Indkøb: Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn

13 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn

2023-11-24   OPFØRELSE AF CO2-TERMINAL SOM TOTALENTREPRISE (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn (herefter Esbjerg Havn) ønsker at opføre en CO2-terminal på Esbjerg Havn til modtagelse/udlevering af CO2 fra lastbiler og eventuelt jernbane i fremtiden, midlertidig opbevaring deraf samt efterfølgende overførsel til og fra skib via kaj samt omgivende terræn. Se udbuddet »
2023-10-09   OPFØRELSE AF CO2-TERMINAL SOM TOTALENTREPRISE (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn (herefter Esbjerg Havn) ønsker at opføre en CO2-terminal på Esbjerg Havn til modtagelse/udlevering af CO2 fra lastbiler og eventuelt jernbane i fremtiden, midlertidig opbevaring deraf samt efterfølgende overførsel til og fra skib via kaj samt omgivende terræn. Se udbuddet »
2023-10-05   Indkøb af forsikringer - Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: Delaftale 1: All risks forsikring, bygning, løsøre, driftstab, IT og maskinkasko Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvarsforsikring Delaftale 3: Arbejdsskadeforsikring Delaftale 4: Motorkøretøjsforsikring Delaftale 5: Sø- og kaskoforsikring Delaftale 6: Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Der … Se udbuddet »
2023-03-01   Forlængelse af godsbanen og belægninger (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Nærværende udbud omfatter gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejder, som skal udføres i forbindelse med en forlængelse af Esbjerg Havns eksisterende godsbanespor samt pladser omkring disse. Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder: * Forlængelse af de eksisterende godsbanespor mod øst * Etablering af håndteringsarealer samt opbevaringsarealer * Etablering af pladsafvanding * Etablering af pladsbelysning * Etablering af ITS-tavler * Etablering af fundament til banerampe Der henvises i øvrigt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M.J. Eriksson A/S
2023-01-24   Uddybning af Grådyb sejlrende (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn (herefter Esbjerg Havn) har de senere år været i gang med en udbygning af Østhavnen for at imødekomme efterspørgslen efter nye havnefaciliteter. For at give adgang til større skibe fra Nordsøen, som følge af Esbjerg Havns status som NATO-havn, skal sejlrenden Grådyb ind til Esbjerg Havn uddybes. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2022-09-29   Indvinding og levering af sand (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Indvinding og levering af sand til Esbjerg Havn af 0-4 millioner kubikmeter sand fra fællesområde 524-BA Cancer Syd i overensstemmelse med indhentet indvindingstilladelse i perioden 2022-2025. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2022-06-23   POE - Nye Haller (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Byggeriet omfatter to sammenbyggede haller, med et samlet areal på ca. 6000 m², beliggende på Esbjerg havn. Hallerne er opbygget af stålrammer, beklædt med sandwichpaneler. Tagkonstruktionen er opbygget af trapezplader, isolering og tagpap. Grundet bundforhold og store laster er såvel fundamenter som gulve pælefunderet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JORTON A/S
2022-02-28   Køb af brint samt option på levering inkl. tanke (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Køb af brint produceret på basis af vedvarende energi, såsom solceller, vandkraft, vindmøller. Aftalens løbetid er 2 år med mulighed for forlængelse fra ordregivers side med yderligere 1 år ad 2 omgange. Udbuddet indeholder desuden option på levering af brinten direkte til Esbjerg Havn. Brinten skal leveres i tanke ejet og stillet til rådighed af tilbudsgiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vindtestcenter Måde K/S
2019-12-05   Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn - indkøb af forsikringer (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Der ønskes tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - All- risk, bygnings-, løsøre- driftstabs-, IT og maskinkaskoforsikring, - Erhvervs- og produktansvarsforsikring, - Arbejdsskadeforsikring, - Motorkøretøjsforsikring, - Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring, - Sø- og kaskoforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe... Gjensidige Forsikring IF Skadeforsikring, filial af IF...
2017-05-30   Østhavn Etape 4.1 Uddybning (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Nærværende entreprise omfatter uddybningsarbejdet under Etape 4.1. Etapen omfatter i sin helhed en udvidelse af Librakaj med en ny fortøjningspier, udbygning af selve kajen samt etablering af 2 nye Ro-Ro-ramper. Derudover indeholder etapen en ankerspuns for en fremtidig udvidelse af Scorpiuskaj. Der etableres komplette kajanlæg inkl. forankring, fendere og pullerter, samt belægning på pieren. Der skal foretages uddybning ved pieren og kajen således at RORO-fartøjer frit kan anløbe. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde Nielsen A/S
2015-11-16   Udbud med forhandling i relation til forsikringer (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Esbjerg Havn ønsker tilbud på indgåelse af forsikringskontrakter på nedennævnte forsikringstyper. Der kan indgås separate aftaler for hver forsikringsbranche. Delaftale 1: All-risk forsikring for bygning, løsøre og drifttab Delaftale 2: Maskinkasko incl. maskindrifttab Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvar Delaftale 4: Arbejdsskade Delaftale 5: Motorkøretøjer Delaftale 6: Bestyrelsesansvar Delaftale 7: Kriminalitet Delaftale 8: Erhvervsrejse Delaftale 9: Søkasko og ansvar/vragfjernelse. Se udbuddet »
2012-03-09   Låneoptagelse 2012_1 (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Kategori 6b) Finansielle tjenesteydelser, CPC 811 Bank og investeringsydelser. Den udbudte ydelse omfatter långivning til Esbjerg Havn af modværdien af beløb op til 200 000 000 DKK. Beløbet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer. Låneoptagelsen vil under forudsætning af Esbjerg Kommunes (Byrådet) og Esbjerg Havns (Bestyrelsen) endelige godkendelse ske tidligst i maj måned 2012. Esbjerg Havn er organiseret som en kommunal selvstyrehavn. Esbjerg Havn vil i udbudsmaterialet bl.a. anmode om, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kommunekredit
2011-06-01   Låneoptagelse 2011_1 (Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn)
Kategori 6b) Finansielle tjenesteydelser, CPC 811 Bank og investeringsydelser. Den udbudte ydelse omfatter långivning til Esbjerg Havn af modværdien af beløb op til 175 000 000 DKK. Beløbet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer. Låneoptagelsen vil under forudsætning af Esbjerg Kommunes (Byrådet) og Esbjerg Havns (Bestyrelsen) endelige godkendelse ske tidligst i august måned 2011. Esbjerg Havn er organiseret som en kommunal selvstyrehavn. Esbjerg Havn vil i udbudsmaterialet bl.a. anmode … Se udbuddet »