2023-09-18   Rammeaftale TV-inspektions- og spuleopgaver i KLAR Forsynings område (KLAR Forsyning A/S)
Udbuddet omfatter planlagte, ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver i hele KLAR Forsynings område. Ejerkommunerne (Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner) har option på at anvende aftalen. Der udbydes 2 delaftaler, hvor en leverandør løser 50-70% af opgaverne og en anden leverandør løser 30-50% af opgaverne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kloak- & Miljøservice A/S Marius Pedersen A/S
2023-09-13   Udbud om levering af forsikringsydelser til Klar Forsyning A/S (KLAR Forsyning A/S)
På vegne af Klar Forsyning A/S og deres selskaber, herefter benævnt Ordregiver, udbyder RTM A/S herved forsikringsprogrammet i EU-udbud. Der udbydes property-, ansvars-, miljøansvars-, arbejdsskade-, entreprise- og motorforsikringer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring
2023-03-29   Udbud af Rengøring 2023-2026 (KLAR Forsyning A/S)
KLAR Forsyning ønsker at modtage tilbud på rengøring på flere af vores lokationer. Opgaven løber fra 1. juni 2023 til 31. maj 2027 med option på forlængelse. Rengøringen er opdelt på to delentrepriser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MTM Service A/S Rengøringsservice Danmark
2021-12-17   No-dig KLAR Forsyning 2022 (KLAR Forsyning A/S)
Entreprisen består af No-Dig renovering af hovedkloakledninger med tilhørende forundersøgelser og TV-inspektion og No-Dig renovering af brønde samt TV-inspektion og No Dig renovering af kloakstik i hele KLAR Forsyning A/S’ forsyningsområde. Se udbuddet »
2021-03-22   Udbud af kontrakt om levering af bankydelser (KLAR Forsyning A/S)
Udbuddet vedrører en aftale om levering af bankydelser. Leverandørens ydelser skal omfatte afvikling af daglige bankforretninger for følgende selskaber: KLAR Forsyning A/S, Køge Holding A/S, Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Køge Varme A/S, Køge Vind A/S, Køge Forsyningsinvest ApS, Greve Forsyning Holding A/S, Greve Spildevand A/S, Greve Renovation A/S, Solrød Forsyning Holding A/S, Solrød Spildevand A/S, Stevns Kommune Holding A/S, Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyningsinvest A/S. Ydelserne omfatter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jyske Bank A/S
2019-12-23   Udbud af rammeaftale om køb af brøndgods (KLAR Forsyning A/S)
Rammeaftale om indkøb af brøndgods. Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1.4.2020 og løber indtil den 31.3.2022. Ordregiverne har option på forlængelse af rammeaftalen i 2 x 1 år. Den maksimale varighed af rammeaftalen er således 4 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sanistål A/S
2019-11-04   Tømningsordning (KLAR Forsyning A/S)
Dette tilbud omfatter tømning af bundfældningstanke og samletanke i Stevns, Køge og Greve Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S
2019-02-13   Køb af elektricitet (KLAR Forsyning A/S)
KLAR Forsyning ønsker tilbud på indkøb af elektricitet på vegne af Køge Afløb A/S, Køge Varme A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Greve Renovation A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. Samlet købes der ca. 9 200 000 kWh om året. Købet er fordelt på i alt 473 aftagenumre. Der ønskes tilbud på hhv. spotpris- og fastprisaftale. Kontrakten er en 2-årig kontrakt med option på forlængelse 2 gange á 1 år. Forventet kontraktstart er 1.4.2019 eller snarest derefter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EWII Energi A/S
2018-12-21   Klar Forsyning A/S - Spul og TV-inspektion rammeaftale (KLAR Forsyning A/S)
KLAR Forsyning A/S udbyder rammeaftale vedr. TV-inspektion, spuleopgaver samt mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver af afløbsledninger i Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner. For henholdsvis selskaberne Køge afløb A/S, Greve Spilde-vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. TV-inspektionerne skal danne baggrund for KLAR Forsyning A/S’s videre planlægning af renovering af afløbsledninger, undersøgelse ifm. klimatilpasning samt database-opdatering. KLAR Forsyning forventer at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S
2018-12-21   Indsamling af affald i Greve Kommune samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve (KLAR Forsyning A/S)
Udbuddet omfatter indsamling af affald i Greve Kommune samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. De 2 entrepriser udbydes samlet i 1 offentligt udbud, og tilbudsgiver skal afgive 1 samlet tilbud. Der kan således ikke afgives tilbud på de 2 entrepriser hver for sig. Efter tildeling vil der blive indgået 2 særskilte kontrakter, som vil være indbyrdes afhængige af hinanden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2018-11-01   Prøvetagning og laboratorieanalyser (KLAR Forsyning A/S)
KLAR Forsyning udbyder indkøb af prøvetagning og laboratorieanalyser på vegne af Greve Spildevand A/S, Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurofins Miljø A/S
2018-10-29   Indkøb af fældningskemikalier (KLAR Forsyning A/S)
KLAR Forsyning udbyder indkøb af fældningskemikalier på vegne af Greve Spildevand A/S, Køge Afløb A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. Fældningskemikalierne er primært aluminiumsbaseret. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Chr. Krogh aps
2018-07-17   Tømningsudbud slammineraliseringsanlæg i Greve og Strøby (KLAR Forsyning A/S)
På vegne af Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S udbydes hermed tøm-ning af 2 bede på Greve Slammineraliseringsanlæg og 2 bede på Strøby Slammineraliseringsanlæg. Udbuddet er delt på 2 delentrepriser. Entrepriserne indeholder i hovedtræk: — Tømning af 2 bede på slammineraliseringsanlæg i hhv. Greve og Strøby. I Greve er hvert bed på ca. 1 900 m og i Strøby er hvert bed på ca. 1 000 m, — Transport og slutanbringelse af slam, — Eventuel mellemdeponering, — Myndighedsbehandling Tildelingskriteriet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Biogødning A/S
2017-10-10   Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam (KLAR Forsyning A/S)
Entreprisen omfatter 4 delentrepriser bestående af løbende afhentning af afvandet slam fra hhv. Mosede Renseanlæg, Solrød Renseanlæg, Køge Egnens Renseanlæg og Store Heddinge Renseanlæg. I hovedtræk omfatter entrepriserne: — Afhentning; Transport, containerhåndtering og bortkørsel til deponering — Mellemdeponering — Slutanbringelse på landbrugsjord mv. — Diverse kontrakter og myndighedsbehandling iht. lovgivningskrav mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Biogødning A/S HedeDanmark A/S
2016-11-01   KLAR Forsyning — rammeaftale på NO-DIG kloakrenovering 2017 (KLAR Forsyning A/S)
KLAR Forsyning A/S udbyder rammeaftale på foring af kloakledninger samt renovering af brøndebunde i interessentkommunerne i KLAR Forsyning A/S. Rammeaftalen forventes at få en værdi på 40 000 000 DKK / år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff
2016-09-14   KLAR Forsyning — rammeaftale på NO-DIG kloakrenovering 2017 (KLAR Forsyning A/S)
KLAR Forsyning A/S udbyder rammeaftale på foring af kloakledninger samt renovering af brøndebunde i interessentkommunerne i KLAR Forsyning A/S. Se udbuddet »