfældningstanke menes der septik-, trix- eller flerkammertanke. Se udbuddet »
2016-07-04   Udbud på udskiftning af eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere med tilhørende antenner (Herning Vand A/S)
Annonceringen vedrører udbud på udskiftning af ca. 17 000 eksisterende vandmålere med nye fjernaflæste vandmålere med tilhørende antenner. Det samlede arbejde skal afsluttes primo 2018. De 17 000 vandmålere opdeles i 16 områder. Udskiftning og montage af de fjernaflæste vandmålere i hvert område skal finde sted kontinuerligt over en ca. to måneders periode. De enkelte områder igangsættes løbende, således at det første område igangsættes oktober 2016 og det sidste område igangsættes oktober 2017. Der kan … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hjørring Rørteknik A/S
2015-11-30   Prækvalifikation — Levering af fjernaflæste vandmålere med tilhørende kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem (Herning Vand A/S)
Annoncering vedrører prækvalifikation til afgivelse af tilbud vedrørende levering af ca. 17 000 fjernaflæste elektroniske målere for vand (eksklusiv montage), samt levering, projektering, etablering og idriftsættelse af tilhørende kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem. Leveringen af de fjernaflæste målere skal finde sted over en periode på ca. 2 år med afslutning medio 2018. Ligeledes skal levering og etablering af kommunikationsnetværket finde sted over en periode på ca. 2 år med afslutning medio … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S
2015-08-31   Kontrakt om levering af laboratorieydelser (Herning Vand A/S)
Prøvetagning og laboratorieydelser af drikkevand, spildevand, slam, drænprøver m.m. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurofins Miljø A/S Force Technology
2014-12-08   Bortskaffelse eller nyttiggørelse af spildevandsslam (Herning Vand A/S)
Bortskaffelse eller nyttiggørelse af 4 800 ton spildevandsslam pr. år afhentet på rensningsanlæg i Herning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Compsoil A/S
2012-05-07   Bortskaffelse/nyttiggørelse spildevandsslam fra Herning Centralrenseanlæg (Herning Vand A/S)
Bortskaffelse/nyttiggørelse af ca. 4 500 ton spildevandsslam pr. år fra Herning Centralrenseanlæg for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Simon Moos A/S
2011-12-22   Tømning af bundfældningstanke i Herning Vands forsyningsområde (Herning Vand A/S)
Nærværende udbud af tømningsordning omhandler den obligatoriske tømning for tilmeldte ejendomme beliggende udenfor kloakerede områder i Herning Vands forsyningsområde. Der er registreret ca. 3.750 bundfældningstanke, omhandlende helårsbeboelse (inkl. landbrug og industri) og sommerhuse. De administrative opgaver som entreprenøren skal udføre, omhandler bl.a. anvendelse af Herning Vands IT-system EnviTrix, heri inddatering om udførte tømninger og håndtering af tømningsvarsling. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKS Slamson