Indkøb: Silkeborg Spildevand A/S

15 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Silkeborg Spildevand A/S

2023-09-04   Rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion for Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand (Silkeborg Spildevand A/S)
Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af kloakledninger i Viborg og Silkeborg Kommuner for Energi Viborg Vand a/s og Silkeborg Spildevand a/s. Rammeaftalen vedrører opgaver i forbindelse med eksisterende anlæg, nyanlæg og drift. Hovedtjenesteydelserne i forbindelse med opgaven er følgende: *Spuling af hovedledninger *Spuling af stikledninger *TV-inspektion af hovedledninger *TV-inspektion af stikledninger *Brønd- og bygværksinspektion *Rapportering af ovenstående ydelser De stipulerede tjenesteydelser … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norva 24 Danmark A/S
2022-09-05   EU udbud slamsugeropgaver (Silkeborg Spildevand A/S)
Ordregiver udbyder rammeaftale for udførelse af opgaver med slamsugning og spuling samt transport af opsuget slam på renseanlæg, ledningsnet, bygværker, bassiner, pumpestationer mv. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde henvises til udbudsdokumentet ”arbejdsbetingelser” og tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S HOLST KLOAKSERVICE A/S Norva 24 Danmark A/S
2020-08-31   Rammeaftale om afhentning og slutdisponering af spildevandsslam (Silkeborg Spildevand A/S)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på afhentning og slutdisponering af spildevandsslam type A ved renseanlæggene Søholt og Them. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miljøservice A/S
2020-02-11   Rammeaftale vedr. indkøb af dæksler & karme (Silkeborg Spildevand A/S)
Rammeaftale om indkøb af dæksler & karme. Rammeaftalen forventes at træde i kræft den 1.5.2020 og løber indtil 30.4.2024. Den maksimale varighed af rammeaftalen er således 4 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brødrene Dahl
2019-08-15   Rammeaftale spuling og TV-inspektion For Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand (Silkeborg Spildevand A/S)
Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af kloakledninger i Viborg og Silkeborg Kommuner for Energi Viborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S. Rammeaftalen vedrører opgaver i forbindelse med fornyelsesplanlægning, nyanlæg og drift. Hovedtjenesteydelserne i forbindelse med opgaven er følgende: - Spuling af hovedledninger, - Spuling af stikledninger, - TV-inspektion af hovedledninger, - TV-inspektion af stikledninger samt stik på stik ledninger, - Brønd- og bygværksinspektion, - Rapportering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norva24 Danmark A/S
2018-09-10   Rådgivning om kloakanlæg i byggemodninger (Silkeborg Spildevand A/S)
Silkeborg Spildevand A/S forventer i de kommende 2 år at skulle udføre kloakanlæg i forbindelse med at en række områder byggemodnes i Silkeborg Kommune. Arbejdet forventes at omfatte rådgivning og tilsyn svarende til et rådgiverhonorar på ca. 2 000 000 DKK ekskl. moms. Rammeaftalen tegnes for en periode på 2 år med option for forlængelse i yderligere 1 år + 1 år. Forventningen er, at rådgiverhonoraret i optionsperioden også vil være ca. 2 000 000 DKK ekskl. moms. Rammeaftalens samlede værdi, inkl. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2018-04-17   Udbud af slamsugeropgaver (Silkeborg Spildevand A/S)
Silkeborg Spildevand udbyder en rammeaftale vedrørende slamsugeropgaver. Se udbuddet »
2016-09-15   Rammeaftale for afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam (Silkeborg Spildevand A/S)
Afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam kategori A fra 2 renseanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miljøservice A/S
2015-11-16   Rammeaftale for tømning af bundfældningstanke for Silkeborg Spildevand A/S (Silkeborg Spildevand A/S)
Årlig tømning af ca. 4 500 bundfældningstanke i Silkeborg Kommune inkl. bortskaffelse af slam herfra.. Med tilbagefyldning af vand (KSA-system) og elektronisk indberetning. Tømning starter 1.3.2016. Se udbuddet »
2013-10-02   Udbud af slamsugeropgaver (Silkeborg Spildevand A/S)
Opgaver med slamsugning og spuling inkl. transport af opsuget slam på renseanlæg, ledningsnet, bygværker, bassiner, pumpestationer, m.m.. Se udbuddet »
2012-10-19   4003A - Tømning af bundfældningstanke (Silkeborg Spildevand A/S)
Tømning af ca. 4 700 bundfældningstanke for Silkeborg. Spildevand, samt bortskaffelse af septisk slam. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MKV A/S
2011-10-19   Udbud af slamsugeropgaver (Silkeborg Spildevand A/S)
Entreprise 1. Udførelse af opgaver med slamsugning og spuling på renseanlæg og pumpestationer samt transport af opsuget slam. Der er tale om faste opgaver, som kan variere i omfang. Der vil blive indgået rammeaftale med 1 tilbudsgiver. Entreprise 2. Udførelse af opgaver med slamsugning og spuling på kloaksystemer mv. samt transport af opsuget sand og slam. Der vil blive indgået parallelle rammeaftaler med 3 tilbudsgivere. Opgaverne tildeles efter en procentvis fordeling, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 2. Midtjyllands Kloak- og Vedligeholdelse A/S Djurslands Kloakservice Holst Kloakservice Midtjyllands Kloak- og Vedligeholdelse A/S
2011-08-30   Indkøb af dæksler til kloakbrønde (Silkeborg Spildevand A/S)
Levering af dæksler til kloakbrønde, hovedsageligt i dimension ø600mm. Se udbuddet »
2011-05-19   Separatkloakering Kjellerup (Silkeborg Spildevand A/S)
Ombygning af eksisterende fællessystem til separat afløbssystem i Kjellerup midtby, og der skal anlægges et større regnvandsbassin i et rekreativt område. Det er hensigten at anlægge nye regn- og spildevandsledninger og udskifte dårlige ledninger og ledninger med manglende kapacitet, således at det nye anlæg er dimensioneret for forventet klimaudvikling i anlæggets levetid. Der påregnes arbejdet i et partnering-samarbejde mellem Silkeborg Spildevand, en rådgiver og en entreprenør. Udbud af … Se udbuddet »
2011-03-17   Separatkloakering Kjellerup (Silkeborg Spildevand A/S)
Ombygning af eksisterende fællessystem til separat system i Kjellerup midtby, og der skal anlægges et større regnvandsbassin i et rekreativt område. Det er hensigten at anlægge nye regn- og spildevandsledninger og udskifte dårlige ledninger og ledninger med manglende kapacitet, således at det nye anlæg er dimensioneret for forventet klimaudvikling i anlæggets levetid. Der påregnes arbejdet i et partnering-samarbejde mellem Silkeborg Spildevand, en rådgiver og en entreprenør. Udbud af entreprenørydelser … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EnviDan A/S